Komentari na smernice: ciljevi NSM i mladi su zakon

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ И ПРОГРАМА „МЛАДИ СУ ЗАКОНˮ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

Министарство омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) финансира и суфинансира програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора које спроводе удружења младих, удружења за младе и њихови савези (у даљем тексту: Носиоци програма и пројеката), доделом средстава на основу јавног конкурса, сагласно одредбама члана 21. став 1. тачка 1) Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11) (у даљем тексту: Закон) и чл. 3. и 4. Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, брoj 30/18) (у даљем тексту: Правилник).

Средства за програме и пројекте по овом конкурсу у износу до 68.000.000,00 динара обезбеђена су у буџету Републике Србије, на основу Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18) у оквиру раздела 31. – Министарство омладине и спорта, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, апропријација 481 – дотације невладиним организацијама, у оквиру Програма 1302 – Омладинска политика, Програмске активности 0005 – Програми и пројекти подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији, а распоред и коришћење средстава утврђени су Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2019. годину.

1. ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

1) Спровођење циљева Националне стратегије за младе
2) Спровођење програма МЛАДИ СУ ЗАКОН

2. БЛИЖИ УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурсу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма или пројекта може учествовати удружењe младих, удружењe за младе или њихов савез који је уписан у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12), коју води Министарство.
Удружење младих, удружење за младе и њихов савез, као Носилац програма или пројекта, директно је одговорно за припрему, спровођење и управљање програмом или пројектом.

Расположива финансијска средства за реализацију програма или пројекта којима се остварује циљ 1) овог конкурса износе укупно 46.000.000,00 динара и предвиђена су у оквиру Програма 1302 – Омладинска политика, Програмске активности 0005 – Програми и пројекти подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији. У једном програму или пројекту највиши износ средстава за финансирање или суфинансирање од стране Министарства је 2.000.000,00 динара.

Расположива финансијска средства за реализацију програма или пројекта којима се остварује циљ 2) овог конкурса износе укупно 22.000.000,00 динара и предвиђена су у оквиру Програма 1302 – Омладинска политика, Програмске активности 0005 – Програми и пројекти подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији.

Програм или пројекат може трајати највише девет месеци, а најдуже до 31. јануара 2020. године.

Реализација програма и пројеката може почети најраније од датума потписивања уговора између Носиоца програма или пројекта и Министарства.

Активности програма или пројеката подржаних у оквиру овог конкурса могу се реализовати на територији једне или више јединица локалне самоуправе у Републици Србији, независно од седишта носиоца програма или пројекта.

Препоручује се да један Носилац програма или пројекта учествује на конкурсу са једним програмом или пројектом, којим реализује један од циљева конкурса. Поред тога, може учествовати и као један од партнера на неком другом поднетом програму или пројекту.

За реализацију циља 1) конкурса Министарство ће одабрати један или више програма и пројеката из следећих области:

− Област 1: образовање, васпитање и обука младих;
− Област 2: активизам и активно учешће младих;
− Област 3: здравље, благостање, популациона едукација младих;
− Област 4: безбедност младих;
− Област 5: социјална укљученост младих;
− Област 6: мобилност младих;
− Област 7: информисање младих;
− Област 8: култура и креативност младих.

У односу на изабрану област, могуће је предложити иновативне програме или пројекте; програме или пројекте за које се овим конкурсом обезбеђује суфинансирање; програме или пројекте који представљају наставак започетих активности из ранијих програма или пројеката или програме и пројекте по угледу на раније реализоване који су дали добре резултате.

За реализацију циља 2) конкурса Министарство ће одабрати једно удружење/савез које ће у партнерству са другим удружењима координисано спроводити национални програм МЛАДИ СУ ЗАКОН кроз:

(1) програмску подршку и умрежавање контакт тачака, канцеларија за младе, волонтерских сервиса и других партнера и ресурса у циљу унапређења услова за волонтирање међу младима и за младе;
(2) развијање националних стандарда кроз примере добре праксе управљања волонтерима и средствима;
(3) спровођење програма којим се подржавају неформалне групе младих и удружења младих за краткорочне омладинске волонтерске пројекте у 29 управних округа у Републици Србји (најмање 135 омладинских волонтерских пројеката различитих неформалних група или удружења младих, 15 обука за најмање 300 учесника), које обухвата:
− објављивање и промоцију јавног позива (конкурса) за финансирање омладинских волонтерских пројеката;
− организацију менторства (уговорени састанци, отворена врата, инфо дан, електронска и телефонска подршка и сл.) за подносиоце предлога пројеката у циљу пружања подршке при развијању пројектних идеја у предлоге омладинских волонтерских пројеката;
− одабир волонтерских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани (у сарадњи са партнерима на нивоу групе округа) водећи рачуна о равномерној регионалној распоређености, обухвату и врсти циљне групе и темама конкурса;
− стручно-техничку подршку волонтерским групама у спровођењу омладинских волонтерских пројеката;
− извештавање о реализацији омладинских волонтерских пројеката;
− проглашење најбољих омладинских волонтерских пројеката у циљу приказивања примера добре праксе.
(4) свеобухватну регрутацију волонтера са територије Републике Србије и иностранства за организацију 30 волонтерских кампова (око 500 волонтера учесника) кроз организовање обука за камп лидере и организаторе кампа, регрутацију камп лидера, њихову координацију, праћење и извештавање;
(5) организацију две волонтерске акције са најмање по 100 учесника;
(6) обележавање Међународног дана младих и Међународног дана волонтера.
(7) одржавање и даљи развој онлајн платформе програма МЛАДИ СУ ЗАКОН у циљу унапређења пружања обједињених и правовремених информација према циљној групи програма (волонтерима), унапређења и олакшавања комуникације учесника програма и бољег мониторинга активности. Онлајн платформа обухвата:
− јавни део е-платформе који садржи: јавне позиве за пријављивање на конкурс за реализацију омладинских волонтерских пројеката и волонтерских кампова; календар свих активности; мапу свих активности са ГПС локацијом и могућношћу филтрирања према округу, теми, датумима и сл; кратке описе свих активности; могућност да се заинтересовани укључе (као учесници, као донатори, кроз онлајн волонтирање); формирање е-профила волонтера који би омогућио разне статистичке прегледе и квалитативну анализу програма;
− затворени део е-платформе који користе учесници програма (координатор програма, организатори омладинских волонтерских пројеката и волонтерских кампова) и садржи: простор за размену и складиштење разних докумената, интерну друштвену мрежу, простор за креирање одређених радних група око одређених задатака и сл.
(8) континуирану промоцију програма МЛАДИ СУ ЗАКОН.

3. ЕЛЕМЕНТИ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И НАЧИН ЊИХОВОГ ВРЕДНОВАЊА

На конкурс се обавезно доставља следећа документација:

1) Попуњена Пријава за конкурс за финансирање и суфинансирање програма или пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора − на Обрасцу ОПК;
2) Предлог програма или пројекта, предлог буџета и наративни приказ буџета (према моделима који су саставни део ових смерница);

Пријаву подноси лице овлашћено за заступање носиоца програма или пројекта и одговорно је за тачност и истинитост података наведених у Пријави. Пријава која не садржи све податке је непотпуна и неће бити прегледана и вреднована.

Допунска документација:

– акт о партнерству (уколико је предвиђено партнерство);
– акредитација за примену и унапређење стандарда квалитета омладинског рада уколико је удружење/савез има;
– програм обука;
– копија уговора програма или пројекта одобреног од стране донатора (са буџетом и логичким оквиром програма или пројекта) у случају када је предвиђено суфинансирање програма или пројекта коју је могуће доставити и на енглеском језику уколико не постоји иста на српском;
– биографије особа ангажованих на програму или пројекту;
– биографије особа ангажованих у директном раду са младима.

Уз завршни извештај Носилац програма или пројекта је обавезан да достави:

(1) листе учесника обука и тренинга
(2) фотокопије издатих јавних исправа и уверења или потврда.

Носиоци програма или пројекта су дужни да податке о личности прикупљају, обрађују и чувају у складу са Законом о заштити података о личности. За потребе праћења спровођења и реализације одобрених програма и пројеката од стране Министарства, Носиоци програма или пројекта имају обавезу да уз претходну сагласност за обраду података о личности, уз означење Министарства као корисника података, прикупе и обраде личне податке лица која су ангажована на реализацији програма или пројекта и укључена у сваки догађај у оквиру програма или пројекта (семинар, обука, конференција и сл.).
За додатне информације у вези са процедурама заштите података о личности (о начину пријављивања бази података у Централни регистар и сл.) Носиоци програма или пројеката се могу обратити служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (www.poverenik.rs).

Обуке које подразумевају стицање компетенција и квалификација морају бити спроведене сагласно прописаним условима за предметну активност и у складу са законом којим је уређена предметна делатност, а полазницима морају бити издате јавне исправе и уверења, у складу са оствареним резултатима.
Све остале обуке, радионице, семинари, саветовања, трибине, курсеви и сл. морају бити одржане од стране сертификованих омладинских радника или тренера, односно акредитованих удружења, установа или других правних лица, при чему се високошколске квалификације, вишегодишње искуство и додатне обуке предложених предавача из предметне области могу сматрати одговарајућим капацитетом за одржавање предложених активности. За учешће у наведеним активностима, полазницима се издаје потврда о учешћу.

Министарство се залаже за промоцију здравих стилова живота младих и не подржава конзумирање и промоцију дувана и алкохола у активностима, пројектима и програмима за младе.

Носилац програма или пројекта је обавезан да након шест месеци од завршетка реализације програма или пројекта достави извештај о одрживости и ефектима програма или пројекта.

Буџет програма или пројекта може садржати само трошкове неопходне за извођење програма или пројекта и стварне трошкове Носиоца програма или пројекта током периода реализације програма или пројекта који су евидентирани у обрачунима или пореским документима Носиоца програма или пројекта, а који су препознатљиви, проверљиви и подржани оригиналном документацијом.

Прихватљиви трошкови су:

1) Људски ресурси – лица ангажована током целог периода трајања програма или пројекта (максимално до 25% укупног буџета програма или пројекта за који се тражи финансирање од Министарства):
– накнада за једно лице које руководи реализацијом програма или пројекта, у месечном нето износу који не може бити већи од једне просечне нето зараде у Републици Србији, према подацима органа надлежног за послове статистике за месец децембар 2018. године, са припадајућим обавезама по уговору о ангажовању;
– накнаде за рад осталих лица која учествују у реализацији програма или пројекта у месечном нето износу који не може бити већи од 70% од једне просечне нето зараде у Републици Србији, према подацима органа надлежног за послове статистике за месец децембар 2018. године, са припадајућим обавезама по уговору о ангажовању.

Ограничење висине накнаде односи се како за лице које руководи реализацијом програма или пројекта, тако и за сва остала лица која учествују у реализацији подједнако на физичка лица, предузетнике и правна лица, лица ангажована током целог периода трајања програма или пројекта, као и тренере, менторе и сл.

Физичка лица ангажована током целог периода реализације програма или пројекта могу обављати послове на основу закљученог уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу и др.

2) Текући трошкови програма или пројекта (максимално до 10% укупног буџета програма или пројекта за који се тражи финансирање од Министарства):
– трошкови закупа простора и трошкови за функционисање канцеларије (трошкови телефона, интернета, комуналних услуга, грејања, трошкови електричне енергије и сл.) – до висине 50% ове буџетске категорије;
– трошкови канцеларијског материјала под условом да су неопходни за реализацију програма или пројекта;
– трошкови превоза лица ангажованих током целог периода трајања програма или пројекта, у складу са уговором који је основ ангажовања физичког лица (изузев за лица ангажована по основу уговора о делу) – трошкови месечне карте јавног превоза или у изузетном случају горива до висине уобичајених трошкова обрачунатих путним налогом на основу пређених километара и искључиво по достављеном рачуну за гориво уз потврду о цени аутобуске карте на тој релацији која доказује економску оправданост таквог вида превоза или када не постоји адекватан превоз на локацији. Додатно, за ова лица је у оквиру дела буџета „III Трошкови програмских или пројектних активности” могуће предвидети трошкове превоза за потребе реализације програмских или пројектних активности, али без дуплирања трошкова превоза у односу на већ предвиђене трошкове;
– књиговодствене услуге;
– трошкови накнаде за услуге јавних плаћања које врши Управа за трезор;
– остали текући трошкови програма или пројекта.

3) Трошкови програмских или пројектних активности (око 70% укупног буџета програма или пројекта за који се тражи финансирање од Министарства):
– набавка услуга и добара неопходних за реализацију програма или пројекта;
– трошкови угоститељских услуга (који за састанке програмског или пројектног тима, организацију једнодневних активности и сл, осим у изузетном случају, подразумевају послужење топлих безалкохолних напитака, воде и сока);
– трошкови смештаја и исхране према приложеном уговору и рачуну, водећи рачуна да буду економски оправдани.

Физичка лица ангажована за реализацију одређених активности могу обављати послове на основу закљученог уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, уговора о ауторском делу и др, а чија накнада обухвата, по потреби и трошкове превоза.

Потребно је за сваку активност дефинисану у предлогу програма или пројекта приказати појединачне трошкове по буџетским линијама.

Називи активности у предлогу буџета морају да буду усклађени са називима активности у предлогу програма или пројекта.

4) Трошак ревизије програма или пројекта (између 2% и 5% укупног буџета програма или пројекта за који се тражи финансирање од Министарства) − трошкови ревизије испуњења уговорних обавеза. Неопходно је да уговор о ревизији програма или пројекта, буде дефинисан тако да се ревизор води Смерницама за реализацију програма или пројекта које ће бити достављене свим Носиоцима програма или пројекта са којима се закључи уговор о реализацији програма или пројекта.

Неприхватљиви трошкови су:

– покривање губитака или дуговања, камата и казни;
– куповина земље или зграда;
– плаћање истих лица по различитом основу у оквиру реализације једног програма или пројекта;
– дневнице (дневнице, по потреби, укључити у предвиђене накнаде за обављање предвиђеног посла);
– појединачна спонзорства за учешће на радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима;
– појединачне стипендије за студије или курсеве;
– коришћење службеног возила за свакодневни посао током трајања програма или пројекта;
– плаћање услуге превоза такси возилом где постоји јавни градски и међуградски превоз;
– плаћање услуге превоза ваздушним или воденим саобраћајем (изузетно у оправданим околностима, односно програмима или пројектима који се односе на међународну сарадњу);
– куповина музичке, компјутерске и друге опреме (рачунари, фотоапарати, штампачи, мали електрични уређаји, тастатуре, меморије и др.);
– куповина алкохолних и енергетских напитака, дуванских производа;
– узимање у закуп телефонских бројева и опреме од другог лица;
– куповина кондиторских производа, грицкалица и сл;
– хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене осим уколико су у директној вези с циљевима програма или пројекта;
– трошкови који нису у директној вези с циљевима програма или пројекта;
– ставке које се већ финансирају из других извора.

Готовинске исплате ће у извештају бити прихваћене, једино када су извршене крајњим корисницима програма или пројекта и то за трошкове превоза учесника радионица, тренинга и сл. У том случају, у извештају мора бити достављена одговарајућа документација којом се доказује да је и коме извршена готовинска исплата (решење, одлука, уговор, рачун и др.). Удружења/савези су обавезна да приликом пословања са правним лицима врше проверу да ли су иста регистрована за обављање делатности која је предмет набавке.

Носиоци предлога програма или пројекта су у обавези да предвиде активности и средства у циљу информисања младих и шире јавности о донатору, програму или пројекту, планираним активностима, догађајима и резултатима програма или пројекта.

Приликом дефинисања и планирања буџета, неопходно је предвидети начин и степен информисања младих и шире јавности о програму или пројекту у односу на територијалну покривеност програма или пројекта.

У циљу повећања видљивости програма или пројекта, током његове реализације, Носиоци програма или пројекта ће бити у обавези да:
− креирају и дистрибуирају одговарајуће поруке ка циљним групама;
− користе одговарајуће канале комуникације за циљну групу којој су намењене информације (ТВ, интернет и друштвене мреже, радио, новине, штампани материјал и сл.);
− на својој интернет презентацији истакну визуелни идентитет и линк ка интернет презентацији Министарства као донатора, да објаве информације о одобреном програму или пројекту, као и да је користе у сврху информисања младих и шире јавности о програмским или пројектним активностима и у сврху позивања учесника на догађаје који се организују током његове реализације;
− воде календар догађаја и активности и достављају га Министарству на месечном нивоу до 25-ог у месецу за наредни месец, а најкасније 15 дана пре самог догађаја тј. активности;
− комуницирају са медијима у сарадњи са Министарством;
− достављају Министарству фотографије и кратке видео записе са догађаја;
− достављају Министарству прес клипинг који садржи све чланке, емисије, прилоге и сл. које су медији објавили о програму или пројекту.

Стручни преглед и вредновање предложених програма или пројекта врши Комисија за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора коју образује министар надлежан за омладину (у даљем тексту: Комисија). Рaди пoтпуниjeг сaглeдaвaњa квaлитeтa прeдлoгa програма и прojeкaтa Кoмисиja мoжe трaжити пojaшњeњa прeдлoгa програма или пројеката и/или oбaвити интeрвjу сa пoднoсиoцeм програма или пројекта. Комисија може подносиоцу програма или пројекта предложити корекције предлога програма или пројекта у делу који се односи на средства потребна за реализацију програма или пројекта за оне програме или пројекте који остваре најмање 50% од укупног броја бодова.

Све предлоге програма или пројеката који су испунили услове конкурса, Комисија ће вредновати на основу следећих критеријума:
Критеријум Број бодова
1. Усклађености резултата и ефеката програма или пројекта са циљевима конкурса и доприноса остваривању јавног интереса у областима омладинског сектора 25
1.1. Усклађеност циљева и резултата предлога програма или пројекта са циљем конкурса 13
1.2. Усклађеност предлога програма или пројекта са потребама циљне групе/крајњих корисника 12
2. Капацитет носиоца програма или пројекта 18
2.1. Капацитети и искуство носиоца програма или пројекта 6
2.2. Референце лица која реализују програм или пројекат 6
2.3. Остварена партнерства и сарадња између различитих субјеката 6
3. Садржај и изводљивост предлога програма или пројекта 18
3.1. Да ли су предложене активности логичне, одговарајуће, практичне и у складу са циљевима, очекиваним резултатима и предвиђеним циљним групама? 6
3.2. Да ли је план реализације јасно разрађен и изводљив? 6
3.3. Да ли су приказани индикатори мерљиви? 6
4. Обухват и усклађеност са потребама циљних група 10
4.1. Број директних крајњих корисника у односу на предложене активности и финансијски план програма или пројекта 5
4.2. Да ли је програмом или пројектом планирано укључивање младих из одговарајућих категорија (структура младих) у односу на циљ програма или пројекта? 3
4.3. Да ли је предвиђено заступање принципа родне равноправности? 2
5. Одрживост ефеката програма или пројекта 7
5.1. У којој мери су резултати програма или пројекта одрживи по престанку финансирања? 5
5.2. Да ли програм или пројекат нуди иновативно решење у области за коју се односи? 2
6. Сврсисходност и рационалност трошкова програма или пројекта 13
6.1. Да ли су појединачне предложене буџетске линије оправдане у односу на планиране активности и резултате програма или пројекта укључујући и адекватност људских и финансијских ресурса? 6
6.2. Да ли је висина предложеног трошка за планиране буџетске линије реална? 7
7. Видљивост програма или пројекта 8
7.1. Начин и степен информисања младих и шире јавности у односу на територијалну покривеност програма или пројекта 4
7.2. Да ли су приказани индикатори мерљиви? 4
8. Квалитет реализације претходних програма или пројеката које је финансирало Министарство +1/0/-8
 редовност и квалитет извештавања +1
 запажени проблеми у извештавању (нередовно и/или неквалитетно извештавање) -8
МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОЕНА 100

4. МОДЕЛ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА И ПРЕДЛОГА БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Модел предлога пројекта и предлог буџета пројекта чине саставни део ових смерница и могу се преузети на званичној интернет презентацији Министарства и Порталу еУправа.

5. РОK И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу.

Пријаве се подносе на писарницу Министарства или поштом на адресу:

Министарство омладине и спорта
Сектор за омладину
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Београд

Пријава и прилози се достављају у једном штампаном примерку и једном електронском примерку (ЦД/ДВД на коме су снимљена документа достављена у штампаном примерку) у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве, назив конкурса и редни број циља.

Испод адресе Министарства мора бити наведена напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

Пријава послата поштом или курирском службом (обичном поштом, пошиљка са потврђеним уручењем „А” и „АА”, пост експрес, достава курирском или доставном службом и сл.) је благовремена ако приспе на писарницу у року за конкурисање.
Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање).

Непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису достављене на наведени начин неће бити прегледане и вредноване.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *