3. Aktivizam i aktivno učešće

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
 1. Aktivizam i aktivno učešće mladih

 

STRATEŠKI CILJ: Unapređeno aktivno učešće mladih žena i muškaraca u društvu

 

SPECIFIČNI CILJ 1: INDIKATORI:
3.1. Unapređen je pravni i politički okvir za uključivanje perspektive mladih žena i muškaraca i učešće mladih u procesima donošenja odluka i razvoju politika za mlade Povećanje broja tela i procesa koji uključuje predstavnike mladih u rad;

Povećanje broja javnih politika donetih uz uključivanje predstavnika mladih

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.1.1. Organizacije i institucije prepoznaju mlade i različite kategorije mladih kao posebnu grupu sa svojim pravima i potrebama

 

3.1.1.1. Izraditi sveobuhvatnu analizu pravnog i političkog okvira i prakse za učešće i aktivizam mladih na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou Izrađena studija 2019 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MDULS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

      1.000.000 1.000.000

(MOS)

 
3.1.1.2. Definisati zakonsku obavezu svih institucionalnih aktera da u razvoj svojih politika uvrste perspektive mladih i predstavnike mladih Izvršena analiza akata javnih politika sa preporukama za unapređenje 2019-2020 nacionalni MOS

 

MDULS

SKGO

KOMS
NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

RSJP

605.000   605.000 1.210.000   1.210.000
3.1.1.3. Formulisati kriterijume za rodno osetljivo praćenje razvoja politika u kojima su uvrštene perspektive mladih i predstavnici mladih Urađena kvalitativna analiza

 

Izrađen model funkcionalnih kriterijuma

2018-2019 nacionalni MOS SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

MRZBSP

605.000 605.000 (MOS)   605.000

(MOS)

605.000  
3.1.1.4. Obezbediti adekvatnu zastupljenost (procenat mesta) i nivo učešća mladih kako bi se postigla ravnopravnost mladih u procesima i telima Izrađene preporuke;

Izrađena analiza vrste i načina zastupljenosti mladih

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

      400.000 400.000

(MOS)

 
3.1.1.5. Izvršiti izmene i dopune Zakona o mladima kako bi se unapredilo pravno prepoznavanje mladih i uključivanje perspektive mladih u razvoj javnih politika Izrađen Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima kojima se unapređuje uključivanje perspektiva mladih u razvoj javnih politika 2019 nacionalni MOS

 

MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

      909.315 909.315

(MOS)

 

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.1.2. Organizacije i institucije kreiraju svoju politiku i posebne planove uzimajući u obzir perspektive mladih i uključujući mlade 3.1.2.1. Podržati funkcionalno i aktivno uključivanje predstavnika mladih u rad i odlučivanje javnih institucija i organizacija na ravnopravnoj osnovi Podržan rad Saveta za mlade

 

Unapređene smernice za uključivanje mladih

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

150.000

 

150.000

(MOS)

  450.000

 

450.000

(MOS)

 
3.1.2.2. Razviti smernice za omladinski i rodno odgovorno budžetiranje na svim nivoima

 

Urađena kvalitativna analiza

 

Razvijene smernice

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MDULS

MFIN

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

      605.000   605.000
3.1.2.3. Razviti i primeniti mehanizam strukturiranog dijaloga po međunarodnim standardima Razvijen mehanizam struktuiranog dijaloga po međunarodnim standardima 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

605.000 605.000

(MOS)

  1.815.000

 

1.815.000

(MOS)

 

 

 

 

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.1.3. JLS kreiraju politiku za mlade na osnovu realnih potreba mladih na lokalnom nivou i dostupnih resursa za rad sa mladima 3.1.3.1. Podržati izradu, realizaciju, praćenje i evaluaciju lokalnih akcionih planova (LAP) uz aktivno učešće mladih u procesima i odlukama 70%  JLS ima LAP;

50% JLS je  uspešno realizovalo LAP

2018-2020 lokalni MOS

 

MDULS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

SKGO

JLS

6.050.000

 

1.000.000

(MOS)

5.050.000 18.150.000 3.000.000

(MOS)

15.150.000
3.1.3.2. Uključiti mlade muškarce i žene na ravnopravnoj osnovi u proces razvoja, implementacije, praćenja i evaluacije LAP-ova 70% JLS je uključio mlade u proces razvoja, implementacije, praćenja i evaluacije LAP-ova 2018-2020 lokalni MOS

 

MDULS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

SKGO

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

 

SPECIFIČNI CILJ 2: INDIKATORI:
3.2. Uspostavljeni su uslovi za izgradnju kapaciteta i sinergiju u radu SOP i održivi razvoj i uključivanje većeg broja mladih udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti Povećanje broja mladih uključenih u rad i aktivnosti udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.2.1. Razvijen mehanizam koordinacije procesa i izgradnje kapaciteta SOP za realizaciju NSM

 

3.2.1.1. Unaprediti administrativne i operativne kapacitete nadležnog ministarstva za sprovođenje Strategije Praćenje sprovođenja NSM je unapređeno primenom informacionih tehnologija koje uključuju rodno osetljive indikatore 2018-2020 nacionalni MOS MFIN 3.025.000  

 

  9.075.000    
3.2.1.2. Razviti programe obuke subjekata omladinske politike za razvoj i realizaciju omladinske politike i NSM 6 podržanih aktivnosti;

450 obučenih mladih žena i muškaraca

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

726.000 600.000

(MOS)

126.000 2.178.000 1.800.000

(MOS)

378.000
3.2.1.3. Obezbediti razvoj kapaciteta subjekata omladinske politike za praćenje i izveštavanje o realizaciji NSM 9 podržanih obuka;

270 SOP je prošlo obuke

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

3.872.000 300.000 (MOS) 3.570.000 11.616.000 900.000

(MOS)

10.716.000
3.2.1.4. Podržati razvoj kapaciteta mladih da kao izabrani predstavnici mladih učestvuju u procesima razvoja politika i donošenju odluka, na svim nivoima i međunarodnom nivou 9 podržanih obuka;

270 SOP je prošlo obuke

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

3.872.000 300.000 (MOS) 3.570.000 11.616.000 900.000

(MOS)

10.716.000
3.2.1.5. Utvrditi sve SOP koji doprinose realizaciji NSM Evidentirani svi SOP sa izvršenom procenom doprinosa 2018-2020 nacionalni MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

600.000   600.000 1.800.000   1.800.000
3.2.1.6. razviti tematsko godišnje planiranje realizacije ciljeva NSM, kojim bi se određena tema stavila u fokus javnosti i postigla sinergija u radu; 3 tematska planiranja 2018-2020 nacionalni MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

 

363.000   363.000 1.089.000   1.089.000
3.2.1.7. Obezbediti razvoj i realizaciju Agendi za mlade u okviru ministarstava kojima se definišu aktivnosti koje ministarstva realizuju za mlade 50% ministarstava koja sprovode omladinsku politiku je usvojio i primenjuje Agendu 2018-2020 nacionalni MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

MDULS

 

Nisu potrebna sredtsva za realizaciju     Nisu potrebna sredtsva za realizaciju    
3.2.1.8. Podržati izmenu Zakona o mladima kojom bi se obezbedilo redovno izveštavanje Saveta za mlade i javnosti o napretku u sprovođenju NSM i Agendi za mlade 100% ministarstava predstavljenih u Savetu za mlade dostavlja izveštaje Savetu 2018-2020 nacionalni MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.2.2. Obezbeđena je podrška održivom razvoju udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti 3.2.2.1. Omogućiti korišćenje javnih prostora udruženjima koja sprovode omladinske aktivnosti za realizaciju programa za mlade 50 prostora je stavljeno u funkciju omladinskih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS PSSO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

8.000.000

 

 

850.000

(MOS)

7.150.000 24.200.000 2.550.000

(MOS)

21.650.000
3.2.2.2. Obezbediti redovno administrativno i programsko finansiranje rada i razvoja reprezentativnih saveza mladih Izvršena analiza stanja i uporedne prakse radi razmatranja izmena i dopuna propisa kojim je uređeno finansiranje udruženja 2018-2020 nacionalni pokrajinski MOS KSCD

KOMS

NAPOR

NAKZM

PSSO

OCD

Međunarodni i domaći partneri

      12.000.000 12.000.000

(PSSO)

0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.2.3. Uspostavljena je kontinuirana podrška programima za sprovođenje aktivnosti uključivanja mladih u društvo 3.2.3.1. Omogućiti kontinuirano finansiranje programa udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti koji doprinose razvoju društva i omogućavaju aktivno učešće mladih 240 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS PSSO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

9.680.000 7.000.000

(MOS)

2.680.000 29.040.000 21.000.000

(MOS)

8.040.000
3.2.3.2. Podržati programe za razvoj znanja i veština omladinskih aktivista za efektivan doprinos društvu kroz rad postojećih udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti 3 podržane aktivnosti;

150 mladih žena i muškaraca e učestvovalo u aktivnostima

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS PSSO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

1.008.000  

 

1.008.000 3.025.000   3.025.000
3.2.3.3. Podržati aktivno uključivanje mladih iz osetljivih grupa u rad udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i razvoj njihovih kompetencija 12 podržanih OCD 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS PSSO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

1.500.000 1.500.000 (MOS)   4.500.000 4.500.000

(MOS)

 
3.2.3.4. Podržati programe motivisanja mladih žena i muškaraca za učešće u političkom životu i izbornim procesima 3 podržane aktivnosti 2018-2020 nacionalni MOS KOMS

NAPOR

OCD

3.025.000   3.025.000 9.075.000   9.075.000
3.2.3.5. Podržati aktivnosti motivisanja i razvoja kapaciteta za uključivanje mladih žena i muškaraca u rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina 3 podržanih aktivnosti;

60 mladih žena i muškaraca su u Nacionalnim savetima nacionalnih manjina

2018-2020 nacionalni MOS PSSO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KLJMP

3.025.000   3.025.000 9.075.000   9.075.000
3.2.3.6. Podržati aktivnosti KZM usmerene na uključivanje mladih u društvo 60 podržanih aktivnosti 2018-2020 lokalni MOS

 

NAKZM

JLS

OCD

PSSO

12.100.000 4.000.000

(PSSO)

 

500.000 (MOS)

7.600.000 36.300.000 14.000.000

(PSSO)

 

1.500.000

(MOS)

20.800.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.2.4. Izgrađen je mehanizam podrške i motivacije SOP za saradnju i umrežavanje i zajedničke aktivnosti 3.2.4.1.Podržati programe koji omogućavaju umrežavanje subjekata omladinske politike i udruživanje napora (sinergiju) na različitim nivoima i temama 3 podržane aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

NAKZM

JLS

6.050.000 1.600.000 (MOS) 4.450.000 18.150.000 4.800.000

(MOS)

13.350.000
3.2.4.2.podržati uključivanje i članstvo udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti u međunarodnim organizacijama, učešće u međunarodnim skupovima, procesima i telima; 3 podržane OCD

 

Podržana 2 mlada delegata u UN

2018-2020 nacionalni MOS PSSO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KSCD

1.000.000 1.000.000 (MOS)

 

 

  3.000.000 3.000.000

(MOS)

 
3.2.4.3. Obezbediti podršku razvoju programa koji se realizuju u partnerstvu između udruženja koje sprovode omladinske aktivnosti i u partnerstvu sa KZM 90 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

JLS

OCD

PSSO

 

7.260.000 0

(MOS[1])

7.260.000 21.780.000 10.000.000

(PSSO)

 

(MOS[2])

11.780.000
3.2.4.4. Podržati razvoj i realizaciju projekata međunarodne saradnje 30 podržanaih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

NAKZM

JLS

10.083.000  

380.000 (MOS)

9.703.000 30.250.000 5.000.000

(PSSO)

 

1.140.000

(MOS)

24.110.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.2.5. Unapređeni su i inovirani pristupi i komunikacija udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti sa mladima 3.2.5.1. Razviti smernice za inovativne načine uključivanja mladih i motivisanje za aktivno učešće, koje uključuje rodnu perspektivu i podsticajne mere za osetljive grupe mladih Razvijene smernice 2019 nacionalni pokrajinski MOS PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

      605.000   605.000
3.2.5.2. Podržati razvoj novih načina komunikacije i kanala komunikacije udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti sa mladima, sa ciljem uključivanja novih aktivista i članova 6 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

KSCD

403.000 200.000 (MOS) 203.000 1.210.000 600.000

(MOS)

610.000

 

 

 

SPECIFIČNI CILJ 3: INDIKATORI:
3.3. Unapređeni uslovi za volontiranje među mladima i za mlade Povećanje procenta mladih koji učestvuju u volonterskim aktivnostima

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.3.1. Obezbeđena podsticajna sredina i podrška za razvoj volonterskih aktivnosti i volontiranje  mladih 3.3.1.1. Podržati volonterske aktivnosti udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti, KZM i neformalnih omladinskih grupa 600 podržanih volonterskih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS OCD

JLS

22.000.000 22.000.000 (MOS)   66.000.000 66.000.000

(MOS)

 
3.3.1.2. Podržati uključivanje mladih volontera u kratkoročne i dugoročne volonterske programe 12.000 mladih žena i muškaraca je podržano 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS OCD

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
3.3.1.3. Podsticati obrazovne, kulturne i sportske ustanove da prepoznaju, podrže i vrednuju volontiranje mladih 300 ustanova prepoznalo i vrednuje volontiranje mladih 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS Obrazovne, kulturne i sportske ustanove

OCD

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
3.3.1.4. Uspostaviti sistem za prepoznavanje i priznavanje veština stečenih volontiranjem pri zapošljavanju i pratiti njegovu efikasnost Razvijen sistem 2019-2020 nacionalni MOS

 

MRZBSP

MDULS

NSZ

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
3.3.1.5. Podsticati međugeneracijsku saradnju i uključivanje mladih iz osetljivih grupa kroz volonterske programe, projekte i inicijative 60 podržanih programa

 

600 mladih žena i muškaraca volontira

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MRZBSP

OCD

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju[3]     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
3.3.1.6. Podržati programe volontiranja u vanrednim situacijama 30 podržanih volonterskih servisa za rad u vanrednim situacijama 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MUP

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju[4]     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.3.2. Volontiranje mladih je prepoznato i podržano u razvoju 3.3.2.1. Podržati umrežavanje volonterskih centara i servisa u okviru udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM 30 podržanih volonterskih centara 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

 

MRZBSP

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju[5]     3.630.000    
3.3.2.2. Podržati formulisanje politike volontiranja na nacionalnom nivou, unapređenje zakonskog okvira za volontiranje i razvoj standarda volonterskog rada Izvršena analiza efekata Zakona o volontiranju i formulisanje predloga za unapređenje zakonskog okvira 2018-2020 nacionalni MOS

 

MRZBSP

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KSCD

   

*

(KSCD)

  1.014.585  

*

(KSCD)

1.014.585[6]
3.3.2.3. Razviti rodno osetljive kriterijume za izveštavanje i merenje efekata volontiranja Izvršena analiza postojećih i razvijanje predloga za nedostajuće kriterijume 2019 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

MRZBSP

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.3.3. Osnažena udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM za sprovođenje volonterskih programa i projekata 3.3.3.1.Obezbediti primenu standarda volonterskog rada u aktivnostima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM Podržano 30 OCD koji primenjuju standarde 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS KOMS

NAPOR
NAKZM

OCD
JLS

 

Nisu potrebna sredstva za realizaciju[7]

 

    Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
3.3.3.2. podržati obuke za udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM o volonterskom menadžmentu Podržano 30 OCD i JLS 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS KOMS

NAPOR
NAKZM

OCD
JLS

1.800.000 1.800.000 (MOS)   5.400.000 5.400.000

(MOS)

 
3.3.3.3. podržati redovne, rodno osetljive evaluacije programa volontiranja u okviru udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM Podržano 30 OCD i JLS 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS KOMS

NAPOR
NAKZM

OCD
JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju[8]     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
3.3.3.4. Podržati razvoj i rad volonterskih servisa u okviru udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM Podržano 30 OCD i JLS 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

PSSO

KOMS

NAPOR
NAKZM

OCD
JLS

1.500.000 1.500.000

(PSSO)

 

  5.500.000

 

5.500.000

(PSSO)

 

 

 

SPECIFIČNI CILJ 4: INDIKATORI:
3.4. Povećano je učešće mladih u zaštiti životne sredine i održivog razvoja Povećanje broja mladih koji učestvuju u aktivnostima zaštite životne sredine i održivog razvoja

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.4.1. Unapređene su mogućnosti mladih za učešće u procesima i odlukama o životnoj sredini i održivom razvoju 3.4.1.1. Podržati uspostavljanje saradnje između mladih i tela JLS nadležnog za zaštitu životne sredine, uključivanje mladih u osnivanje i rad zelenih saveta i izradu lokalnih ekoloških akcionih planova 30 JLS uključuje mlade u rad zelenih saveta 2018-2020 lokalni MOS

MZŽS

 

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MZŽS

 

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MZŽS

 
3.4.1.2. Podržati uključivanje mladih u konsultativne procese u oblasti zaštite životne sredine i razvoj smernica za praćenje procene uticaja na životnu sredinu 10 procesa uključuje mlade 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZŽS MOS

 

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MZŽS

 

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MZŽS

 
3.4.1.3. Unaprediti dostupnost informacija o stanju životne sredine mladima u saradnji sa subjektima omladinske politike 30 podržanih aktivnosti informisanosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZŽS MOS

 

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

1.452.000  

*

MZŽS

 

 

 

1.452.000 4.356.000  

*

MZŽS

 

 

 

4.356.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
3.4.2. Obezbeđena je multisektorska podrška programima zaštite životne sredine i održivog razvoja koje realizuju SOP 3.4.2.1. Podržati subvencionisanje omladinskih preduzetničkih ideja sa komponentom zaštite životne sredine kroz promociju obnovljivih izvora energije, ekoturizma i drugih oblika zelene ekonomije 15 podržanih preduzetničkih ideja

 

2018-2020 lokalni MZŽS MOS

 

PKS

MPRIV

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

3.025.000  

*

MZŽS

 

3.025.000 9.075.000  

*

MZŽS

9.075.000
3.4.2.2. Podržati aktivnosti zaštite životne sredine koje realizuju subjekti omladinske politike i uključivanje mladih u realizaciju programa zaštite životne sredine i održivog razvoja koje sprovode međunarodne organizacije 6 podržanih aktivnosti SOP 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MZŽS MOS

 

PSSO

PKS

OCD

JLS

Međunarodni i domaći partneri

3.630.000 1.500.000

(PSSO)

 

*

MZŽS

 

 

2.130.000 10.890.000 5.300.000

(PSSO)

 

*

MZŽS

5.590.000

 


 

[1] Obezbeđena sredstva kroz projektno finansiranje u okviru različitih aktivnosti

[2] Obezbeđena sredstva kroz projektno finansiranje u okviru različitih aktivnosti

[3] Novac za ovu aktivnost je budžetiran je od strane MOS-a kroz aktivnost 3.3.1.1.

[4] Novac za ovu aktivnost je budžetiran je od strane MOS-a kroz aktivnost 3.3.1.1.

[5] Novac za ovu aktivnost je budžetiran je od strane MOS-a kroz aktivnost 3.3.1.1.

[6] Procena rashoda izvršena korišćenjem metodologije i jediničnih troškova za procenu troškova u procesu izrade Akcionog plana za poglavlje 23 (15 konsultantskih radnih dana za izradu analize efekata Zakona o volontiranju i 10 radnih dana za rad radne grupe u procesu formulisanja predloga za unapređenje zakonskog okvira)

[7] Novac za ovu aktivnost je budžetiran je od strane MOS-a kroz aktivnost 3.3.1.1.

[8] Novac za ovu aktivnost je budžetiran je od strane MOS-a kroz aktivnost 3.3.1.1.

12 thoughts to “3. Aktivizam i aktivno učešće”

 1. Pored saveta za mlade, dodati i programske i umetničke savete ustanova, ali i đačkih i studentskih parlamenata.Reference

 2. Povećati ova sredstva u cilju stalnog unapređenja i preispitivanja ciljeva i aktiovnosti, kako bi se pravovremeno reagovalo na ovonastale probleme.Reference

 3. Neophodno je da MOS u 2019. izdvoji sredstva za analizu, a 2020. godine sredstva za administrativne grantove za fionansiranje krovnih organizacija mladih i za mlade.Reference

 4. U indikatore uključiti: mlade UN delegate, koji predstavljaju Srbiji u UN. Učešće KOMS u EYF. Novi Sad EU prestonica mladih.Reference

 5. Za promociju volonterizma je neophodno odvojiti sredstva, bar za potrebe pisma, letka, plakata za svaku ustanovu, da ne govorimo o obukama.Reference

 6. U opisu aktivnisti bih dodala i analiza budžetskih davanja na nacionalnom , pokrajinskom i lokalnom nivou.

  Ova studija je jako važno. Ono što pokazuje praksa da vrlo često postoji izuetno dobro razvijen pravno i institucionalni okvir na lokalu, ali da isostane fiannsijska podrška. Posebno tokom perioda rebalansa, kada i predviđena sredstva za mlade budu usmerena na druge aktivnosti.Reference

 7. Indikator: Razvijen mehanizam struktuiranog dijaloga po međunarodnim standardima – nije dovoljan, odnsono nema jasno instukciju za praćenje. Da li to znači:
  1. definisan mehanizam za sve nivou
  2. Doneta odluka ili preporuka
  3. Procenat civilnog drušptva i biznis sektora u članstvu
  4. broj sastanaka
  5. Broj pokrenutih preporuka

  Potrebno je dati specifičnije obrazlženje ovog indikatora koji je izuzetno važan.Reference

 8. Sve sktivnosti i sredstva koja su određena odnose se na MOS i nacionalni nivou.
  Za podsticanje aktivizma i političke participacihe neophodno je da JLS u okviru svojih budžeta programiraju sredstva za podršku OCD u domenu podrške mladima.
  Pri tome je neophodno da sredtsva koja se programiraju na budžetskoj liniji budu jasno odvojena od sredstava koja su namenjena za sport. Praksa je pokazala da većina sredstav na toj liniji u nekim opptinama i preko 90% se potroše na sportske aktivnosti.Reference

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *