6. Socijalna uključenost mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Социјална укљученост младих

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена подршка друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: ИНДИКАТОРИ:
6.1. Стварени су системски предуслови да млади у ризику од социјалне искључености буду адекватно препознати и подржани у укључивању у економске, друштвене и културне токове Смањење броја младих у ризику од социјалне искључености

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
6.1.1. Успостављен ефикасан, родно осетљив систем препознавања различитих категорија младих у ризику од социјалне искључености у складу са ЕУ стандардима 6.1.1.1. Развити нови систем категоризације младих у ризику од социјалне искључености у складу са ЕУ стандардима Развијен систем

категоризације младих у ризику од социјалне искључености

2018-2019 национални МРЗБСП

МОС

 

ОЦД Нису потребна средства за реализацију  

 

  Нису потребна средства за реализацију    
6.1.1.2. Подржати реализацију истраживања о младима из различитих категорија у ризику од социјалне искључености Перспектива укључена у истраживање о положају младих 2018-2020 национални МОС

МРЗБСП

ОЦД

Факултети

Истраживачке институције и организације

 

   

0

(МОС[1])

 

     

0

(МОС[2])

 

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
6.1.2.  Успостављен систем праћења и процене прилагођености програма младих жена и мушкараца у ризику од социјалне искључености 6.1.2.1. Развити родно осетљив механизам праћења и евалуације локалних програма намењених младима у ризику од социјалне искључености Развијен родно осетљив механизам праћења

 

25 ОЦД укључено у процес

2018-2019 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

ЈЛС

ОЦД

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

 

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
6.1.3. Успостављен систем акредитације програма и лиценцирања пружаоца услуга младима у ризику од социјалне искључености 6.1.3.1. Извршити стандардизацију услуга и програма намењених младима у ризику од социјалне искључености Успостављено мултисекторско тело задужено за стандардизацију

 

Креирана стандардизација услуга у складу са принципима инклузивне омладинске политике

2018-2020 национални МОС

МРЗБСП

 

МПНТР

МУП

КЉМП

ОЦД

КОМС

НАКЗМ

НАПОР

 

1.600.000  

*

МУП

 

*

КЉМП

 

 

1.600.000 4.840.000  

*

МУП

 

*

КЉМП

 

 

4.840.000

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: ИНДИКАТОРИ:
6.2.  Повећана је доступност и обим активности превенције социјалне искључености младих у ризику[3] Повећање броја младих који су користили услуге

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
6.2.1. Програми за превентивну подршку младима у ризику од социјалне искључености спроводе се на локалном нивоу 6.2.1.1. Подржати успостављање локалних сервиса и развој програма за ефикасније саветовање и психолошку подршку младих у ризику од социјалне искључености 12 подржаних активности/ услуга 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

 

ЈЛС

Школе

Домови здравља

Центри за социјални рад

ОЦД

2.420.000  

*

МУП

 

 

2.420.000 7.260.000  

*

МУП

 

 

7.260.000
6.2.1.2.  Подржати успостављање локалних сервиса и развој програма за унапређење радног ангажмана младих у ризику од социјалне искључености 10 подржаних активности за развијање капацитета за запошљавање младих у ризику 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

 

ЈЛС

НСЗ

Центри за социјални рад

ОЦД

2.016.000

 

0

(МОС[4])

2.016.000 6.050.000 0

(МОС[5])

6.050.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
6.2.3.  Субјекти омладинске политике на локалном нивоу имају компетенције за рад на превенцији социјалне искључености младих 6.2.3.1. Подржати програме обуке представника институција и ОЦД које се баве превенцијом социјалне искључености младих 12 подржаних активности обука

 

360 особа едуковано

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

 

ЈЛС

ОЦД

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

1.936.000 1.700.000 (МОС) 236.000 5.808.000

 

5.100.000

(МОС)

708.000
6.2.3.2.Подржати програме информисања доносиоца одлука у јединицама локалне самоуправе на тему права и потреба младих у ризику од социјалне искључености 3 подржане активности информисања 2018-2020 локални МОС

МРЗБСП

 

МДУЛС

ЈЛС

СКГО

ОЦД

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

363.000  

 

363.000 1.089.000   1.089.000
6.2.3.3 Подржати програме обуке о родној равноправности и родној перспективи за представнике институција које се баве превенцијом социјалне искључености

 

12 подржаних активности

 

360 особа едуковано

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

 

КЉМП

ЈЛС

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

Школе

Домови здравља

Центри за социјални рад

ОЦД

НСЗ

6.050.000  

*

КЉМП

 

 

6.050.000 1.815.000

 

 

 

*

КЉМП

 

 

1.815.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
6.2.4. Удружења која спроводе омладинске активности континуирано развијају и реализују превентивне услуге и програме за младе у ризику од социјалне искључености 6.2.4.1. Обезбедити подршку програмима удружења која спроводе омладинске активности на идентификовању потреба младих у ризику и развоју и реализацији адекватних програма  

30 подржаних активности

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

 

 

ОЦД

ЈЛС

 

 

24.200.000  

 

 

24.200.000 72.600.000   72.600.000
6.2.4.2. Успоставити партнерство и подржати удружења која раде са младима који су у ризику од социјалне искључености Сви подржани програми спроводе се у партнерству 2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

ПССО

МРЗБСП

ЈЛС

ОЦД

1.900.000 1.000.000

(ПССО)

 

900.000

(МОС)

  6.700.000 4.000.000

(ПССО)

 

2.700.000

(МОС)

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: ИНДИКАТОРИ:
6.3. Повећан је обухват младих у ризику од социјалне искључености који су корисници локалних сервиса и програма подршке Повећање процента младих у ризику који користи локалне програме и услуге

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
6.3.1. Млади у ризику од социјалне искључености активно користе постојеће сервисе и програме 6.3.1.1 Подржати развој локалних сервиса за ефикасно, оптимално и благовремено информисање социјално искључених младих Подржан развој  30 локалних сервиса 2018-2020 локални МОС

МРЗБСП

 

 

ЈЛС

МДУЛС

Школе

Домови здравља

Центри за социјални рад

ОЦД

МКИ

9.680.000  

 

 

9.680.000 29.040.000   29.040.000
6.3.1.2. Подржати активности континуираног истраживања степена коришћења постојећих услуга намењених младим женама и мушкарцима у ризику од социјалне искључености Интегрисани подаци у главним истраживањима о видовима подршке 2018-2020 национални МОС

 

 

ОЦД Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
6.3.2. Запослени у институцијама система поседују компетенције за пружање адекватне подршке младима у ризику од социјалне искључености 6.3.2.1. Развити програме сензибилизације запослених у институцијама система у циљу ефикасније подршке младима у ризику од социјалне искључености 9 подржаних активности обука

 

180 особа запослених у институцијама је едуковано

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

ЈЛС

МДУЛС

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

Школе

Домови здравља

Центри за социјални рад

ОЦД

МКИ

7.623.000  

 

 

7.623.000 22.869.000   22.869.000

 

[1] Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 8.4.2.1.

[2] Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз активност 8.4.2.1.

[3]Листа заједничких индикатора за активности у оквиру специфичног циља 2:

 1. Број младих угрожених сиромаштвом, оба пола/рода  који су учествовали у креирању услуге и  који су користили услугу
 2. Број младих Рома и Ромкиња који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
 3. Број младих са инвалидитетом оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
 4. Број младих који живе у избеглиштву и расељењу, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
 5. Број младих који су повратници у процесу реадмисије, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
 6. Број младих родитеља, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге  и који су користили услугу
 7. Број младих са нерешеним стамбеним статусом, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
 8. Број младих без родитељског старања, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
 9. Број младих улице, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу
 10. Број младих ЛГБТ, оба пола/рода који су учествовали у креирању услуге и који су користили услугу

[4] Трошкови за ову активност су буџетирани у оквиру области 1. Запошљавање и предузетништво младих

[5] Трошкови за ову активност су буџетирани у оквиру области 1. Запошљавање и предузетништво младих

4 thoughts to “6. Socijalna uključenost mladih”

 1. Usluge za mlade je neophodno standarizovati i prepoznati u celosti, a zatim i za različite grupe mladihReference

 2. Dodati novu aktivnost:
  Objedinjavanje dostupnih podataka i razmena informacija između svih relevantnih aktera.
  Nažalost u oblasti socijalne isključenosti, pogotovo za ciljnu grupu mladi, ne prikupljaju se podaci sistemski i koherentno. Vrlo često poštoje podaci za celokupnu populaciju ali ne postoje specifično podaci za mlade, koji kao takva grupa zahtevaju i specifične mere podrške. Drugi problem koji se tu izdvaja jeste da različite institucije na različite nači određiju ciljnu grupu mlade a ne po Zakonu o mladima od 15 do 30 godina.
  Da bi se realizovao rezultat uspostavljanje i praćenje programa za mlade u riziku od socijalne isključenosti, neophodno je urediti i objediniti prvo postojeće podatke koji prikupljaju različite institucije.

  Sledeća aktivnost – Podržati istraživanja i analizue u oblasti socijalne isključenosti mladih u oblastima u kojima nedostaju podaci.
  Kada se prikupe podaci, uočiti gde nedostaju podaci i nformacijije i ulošiti u nova istraživanja.Reference

 3. Dodati i još jedan indikator:

  Definisana metodologoja godišnjeg praćenja mroja mladih koji su u riziku od socijalne isključenosti i institucija koja će pratiti ovaj podatak

  Jako je vaćno da se pred kategorizacije uved u sistem praćenja i broj mladih u riziku od socijalne isključenosti, prema podkategorijama i geografskoj odrednici. To su ključni preduslovi da bu se kreirali programi podrške.Reference

 4. Ovde postoji indikator Integrisani podaci u glavnim istraživanjima. Međutim kada se pogledaju učesnici vidi se da se ovo jedino odnosi na MOS i OCD. Međutim ključne podatke i informacije o ovom poseduju druge institucije:
  MRZBiSP, Kazneni popravni domovi, Ministartvi pravde, Minsitartvo zdravlja, …
  Potrebno je prošiti spisak učesnika..Reference

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *