fbpx

Odlučionice

Home » Odlučionice

Krovna organizacija mladih Srbije već nekoliko godina unazad okuplja relevantne aktere u oblasti omladinske politike koje čine: predstavnici/ce lokalnih samouprava (opštine/gradove), organizacije civilnog društva i đački parlamenti sa ciljem da u svojoj zajednici učestvuju u unapređenju saradnje mladih i donosilaca odluka i postanu deo mreže lokalnih koordinatora za dijalog sa mladima.   

Lokalni koordinatori su predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i đačkih parlamenata, koji učestvovanjem u ovom procesu stiču potrebna znanja i veštine za unapređenje rada institucija i predstavničkih tela mladih na lokalnom nivou i zajedničkim radom unapređuju brigu o mladima kroz sprovođenje inicijativa za promene u lokalnim zajednicama. 

Dijalog sa mladima na lokalnom nivou do sada primenjuje 16 lokalnih zajednica širom Srbije, i one su nakon obuke o mehanizmima dijaloga sa mladima realizovali lokalne inicijative za promene u svojim zajednicama i unapredile saradnju sa mladima i udruženjima. KOMS godišnje raspisuje nove pozive za ovaj program uz nameru da proširi mrežu lokalnih koordinatora, kako bi mladi i donosioci odluka mogli da zajedno odlučuju u većem broju lokalnih zajednica. 

Lokalni koordinatori najpre prolaze obuku za EU dijalog sa mladima radi uspešne primene metodologije EU dijaloga na lokalnom nivou, kao i o metodama i načinima za veće uključivanje mladih u procese donošenja odluka. Takođe, lokalni koordinatori se upoznaju sa principima i standardima rada sa mladima i osnažuju se za povećanje dometa njihovog rada. Svi mladi sa kojima se radi u sklopu ove aktivnosti upoznaju se sa onlajn mehanizmima za uključivanje mladih u procese donošenja odluka: platformom dijalog.rs i podsekcijom platfome: Pokreni promene! Nakon obuka, timovi realizuju lokalnu inicijativu koju podržava KOMS, finansijski i mentorski. Inicijative koje lokalni koordinatori zajednički formulišu imaju za cilj da umanje probleme sa kojima se mladi iz te lokalne zajednice najčešće susreću, kako bi delujući zajedno sa donosiocima odluka u svojoj opštini/gradu mladi izgradili poverenje u lokalne institucije i učestvovali u promenama.  

Na 16. sednici Saveta za mlade održanoj 14. maja 2021. godine usvojena je odluka o formiranju Stalnog stručnog tima za EU dijalog mladih.

Stalni stručni tim za EU dijalog mladih jeste koordinaciona međusektorska grupa koju imaju samo države članice EU. Ona će biti institucionalizovana kroz Savet za mlade Vlade Republike Srbije, kao stalno stručno telo. Stalni stručni tim za EU dijalog mladih zadužen je za sprovođenje EU dijaloga sa mladima na nacionalnom nivou i čine je predstavnici/ce Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za evropske integracije, Krovne organizacije mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada i predstavnici/ce nacionalne agencije za Erasmus+ – Tempus fondacije. Ova inicijativa je partnerski zagovarana i realizovana u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta.

 

Rezultati: 

  • Rezultati: Obučeno 27 lokalnih koordinatora za sprovođenje EU dijaloga; 
  • Lokalne inicijative sprovedene s16 gradova, a pokriveni su okruzi poput Rasinskog, Topličkog, ZaječarskogZlatiborskog, Pčinjskog i drugih; 
  • Sprovedene su inicijative sa različitim ciljevima, poput osnivanja saveta za mlade, kancelarija za mlade, omladinskog kluba, te okupljanja i aktivnog uključivanja mladih kroz različite manifestacije, koncerte, akcije slikanja murala i mnoge druge aktivnosti. 

Počela treća generacija programa Odlučionice