2. Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
Образовање, васпитање и обука младих

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: ИНДИКАТОРИ:
2.1. Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих  и стицање компетенција у оквиру целоживотног учења Повећање процента младих који формално образовање сматра прилагођено потребама и стицању компетенција

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
2.1.1. Унапређене су васпитне и педагошко –психолошко –дидактичко –методичке компетенције наставника и стручних сарадника у раду са младима 2.1.1.1. Подстаћи и подржати удружења која спроводе омладинске активности да развију и акредитују програме сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 3 подржане активности развијања и припреме програма 2018-2020 национални покрајински локални МОС МПНТР

ОЦД

НАПОР

КОМС

ЗУОВ

1.210.000   1.210.000 3.630.000   3.630.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
2.1.2.Обезбеђено је континуирано унапређење наставе и ваннаставних активности кроз сарадњу образовних установа и субјеката омладинске политике

 

2.1.2.1. Подржати активно учешће представничких тела ученика и студената у развоју програма рада школе и студијских програма 50 подржаних представничких тела

 

300 подржаних активности

2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

МОС

КОМС

ЈЛС

МДУЛС

ЗУОВ

3.630.000   3.630.000 10.890.000   10.890.000
2.1.2.2. Успоставити и подржати механизам сарадње удружења која спроводе омладинске активности и КЗМ са образовним институцијама при извођењу наставних програма  

 

У 50 ЈЛС спроводи се сарадња школа са ОЦД и КЗМ

2018-2020 локални МОС МПНТР

 

ОЦД

ЈЛС

МДУЛС

Нису потребна средства за реализацију     Нису потребна средства за реализацију    
2.1.2.3.Подржати програме који промовишу солидарност, разумевање, толеранцију, родну равноправност и принципе инклузивног друштва у оквиру ваннаставне активности 30 подржаних активности;

 

3.000 младих жена и мушкараца су учествовали у програмима, по полу

2018-2020 национални покрајински локални МОС КЉМП

МПНТР

МРЗБСП

ОЦД

ЈЛС

 

1.996.500  

*

МПНТР

1.996.500 5.989.500  

*

МПНТР

5.989.500

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: ИНДИКАТОРИ:
2.2. Унапређен је квалитет и доступност омладинског рада и обезбеђено његово препознавање Повећање броја  програма омладинског рада;

Повећање броја омладинских радника

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
2.2.1. Унапређен квалитет програма омладинског рада и капацитети пружаоца услуга омладинског рада

 

2.2.1.1. Подржати истраживања о потребама младих жена и мушкараца

 

Спроведена 3 истраживања на националном нивоу 2018-2020 национални МОС НАПОР

КОМС

ЈЛС

МДУЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

1.900.000 1.900.000

(МОС)

 

 

  5.700.000 5.700.000

(МОС)

 

 

 

 

 
2.2.1.2. Обезбедити континуирано унапређивање и развој нових програма у складу са потребама младих и друштва

 

5 подржаних услуга/програма;

5 подржаних нових услуга/програма;

30 реализованих активности;

2018-2020 национални покрајински локални МОС НАПОР

КОМС

ОЦД

ЈЛС

НАКЗМ

Међународни и домаћи партнери

1.500.000 500.000

(МОС)

1.000.000 4.500.000 1.500.000

(МОС)

3.000.000

 

2.2.1.3. Обезбедити континуирано праћење ефеката реализације програма омладинског рада у складу са развијеним стандардима за осигурање квалитета праћење ефеката реализације програма омладинског рада у складу са развијеним стандардима за осигурање квалитета континуирано се прати код 50 ОЦД 2018-2020 национални покрајински локални МОС НАПОР

ОЦД

 

2.000.000 2.000.000

(МОС)

  6.000.000 6.000.000

(МОС)

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
2.2.2. Обезбеђено је препознавање и признавање омладинског рада као услуге која доприноси унапређењу положаја младих 2.2.2.1. Креирати механизам за признавање компетенција стечених кроз омладински рад и препознавање занимања омладинског рада кроз НОК и Класификацију занимања Креиран механизам за пасош компетенција стечених кроз омладински рад;

Спроведене 2 активности јавног заговарања за препознавање

2018-2020 национални МОС НАПОР

КОМС

НАКЗМ

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

500.000 500.000

(МОС)

  1.000.000 1.000.000

(МОС)

 
2.2.2.2. Утврдити потребе за развој услуга омладинског рада на локалном нивоу и запошљавање омладинских радника Креиране студије случаја за 3 области 2018-2020 национални МОС НАПОР

КОМС

НАКЗМ

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

200.000 200.000

(МОС)

  600.000 600.000

(МОС)

 
2.2.2.3. Подржати активности професионализације делатности омладинског рада кроз формално и неформално образовање у складу са стандардима занимања омладинског рада Спроведене 2 обуке за професионализацију омладиснког рада кроз неформално образовање 2018-2020 национални МОС НАПОР

КОМС

НАКЗМ

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

3.300.000 3.300.000

(МОС)

  9.900.000 9.900.000

(МОС)

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: ИНДИКАТОРИ:
2.3. Унапређене су могућности равноправног приступа образовању за све и подршка младима из осетљивих друштвених група Повећање броја младих из осетљивих група који је учествовао у неком од програма подршке

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
2.3.1. Развијени и примењени програми превентивног деловања ради смањивања броја младих који превремено напуштају школовање 2.3.1.1. Подржати програме за оснаживање представничких тела ученика и студената за пружање вршњачке подршке младима у ризику од напуштања школовања 12 ученичких/ студентских парламената су прошли програме 2018-2020 национални покрајински локални МПНТР МОС

 

Школе

Факултети

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

 

39.325.000   39.325.000 117.975.000   117.975.000
2.3.1.2. Развити програме превенције раног напуштања школовања и препознавања младих у ризику од напуштања школовања

 

30 средњих школа има развијен систем 2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

 

МОС

Школе

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

  *

МПНТР

    *

МПНТР

 
2.3.1.3. Подржати удружења која спроводе омладинске активности и Канцеларије за младе у пружању подршке младима у ризику од напуштања школовања 6 подржаних активности 2018-2020 локални МОС МРЗБСП

ЈЛС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

6.050.000   6.050.000 18.150.000   18.150.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
2.3.2. Унапређени механизми практичне подршке младима из осетљивих група за образовање у складу са њиховим потребама 2.3.2.1. Подржати програме за обуку наставника и стручних сарадника за прилагођавање потребама младих из осетљивих друштвених група у складу са инклузивним принципима у образовању 15 подржаних активности;

 

2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

 

МОС

Школе

Факултети

КОМС

НАПОР

ЈЛС

ОЦД

5.727.000  

*

МПНТР

5.727.000 17.182.000  

*

МПНТР

17.182.000
2.3.2.2. Подржати програме сензибилизације наставника и родитеља за промену културолошких матрица које намећу лимитирајуће родне улоге 30 одржаних обука наставника у средњем и високом образовању;

400 наставника су прошли обуке, по полу

2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

 

МОС

Школе

Факултети

КОМС

ЈЛС

ОЦД

2.500.000  

*

МПНТР

2.500.000 7.502.000  

*

МПНТР

7.502.000
2.3.2.3. Развити мрежу вршњачке подршке (менторство, вршњачка асистенција) образовању младих из осетљивих група 3 подржане активности;

 

 

2018-2020 национални

покрајински локални

МОС

МПНТР

 

Ученички и студентски парламенти

КОМС

НАПОР

ЈЛС

ОЦД

Образовне установе

1.210.000  

*

МПНТР

1.210.000

(ИПА 2014)

3.630.000  

*

МПНТР

3.630.000

(ИПА 2014)

2.3.2.4. Унапредити програме подстицајних мера и механизме примене за укључивање и успешан наставак школовања младих из осетљивих група уважавајући социјалну димензију 200 младих жена и мушкараца су корисници подстицајних мера 2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

 

МОС

ЈЛС

Привреда

Међународни и домаћи партнери

7.542.000  

*

МПНТР

7.542.000 22.627.000  

*

МПНТР

22.627.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
2.3.3. Развијени механизми подршке младима који су напустили образовање да се врате у систем образовања  и стекну квалификацију

 

2.3.3.1. Подржати успостављање програма учења на даљину и других савремених метода за повећање обухвата младих који су напустили или нису били укључени у формално образовање 20 подржаних успостављених активности 2018-2020 национални МПНТР

 

Универзитети

Факултети

Високе школе

ОЦД

2.622.000   2.622.000 7.865.000   7.865.000
2.3.3.2. Развијати програме подршке за наставак школовања младим родитељима, посебно младим мајкама 30 корисника мера подршке 2018-2020 локални МПНТР МРЗБСП

КМБдем

МОС

ОЦД

2.420.000   2.420.000 7.260.000   7.260.000

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4: ИНДИКАТОРИ:
2.4. Омогућено препознавање и обезбеђена подршка развоју потенцијала надарених и талентованих младих Повећање броја младих који су подржани у развоју потенцијала и талената

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
2.4.1. Препознати и подржати надарене и талентоване ученике, студенте и младе у развоју личних интересовања и потенцијала

 

2.4.1.1. Развити и унапредити програме подршке стручног развоја и усавршавања који омогућавају надареним и талентованим ученицима и студентима развој интересовања, креативности и иновативности 6 подржана програма 2018-2020 национални покрајински МОС ПССО

 

4.000.000 3.000.000

(ПССО)

1.000.000 12.100.000 9.000.000

(ПССО)

3.100.000
2.4.1.2. Подржати учешће талентованих и надарених ученика и студената у постојећим и подржати развој нових научних, културних, спортских, техничко−технолошких и других активности  

3 подржане активности

 

4.200 младих жена и мушкараца је учестовало

2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

МОС

ПССО

Истраживачки и научни центри

Привреда

Школе

Факултети

Високе школе

Ученички и студентски парламенти

3.000.000 3.000.000

(ПССО)

  13.000.000 13.000.000

(ПССО)

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
2.4.2. Обезбеђена је подршка образовању, усавршавању, запошљавању и вредновању постигнућа надарених и талентованих ученика и студената

 

 

2.4.2.1.Омогућити награђивање и стипендирање младих талената кроз даљи рад Фонда за младе таленте Републике Србије и унапређење других начина стипендирања и награђивања  

4.200 награђених преко Фонда за младе таленте (2.100 жена)

5.200 стипендија преко Фонда за младе таленте (3.000 жена)

 

2018-2020 национални МОС МПНТР

Привреда

Универзитети

Факултети

Високе школе

Средње школе

817.781.000 817.781.000

(МОС)

 

 

  2.503.873.000 2.503.873.000

(МОС)

 
2.4.2.2. Развијени програми промоције и подршке образовању младих жена у техничким и природним наукама 1.000 додељених стипендија 2018-2020 национални МОС

МПНТР

 

Привреда

Универзитети

Факултети

Високе школе

Средње школе

4.000.000   4.000.000 12.100.000   12.100.000
2.4.2.3. Омогућити континуирану подршку и субвенционисање истраживачког рада младих талената Обезбеђена 3 нова програма подршке истраживачком раду 2018-2020 национални МПНТР

 

МОС

Привреда

Универзитети

Факултети

Високе школе

Средње школе

 

  *

МПНТР

    *

МПНТР

 

 

One thought to “2. Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih”

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *