7. Mobilnost mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
  1. Мобилност младих

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена мобилност, обим међународне сарадње младих и подршка младим мигрантима 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: ИНДИКАТОРИ:
7.1. Побољшани су економски, културни и административни предуслови за мобилност младих жена и мушкараца Повећање броја младих који је користио мере подршке

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
7.1.1.Унапређени програми и сервиси материјалне подршке мобилности 7.1.1.1. Унапредити националне програме финансирања мобилности младих и међународне сарадње младих

 

15 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС МПНТР

ТФ

ПСОПУНМ

ПССО

Привредни сектор

Међународни и домаћи партнери

4.033.000 2.000.000 (МОС) 2.033.000 12.100.000 6.000.000

(МОС)

 

6.100.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
7.1.2. Унапређена је доступност програма подршке мобилности младих и обим коришћења програма међу младима 7.1.2.1. Подржати активности информисања младих о програмима подршке мобилности младих у активностима удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ 9000 младих жена и мушкараца je информисано о могућностима за мобилност 2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

ТФ

МПНТР

МКИ

ПССО

Инфо сервиси

ОЦД

ЈЛС

2.016.000 1.000.000

(ПССО)

 

 

1.016.000 6.050.000 4.000.000

(ПССО)

2.050.000
7.1.2.2. Унапредити информисање младих о програмима подршке мобилности младих у образовном систему 70 ЈЛС у којима су дистрибуиране информације о стипендијама и другим моделима финансирања у оквиру школа 2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

МОС

 

ТФ

Инфо сервиси

ОЦД
ЈЛС

2.800.000   2.800.000 8.470.000   8.470.000
7.1.2.3. Унапредити доступност Европске омладинске картице као средства побољшања мобилности младих 65.000 младих жена и мушкараца користи Европску омладинску картице 2018-2020 национални покрајински локални МОС Носилац лиценце Европске омладинске картице

Међународни и домаћи партнери

1.815.000 230.000 (МОС) 1.585.000 5.445.000 690.000

(МОС)

4.755.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
7.1.3. Унапређено је препознавање и промовисање мобилности младих код наставног особља, омладинских радника, родитеља и старатеља 7.1.3.1. Организовати обуке за наставнике и стручне сараднике о сврси мобилности и доступним програмима мобилности 18 подржаних активности информисања

 

27 активности обука

2018-2020 национални покрајински локални МОС ТФ

МПНТР

Школе

ОЦД

ЈЛС

4.356.000  

 

 

4.356.000 13.068.000   13.068.000
7.1.3.2. Поспешити информисање родитеља и старатеља о сврси мобилности и доступним програмима мобилности 15 подржаних активности информисања 2018-2020 национални покрајински локални МОС ТФ

МПНТР

Школе

ОЦД

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
7.1.4. Омогућена је техничка подршка мобилности младих и системско препознавање наученог током периода мобилности 7.1.4.1. Oмогућити асистенцију младима у административним процедурама у оквиру рада контакт тачака за националне и међународне програме мобилности Повећан броја младих жена и мушкараца који се обраћају контакт тачкама ради асистенције око административних услова, за 25% 2018-2020 национални покрајински локални МОС ТФ

Контакт тачке за различите програме

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
7.1.4.2. Обезбедити препознавање и примену Еуропаса (EUROPASS)[1] као посебног средства признавања квалификација стечених у неформалном или формалном образовању кроз мобилност 5 подржаних активности обука

 

1000 младих жена и мушкараца едуковано да прикаже своје вештине и квалификације

 

2018-2020 национални МОС

 

ТФ

МПНТР

ЗУОВ

МРЗБСП

ОЦД

806.000  

 

 

806.000 2.420.000   2.420.000

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: ИНДИКАТОРИ:
7.2. Обезбеђени су услови за повећање мобилности младих и унапређење међународне сарадње младих Повећање процента младих који је учествовао у програмима мобилности и међународне сарадње

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
7.2.1. Унапређена је регионална и међународна сарадња у области омладинске политике 7.2.1.1 Промовисати учешће младих у различитим програмима и пројектима регионалне и међународне сарадње у области омладинске политике 6.000 младих жена и мушкараца из Србије је пријављено за међународне догађаје, програме и сервисе, по полу 2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

МОС

МСП

ТФ

КЕИ

КОМС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

1.200.000

 

1.200.000 (МОС)   3.600.000 3.600.000

(МОС)

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
7.2.2.Обезбеђена је разноврсност и одрживост програма мобилности и међународне сарадње младих 7.2.2.1. Обезбедити реализацију међународних догађаја у Републици Србији од значаја за младе 15 подржаних догађаја;

1.500 учесника догађаја по полу

2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

МСП

МКИ

МПНТР

МФИН

КЕИ

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

9.075.000   9.075.000 27.225.000   27.225.000

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: ИНДИКАТОРИ:
7.3. Унапређена је унутрашња мобилност младих ради запошљавања Повећан број младих који су подржани за унутрашњу мобилност[2]

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
7.3.1  Радна мобилност младих је препозната и подржана у оквиру програма подршке запошљавања 7.3.1 1. подржати сарадњу локалних информативних сервиса за младе са центрима за запошљавање у развоју боље комуникације могућности радне мобилности младих 40 ЈЛС у којима инфо сервиси пружају информације о расположивим радним местима и могућностима праксе ван своје општине у сарадњи са НСЗ 2018-2020 локални МРЗБСП

 

МОС

 

ЈЛС

НАКЗМ

НСЗ

ОЦД

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
7.3.2.Развијен и примењен систем подршке приликом промене места боравка ради запошљавања 7.3.2.1. Стимулисати програме мотивисања младих на радну мобилност ка мање развијеним срединама и руралним подручјима

 

15 подржаних активности;

300 младих жена и мушкараца су искористили програме

2018-2020 национални покрајински локални МРЗБСП

МОС

МПРИВ
МДУЛС

ЈЛС

НСЗ

МПШВ

6.050.000   6.050.000 18.150.000   18.150.000
7.3.2.2.. Подстаћи развој додатних мера подршке за радну мобилност младих ка мање развијеним срединама и руралним подручјима[3] Предложене мере подршке за новозапослене у фирмама и предузетнике у мање развијеним срединама и руралним подручјима 2018-2020 национални МОС

МРЗБСП

МФИН

МПРИВ

ЈЛС

МПШВ

Нису потребна средства за реализацију  

 

  Нису потребна средства за реализацију    

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4: ИНДИКАТОРИ:
7.4. Унапређена је превенција и борба против ирегуларних миграција младих жена и мушкараца и подршка младим мигрантима Повећан број развијених програма

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
7.4.1. Успостављено је праћење и анализа ирегуларних миграција и унапређење прилагођених мера и програма 7.4.1.1. подржати дефинисање политика заснованих на добијеним подацима у сврху прилагођавања мера усмерених на превенцију и борбу са ирегуларним миграцијама. 3 подржане политике

 

2018-2020 национални МОС

МРЗБСП

 

КИРС

МУП

МПНТР

МСП

Међународни и домаћи партнери

Нису потребна средства за реализацију  

 

 

 

  Нису потребна средства за реализацију  

 

 

 
7.4.1.2. Подржати утврђивање потреба и приоритета младих миграната ради унапређења прилагођености програма Успостављена пракса укључиваља миграната ради планирања и реализације програма који су им намењени 2018-2020 национални МОС

МРЗСП

 

КИРС

МУП

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
7.4.2.  Развијена је програмска подршка програмима борбе и превенције  ирегуларних миграција 7.4.2.1.Мапирати програме подршке младим мигрантима и програме превенција ирегуларних миграција Израђена база подржаних програма 2018-2020 национални МРЗБСП

 

КИРС

МОС

МСП

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

201.000  

 

*

МУП

 

 

 

201.000 605.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

605.000
7.4.2.2. Подржати активности прихвата и рада са младим мигрантима на локалном нивоу 15 подржаних прихватних услуга 2018-2020 национални покрајински локални МРЗБСП

 

КИРС

МОС

МПНТР

МСП

МДУЛС

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

9.075.000  

 

 

 

9.075.000 27.225.000  

 

 

 

 

27.225.000
7.4.2.3. Подржати активности подизања свести младих о узроцима и последицама ирегуларних миграција у сврху јачања превенције и смањења дискриминације, узимајући у обзир Перспективе миграната 3 реализоване кампање који су укључиле перспективе миграната 2018-2020 национални покрајински локални МОС КИРС

МУП

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

ЈЛС

1.452.000  

*

МУП

 

 

 

1.452.000 4.356.000  

 

 

 

 

 

 

4.356.000

 

 

 

 


 

[1] EUROPASS (еуропас) је сет докумената који помаже грађанима да своје вештине и квалификације јасно и разумљиво представе у Европи.

[2] Праћење ће се развити кроз успостављање система  за праћење (мониторинг и евалуација), а индикатор ће се пратити кроз збир појединачних индикатора активности из овог специфичног циља.

[3] Активност подразумева послове носилаца, као органа државне управе, у праћењу стања у области, иницијативе за предлагање прописа, а укључује и предлагање мера подршке за радну мобилност младих код органа државне управе у чијем су делокругу надлежности за предлагање или доношење прописа.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *