5. Bezbednost mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
 1. Безбедност младих

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређени услови за развијање безбедносне културе младих

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: ИНДИКАТОРИ:
5.1. Успостављено свеобухватно и континуирано образовање младих о безбедносним изазовима, ризицима и претњама и безбедном понашању Повећан број младих укључених у програме образовања о безбедносним изазовима, ризицима и претњама и безбедном понашању

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
5.1.1. Успостављен је и уређен начин континуираног развијања

безбедносне културе младих на свим нивоима рада са младима

 

5.1.1.1.Унапредити наставне и ваннаставне активности садржајима који омогућавају младима да стекну нова знања, вештине и способности из области безбедности 30%  школа спроводе наставне и ваннаставне активности из области безбедности 2018-2020 локални МПНТР МОС

Школске управе Школе

ОЦД

ЈЛС

1.800.000 1.800.000 (МОС)

 

*

МУП

 

  5.400.000

 

5.400.000 (МОС)

 

*

МУП

 
5.1.1.2.Унапредити важеће критеријуме и стандарде према којима се спроводе програми везани за безбедност младих укључујући и родно засноване безбедносне ризике и претње Развијени стандарди за сповођење програма 2019 национални МОС

МУП

ЈЛС

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
5.1.1.3. Подржати активности субјеката омладинске политике који промовишу безбедносну културу међу младима 15 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МПНТР

MУП

Факултети

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ЈЛС

ОЦД

5.021.500  

*

МПНТР

5.021.500 15.064.500  

*

МПНТР

15.064.500
5.1.1.4. Развити програме који ће младима омогућити да прођу систем обуке и оспособљавања за реаговање на безбедносне ризике и претње у њиховом непосредном окружењу 600 младих жена и мушкараца је обучено и оспособљено да реагују на безбедносне ризике и претње у њиховом непосредном окружењу 2018-2020 национални покрајински локални МОС МУП

ОЦД

ЈЛС

МПНТР

3.267.000  

*

МПНТР

 

3.267.000 9.801.000  

*

МПНТР

9.801.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
5.1.2. Развијени разноврсни и свеобухватни програми који се баве савременим безбедносним ризицима и претњама којима су млади изложени

 

5.1.2.1. Подржати развој и реализацију програма са превентивним мерама и активностима усмерених ка умањењу ризика и претњи којима су млади изложени 200 младих жена и мушкараца упознато са опасним радом 2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

МОС

МРЗБСП

Факултети Школске управе Школе

ОЦД

1.000.000 1.000.000

(ПССО)

 

*

МУП

  3.000.000 3.000.000

(ПССО)

 

*

МУП

3.000.000
5.1.2.2. Унапредити постојеће и развити нове програме и активности који обухватају  безбедносне ризике којима су млади изложени у саобраћају 6 аподржаних ктивности 2018-2020 национални МОС

МУП

 

МПНТР

Агенција за безбедност саобраћаја

ОЦД

ЈЛС

5.485.000 500.000 (МОС)

 

*

МУП

4.985.000 16.456.000 1.500.000 (МОС)

 

*

МУП

14.956.000
5.1.2.3. Унапредити постојеће и развити нове програме и активности који обухватају ризике од различитих облика криминала и корупције 6 подржаних активности 2018-2020 национални МПНТР

МОС

МУП

 

Агенција за борбу против корупције

ЈЛС

Школе

ОЦД

5.485.000  

*

МУП

5.485.000 16.456.000  

*

МУП

16.456.000
5.1.2.4. Развити програме који оснажују младе и развијају одређене вештине и способности како да адекватно реагују приликом природних катастрофа и елементарних непогода 6 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МУП

МОС

 

ЈЛС

Школе

ОЦД

 

1.532.000  

*

МУП

1.532.000 4.598.000  

*

МУП

4.598.000
5.1.2.5. Подржати програме који оспособљавају младе да препознају и адекватно реагују на дигитално насиље, тј. насиље које настаје применом  информационе технологије 15 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

МОС

 

МТТТ

МУП

Факултети

ЈЛС

ОЦД

4.840.000 1.000.000

(ПССО)

 

2.000.000

(МТТТ)

 

*

МУП

 

*

МПНТР

1.840.000 14.520.000 3.000.000

(ПССО)

 

6.000.000

(МТТТ)

 

*

МУП

 

*

МПНТР

5.520.000
5.1.2.6. Развијати и унапредити програме превенције у области трговине људима/младима 3 подржане активности

 

300 младих жена и мушкараца укључено у програме

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МУП

 

 

МРЗБСП

КЉМП

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

4.840.000  

*

МУП

 

*

МПНТР

 

4.840.000 14.520.000  

*

МУП

 

*

МПНТР

14.520.000
5.1.2.7. Развити и подржати активности за превенцију и сузбијање родно заснованог, сексуалног и партнерског насиља над младим женама 15 подржаних активности

 

1.500 младих жена укључено у програме

2018-2020 национални покрајински локални МУП

МОС

КЉМП

 

МРЗБСП

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

4.840.000 1.100.000 (МОС)

 

*

МУП

 

*

МПНТР

 

*

КЉМП

3.740.000 14.520.000 3.300.000

(МОС)

 

*

МУП

 

*

МПНТР

 

*

КЉМП

11.220.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
5.1.3. Унапређено је праћење и анализа  безбедносних ризика и претњи и сарадња институциона-лних и ванинституци-оналних актера у заштити младих

 

5.1.3.1. Подржати истраживања и стручне анализе о безбедносним изазовима, ризицима и претњама којима су млади изложени

(као и специфичне ризике за младе жене и мушкарце)

Перспектива безбедности младих жена и мушкараца укључена у истраживање о положају младих 2018-2020 национални МОС ОЦД

МУП

МРЗБСП

403.000  

*

МУП

 

*

МПНТР

 

МОС[1]

403.000 1.210.000  

*

МУП

 

*

МПНТР

 

МОС

1.210.000
5.1.3.2. Обезбедити сарадњу и синергију у раду институција на локалном нивоу ради заштите младих од безбедносних ризика и претњи 10 реализованих интерсекторских сарадњи 2018-2020 локални МОС

МУП

 

МДУЛСЈ

ЛС

ОЦД

Нису потребна средства за реализацију *

МУП

  Нису потребна средства за реализацију *

МУП

 
5.1.3.3. Развити нове начине комуникације у сајбер простору с младима који имају проблем безбедносне природе, где су сви актери међусобно повезани  и усмерени ка потребама младих 6.000 младих жена и мушкараца укључено у програме 2018-2020 локални МОС

 

МТТТ

ЈЛС

ОЦД

Медији

МУП

Центар за безбедни интернет

2.100.000 2.100.000 (МОС)   6.300.000 6.300.000

(МОС)

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: ИНДИКАТОРИ:
5.2. Унапређени програми поштовања људских и мањинских права, родне равноправности, прихватања различитости, толеранције и неговања ненасилних начина комуникације Повећање броја младих који учествују у програмима

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
5.2.1.  Унапређени су програми рада с младима о социокулту-рним, верским, сексуалним и другим различитостима

 

5.2.1. 1. Подржати програме обуке наставника и омладинских радника о социокултурним, верским и другим различитостима 3 подржане активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС МПНТР

Школске управе Школе

ОЦД

ЈЛС

363.000  

МОС[2]

 

363.000 1.089.000  

МОС[3]

 

1.089.000
5.2.1. 2. Развити програме комуникације и сарадње између различитих друштвених група којима млади припадају 9 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

МПНТР

ПСВОНТ ПСОПУНМ

Факултети и институти

ЈЛС

Школе

2.420.000  

МОС[4]

 

2.420.000 7.260.000  

МОС[5]

 

7.260.000
5.2.1. 3. Подржати програме вршњачке едукације и интеркултуралног учења који промовишу толеранцију, разумевање и антидискриминацију 9 подржаних активности

 

500 младих жена и мушкараца укључено

2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

МПНТР

ЈЛС

ОЦД

3.630.000  

 

*

МУП

 

*

КЉМП

3.630.000 10.890.000  

 

*

МУП

 

*

КЉМП

10.890.000

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
5.2.2  Млади су развили негативне ставове поводом ношења и злоупотребе оружја и оруђа и експлозивних направа у решавању проблема 5.2.2.1.  Развијати програме који информишу младе о потенцијалним опасностима и смањују злоупотребу оружја, оруђа и експлозивних направа међу младима

 

9 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МУП

МОС

ЈЛС

МКИ

МПНТР

Медији

МОС

121.000  

 

*

МУП

 

121.000 363.000  

 

*

МУП

363.000

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: ИНДИКАТОРИ:
5.3.  Унапређени програми ресоцијализације и реинтеграције у раду са младима који су учиниоци кривичних дела и прекршаја Повећање процента младих учиниоца кривичних и прекршајних дела који је учествовао  у програмима

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
5.3.1  Смањено насиље које врше млади

 

 

5.3.1.1.  Подржати програме развоја вештина ненасилног решавања конфликта међу младима 3 подржане активности;

120 младих жена и мушкараца са развијеним вештинама организованог начина размене размишљења

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

МПРАВ

ОЦД

ЈЛС

МПНТР

 

2.016.000  

 

 

2.016.000 6.050.000   6.050.000
5.3.1.2 . Развити посебне програме за рад са младима који су учиниоци родно заснованог насиља 3 подржане активности;

120 младих жена и мушкараца са развијеним вештинама организованог начина размене размишљења

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

 

МУП

ОЦД

ЈЛС

403.000  

 

 

403.000 1.210.000   1.210.000
5.3.1.3.  Обезбедити  веће укључивање ванинституционалних актера у програме који на  локалном нивоу развијају услуге ресоцијализације и реинтеграције младих који су били на заводским мерама 3 подржана програма/услуга ванинституци-оналних актера 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МПРАВДЕ

МРЗБСП

ЈЛС

ОЦД

 

605,000 400.000 (МОС) 205.000 1,815,000 1.200.000

(МОС)

615.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
5.3.2  Унапређен рад са младима након извршене заводске мере или одслужене затворске казне 5.3.2.1. Успоставити механизме реинтеграције и подржати могућности запошљавања младих након извршене заводске мере или одслужене затворске казне 3 подржане активности 2018-2020 национални покрајински локални МРЗБСП

МОС

МПРАВ

ОЦД

ЈЛС

1.815.000   1.815.000 5.445.000   5.445.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4: ИНДИКАТОРИ:
5.4. Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља Повећање процента младих који су жртве насиља који је учествовао у програмима

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
5.4.1. Смањено насиље на штету младих

 

5.4.1.1. Подржати програме и обуке за развој вештина за реаговање на насиље на штету младих

 

3 подржане активности;

 

300 младих жена и мушкараца укључено у програме

2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

МПНТР

Школске управе и школе

Факултети

ПСОПУНМ

ЈЛС

ОЦД

1.815.000  

*

ПССО

 

0

(МОС[6])

 

 

1.815.000 5.445.000  

*

ПССО

 

0

(МОС[7])

 

5.445.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
5.4.2. Унапређена је сарадња субјеката омладинске политике на креирању заједничких програма и активности за жртве насиља

 

5.4.2. 1. Подржати програме субјеката омладинске политике усмерене на рад са младима који су жртве насиља 3 подржане активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

ПССО

ОЦД

ЈЛС

968.000   968.000 2.904.000   2.904.000


 

[1] Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 8.4.2.1.

[2] Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7.

[3] Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7.

[4] Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7.

[5] Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру активности 5.1.2.7.

[6] Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз остале програме ове врсте

[7] Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а кроз остале програме ове врсте

14 thoughts to “5. Bezbednost mladih”

 1. Indikatori: 15 realizovanih intersektorskih saradnji. 5 po godini u periodu od 2018 do 2020. godine .Reference

 2. Prepolovio bih broj programa, kako bi se veća sredstva uložila u manji broj programa, a time dobili sveobuhvatnije, jače, vidljivije i kvalitetnije kampanje na nacionalnom nivou.Reference

 3. NENAD MALETIN OR
  Prepolovio bih broj programa/ podržanih aktivnosti, kako bi se veća sredstva uložila u manji broj programa, a time dobili sveobuhvatnije, jače, vidljivije i kvalitetnije kampanje na nacionalnom nivou.Reference

 4. Razviti DUGOROCNE I KONTINUIRANE programe koji osnažuju mlade i razvijaju određene veštine i sposobnosti kako da adekvatno reaguju prilikom prirodnih katastrofa i elementarnih nepogodaReference

 5. Podržati programe koji osposobljavaju mlade da prepoznaju i adekvatno reaguju na RAZLICITE OBLIKE digitalnog nasilja, tj. nasilje koje nastaje primenom informacione tehnologijeReference

 6. Podržati istraživanja i stručne analize o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kojima su mladi izloženi, UZIMAJUCI U OBZIR SPECIFICNOST RIZIKA ZA RAZLICITE RANJIVE GRUPE MLADIH, KAO I ZA MLADE ZENE I MLADE MUSKARCE.Reference

 7. Obezbediti saradnju i sinergiju u radu institucija na lokalnom nivou radi zaštite mladih od bezbednosnih rizika i pretnji, KAO I UKLJUCIVANJE MLADIH U INTERSEKTORSKE SARADNJE.

  Ukoliko je moguce dodati i kvalitativni indikator o ukljucenosti mladih u realizovane intersektorske saradnje.Reference

 8. Trebalo bi ukljuciti i aktivnost koja se odnosi na kontinuiranu obuku prosvetnih radnika za razvoj vestina za prepoznavanje i reagovanje na nasilje nad mladima.Reference

 9. Unaprediti postojeće i razviti nove programe i aktivnosti koji obuhvataju bezbednosne rizike kojima su mladi izloženi u saobraćaju, SA FOKUSOM NA PREVENCIJU NEBEZBEDNOG PONASANJA U SAOBRACAJU.Reference

 10. Nije jasno na sta se ova aktivnosti odnosi. Mozda bi mogla da se razlozi na dve aktivnosti, gde bi se jedna odnosila na obrazovanje mladih o korupciji i izgradnju i jacanje poverenja mladih prema institucijama, a druga ne prevenciju kriminala medju mladima.Reference

 11. Potrebno je da dodati aktivnosti/ocekivane rezultate koje se odnose na obrazovanje prosvetnih i sportskih radnika i samih mladih o izvorima ekstremizma i radikalizacije, kao i na prevenciju ovih pojava.Reference

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *