7. Mobilnost mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
  1. Mobilnost mladih

 

STRATEŠKI CILJ: Unapređena mobilnost, obim međunarodne saradnje mladih i podrška mladim migrantima 

 

SPECIFIČNI CILJ 1: INDIKATORI:
7.1. Poboljšani su ekonomski, kulturni i administrativni preduslovi za mobilnost mladih žena i muškaraca Povećanje broja mladih koji je koristio mere podrške

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
7.1.1.Unapređeni programi i servisi materijalne podrške mobilnosti 7.1.1.1. Unaprediti nacionalne programe finansiranja mobilnosti mladih i međunarodne saradnje mladih

 

15 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MPNTR

TF

PSOPUNM

PSSO

Privredni sektor

Međunarodni i domaći partneri

4.033.000 2.000.000 (MOS) 2.033.000 12.100.000 6.000.000

(MOS)

 

6.100.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
7.1.2. Unapređena je dostupnost programa podrške mobilnosti mladih i obim korišćenja programa među mladima 7.1.2.1. Podržati aktivnosti informisanja mladih o programima podrške mobilnosti mladih u aktivnostima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM 9000 mladih žena i muškaraca je informisano o mogućnostima za mobilnost 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

TF

MPNTR

MKI

PSSO

Info servisi

OCD

JLS

2.016.000 1.000.000

(PSSO)

 

 

1.016.000 6.050.000 4.000.000

(PSSO)

2.050.000
7.1.2.2. Unaprediti informisanje mladih o programima podrške mobilnosti mladih u obrazovnom sistemu 70 JLS u kojima su distribuirane informacije o stipendijama i drugim modelima finansiranja u okviru škola 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MOS

 

TF

Info servisi

OCD
JLS

2.800.000   2.800.000 8.470.000   8.470.000
7.1.2.3. Unaprediti dostupnost Evropske omladinske kartice kao sredstva poboljšanja mobilnosti mladih 65.000 mladih žena i muškaraca koristi Evropsku omladinsku kartice 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS Nosilac licence Evropske omladinske kartice

Međunarodni i domaći partneri

1.815.000 230.000 (MOS) 1.585.000 5.445.000 690.000

(MOS)

4.755.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
7.1.3. Unapređeno je prepoznavanje i promovisanje mobilnosti mladih kod nastavnog osoblja, omladinskih radnika, roditelja i staratelja 7.1.3.1. Organizovati obuke za nastavnike i stručne saradnike o svrsi mobilnosti i dostupnim programima mobilnosti 18 podržanih aktivnosti informisanja

 

27 aktivnosti obuka

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS TF

MPNTR

Škole

OCD

JLS

4.356.000  

 

 

4.356.000 13.068.000   13.068.000
7.1.3.2. Pospešiti informisanje roditelja i staratelja o svrsi mobilnosti i dostupnim programima mobilnosti 15 podržanih aktivnosti informisanja 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS TF

MPNTR

Škole

OCD

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
7.1.4. Omogućena je tehnička podrška mobilnosti mladih i sistemsko prepoznavanje naučenog tokom perioda mobilnosti 7.1.4.1. Omogućiti asistenciju mladima u administrativnim procedurama u okviru rada kontakt tačaka za nacionalne i međunarodne programe mobilnosti Povećan broja mladih žena i muškaraca koji se obraćaju kontakt tačkama radi asistencije oko administrativnih uslova, za 25% 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS TF

Kontakt tačke za različite programe

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
7.1.4.2. Obezbediti prepoznavanje i primenu Europasa (EUROPASS)[1] kao posebnog sredstva priznavanja kvalifikacija stečenih u neformalnom ili formalnom obrazovanju kroz mobilnost 5 podržanih aktivnosti obuka

 

1000 mladih žena i muškaraca edukovano da prikaže svoje veštine i kvalifikacije

 

2018-2020 nacionalni MOS

 

TF

MPNTR

ZUOV

MRZBSP

OCD

806.000  

 

 

806.000 2.420.000   2.420.000

 

 

SPECIFIČNI CILJ 2: INDIKATORI:
7.2. Obezbeđeni su uslovi za povećanje mobilnosti mladih i unapređenje međunarodne saradnje mladih Povećanje procenta mladih koji je učestvovao u programima mobilnosti i međunarodne saradnje

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
7.2.1. Unapređena je regionalna i međunarodna saradnja u oblasti omladinske politike 7.2.1.1 Promovisati učešće mladih u različitim programima i projektima regionalne i međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike 6.000 mladih žena i muškaraca iz Srbije je prijavljeno za međunarodne događaje, programe i servise, po polu 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MOS

MSP

TF

KEI

KOMS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

1.200.000

 

1.200.000 (MOS)   3.600.000 3.600.000

(MOS)

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
7.2.2.Obezbeđena je raznovrsnost i održivost programa mobilnosti i međunarodne saradnje mladih 7.2.2.1. Obezbediti realizaciju međunarodnih događaja u Republici Srbiji od značaja za mlade 15 podržanih događaja;

1.500 učesnika događaja po polu

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

MSP

MKI

MPNTR

MFIN

KEI

OCD

Međunarodni i domaći partneri

9.075.000   9.075.000 27.225.000   27.225.000

 

 

SPECIFIČNI CILJ 3: INDIKATORI:
7.3. Unapređena je unutrašnja mobilnost mladih radi zapošljavanja Povećan broj mladih koji su podržani za unutrašnju mobilnost[2]

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
7.3.1  Radna mobilnost mladih je prepoznata i podržana u okviru programa podrške zapošljavanja 7.3.1 1. podržati saradnju lokalnih informativnih servisa za mlade sa centrima za zapošljavanje u razvoju bolje komunikacije mogućnosti radne mobilnosti mladih 40 JLS u kojima info servisi pružaju informacije o raspoloživim radnim mestima i mogućnostima prakse van svoje opštine u saradnji sa NSZ 2018-2020 lokalni MRZBSP

 

MOS

 

JLS

NAKZM

NSZ

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
7.3.2.Razvijen i primenjen sistem podrške prilikom promene mesta boravka radi zapošljavanja 7.3.2.1. Stimulisati programe motivisanja mladih na radnu mobilnost ka manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima

 

15 podržanih aktivnosti;

300 mladih žena i muškaraca su iskoristili programe

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MRZBSP

MOS

MPRIV
MDULS

JLS

NSZ

MPŠV

6.050.000   6.050.000 18.150.000   18.150.000
7.3.2.2.. Podstaći razvoj dodatnih mera podrške za radnu mobilnost mladih ka manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima[3] Predložene mere podrške za novozaposlene u firmama i preduzetnike u manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima 2018-2020 nacionalni MOS

MRZBSP

MFIN

MPRIV

JLS

MPŠV

Nisu potrebna sredstva za realizaciju  

 

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

 

SPECIFIČNI CILJ 4: INDIKATORI:
7.4. Unapređena je prevencija i borba protiv iregularnih migracija mladih žena i muškaraca i podrška mladim migrantima Povećan broj razvijenih programa

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
7.4.1. Uspostavljeno je praćenje i analiza iregularnih migracija i unapređenje prilagođenih mera i programa 7.4.1.1. podržati definisanje politika zasnovanih na dobijenim podacima u svrhu prilagođavanja mera usmerenih na prevenciju i borbu sa iregularnim migracijama. 3 podržane politike

 

2018-2020 nacionalni MOS

MRZBSP

 

KIRS

MUP

MPNTR

MSP

Međunarodni i domaći partneri

Nisu potrebna sredstva za realizaciju  

 

 

 

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju  

 

 

 
7.4.1.2. Podržati utvrđivanje potreba i prioriteta mladih migranata radi unapređenja prilagođenosti programa Uspostavljena praksa uključivalja migranata radi planiranja i realizacije programa koji su im namenjeni 2018-2020 nacionalni MOS

MRZSP

 

KIRS

MUP

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
7.4.2.  Razvijena je programska podrška programima borbe i prevencije  iregularnih migracija 7.4.2.1.Mapirati programe podrške mladim migrantima i programe prevencija iregularnih migracija Izrađena baza podržanih programa 2018-2020 nacionalni MRZBSP

 

KIRS

MOS

MSP

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

201.000  

 

*

MUP

 

 

 

201.000 605.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

605.000
7.4.2.2. Podržati aktivnosti prihvata i rada sa mladim migrantima na lokalnom nivou 15 podržanih prihvatnih usluga 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MRZBSP

 

KIRS

MOS

MPNTR

MSP

MDULS

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

9.075.000  

 

 

 

9.075.000 27.225.000  

 

 

 

 

27.225.000
7.4.2.3. Podržati aktivnosti podizanja svesti mladih o uzrocima i posledicama iregularnih migracija u svrhu jačanja prevencije i smanjenja diskriminacije, uzimajući u obzir Perspektive migranata 3 realizovane kampanje koji su uključile perspektive migranata 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS KIRS

MUP

OCD

Međunarodni i domaći partneri

JLS

1.452.000  

*

MUP

 

 

 

1.452.000 4.356.000  

 

 

 

 

 

 

4.356.000

 

 

 

 


 

[1] EUROPASS (europas) je set dokumenata koji pomaže građanima da svoje veštine i kvalifikacije jasno i razumljivo predstave u Evropi.

[2] Praćenje će se razviti kroz uspostavljanje sistema  za praćenje (monitoring i evaluacija), a indikator će se pratiti kroz zbir pojedinačnih indikatora aktivnosti iz ovog specifičnog cilja.

[3] Aktivnost podrazumeva poslove nosilaca, kao organa državne uprave, u praćenju stanja u oblasti, inicijative za predlaganje propisa, a uključuje i predlaganje mera podrške za radnu mobilnost mladih kod organa državne uprave u čijem su delokrugu nadležnosti za predlaganje ili donošenje propisa.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *