Komentari na smernice: zapošljavanje mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

  JAVNI KONKURS ZA STIMULISANJE RAZLIČITIH OBLIKA ZAPOŠLJAVANJA, SAMOZAPOŠLJAVANJA I PREDUZETNIŠTVA MLADIH

  SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROGRAMA I PROJEKATA

  Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) finansira i sufinansira programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje sprovode udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi (u daljem tekstu: Nosioci programa i projekata), dodelom sredstava na osnovu javnog konkursa, saglasno odredbama člana 21. stav 1. tačka 1) Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) (u daljem tekstu: Zakon) i čl. 3. i 4. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) (u daljem tekstu: Pravilnik).

  Sredstva za programe i projekte po ovom konkursu u iznosu do 70.000.000,00 dinara obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18) u okviru razdela 31. – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, u okviru Programa 1302 – Omladinska politika, Programske aktivnosti 0006 – Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2019. godinu.

  1. CILJ KONKURSA

  Unapređena zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca kroz realizaciju aktivnosti planiranih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine.

  2. BLIŽI USLOVI KONKURSA

  Na konkursu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekta može učestvovati udruženje mladih, udruženje za mlade ili njihov savez koji je upisan u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo.
  Udruženje mladih, udruženje za mlade i njihov savez, kao Nosilac programa ili projekta, direktno je odgovorno za pripremu, sprovođenje i upravljanje programom ili projektom.

  Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programa ili projekta kojima se ostvaruju ciljevi ovog konkursa iznose ukupno 70.000.000,00 dinara i predviđena su u okviru Programa 1302 – Omladinska politika, Programske aktivnosti 0006 – Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju. Nije ograničen najviši iznos sredstava za finansiranje ili sufinansiranje od strane Ministarstva po jednom programu ili projektu.

  Program ili projekat može trajati najviše devet meseci, a najduže do 31. januara 2020. godine.

  Realizacija programa i projekata može početi najranije od datuma potpisivanja ugovora između Nosioca programa ili projekta i Ministarstva.

  Aktivnosti programa ili projekata podržanih u okviru ovog konkursa mogu se realizovati na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, nezavisno od sedišta nosioca programa ili projekta.

  Preporučuje se da jedan Nosilac programa ili projekta učestvuje na konkursu sa jednim programom ili projektom. Pored toga, može učestvovati i kao jedan od partnera na nekom drugom podnetom programu ili projektu.
  Rezultati i efekti programa ili projekata moraju biti jasno merljivi, odnosno rezultati programa ili projekta treba da budu ponuđeni održivi mehanizmi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju koji mogu da se multiplikuju; pokrenuti omladinski preduzetnički poduhvati; zaposlenje određenog broja mladih uključenih u program ili projekat ili pokretanje sopstvenog biznisa.

  3. ELEMENTI PREDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA I NAČIN NJIHOVOG VREDNOVANJA

  Na konkurs se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija:

  1) Popunjena Prijava za konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora − na Obrascu OPK;
  2) Predlog programa ili projekta, predlog budžeta i narativni prikaz budžeta (prema modelima koji su sastavni deo ovih smernica);

  Prijavu podnosi lice ovlašćeno za zastupanje nosioca programa ili projekta i odgovorno je za tačnost i istinitost podataka navedenih u Prijavi. Prijava koja ne sadrži sve podatke je nepotpuna i neće biti pregledana i vrednovana.

  Dopunska dokumentacija:

  − akt o partnerstvu (ukoliko je predviđeno partnerstvo);
  − akreditacija za primenu i unapređenje standarda kvaliteta omladinskog rada ukoliko je udruženje/savez ima;
  − program obuka;
  − kopija ugovora programa ili projekta odobrenog od strane donatora (sa budžetom i logičkim okvirom programa ili projekta) u slučaju kada je predviđeno sufinansiranje programa ili projekta koju je moguće dostaviti i na engleskom jeziku ukoliko ne postoji ista na srpskom;
  − biografije osoba angažovanih na programu ili projektu;
  − biografije osoba angažovanih u direktnom radu sa mladima.

  Uz završni izveštaj Nosilac programa ili projekta je obavezan da dostavi:
  (1) liste učesnika obuka i treninga
  (2) fotokopije izdatih javnih isprava i uverenja ili potvrda.

  Nosioci programa ili projekta su dužni da podatke o ličnosti prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Za potrebe praćenja sprovođenja i realizacije odobrenih programa i projekata od strane Ministarstva, Nosioci programa ili projekta imaju obavezu da uz prethodnu saglasnost za obradu podataka o ličnosti, uz označenje Ministarstva kao korisnika podataka, prikupe i obrade lične podatke lica koja su angažovana na realizaciji programa ili projekta i uključena u svaki događaj u okviru programa ili projekta (seminar, obuka, konferencija i sl.).
  Za dodatne informacije u vezi sa procedurama zaštite podataka o ličnosti (o načinu prijavljivanja bazi podataka u Centralni registar i sl.) Nosioci programa ili projekata se mogu obratiti službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs).

  Obuke koje podrazumevaju sticanje kompetencija i kvalifikacija moraju biti sprovedene saglasno propisanim uslovima za predmetnu aktivnost i u skladu sa zakonom kojim je uređena predmetna delatnost, a polaznicima moraju biti izdate javne isprave i uverenja, u skladu sa ostvarenim rezultatima.
  Sve ostale obuke, radionice, seminari, savetovanja, tribine, kursevi i sl. moraju biti održane od strane sertifikovanih omladinskih radnika ili trenera, odnosno akreditovanih udruženja, ustanova ili drugih pravnih lica, pri čemu se visokoškolske kvalifikacije, višegodišnje iskustvo i dodatne obuke predloženih predavača iz predmetne oblasti mogu smatrati odgovarajućim kapacitetom za održavanje predloženih aktivnosti. Za učešće u navedenim aktivnostima, polaznicima se izdaje potvrda o učešću.

  Ministarstvo se zalaže za promociju zdravih stilova života mladih i ne podržava konzumiranje i promociju duvana i alkohola u aktivnostima, projektima i programima za mlade.

  Nosilac programa ili projekta je obavezan da nakon šest meseci od završetka realizacije programa ili projekta dostavi izveštaj o održivosti i efektima programa ili projekta.

  Budžet programa ili projekta može sadržati samo troškove neophodne za izvođenje programa ili projekta i stvarne troškove Nosioca programa ili projekta tokom perioda realizacije programa ili projekta koji su evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Nosioca programa ili projekta, a koji su prepoznatljivi, proverljivi i podržani originalnom dokumentacijom.
  Prihvatljivi troškovi su:
  1) Ljudski resursi – lica angažovana tokom celog perioda trajanja programa ili projekta (maksimalno do 25% ukupnog budžeta programa ili projekta za koji se traži finansiranje od Ministarstva):
  − naknada za jedno lice koje rukovodi realizacijom programa ili projekta, u mesečnom neto iznosu koji ne može biti veći od jedne prosečne neto zarade u Republici Srbiji, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike za mesec decembar 2018. godine, sa pripadajućim obavezama po ugovoru o angažovanju;
  − naknade za rad ostalih lica koja učestvuju u realizaciji programa ili projekta u mesečnom neto iznosu koji ne može biti veći od 70% od jedne prosečne neto zarade u Republici Srbiji, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike za mesec decembar 2018. godine, sa pripadajućim obavezama po ugovoru o angažovanju.
  Ograničenje visine naknade odnosi se kako za lice koje rukovodi realizacijom programa ili projekta, tako i za sva ostala lica koja učestvuju u realizaciji podjednako na fizička lica, preduzetnike i pravna lica, lica angažovana tokom celog perioda trajanja programa ili projekta, kao i trenere, mentore i sl.
  Fizička lica angažovana tokom celog perioda realizacije programa ili projekta mogu obavljati poslove na osnovu zaključenog ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu i dr.

  2) Tekući troškovi programa ili projekta (maksimalno do 10% ukupnog budžeta programa ili projekta za koji se traži finansiranje od Ministarstva):
  − troškovi zakupa prostora i troškovi za funkcionisanje kancelarije (troškovi telefona, interneta, komunalnih usluga, grejanja, troškovi električne energije i sl.) – do visine 50% ove budžetske kategorije;
  − troškovi kancelarijskog materijala pod uslovom da su neophodni za realizaciju programa ili projekta;
  − troškovi prevoza lica angažovanih tokom celog perioda trajanja programa ili projekta, u skladu sa ugovorom koji je osnov angažovanja fizičkog lica (izuzev za lica angažovana po osnovu ugovora o delu) – troškovi mesečne karte javnog prevoza ili u izuzetnom slučaju goriva do visine uobičajenih troškova obračunatih putnim nalogom na osnovu pređenih kilometara i isključivo po dostavljenom računu za gorivo uz potvrdu o ceni autobuske karte na toj relaciji koja dokazuje ekonomsku opravdanost takvog vida prevoza ili kada ne postoji adekvatan prevoz na lokaciji. Dodatno, za ova lica je u okviru dela budžeta „III Troškovi programskih ili projektnih aktivnosti” moguće predvideti troškove prevoza za potrebe realizacije programskih ili projektnih aktivnosti, ali bez dupliranja troškova prevoza u odnosu na već predviđene troškove;
  − knjigovodstvene usluge;
  − troškovi naknade za usluge javnih plaćanja koje vrši Uprava za trezor;
  − ostali tekući troškovi programa ili projekta.

  3) Troškovi programskih ili projektnih aktivnosti (oko 70% ukupnog budžeta programa ili projekta za koji se traži finansiranje od Ministarstva):
  − nabavka usluga i dobara neophodnih za realizaciju programa ili projekta;
  − troškovi ugostiteljskih usluga (koji za sastanke programskog ili projektnog tima, organizaciju jednodnevnih aktivnosti i sl, osim u izuzetnom slučaju, podrazumevaju posluženje toplih bezalkoholnih napitaka, vode i soka);
  − troškovi smeštaja i ishrane prema priloženom ugovoru i računu, vodeći računa da budu ekonomski opravdani.
  Fizička lica angažovana za realizaciju određenih aktivnosti mogu obavljati poslove na osnovu zaključenog ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o autorskom delu i dr, a čija naknada obuhvata, po potrebi i troškove prevoza.

  Potrebno je za svaku aktivnost definisanu u predlogu programa ili projekta prikazati pojedinačne troškove po budžetskim linijama.

  Nazivi aktivnosti u predlogu budžeta moraju da budu usklađeni sa nazivima aktivnosti u predlogu programa ili projekta.

  4) Trošak revizije programa ili projekta (između 2% i 5% ukupnog budžeta programa ili projekta za koji se traži finansiranje od Ministarstva) − troškovi revizije ispunjenja ugovornih obaveza. Neophodno je da ugovor o reviziji programa ili projekta, bude definisan tako da se revizor vodi Smernicama za realizaciju programa ili projekta koje će biti dostavljene svim Nosiocima programa ili projekta sa kojima se zaključi ugovor o realizaciji programa ili projekta.

  Neprihvatljivi troškovi su:
  − pokrivanje gubitaka ili dugovanja, kamata i kazni;
  − kupovina zemlje ili zgrada;
  − plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog programa ili projekta;
  − dnevnice (dnevnice, po potrebi, uključiti u predviđene naknade za obavljanje predviđenog posla);
  − pojedinačna sponzorstva za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima;
  − pojedinačne stipendije za studije ili kurseve;
  − korišćenje službenog vozila za svakodnevni posao tokom trajanja programa ili projekta;
  − plaćanje usluge prevoza taksi vozilom gde postoji javni gradski i međugradski prevoz;
  − plaćanje usluge prevoza vazdušnim ili vodenim saobraćajem (izuzetno u opravdanim okolnostima, odnosno programima ili projektima koji se odnose na međunarodnu saradnju);
  − kupovina muzičke, kompjuterske i druge opreme (računari, fotoaparati, štampači, mali električni uređaji, tastature, memorije i dr.);
  − kupovina alkoholnih i energetskih napitaka, duvanskih proizvoda;
  − uzimanje u zakup telefonskih brojeva i opreme od drugog lica;
  − kupovina konditorskih proizvoda, grickalica i sl;
  − hemijska sredstva i inventar za održavanje higijene osim ukoliko su u direktnoj vezi s ciljevima programa ili projekta;
  − troškovi koji nisu u direktnoj vezi s ciljevima programa ili projekta;
  − stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora.

  Gotovinske isplate će u izveštaju biti prihvaćene, jedino kada su izvršene krajnjim korisnicima programa ili projekta i to za troškove prevoza učesnika radionica, treninga i sl. U tom slučaju, u izveštaju mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje da je i kome izvršena gotovinska isplata (rešenje, odluka, ugovor, račun i dr.). Udruženja/savezi su obavezna da prilikom poslovanja sa pravnim licima vrše proveru da li su ista registrovana za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke.

  Nosioci predloga programa ili projekta su u obavezi da predvide aktivnosti i sredstva u cilju informisanja mladih i šire javnosti o donatoru, programu ili projektu, planiranim aktivnostima, događajima i rezultatima programa ili projekta.

  Prilikom definisanja i planiranja budžeta, neophodno je predvideti način i stepen informisanja mladih i šire javnosti o programu ili projektu u odnosu na teritorijalnu pokrivenost programa ili projekta.

  U cilju povećanja vidljivosti programa ili projekta, tokom njegove realizacije, Nosioci programa ili projekta će biti u obavezi da:
  − kreiraju i distribuiraju odgovarajuće poruke ka ciljnim grupama;
  − koriste odgovarajuće kanale komunikacije za ciljnu grupu kojoj su namenjene informacije (TV, internet i društvene mreže, radio, novine, štampani materijal i sl.);
  − na svojoj internet prezentaciji istaknu vizuelni identitet i link ka internet prezentaciji Ministarstva kao donatora, da objave informacije o odobrenom programu ili projektu, kao i da je koriste u svrhu informisanja mladih i šire javnosti o programskim ili projektnim aktivnostima i u svrhu pozivanja učesnika na događaje koji se organizuju tokom njegove realizacije;
  − vode kalendar događaja i aktivnosti i dostavljaju ga Ministarstvu na mesečnom nivou do 25-og u mesecu za naredni mesec, a najkasnije 15 dana pre samog događaja tj. aktivnosti;
  − komuniciraju sa medijima u saradnji sa Ministarstvom;
  − dostavljaju Ministarstvu fotografije i kratke video zapise sa događaja;
  − dostavljaju Ministarstvu pres kliping koji sadrži sve članke, emisije, priloge i sl. koje su mediji objavili o programu ili projektu.

  Stručni pregled i vrednovanje predloženih programa ili projekta vrši Komisija za stručni pregled podnetih predloga programa i projekata za finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koju obrazuje ministar nadležan za omladinu (u daljem tekstu: Komisija). Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predloga programa i projekata Komisija može tražiti pojašnjenja predloga programa ili projekata i/ili obaviti intervju sa podnosiocem programa ili projekta. Komisija može podnosiocu programa ili projekta predložiti korekcije predloga programa ili projekta u delu koji se odnosi na sredstva potrebna za realizaciju programa ili projekta za one programe ili projekte koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

  Sve predloge programa ili projekata koji su ispunili uslove konkursa, Komisija će vrednovati na osnovu sledećih kriterijuma:
  Kriterijum Broj bodova
  1. Usklađenosti rezultata i efekata programa ili projekta sa ciljevima konkursa i doprinosa ostvarivanju javnog interesa u oblastima omladinskog sektora 25
  1.1. Usklađenost ciljeva i rezultata predloga programa ili projekta sa ciljem konkursa 13
  1.2. Usklađenost predloga programa ili projekta sa potrebama ciljne grupe/krajnjih korisnika 12
  2. Kapacitet nosioca programa ili projekta 18
  2.1. Kapaciteti i iskustvo nosioca programa ili projekta 6
  2.2. Reference lica koja realizuju program ili projekat 6
  2.3. Ostvarena partnerstva i saradnja između različitih subjekata 6
  3. Sadržaj i izvodljivost predloga programa ili projekta 18
  3.1. Da li su predložene aktivnosti logične, odgovarajuće, praktične i u skladu sa ciljevima, očekivanim rezultatima i predviđenim ciljnim grupama? 6
  3.2. Da li je plan realizacije jasno razrađen i izvodljiv? 6
  3.3. Da li su prikazani indikatori merljivi? 6
  4. Obuhvat i usklađenost sa potrebama ciljnih grupa 10
  4.1. Broj direktnih krajnjih korisnika u odnosu na predložene aktivnosti i finansijski plan programa ili projekta 5
  4.2. Da li je programom ili projektom planirano uključivanje mladih iz odgovarajućih kategorija (struktura mladih) u odnosu na cilj programa ili projekta? 3
  4.3. Da li je predviđeno zastupanje principa rodne ravnopravnosti? 2
  5. Održivost efekata programa ili projekta 7
  5.1. U kojoj meri su rezultati programa ili projekta održivi po prestanku finansiranja? 5
  5.2. Da li program ili projekat nudi inovativno rešenje u oblasti za koju se odnosi? 2
  6. Svrsishodnost i racionalnost troškova programa ili projekta 13
  6.1. Da li su pojedinačne predložene budžetske linije opravdane u odnosu na planirane aktivnosti i rezultate programa ili projekta uključujući i adekvatnost ljudskih i finansijskih resursa? 6
  6.2. Da li je visina predloženog troška za planirane budžetske linije realna? 7
  7. Vidljivost programa ili projekta 8
  7.1. Način i stepen informisanja mladih i šire javnosti u odnosu na teritorijalnu pokrivenost programa ili projekta 4
  7.2. Da li su prikazani indikatori merljivi? 4
  8. Kvalitet realizacije prethodnih programa ili projekata koje je finansiralo Ministarstvo +1/0/-8
   redovnost i kvalitet izveštavanja +1
   zapaženi problemi u izveštavanju (neredovno i/ili nekvalitetno izveštavanje) -8
  MAKSIMALAN BROJ POENA 100

  4. MODEL PREDLOGA PROJEKTA I PREDLOGA BUDŽETA PROJEKTA

  Model predloga projekta i predlog budžeta projekta čine sastavni deo ovih smernica i mogu se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva i Portalu eUprava.

  5. ROK I NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

  Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

  Prijave se podnose na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu:

  Ministarstvo omladine i sporta
  Sektor za omladinu
  Bulevar Mihajla Pupina 2
  11070 Beograd

  Prijava i prilozi se dostavljaju u jednom štampanom primerku i jednom elektronskom primerku (CD/DVD na kome su snimljena dokumenta dostavljena u štampanom primerku) u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.

  Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave i naziv konkursa.

  Ispod adrese Ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJE.

  Prijava poslata poštom ili kurirskom službom (običnom poštom, pošiljka sa potvrđenim uručenjem „A” i „AA”, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl.) je blagovremena ako prispe na pisarnicu u roku za konkurisanje.
  Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

  Nepotpune, neblagovremene i prijave koje nisu dostavljene na navedeni način neće biti pregledane i vrednovane.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *