4. Zdravlje i blagostanje

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
  1. Здравље и благостање младих

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено здравље и благостање младих жена и мушкараца

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: ИНДИКАТОРИ:
4.1. Програми промоције здравља и превенције ризичног понашања младих су унапређени и доступни већем броју младих жена и мушкараца Повећање броја младих који користе саветовалишта и програме

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.1.1. Стандардизо-вани програми и развијене услуге за превенцију здравља и унапређење здравих стилова живота 4.1.1.1. Израдити програме промоције здравља младих 1 подржан програм 2018-2020 национални МЗДРА

МОС

ПССО

ПСЗДРА

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

1.210.000   1.210.000 3.630.000   3.630.000
4.1.1.2. Унапредити програме и услуге превенције ризичног понашања код младих 3 подржана програма 2018-2020 национални

покрајински

локални

МЗДРА

МОС

ПССО

ПСЗДРА

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

1.500.000 650.000 (МОС)

 

*

МУП

850.000 4.500.000 1.950.000

(МОС)

 

*

МУП

2.550.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.1.2. Унапређена доступност програма за превенцију болести зависности младих 4.1.2.1. Подржати програме вршњачке едукације младих за превенцију болести зависности од психоактивних супстанци, игара на срећу и нових медија на локалном нивоу 6 подржаних активности

 

6.000 младих жена и мушкараца корисника програма

 

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МЗДРА

 

ПССО

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

 

5.445.000 1.700.000 (МОС)

 

1.000.000

(ПССО)

2.745.000 16.335.000 5.100.000 (МОС)

 

3.000.000

(ПССО)

8.235.000
4.1.2.2. Подржати програме и активности информисања у сврху превенције болести зависности 3 подржане активности информисања

 

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МЗДРА

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

2.400.000 2.400.000 (МОС)   7.200.000 7.200.000

(МОС)

 
4.1.2.3.  Подржати програме едукације родитеља и наставника за превенцију болести зависности од психоактивних супстанци, игара на срећу и нових медија 3 подржане активности

 

2018-2020 национални покрајински локални МЗДРА МОС

 

МПНТР

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

4.000.000  

*

МУП

4.000.000 12.000.000  

*

МУП

12.000.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.1.3.Унапређена доступност програма за превенцију полно преносивих инфекција, ХИВ/сиде и очувања репродуктивног здравља 4.1.3.1. Подржати програме вршњачке едукације младих за превенцију полно преносивих инфекција, ХИВ/сиде и унапређење репродуктивног здравља

 

6 подржаних активности

 

6.000 младих жена и мушкараца корисника програма

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МЗДРА

МПНТР

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС Међународни и домаћи партнери

3.025.000 1.800.000

(МОС)

 

1.225.000 9.075.000 5.400.000

(МОС)

3.675.000
4.1.3.2. Подржати програме превенције полно преносивих инфекција и ХИВ/сиде, репродуктивног здравља младих и планирања породице 6 подржаних активности

 

6.000 младих жена и мушкараца корисника програма

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МЗДРА

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

1.996.500 800.000

(МОС)

1.196.500 5.989.500 2.400.000 (МОС) 3.589.500

 

 

 

 

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.1.4. Унапређена доступност програма за очување менталног и општег здравља младих 4.1.4.1. Подржати програме едукације младих, родитеља и наставника за унапређење менталног и општег здравља младих 2 подржана програма

 

2018-2020 национални покрајински локални МЗДРА

МОС

МПНТР

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

1.996.500 1.200.000 (МОС)

 

*

МУП

 

796.500 5.989.500 3.600.000 (МОС)

 

*

МУП

2.389.500
4.1.4.2. Подржати програме правилне исхране и превенције гојазности код младих жена и мушкараца 3 подржане активности

 

2018-2020 национални покрајински локални МЗДРА

МОС

ПССО

ПСЗДРА

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

2.000.000 1.000.000

(ПССО)

 

1.000.000 6.000.000 3.000.000

(ПССО)

3.000.000

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: ИНДИКАТОРИ:
4.2.Створени услови за развој здравих стилова живота младих жена и мушкараца Повећање броја младих који учествују у програмима здравих стилова живота

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.2.1. Унапређене политике и програми развоја здравих стилова живота младих жена и мушкараца 4.2.1.1. Унапредити јавне политике за финансирање програма за здраве стилове живота 2 нове / унапређене јавне политике које су уврстиле финансирање програма за здраве стилове живота 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МЗДРА

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

ПСЗДРА

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.2.2. Унапређене могућности младих жена и мушкараца за квалитетно провођење слободног времена и учешће у спортским и рекреативним активностима 4.2.2.1. Подржати развој и реализацију програма субјеката омладинске политике за развој здравих стилова живота 12 подржаних активности

 

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МЗДРА

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

6.452.000 6.452.000

(МОС)

  19.356.000

 

19.356.000

(МОС)

 
4.2.2.2. Подржати и развити програме спортских секција и других ваннаставних активности усмерених на развој здравља кроз животне вештине, са посебним освртом на младе жене 300 подржаних секција;

6.000 младих жена и мушкараца укључено је у секције

2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

МПНТР

Спортски савез Србије

ОЦД

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
4.2.2.3. Подржати активности увођења наставе физичког васпитања у курикулуме високошколских установа Доступан курикулум 2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

МПНТР

ОЦД

 

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
4.2.2.4. Подржати изградњу, санацију и адаптацију јавних простора и стављање у функцију квалитетног провођења слободног времена младих 90 јавних простора

 

2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

 

28.000.000

 

28.000.000

(МОС)

Инпут Сектора за спорт се чека

  84.000.000

 

84.000.000

(MOС)

Инпут Сектора за спорт се чека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: ИНДИКАТОРИ:
4.3. Унапређени услови за рад са младима у здравственом ризику Повећање броја доступних програма младима у здравстеном ризику

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.3.1. Унапређена подршка младима у здравственом ризику 4.3.1.1. Развити стандарде и подржати услуге за младе у здравственом ризику 6 подржаних услуга 2018-2020 национални покрајински локални МЗДРА МОС

 

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

МРЗБСП

Међународни и домаћи партнери

1.452.000   1.452.000 4.356.000   4.356.000
4.3.1.2. Развити стандарде и подржати програме подршке младима у здравственом ризику; 12 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МЗДРА МОС

 

ИЗЈЗ Батут

ОЦД

ЈЛС

МРЗБСП

Међународни и домаћи партнери

2.000.000   2.000.000 6.000.000   6.000.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.3.2. Повећана сензибилизација институција које се баве младима у здравственом ризику 4.3.2.1. Унапредити програме сензибилизације представника институција и КЗМ за рад са младима у здравственом ризику 2 подржане активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

ОЦД

ЈЛС

МРЗБСП

Међународни и домаћи партнери

806.000   806.000 2.420.000   2.420.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4: ИНДИКАТОРИ:
4.4. Унапређене мере за становање и осамостаљивање младих Повећање броја младих који користи мере за становање и осамостаљивање

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.4.1  Унапређене мере за решавање стамбеног питања младих 4.4.1.1. Развити субвенционисане мере за становање младих (субвенционисани кредити)

 

Развијене мере

 

2018-2020 национални МГСИ

МОС

 

МФИН

МРЗБСП

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
4.4.1.2. Подстаћи изградњу непрофитних станова за младе

 

1 програм подржан 2018-2020 национални МГСИ

МОС

 

МФИН

МРЗБСП

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
4.4.1.3  Подржати субвенционисане мере за решавање стамбеног питања младих парова и родитеља, уз посебне мере за младе самохране мајке Подржан процес развоја мера

 

2018-2020 национални МГСИ

МОС

 

МФИН

МРЗБСП

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.4.2. Унапређене мере за привремено становање младих 4.4.2.1 Развити мере подршке становању младих жена и мушкараца ван образовног система Подржан процес развоја мера

 

2018-2020 национални МГСИ

МОС

МФИН

МРЗБСП

МПНТР

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
4.4.2.2. Унапредити критеријуме за унапређење услова у ученичким и студентским домовима Доступни критеријуми 2018-2020 национални МГСИ МПНТР

МОС

МРЗБСП

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 5: ИНДИКАТОРИ:
4.5. Развијена одговорност младих жена и мушкараца према очувању животне средине Повећање броја младих који су учесници програма заштите животне средине

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.5.1.Унапређени програми едукације младих, родитеља и наставника за заштиту животне средине, одрживи развој и климатске промене 4.5.1.1. Подржати обуке за вршњачке едукаторе за рад са младима на унапређењу животне средине, одрживом развоју и климатским променама 3 подржане активности;

60 едукованих вршњачких едукатора

2018-2020 национални покрајински локални МЗЖС МОС

 

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

806.000 500.000 (МОС)

 

*

МЗЖС

 

306.000 2.420.000 1.500.000

(МОС)

920.000
4.5.1.2. Подстаћи развој обука младих жена и мушкараца за отклањање и превазилажење ризика по здравље у случају ванредних ситуација Програми се спорводе у 20 ЈЛС

 

1.200 младих корисника програма

2018-2020 национални покрајински локални МЗЖС МОС

 

МЗДРА

МУП

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

403.000   403.000 1.210.000   1.210.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
4.5.2. Унапређено информисање младих, родитеља и наставника о заштити животне средине, одрживом развоју и климатским променама 4.5.2.1.Развити активности информисања младих, родитеља и наставника за заштиту и унапређење животне средине, одрживи развој и климатске промене 9 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МЗЖС МОС МЗДРА

МПНТР

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

1.210.000 1.000.000 (МОС)

 

*

МЗЖС

 

210.000 3.630.000 3.000.000

(МОС)

 

*

МЗЖС

 

630.000
4.5.2.2 Подржати активности усмерене на разумевање ризика по здравље узрокованих загађеном животном средином 9 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МЗЖС МОС МЗДРА

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

1.210.000  

*

МЗЖС

 

 

1.210.000 3.630.000  

*

МЗЖС

 

 

3.630.000
4.5.2.3. Обезбедити обуке младих о превенцији и отклањању последица догађаја са катастроф алним последицама 9 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МЗЖС МОС ОЦД

МУП

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

1.210.000 0 (МОС[1])

*

МЗЖС

1.210.000 3.630.000 0

(МОС[2])

*

МЗЖС

3.630.000

 

[1] Новац за ову активност је буџетиран од стране МОС-а у оквиру програма „Млади су закон“

[2] Средства за ову активност су буџетирана од стране МОС-а у оквиру програма „Млади су закон”

4 thoughts to “4. Zdravlje i blagostanje”

  1. Nema sredstava, neće se ni realizovati. ;( Ovaj problem se već deceniju nije pomerio sa mrtve tačke. Stanovanje mladih!!?Reference

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *