3. Aktivizam i aktivno učešće

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
 1. Активизам и активно учешће младих

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: ИНДИКАТОРИ:
3.1. Унапређен је правни и политички оквир за укључивање перспективе младих жена и мушкараца и учешће младих у процесима доношења одлука и развоју политика за младе Повећање броја тела и процеса који укључује представнике младих у рад;

Повећање броја јавних политика донетих уз укључивање представника младих

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.1.1. Организације и институције препознају младе и различите категорије младих као посебну групу са својим правима и потребама

 

3.1.1.1. Израдити свеобухватну анализу правног и политичког оквира и праксе за учешће и активизам младих на националном, покрајинском и локалном нивоу Израђена студија 2019 национални покрајински локални МОС МДУЛС

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

      1.000.000 1.000.000

(МОС)

 
3.1.1.2. Дефинисати законску обавезу свих институционалних актера да у развој својих политика уврсте перспективе младих и представнике младих Извршена анализа аката јавних политика са препорукама за унапређење 2019-2020 национални МОС

 

МДУЛС

СКГО

КОМС
НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

РСЈП

605.000   605.000 1.210.000   1.210.000
3.1.1.3. Формулисати критеријуме за родно осетљиво праћење развоја политика у којима су уврштене перспективе младих и представници младих Урађена квалитативна анализа

 

Израђен модел функционалних критеријума

2018-2019 национални МОС СКГО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

МРЗБСП

605.000 605.000 (MOС)   605.000

(MOС)

605.000  
3.1.1.4. Обезбедити адекватну заступљеност (проценат места) и ниво учешћа младих како би се постигла равноправност младих у процесима и телима Израђене препоруке;

Израђена анализа врсте и начина заступљености младих

2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

МДУЛС

СКГО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

      400.000 400.000

(МОС)

 
3.1.1.5. Извршити измене и допуне Закона о младима како би се унапредило правно препознавање младих и укључивање перспективе младих у развој јавних политика Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о младима којима се унапређује укључивање перспектива младих у развој јавних политика 2019 национални МОС

 

МДУЛС

СКГО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

      909.315 909.315

(МОС)

 

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.1.2. Организације и институције креирају своју политику и посебне планове узимајући у обзир перспективе младих и укључујући младе 3.1.2.1. Подржати функционално и активно укључивање представника младих у рад и одлучивање јавних институција и организација на равноправној основи Подржан рад Савета за младе

 

Унапређене смернице за укључивање младих

2018-2020 национални покрајински локални МОС МДУЛС

СКГО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

150.000

 

150.000

(МОС)

  450.000

 

450.000

(МОС)

 
3.1.2.2. Развити смернице за омладински и родно одговорно буџетирање на свим нивоима

 

Урађена квалитативна анализа

 

Развијене смернице

2018-2020 национални покрајински локални МОС МДУЛС

МФИН

СКГО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

      605.000   605.000
3.1.2.3. Развити и применити механизам структурираног дијалога по међународним стандардима Развијен механизам структуираног дијалога по међународним стандардима 2018-2020 национални покрајински локални МОС МДУЛС

СКГО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

605.000 605.000

(МОС)

  1.815.000

 

1.815.000

(МОС)

 

 

 

 

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.1.3. ЈЛС креирају политику за младе на основу реалних потреба младих на локалном нивоу и доступних ресурса за рад са младима 3.1.3.1. Подржати израду, реализацију, праћење и евалуацију локалних акционих планова (ЛАП) уз активно учешће младих у процесима и одлукама 70%  ЈЛС има ЛАП;

50% ЈЛС је  успешно реализовало ЛАП

2018-2020 локални МОС

 

МДУЛС

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

СКГО

ЈЛС

6.050.000

 

1.000.000

(МОС)

5.050.000 18.150.000 3.000.000

(МОС)

15.150.000
3.1.3.2. Укључити младе мушкарце и жене на равноправној основи у процес развоја, имплементације, праћења и евалуације ЛАП-ова 70% ЈЛС је укључио младе у процес развоја, имплементације, праћења и евалуације ЛАП-ова 2018-2020 локални МОС

 

МДУЛС

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

СКГО

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: ИНДИКАТОРИ:
3.2. Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду СОП и одрживи развој и укључивање већег броја младих удружења која спроводе омладинске активности Повећање броја младих укључених у рад и активности удружења која спроводе омладинске активности

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.2.1. Развијен механизам координације процеса и изградње капацитета СОП за реализацију НСМ

 

3.2.1.1. Унапредити административне и оперативне капацитете надлежног министарства за спровођење Стратегије Праћење спровођења НСМ је унапређено применом информационих технологија које укључују родно осетљиве индикаторе 2018-2020 национални МОС МФИН 3.025.000  

 

  9.075.000    
3.2.1.2. Развити програме обуке субјеката омладинске политике за развој и реализацију омладинске политике и НСМ 6 подржаних активности;

450 обучених младих жена и мушкараца

2018-2020 национални покрајински локални МОС КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

726.000 600.000

(МОС)

126.000 2.178.000 1.800.000

(МОС)

378.000
3.2.1.3. Обезбедити развој капацитета субјеката омладинске политике за праћење и извештавање о реализацији НСМ 9 подржаних обука;

270 СОП је прошло обуке

2018-2020 национални покрајински локални МОС КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

3.872.000 300.000 (МОС) 3.570.000 11.616.000 900.000

(МОС)

10.716.000
3.2.1.4. Подржати развој капацитета младих да као изабрани представници младих учествују у процесима развоја политика и доношењу одлука, на свим нивоима и међународном нивоу 9 подржаних обука;

270 СОП је прошло обуке

2018-2020 национални покрајински локални МОС КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

3.872.000 300.000 (МОС) 3.570.000 11.616.000 900.000

(МОС)

10.716.000
3.2.1.5. Утврдити све СОП који доприносе реализацији НСМ Евидентирани сви СОП са извршеном проценом доприноса 2018-2020 национални МОС КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

600.000   600.000 1.800.000   1.800.000
3.2.1.6. развити тематско годишње планирање реализације циљева НСМ, којим би се одређена тема ставила у фокус јавности и постигла синергија у раду; 3 тематска планирања 2018-2020 национални МОС КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

 

363.000   363.000 1.089.000   1.089.000
3.2.1.7. Обезбедити развој и реализацију Агенди за младе у оквиру министарстава којима се дефинишу активности које министарства реализују за младе 50% министарстава која спроводе омладинску политику је усвојио и примењује Агенду 2018-2020 национални МОС КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

МДУЛС

 

Нису потребна средтсва за реализацију     Нису потребна средтсва за реализацију    
3.2.1.8. Подржати измену Закона о младима којом би се обезбедило редовно извештавање Савета за младе и јавности о напретку у спровођењу НСМ и Агенди за младе 100% министарстава представљених у Савету за младе доставља извештаје Савету 2018-2020 национални МОС КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

КСЦД

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.2.2. Обезбеђена је подршка одрживом развоју удружења која спроводе омладинске активности 3.2.2.1. Омогућити коришћење јавних простора удружењима која спроводе омладинске активности за реализацију програма за младе 50 простора је стављено у функцију омладинских активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС ПССО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

8.000.000

 

 

850.000

(МОС)

7.150.000 24.200.000 2.550.000

(МОС)

21.650.000
3.2.2.2. Обезбедити редовно административно и програмско финансирање рада и развоја репрезентативних савеза младих Извршена анализа стања и упоредне праксе ради разматрања измена и допуна прописа којим је уређено финансирање удружења 2018-2020 национални покрајински МОС КСЦД

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ПССО

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

      12.000.000 12.000.000

(ПССО)

0

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.2.3. Успостављена је континуирана подршка програмима за спровoђење активности укључивања младих у друштво 3.2.3.1. Омогућити континуирано финансирање програма удружења која спроводе омладинске активности који доприносе развоју друштва и омогућавају активно учешће младих 240 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС ПССО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

9.680.000 7.000.000

(МОС)

2.680.000 29.040.000 21.000.000

(МОС)

8.040.000
3.2.3.2. Подржати програме за развој знања и вештина омладинских активиста за ефективан допринос друштву кроз рад постојећих удружења која спроводе омладинске активности 3 подржане активности;

150 младих жена и мушкараца е учествовало у активностима

2018-2020 национални покрајински локални МОС ПССО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

1.008.000  

 

1.008.000 3.025.000   3.025.000
3.2.3.3. Подржати активно укључивање младих из осетљивих група у рад удружења која спроводе омладинске активности и развој њихових компетенција 12 подржаних ОЦД 2018-2020 национални покрајински локални МОС ПССО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

1.500.000 1.500.000 (МОС)   4.500.000 4.500.000

(МОС)

 
3.2.3.4. Подржати програме мотивисања младих жена и мушкараца за учешће у политичком животу и изборним процесима 3 подржане активности 2018-2020 национални МОС КОМС

НАПОР

ОЦД

3.025.000   3.025.000 9.075.000   9.075.000
3.2.3.5. Подржати активности мотивисања и развоја капацитета за укључивање младих жена и мушкараца у рад националних савета националних мањина 3 подржаних активности;

60 младих жена и мушкараца су у Националним саветима националних мањина

2018-2020 национални МОС ПССО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

КЉМП

3.025.000   3.025.000 9.075.000   9.075.000
3.2.3.6. Подржати активности КЗМ усмерене на укључивање младих у друштво 60 подржаних активности 2018-2020 локални МОС

 

НАКЗМ

ЈЛС

ОЦД

ПССО

12.100.000 4.000.000

(ПССО)

 

500.000 (МОС)

7.600.000 36.300.000 14.000.000

(ПССО)

 

1.500.000

(МОС)

20.800.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.2.4. Изграђен је механизам подршке и мотивације СОП за сарадњу и умрежавање и заједничке активности 3.2.4.1.Подржати програме који омогућавају умрежавање субјеката омладинске политике и удруживање напора (синергију) на различитим нивоима и темама 3 подржане активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС ПССО

КОМС

НАПОР

ОЦД

НАКЗМ

ЈЛС

6.050.000 1.600.000 (МОС) 4.450.000 18.150.000 4.800.000

(МОС)

13.350.000
3.2.4.2.подржати укључивање и чланство удружења која спроводе омладинске активности у међународним организацијама, учешће у међународним скуповима, процесима и телима; 3 подржане ОЦД

 

Подржана 2 млада делегата у УН

2018-2020 национални МОС ПССО

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

КСЦД

1.000.000 1.000.000 (МОС)

 

 

  3.000.000 3.000.000

(МОС)

 
3.2.4.3. Обезбедити подршку развоју програма који се реализују у партнерству између удружења које спроводе омладинске активности и у партнерству са КЗМ 90 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ЈЛС

ОЦД

ПССО

 

7.260.000 0

(МОС[1])

7.260.000 21.780.000 10.000.000

(ПССО)

 

(МОС[2])

11.780.000
3.2.4.4. Подржати развој и реализацију пројеката међународне сарадње 30 подржанаих активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС ПССО

КОМС

НАПОР

ОЦД

НАКЗМ

ЈЛС

10.083.000  

380.000 (МОС)

9.703.000 30.250.000 5.000.000

(ПССО)

 

1.140.000

(МОС)

24.110.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.2.5. Унапређени су и иновирани приступи и комуникација удружења која спроводе омладинске активности са младима 3.2.5.1. Развити смернице за иновативне начине укључивања младих и мотивисање за активно учешће, које укључује родну перспективу и подстицајне мере за осетљиве групе младих Развијене смернице 2019 национални покрајински МОС ПССО

КОМС

НАПОР

ОЦД

      605.000   605.000
3.2.5.2. Подржати развој нових начина комуникације и канала комуникације удружења која спроводе омладинске активности са младима, са циљем укључивања нових активиста и чланова 6 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС ПССО

КОМС

НАПОР

ОЦД

КСЦД

403.000 200.000 (МОС) 203.000 1.210.000 600.000

(МОС)

610.000

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: ИНДИКАТОРИ:
3.3. Унапређени услови за волонтирање међу младима и за младе Повећање процента младих који учествују у волонтерским активностима

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.3.1. Обезбеђена подстицајна средина и подршка за развој волонтерских активности и волонтирање  младих 3.3.1.1. Подржати волонтерске активности удружења која спроводе омладинске активности, КЗМ и неформалних омладинских група 600 подржаних волонтерских активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС ОЦД

ЈЛС

22.000.000 22.000.000 (МОС)   66.000.000 66.000.000

(МОС)

 
3.3.1.2. Подржати укључивање младих волонтера у краткорочне и дугорочне волонтерске програме 12.000 младих жена и мушкараца је подржано 2018-2020 национални покрајински локални МОС ОЦД

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
3.3.1.3. Подстицати образовне, културне и спортске установе да препознају, подрже и вреднују волонтирање младих 300 установа препознало и вреднује волонтирање младих 2018-2020 национални покрајински локални МОС Образовне, културне и спортске установе

ОЦД

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
3.3.1.4. Успоставити систем за препознавање и признавање вештина стечених волонтирањем при запошљавању и пратити његову ефикасност Развијен систем 2019-2020 национални МОС

 

МРЗБСП

МДУЛС

НСЗ

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
3.3.1.5. Подстицати међугенерацијску сарадњу и укључивање младих из осетљивих група кроз волонтерске програме, пројекте и иницијативе 60 подржаних програма

 

600 младих жена и мушкараца волонтира

2018-2020 национални покрајински локални МОС МРЗБСП

ОЦД

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију[3]     Нису потребна средства за реализацију    
3.3.1.6. Подржати програме волонтирања у ванредним ситуацијама 30 подржаних волонтерских сервиса за рад у ванредним ситуацијама 2018-2020 национални покрајински локални МОС МУП

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију[4]     Нису потребна средства за реализацију    

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.3.2. Волонтирање младих је препознато и подржано у развоју 3.3.2.1. Подржати умрежавање волонтерских центара и сервиса у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ 30 подржаних волонтерских центара 2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

 

МРЗБСП

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

КСЦД

Нису потребна средства за реализацију[5]     3.630.000    
3.3.2.2. Подржати формулисање политике волонтирања на националном нивоу, унапређење законског оквира за волонтирање и развој стандарда волонтерског рада Извршена анализа ефеката Закона о волонтирању и формулисање предлога за унапређење законског оквира 2018-2020 национални МОС

 

МРЗБСП

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

КСЦД

   

*

(КСЦД)

  1.014.585  

*

(КСЦД)

1.014.585[6]
3.3.2.3. Развити родно осетљиве критеријуме за извештавање и мерење ефеката волонтирања Извршена анализа постојећих и развијање предлога за недостајуће критеријуме 2019 национални покрајински локални МОС

 

МРЗБСП

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

КСЦД

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.3.3. Oснажена удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ за спровођење волонтерских програма и пројеката 3.3.3.1.Обезбедити примену стандарда волонтерског рада у активностима удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ Подржано 30 ОЦД који примењују стандарде 2018-2020 национални покрајински локални МОС КОМС

НАПОР
НАКЗМ

ОЦД
ЈЛС

 

Нису потребна средства за реализацију[7]

 

    Нису потребна средства за реализацију    
3.3.3.2. подржати обуке за удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ о волонтерском менаџменту Подржано 30 ОЦД и ЈЛС 2018-2020 национални покрајински локални МОС КОМС

НАПОР
НАКЗМ

ОЦД
ЈЛС

1.800.000 1.800.000 (МОС)   5.400.000 5.400.000

(МОС)

 
3.3.3.3. подржати редовне, родно осетљиве евалуације програма волонтирања у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ Подржано 30 ОЦД и ЈЛС 2018-2020 национални покрајински локални МОС КОМС

НАПОР
НАКЗМ

ОЦД
ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију[8]     Нису потребна средства за реализацију    
3.3.3.4. Подржати развој и рад волонтерских сервиса у оквиру удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ Подржано 30 ОЦД и ЈЛС 2018-2020 национални покрајински локални МОС

 

ПССО

КОМС

НАПОР
НАКЗМ

ОЦД
ЈЛС

1.500.000 1.500.000

(ПССО)

 

  5.500.000

 

5.500.000

(ПССО)

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4: ИНДИКАТОРИ:
3.4. Повећано је учешће младих у заштити животне средине и одрживог развоја Повећање броја младих који учествују у активностима заштите животне средине и одрживог развоја

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.4.1. Унапређене су могућности младих за учешће у процесима и одлукама о животној средини и одрживом развоју 3.4.1.1. Подржати успостављање сарадње између младих и тела ЈЛС надлежног за заштиту животне средине, укључивање младих у оснивање и рад зелених савета и израду локалних еколошких акционих планова 30 ЈЛС укључује младе у рад зелених савета 2018-2020 локални МОС

МЗЖС

 

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

Нису потребна средства за реализацију *

МЗЖС

 

  Нису потребна средства за реализацију *

МЗЖС

 
3.4.1.2. Подржати укључивање младих у консултативне процесе у области заштите животне средине и развој смерница за праћење процене утицаја на животну средину 10 процеса укључује младе 2018-2020 национални покрајински локални МЗЖС МОС

 

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

Нису потребна средства за реализацију *

МЗЖС

 

  Нису потребна средства за реализацију *

МЗЖС

 
3.4.1.3. Унапредити доступност информација о стању животне средине младима у сарадњи са субјектима омладинске политике 30 подржаних активности информисаности 2018-2020 национални покрајински локални МЗЖС МОС

 

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

1.452.000  

*

МЗЖС

 

 

 

1.452.000 4.356.000  

*

МЗЖС

 

 

 

4.356.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
3.4.2. Обезбеђена је мултисекторска подршка програмима заштите животне средине и одрживог развоја које реализују СОП 3.4.2.1. Подржати субвенционисање омладинских предузетничких идеја са компонентом заштите животне средине кроз промоцију обновљивих извора енергије, екотуризма и других облика зелене економије 15 подржаних предузетничких идеја

 

2018-2020 локални МЗЖС МОС

 

ПКС

МПРИВ

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

3.025.000  

*

МЗЖС

 

3.025.000 9.075.000  

*

МЗЖС

9.075.000
3.4.2.2. Подржати активности заштите животне средине које реализују субјекти омладинске политике и укључивање младих у реализацију програма заштите животне средине и одрживог развоја које спроводе међународне организације 6 подржаних активности СОП 2018-2020 национални покрајински локални МЗЖС МОС

 

ПССО

ПКС

ОЦД

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

3.630.000 1.500.000

(ПССО)

 

*

МЗЖС

 

 

2.130.000 10.890.000 5.300.000

(ПССО)

 

*

МЗЖС

5.590.000

 


 

[1] Обезбеђена средства кроз пројектно финансирање у оквиру различитих активности

[2] Обезбеђена средства кроз пројектно финансирање у оквиру различитих активности

[3] Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1.

[4] Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1.

[5] Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1.

[6] Процена расхода извршена коришћењем методологије и јединичних трошкова за процену трошкова у процесу израде Акционог плана за поглавље 23 (15 консултантских радних дана за израду анализе ефеката Закона о волонтирању и 10 радних дана за рад радне групе у процесу формулисања предлога за унапређење законског оквира)

[7] Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1.

[8] Новац за ову активност је буџетиран је од стране МОС-а кроз активност 3.3.1.1.

12 thoughts to “3. Aktivizam i aktivno učešće”

 1. Pored saveta za mlade, dodati i programske i umetničke savete ustanova, ali i đačkih i studentskih parlamenata.Reference

 2. Povećati ova sredstva u cilju stalnog unapređenja i preispitivanja ciljeva i aktiovnosti, kako bi se pravovremeno reagovalo na ovonastale probleme.Reference

 3. Neophodno je da MOS u 2019. izdvoji sredstva za analizu, a 2020. godine sredstva za administrativne grantove za fionansiranje krovnih organizacija mladih i za mlade.Reference

 4. U indikatore uključiti: mlade UN delegate, koji predstavljaju Srbiji u UN. Učešće KOMS u EYF. Novi Sad EU prestonica mladih.Reference

 5. Za promociju volonterizma je neophodno odvojiti sredstva, bar za potrebe pisma, letka, plakata za svaku ustanovu, da ne govorimo o obukama.Reference

 6. U opisu aktivnisti bih dodala i analiza budžetskih davanja na nacionalnom , pokrajinskom i lokalnom nivou.

  Ova studija je jako važno. Ono što pokazuje praksa da vrlo često postoji izuetno dobro razvijen pravno i institucionalni okvir na lokalu, ali da isostane fiannsijska podrška. Posebno tokom perioda rebalansa, kada i predviđena sredstva za mlade budu usmerena na druge aktivnosti.Reference

 7. Indikator: Razvijen mehanizam struktuiranog dijaloga po međunarodnim standardima – nije dovoljan, odnsono nema jasno instukciju za praćenje. Da li to znači:
  1. definisan mehanizam za sve nivou
  2. Doneta odluka ili preporuka
  3. Procenat civilnog drušptva i biznis sektora u članstvu
  4. broj sastanaka
  5. Broj pokrenutih preporuka

  Potrebno je dati specifičnije obrazlženje ovog indikatora koji je izuzetno važan.Reference

 8. Sve sktivnosti i sredstva koja su određena odnose se na MOS i nacionalni nivou.
  Za podsticanje aktivizma i političke participacihe neophodno je da JLS u okviru svojih budžeta programiraju sredstva za podršku OCD u domenu podrške mladima.
  Pri tome je neophodno da sredtsva koja se programiraju na budžetskoj liniji budu jasno odvojena od sredstava koja su namenjena za sport. Praksa je pokazala da većina sredstav na toj liniji u nekim opptinama i preko 90% se potroše na sportske aktivnosti.Reference

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *