fbpx

Kako izgledaju Odlučionice?

Home » Kako izgledaju Odlučionice?

Godinama unazad, Krovna organizacija mladih Srbije podstiče aktivno učešće mladih na lokalu, kao i saradnju mladih sa donosiocima odluka na svim nivoima. Iz različitih programa kojima smo podsticali aktivizam mladih na lokalu razvila se vizija o Odlučionicama, programu u okviru kog mladi dobijaju finansijsku i mentorsku podršku za sporovođenje inicijativa u saradnji sa lokanim institucijama.

https://dijalog.rs/2022/10/31/pocela-treca-generacija-programa-odlucionice/

 

Šta su Odlučionice? 

Odlučionice predstavljaju program tokom kog predstavnici/e jedinica lokalne samouprave (opština i gradova), đačkih parlamenata i organizacija civilnog društva (udruženja) prolaze zajedničke obuke na kojima uče o omladinskoj politici, aktivizmu i načinima uključivanja mladih u lokalne zajednice. Nakon programa oni postaju deo mreže lokalnih koordinatora/ki za dijalog sa mladima, tako što unapređuju saradnju mladih i donosioca odluka. Konkretna aktivnost kojom će lokalni koordinatori/ke započeti svoj zajednički rad, jeste realizacija lokalne inicijative nastale kroz program u svojoj zajednici.

Ko su lokalni koordinatori/ke?

Lokalni koordinatori/ke su predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i đačkih parlamenata, koji učestvovanjem u ovom procesu stiču potrebna znanja i veštine za unapređenje saradnje institucija i predstavničkih tela mladih i zajedničkim radom unapređuju položaj i brigu o mladima kroz sprovođenje inicijativa za promene u lokalnim zajednicama.

Da li su dosadašnji procesi dali rezultate?

Dijalog sa mladima na lokalnom nivou do sada primenjuje 16 lokalnih zajednica širom Srbije, koje su nakon obuke o mehanizmima dijaloga sa mladima realizovali lokalne inicijative za promene u svojim zajednicama i unapredile saradnju sa mladima i udruženjima. Ovim pozivom KOMS namerava da proširi mrežu lokalnih koordinatora/ki, kako bi mladi i donosioci odluka mogli da zajedno odlučuju u većem broju lokalnih zajednica. Na ovaj način, ne samo da će sve tri strane imati priliku da zajedničkim radom kreiraju nova rešenja u svojim zajednicama, već će i različite lokalne zajednice imati mogućnost da se međusobno povezuju i razmenjuju iskustva. Podstičemo saradnju unutar opština i gradova ali i njihovu međusobnu saradnju!

Kako izgleda program?

Program Odlučionica se sastoji iz devet koraka:

  • Konsultacije sa mladima

Konsultacije se realizuju kako bismo se upoznali sa stanjem omladinske politike u prijavljenim lokalnim zajednicama, mogućnostima za mlade, mladima koji žele da utiču na promene i liderima svojih zajednica (predstavnicima JLS, organizacijama civilnog društva i đačkog parlamenta). U okviru ovog koraka održava se jedan onlajn sastanak sa svim zainteresovanim mladima i lokalnim koordinatorima/kama, koji će nas upoznati sa prilikama za mlade u njihovoj opštini/gradu. Na ovaj način želimo da se mobiliše što veći broj mladih i uključi u program gde će imati priliku da aktivno učestvuju u kreiranju promena u svojoj zajednici.

  • Onlajn obuka

Onlajn obuka ima za cilj da lokalne koordinatore/ke upozna sa osnovama omladinske politike i mehanizmima aktivnog učešća, konkretno sa Minimumom standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama. Obuka se održava kao priprema za uživo obuku i upoznavanje sa osnovama aktivnog učešća. Namenjena je lokalnim koordinatorima/kama.

  • Uživo obuka

Obuka za lokalne koordinatore/ke održava se u uživo formatu i ima za cilj da umreži lokalne koordinatore/ke i pruži im uvid u osnove javnog zagovaranja i postavljanja ciljeva inicijativa koje se sprovode. Kroz obuku lokalni koordinatori/ke rade na definisanju ciljeva inicijativa, koracima zagovaranja i upoznaju se sa izveštavanjem i instrukcijama realizacije. Obuku sprovodi trener koji je ekspert u oblasti lokalne omladinske politike.

  • Mentorski rad

Inicijative će kroz celokupan proces postavljanja i definisanja ciljeva i inicijative, kao i realizacije, voditi mentori. Svakoj inicijativi biće dodeljen mentor koji je ekspert u oblasti lokalne omladinske politike i aktivnog učešća mladih.

  • Analiza stanja lokalne omladinske politike

Želimo da pružimo uvid u stanje lokalne omladinske politike u zajednicama u kojima se sprovode Odlučionice. Kroz konsultacije i upitnike koje sprovodimo, uz postavljenu metodologiju, na kraju ćemo izvući rezultate i pripremiti analizu koja će koristiti i jedinicama lokalne samouprave koje su analizirane, kao i udruženjima iz analiziranih zajednica.

Realizacija: I faza

Prva faza obuhvata pripremne aktivnosti – sastanke lokalnih koordinatora/ki, definisanje aktivnosti, pozive na akciju, pripremu kampanja, sve one aktivnosti koje imaju za cilj pripremu i definisanje aktivnosti. Od uličnih akcija i razgovora sa mladima i stanovnicima zajednica do sastanaka sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave.

  • Monitoring posete

KOMS tim obilazi inicijative, odnosno ide u monitoring posetu putem kojih se stiče uvid u jedno od aktivnosti inicijativa.

Realizacija: II faza

Druga faza jeste realizacija aktivnosti koja je – Dijalog mladih sa donosiocima odluka na lokalu tj. predstavnikom/com lokalne samouprave. To može biti gradonačelnik/predsednik opštine, a može biti i gradski/opštinski većnik za pitanja koja se tiču mladih (omladinsku politiku, omladinu i sport..). Cilj jeste održavanje lokalnog dijaloga na kome bi mladi iz lokalne sredine izneli probleme i rešenja vezane direktno za njih, za njihove potrebe na lokalu, a sve to onima kojima treba da ih čuju -predstavnicima institucija na lokalu.

  • Završna konferencija

Završna konferencija namenjena je lokalnoj omladinskog politici.

Sve troškove učestvovanja kao i sprovođenja inicijativa snosi Krovna organizacija mladih Srbije.

Ko i kako može da se prijavi?

Zainteresovane jedinice lokalne samouprave treba da prijave tri osobe kao lokalne kordinatore/ke – jednu iz lokalne samouprave, drugu iz organizacije civilnog društva i treću mladu osobu iz đačkog parlamenta. Prijava sva tri subjekta omladinske politike na lokalnom nivou podnosi se zajednički na jednom formularu koji mora biti potpisan i pečatiran od strane jedinice lokalne samouprave.