Komentarisanje modela ppp za udruženja

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

  PREDLOG PROGRAMA ILI PROJEKTA

  JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA SPROVOĐENJE CILJEVA NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE I PROGRAMA „MLADI SU ZAKONˮ

  1) Sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade 0

  0
  Oblast 1: obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih;
  0
  Oblast 2: aktivizam i aktivno učešće mladih;
  0
  Oblast 3: zdravlje, blagostanje, populaciona edukacija mladih;
  0
  Oblast 4: bezbednost mladih;
  0
  Oblast 5: socijalna uključenost mladih;
  0
  Oblast 6: mobilnost mladih;
  0
  Oblast 7: informisanje mladih;
  0
  Oblast 8: kultura i kreativnost mladih.
  2) Sprovođenje programa MLADI SU ZAKON 0

  (Zaokružiti deo konkursa na koji se odnosi prijava)

  Pun naziv nosioca programa/projekta

  Naziv programa/projekta

  OPŠTE NAPOMENE: Za popunjavanje Obrasca PPP koristite ćirilično pismo fonta Times New Roman, veličina fonta 12.

  1. OSNOVNI PODACI O KAPACITETIMA NOSIOCA PROGRAMA ILI PROJEKTA

  1) Podaci o kapacitetima nosioca prijave

  1. Godišnji budžet u prethodne tri godine i izvori finansiranja Godina Ukupan budžet
  (RSD) Izvori finansiranja i procenat učešća u celokupnom budžetu
  2018. 1.
  2.
  3. itd.
  2017. 1.
  2.
  3. itd.
  2016. 1.
  2.
  3. itd.
  2. 3. Navesti broj aktivnih članova i podatke o licima u radnom odnosu, odnosno drugi način radno angažovanih – po kategorijama Okvirni broj aktivnih članova Naziv radnog mesta Broj zaposlenih

  3. 4. Oprema i prostorni kapaciteti

  4. 5. Akreditacije, licence, standardi rada
  5. 6. Nivo delovanja

  • lokalni, područje: ___________________
  • regionalni, područje:_________________
  • nacionalni
  6. 7. Dodatni podaci (ukoliko postoje) od značaja za pokazatelje kapaciteta nosioca

  2) Podaci o iskustvu nosioca programa ili projekta u oblasti za koju konkurišete

  (1) Koliko programa i projekata ste realizovali, a čija su ciljna grupa bili mladi?
  Godina Ukupan broj programa ili projekata Ukupno mladih
  2018.
  2017.
  2016.
  2015.

  (2) Navesti najviše tri relevantna programa i/ili projekta koje ste do sada realizovali u oblasti za koju konkurišete, predstavite svaki u pojedinačnoj tabeli:
  Naziv programa ili projekta
  Period realizacije
  Najznačajniji rezultati
  Da li je program ili projekat nastavljen i nakon njegove realizacije i ukoliko jeste, objasnite na koji način
  Funkcija u realizaciji programa ili projekta (navesti da li ste bili nosilac ili partner)
  Ko su bili partneri na programu ili projektu
  Ukupan budžet programa ili projekta
  Donatori:
  – naziv donatora
  – iznos donacije
  – ime i kontakt odgovornih osoba koje su pratile vaš projekat ispred donatora

  2. OSNOVNI PODACI O PREDLOGU PROGRAMA ILI PROJEKTA

  1) Iznos sredstava za koja konkurišete (navesti tačnu sumu prema troškovima budžeta):
  Ukupna vrednost programa/ projekta Iznos za koji konkurišete Sufinansiranje
  obezbeđeno iz drugih izvora
  iznos Naziv donatora Osoba za kontakt

  Sufinansiranje navedite samo u slučaju da je obezbeđeno, odnosno ukoliko možete da ga potvrdite dokazom.

  2. POVEZANOST PROGRAMA ILI PROJEKTA SA CILJEVIMA KONKURSA

  1) Usklađenost sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine (u daljem tekstu: APNSM)

  (1) Objasnite na koji način su ciljevi, rezultati i efekti koje nameravate da ostvarite kroz realizaciju programa ili projekta usklađeni sa APNSM

  (2) Navedite tačne nazive očekivanog rezultata i aktivnosti iz APNSM

  Očekivani rezultat iz APNSM Aktivnost iz APNSM

  (3) U odnosu na indikator/e navedene u APNSM za konkretnu aktivnost prikazati kvantitativne i kvalitativne pokazatelje njihovog ostvarenja.
  Aktivnost iz APNSM
  (samo numerička oznaka) Indikator iz APNSM Doprinos programa ili projekta ostvarenju indikatora aktivnosti (rodno osetljiv, ako je primenljivo)

  (4) Analiza stanja
  Predstavite zadatak programa ili projekta, izazov, pitanje ili potrebu sa kojima se ciljna grupa suočava, odnosno potrebe, pitanja ili probleme ciljne grupe koje proizlaze iz predmeta vašeg programa ili projekta, navedite kvalitativne i kvantitativne pokazatelje sadašnjeg stanja u kome se ciljna grupa i njeno okruženje nalaze (svoje navode potkrepite sopstvenim iskustvom, statističkim podacima, rezultatima istraživanja, navodima iz relevantne literature i sl).

  (5) Opišite u čemu se ogleda inovativnost vašeg programa ili projekta.

  3. USKLAĐENOST SA DRUGIM DOKUMENTIMA JAVNIH POLITIKA

  Navedite sa još kojim dokumentima javnih politika (strategije, programi, koncept politike, akcioni planovi i druga planska dokumenta) je usklađen vaš projekat i na koji način.

  4 CILJNE GRUPE I KRAJNJI KORISNICI PROGRAMA ILI PROJEKTA

  1) Definišite kategorije ciljne grupe i krajnjih korisnika u odnosu na cilj programa ili projekta i prikažite ih po planiranom broju.
  (Prilikom definisanja, dajte pregled po sledećim kategorijama na koju se vaš program ili projekat odnosi – Kategorije: učenici, studenti, mladi iz ruralnih sredina, mladi nezaposleni, mladi preduzetnici, volonteri, mladi stvaraoci, omladinski radnici/ce i drugo. Osetljive grupe: mladi Romi i Romkinje, pripadnici nacionalnih manjina, osobe sa invaliditetom, mladi koji žive u izbeglištvu i raseljenju, povratnici u procesu readmisije, mladi migranti, mladi roditelji, mladi sa nerešenim stambenim statusom, mladi bez roditeljskog staranja, mladi LGBT)

  2) Objasnite usklađenost predloga programa ili projekta sa potrebama ciljne grupe/krajnjih korisnika.

  3) Objasnite na koji način ćete ih motivisati za učešće u programu ili projektu, odnosno kako planirate da osigurate njihovo učešće u aktivnostima.

  5. SADRŽAJ I IZVODLJIVOST PREDLOGA PROGRAMA ILI PROJEKTA

  1) Opis aktivnosti programa ili projekta
  Navedite aktivnosti i u najviše tri pasusa opišite jasno svaku od njih. Osnovne aktivnosti treba da budu grupisane prema odgovarajućim rezultatima, odgovaraju datom programu ili projektu i direktno doprinose očekivanim rezultatima.

  2) Aktivnosti i rezultati programa ili projekta
  Prikažite logiku i povezanost aktivnosti i rezultata projekta. Na osnovu kojih pokazatelja (indikatora) uspeha ćete meriti ostvaren rezultat? Jedan rezultat može proisteći iz više grupa aktivnosti, i/ili jedna grupa aktivnosti može proizvesti više rezultata. Za svaki rezultat potrebno je navesti indikator. Ukoliko je potrebno dodajte redove u tabeli.)
  Aktivnosti

  Planirane aktivnosti predstavljaju sve one konkretne akcije koje je neophodno izvršiti kako bi se postigli očekivani rezultati. Definisane aktivnosti predstavljaju osnovu za planiranje budžeta. Očekivani rezultati

  Očekivani rezultati predstavljaju krajnje ishode određene aktivnosti. Njima se opisuju konkretne usluge/proizvodi koji će nastati kao rezultat i biti stavljeni na raspolaganje direktnim korisnicima. Indikatori

  Uneti merljive pokazatelje (indikatore) koji dokazuju ostvarenje odnosnog rezultata.

  Izvori provere

  Definisati jasno i precizno
  izvore provere ostvarenosti definisanih rezultata. Lokacije aktivnosti

  3) Vremenski plan programa ili projekta
  Prilikom popunjavanja gantograma, potrebno je da navedete iste nazive kao u podtačkama 1) i 2) ovog odeljka.

  Aktivnosti Mesec
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Aktivnost 1
  1.1
  1.2
  1.3
  2. Aktivnost 2
  2.1
  2.2
  2.3
  3. Aktivnost 3
  3.1
  3.2
  3.3
  Aktivnost …

  6. ODRŽIVOST
  Navedite na koji način ste planirali da osigurate da rezultati programa ili projekta budu održivi nakon njegovog završetka (objasnite razvojnu, institucionalnu i finansijsku održivost)

  7. VIDLJIVOST PROGRAMA ILI PROJEKTA
  Opištite način i stepen informisanja mladih i šire javnosti u odnosu na teritorijalnu pokrivenost programa ili projekta – objasnite koje kanale informisanja ćete koristiti, na koji način ste planirali promociju i sl. i prikažite ih kroz merljive indikatore

  8. ORGANIZACIONA STRUKTURA I TIM ZA REALIZACIJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Ime i prezime Funkcija u timu/ aktivnosti koja podrazumeva direktan rad sa mladima Kvalifikacije i reference

  9. PARTNERSTVO (popunjavaju samo nosioci koji imaju predviđeno partnerstvo)
  Predstavite svakog pojedinačnog partnera po obliku partnerstva i kroz ulogu u programu ili projektu. Obavezno kroz strukturu partnerstva definisati odgovornosti partnera za pojedine aktivnosti u okviru programa ili projekta.

  Priložiti sporazum, ugovor, zapisnik ili drugi akt o partnerstvu.
  Naziv partnera Uloga u programu ili projektu
  (definišite prava, obaveze i
  odgovornosti svakog partnera)
  1.
  2.
  3.
  4.
  10. IZJAVA NOSIOCA PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Ja, dole potpisani, odgovoran za program/projekat ___________________ (upisati naziv programa/projekta) u ime _________________ (upisati naziv udruženja mladih/udruženja za mlade/saveza) – kao nosilac programa/projekta potvrđujem da su:
  (a) informacije iznete u predlogu programa/projekta tačne;
  (b) da nosilac programa/projekta (i njegovi partneri) ispunjavaju sve uslove iz konkursne dokumentacije da učestvuju u realizaciji ovog programa/projekta;
  (v) da nosilac programa/projekta ima navedene kvalifikacije i reference.

  Ime i prezime:
  Funkcija u udruženju/savezu:
  Potpis (i pečat):
  Datum i mesto:

  11. IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA
  Priložiti sporazum, ugovor, zapisnik ili drugi akt o partnerstvu. (Popunite izjavu svakog partnera pojedinačno)

  Naziv partnera:
  Pravni status partnera:
  Službena adresa:
  Telefon/fah:
  E-pošta:

  Ja, dole potpisani, u ime (upisati naziv partnera), kao partner na programu/projektu __________________________________(upisati naziv programa/projekta), potvrđujem da sam:
  (a) pročitao celokupan predlog programa/projekta i uslove iz Smernica za podnosioce predloga projekata i programa;
  (b) da sam saglasan sa sadržajem predloga;
  (v) da sam saglasan sa sadržajem strukture partnerstva iz tačke 9. predloga programa/projekta koji definiše ulogu partnerske organizacije u ime koje potpisujem ovu izjavu
  Ime i prezime:
  Funkcija u partnerskoj organizaciji:
  Potpis (i pečat):
  Datum i mesto:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *