8. Informisanje mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
  1. Информисање младих

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен систем информисања младих и знање о младима

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: ИНДИКАТОРИ:
8.1. Младима је омогућен приступ потпуним, разумљивим и поузданим информацијама у складу са њиховим потребама Повећање процента младих који оцењује доступне информације као разумљиве и поуздане

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
8.1.1. Успостављен је повезан и координисан приступ информисању младих

 

8.1.1.1.Подржати учешће младих у идентификовању потреба (производњи и емитовању медијских), развоју информативних програма и сервиса, припремању и достављању информација и евалуацији услуга и програма 3 подржана програма и сервиса који укључују младе у процес 2018-2020 национални МКИ

МОС

 

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

4.125.000 1.000.000

(МКИ)

 

2.500.000 (МОС)

 

625.000 15.125.000 1.000.000

(МКИ)

 

7.500.000 (МОС)

 

6.000.000

(ПССО)

625.000
8.1.1.2 Подржати развој ванинституционалних информативних програма и сервиса за младе на локалном нивоу 9 подржаних ванинституци-оналних програма и сервиса;

30 ЈЛС у којима функционишу локални програми и сервиси

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

 

ЈЛС

СКГО

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

3.000.000  

 

3.000.000 9.000.000   9.000.000
8.1.1.3. Успоставити сарадњу и координацију информативних програма и сервиса за младе на локалном нивоу са другим програмима, сервисима и структурама за младе У 30 ЈЛС постоји сарадња са другим субјектима омладинске политике 2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

ЈЛС

СКГО

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
8.1.2. Информативни програми и сервиси су прилагођени потребама свих младих

 

8.1.2.1. Подржати програме и сервисе у прилагођавању информациј а језику разумљивом младима и омогућавању информисања на језицима националних мањина 30 подржаних активности којe користе младима (минимум 15 активости активности имају прилагођен језик националних мањина) 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

 

ПСОПУНМ

МДУЛС

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

6.050.000 400.000

(МКИ)

 

 

5.650.000 18.150.000 1.200.000

(МКИ)

 

 

16.950.000
8.1.2.2. Подстицати и промовисати родно осетљив језик у информисању младих 3 подржане активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

 

МДУЛС

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

605.000 500.000

(МКИ)

 

 

105.000 1.815.000 1.500.000

(МКИ)

 

 

315.000
8.1.2.3. Обезбедити подршку програмима и сервисима прилагођених осетљивим друштвеним групама који гарантују равноправност у приступу информацијама за све младе 3 подржана програма који су усмерени на информисање младих из осетљивих група 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

 

МРЗБСП

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

1.000.000 700.000

(МКИ)

 

 

300.000 3.000.000 2.100.000

(МКИ)

 

 

900.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
8.1.3. Информисање младих усклађено је са европским стандардима и независно од било каквог интереса 8.1.3.1. Развити и подржати примену стандарда и критеријума квалитета омладинског информативног рада у складу са Европском повељом о информацијама за младе Усвојени стандарди информисања младих у складу са Европском повељом;

 

2018-2020 национални МОС МКИ

Инфо сервиси

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
8.1.3.2. Дефинисати смернице за информисање младих путем интернета у складу са Европским принципима информисања младих путем интернета Усвојене смернице за информисање младих путем интернета;

 

2018-2020 национални МОС МКИ

Инфо сервиси

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

330.000  

 

 

330.000 1.000.000   1.000.000
8.1.3.3. Подржати активности јачања капацитета субјеката омладинске политике за примену стандарда и смерница о информисању младих у својим програмима и сервисима 60 програма и сервиса испуњавају стандарде

 

2018-2020 национални покрајински локални МОС МКИ

Инфо сервиси

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: ИНДИКАТОРИ:
8.2.  Медији пружају информације и креирају садржаје за младе и о младима у складу са потребама младих Повећање процента програма медија који је креиран на основу потреба младих

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
8.2.1. Информисање путем медија је унапређено и прилагођено младима уз развијену сарадњу са субјектима омладинске политике 8.2.1.1. Обезбедити праћење обима и врсте садржаја за младе у медијима и анализу прилагођености идентификованим потребама младих и темама од интереса Спроведена анализа о садржајима за младе 2018-2020 национални МКИ

МОС

 

Медији

Истраживачке институције и организације

ОЦД

242.000  

 

242.000 726.000   726.000
8.2.1.2. Успоставити сарадњу и развити партнерство између носиоца програма и сервиса информисања младих и медија 15 успостваљених партнерстава 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

Медији

ЈЛС

ОЦД

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
8.2.1.3. Развити капацитете субјеката омладинске политике на свим нивоима за сарадњу са медијима у размени информација и прилагођавању информација младима 6 обука за субјекте омладинске политике о сарадњи са медијима

150 учесника активности

2018-2020 национални покрајински локални МОС МКИ

Медији

ЈЛС

ОЦД

1.008.000   1.008.000 3.025.000   3.025.000
8.2.1.4. Омогућити подршку развоју медијских садржаја за младе усмерене на представљање младих у позитивном контексту, позитивне примере и достигнућа младих 15 реализованих медијских садржаја са позитивном поруком о младима

 

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

 

Медији

Инфо сервиси

ЈЛС

ОЦД

1.815.000 1.000.000 (МОС)

 

500.000

(МКИ)

 

*

МУП

 

315.000 5.445.000 3.000.000 (МОС)

 

1.500.000

(МКИ)

 

*

МУП

945.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
8.2.2. Унапређени капацитети и утврђене обавезе медија за информисање младих и укључивање младих 8.2.2.1. Подржати оснивање и рад омладинских редакција у медијима у чијем раду би учествовали млади и удружења која спроводе омладинске активности Подржано оснивање 6 омладинских редакција 2018-2020 национални покрајински локални МКИ

МОС

Медији

РЕМ

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

1.000.000 1.000.000

(МКИ)

 

 

 

3.000.000 3.000.000

(МКИ)

 

 

8.2.2.2. Подржати активности обуке новинара за извештавање о младима, праћење младих и њихових потреба 6 подржаних обука;

90 учесника обука

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МКИ

Медији

КОМС

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

968.000 400.000

(МКИ)

 

*

МУП

 

 

568.000 2.904.000

 

 

1.200.000

(МКИ)

 

*

МУП

 

 

1.704.000

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: ИНДИКАТОРИ:
8.3. Млади имају адекватан приступ и знање за коришћење нових технологија и интернета Повећан проценат младих који дневно користи интернет и нове технологије

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
8.3.1. Младима је омогућен несметан дневни приступ новим технологијама и интернету

 

8.3.1.1. Омогућити свакодневни бесплатан приступ новим технологијама и интернету за ученике и студенте у образовним установама У 100 ЈЛС у свим образовнм установама на локалном нивоу омогућун отворен дневни приступ технологијама 2018-2020 локални МПНТР МТТТ

Школе и друге образовне установе

3.000.000 3.000.000

(МТТТ)

  9.000.000 9.000.000

(МТТТ)

 
8.3.1.2. мотивисати младе жене за коришћење бесплатних интернет сервиса и програма 3 подржана национална програма 2018-2020 национални МОС

МПНТР

МТТТ

Школе и друге образовне установе

ЈЛС

ОЦД

5.420.000 3.000.000

(МТТТ)

2.420.000 16.260.000 9.000.000

(МТТТ)

7.260.000
8.3.1.3. Подржати оснивање и опремање јавних простора на локалном нивоу у којима млади могу бесплатно да користе нове технологије и интернет

 

30 ЈЛС у којима постоје наменски простори за младе са бесплатним интернет садржајима; 2018-2020 локални МОС

 

МТТТ

Инфо сервиси

ОЦД

ЈЛС

Домови омладине

Домови културе

5.000.000 5.000.000 (МОС)   15.000.000 15.000.000

(МОС)

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
8.3.2. Програми обуке за развој знања за коришћење нових технологија и интернета су доступни без материјалне надокнаде и прилагођени младима 8.3.2.1. Подржати обуку наставника, стручних сарадника и активиста удружења која спроводе омладинске активности за коришћење нових технологија у раду са младима 15 подржане активности обуке 2018-2020

 

национални покрајински локални МПНТР

МОС

МТТТ

ЗУОВ

Школе

ОЦД

5.730.000 5.730.000

(МТТТ)

  17.200.000 17.200.000

(МТТТ)

 
8.3.2.2. Развити програме за развој информационе писмености, тј. вештина младих за тражење и коришћење информација, посебно за младе из осетљивих група 30 ЈЛС у којима је реализован програм ИТ образовања и унапређивања медијске и информацијске писмености младих на локалном нивоу 2018-2020 локални МПНТР

МОС

ЈЛС

Инфо сервиси

ОЦД

 

3.630.000   3.630.000 10.890.000   10.890.000

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4: ИНДИКАТОРИ:
8.4. Знања о младима су заснована на релевантним подацима који се користе за планирање у свим областима и нивоима власти Повећање процента институција које адекватно прате младе (у складу са смерницама);

Повећање доступности годишњих обухватних истраживања положаја и ставова младих

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
8.4.1. Надлежне институције врше континуирано праћење и планирање препознајући младе као засебну категорију 8.4.1.1. Развити индикаторе и смернице праћења циљева омладинске политике у складу са Националном стратегијом за младе и акционим планом Вршити континуирано праћење индикатора Развијене смернице за континуирано и свеобухватно праћење циљева омладинске политике

 

Спроведена  евалуација Акционог плана

2018-2020 национални МОС МПНТР

МКИ

МФИН

МПРИВ

МДУЛС

МРЗБСП

МПШВ

МЗЖС

МЗ

МУП

РЗС

ОЦД

605.000  

 

605.000 1.815.000   1.815.000
8.4.1.2. Усвојити систем извештавања институција о сопственим активностима који препознаје категорије младих у складу са Законом о младима и врше мерење испуњености циљева омладинске Проценат извештаја о раду институција који садржи  младе као издвојену групу корисника

(2018 – 80%)

(2019 – 90%)

(2020 – 100%)

 

Проценат извештаја о раду ЈЛС

(2018 – 40%)

(2019 – 50%)

(2020 – 60%)

2018-2020 национални локални МОС МДУЛС

РСЈП

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
8.4.1.3. Увести категорије младих у извештавања и пројекције статистичких завода и других истраживачких институција и организација Статистички извештаји садрже старост становништва као издвојен индикатор, пратећи старосне категорије које одговарају Закону о младима 2019 национални РЗС МОС Нису потребна средства за реализацију *

РЗС

  Нису потребна средства за реализацију *

РЗС

 
8.4.1.4. Креирати отворени директоријум доступних знања из свих области везаних за младе при министарству надлежном за младе Утврђен модел прикупљања и оцене материјала у партнерству са СОП

 

2018-2020 национални покрајински локални МОС МПНТР

РЗС

Истраживачке институције и организације

СОП

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
8.4.1.5. увести обавезу процене утицаја предложених стратешких и правних аката на категорију младих пре њиховог усвајања. 1 подржан истраживачки пројекат 2018-2020 национални МОС МПНТР

РЗС

Истраживачке институције и организације

СОП

363.000  

 

363.000 1.089.000  

 

1.089.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
8.4.2. Успостављен је систем подршке истраживањима о младима и сарадња на националном и међународном нивоу

 

8.4.2.1. Обезбедити реализацију редовних истраживања о потребама младих и темама од интереса и коришћење добијених резултата за развој  омладинске политике 3 подржане истраживачке активности 2018-2020 национални МОС МПНТР

Истраживачке институције и органиизације

Међународни и домаћи партнери

2.263.000 1.900.000

(МОС)

 

 

 

363.000 6.789.000 5.700.000

(МОС)

 

1.089.000
8.4.2.2. Подржати формирање Националне мреже омладинских истраживача

 

Формирана национална мрежа; 2018-2020 национални МОС МПНТР

Истраживачке институције и организације

Међународни и домаћи партнери

1.210.000  

 

1.210.000 3.630.000   3.630.000
8.4.2.3. Успоставити сарадњу Националне мреже омладинских истраживача и Европског центра знања о омладинској политици

 

 

Успостављен систем достављања извештаја Националне мреже омладинских истраживача Европском центру знања о омладинској политици 2018-2020 национални МОС Национална мрежа и институт

Истраживачке институције и организације

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 


 

2 thoughts to “8. Informisanje mladih”

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *