2. Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih

 

STRATEŠKI CILJ: Unapređen kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnosti mladih

 

SPECIFIČNI CILJ 1: INDIKATORI:
2.1. Obezbeđeni su uslovi za razvoj kreativnosti, inovativnosti i inicijative mladih  i sticanje kompetencija u okviru celoživotnog učenja Povećanje procenta mladih koji formalno obrazovanje smatra prilagođeno potrebama i sticanju kompetencija

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
2.1.1. Unapređene su vaspitne i pedagoško –psihološko –didaktičko –metodičke kompetencije nastavnika i stručnih saradnika u radu sa mladima 2.1.1.1. Podstaći i podržati udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti da razviju i akredituju programe stalnog stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika 3 podržane aktivnosti razvijanja i pripreme programa 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MPNTR

OCD

NAPOR

KOMS

ZUOV

1.210.000   1.210.000 3.630.000   3.630.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
2.1.2.Obezbeđeno je kontinuirano unapređenje nastave i vannastavnih aktivnosti kroz saradnju obrazovnih ustanova i subjekata omladinske politike

 

2.1.2.1. Podržati aktivno učešće predstavničkih tela učenika i studenata u razvoju programa rada škole i studijskih programa 50 podržanih predstavničkih tela

 

300 podržanih aktivnosti

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MOS

KOMS

JLS

MDULS

ZUOV

3.630.000   3.630.000 10.890.000   10.890.000
2.1.2.2. Uspostaviti i podržati mehanizam saradnje udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM sa obrazovnim institucijama pri izvođenju nastavnih programa  

 

U 50 JLS sprovodi se saradnja škola sa OCD i KZM

2018-2020 lokalni MOS MPNTR

 

OCD

JLS

MDULS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
2.1.2.3.Podržati programe koji promovišu solidarnost, razumevanje, toleranciju, rodnu ravnopravnost i principe inkluzivnog društva u okviru vannastavne aktivnosti 30 podržanih aktivnosti;

 

3.000 mladih žena i muškaraca su učestvovali u programima, po polu

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS KLJMP

MPNTR

MRZBSP

OCD

JLS

 

1.996.500  

*

MPNTR

1.996.500 5.989.500  

*

MPNTR

5.989.500

 

 

SPECIFIČNI CILJ 2: INDIKATORI:
2.2. Unapređen je kvalitet i dostupnost omladinskog rada i obezbeđeno njegovo prepoznavanje Povećanje broja  programa omladinskog rada;

Povećanje broja omladinskih radnika

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
2.2.1. Unapređen kvalitet programa omladinskog rada i kapaciteti pružaoca usluga omladinskog rada

 

2.2.1.1. Podržati istraživanja o potrebama mladih žena i muškaraca

 

Sprovedena 3 istraživanja na nacionalnom nivou 2018-2020 nacionalni MOS NAPOR

KOMS

JLS

MDULS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

1.900.000 1.900.000

(MOS)

 

 

  5.700.000 5.700.000

(MOS)

 

 

 

 

 
2.2.1.2. Obezbediti kontinuirano unapređivanje i razvoj novih programa u skladu sa potrebama mladih i društva

 

5 podržanih usluga/programa;

5 podržanih novih usluga/programa;

30 realizovanih aktivnosti;

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS NAPOR

KOMS

OCD

JLS

NAKZM

Međunarodni i domaći partneri

1.500.000 500.000

(MOS)

1.000.000 4.500.000 1.500.000

(MOS)

3.000.000

 

2.2.1.3. Obezbediti kontinuirano praćenje efekata realizacije programa omladinskog rada u skladu sa razvijenim standardima za osiguranje kvaliteta praćenje efekata realizacije programa omladinskog rada u skladu sa razvijenim standardima za osiguranje kvaliteta kontinuirano se prati kod 50 OCD 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS NAPOR

OCD

 

2.000.000 2.000.000

(MOS)

  6.000.000 6.000.000

(MOS)

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
2.2.2. Obezbeđeno je prepoznavanje i priznavanje omladinskog rada kao usluge koja doprinosi unapređenju položaja mladih 2.2.2.1. Kreirati mehanizam za priznavanje kompetencija stečenih kroz omladinski rad i prepoznavanje zanimanja omladinskog rada kroz NOK i Klasifikaciju zanimanja Kreiran mehanizam za pasoš kompetencija stečenih kroz omladinski rad;

Sprovedene 2 aktivnosti javnog zagovaranja za prepoznavanje

2018-2020 nacionalni MOS NAPOR

KOMS

NAKZM

JLS

Međunarodni i domaći partneri

500.000 500.000

(MOS)

  1.000.000 1.000.000

(MOS)

 
2.2.2.2. Utvrditi potrebe za razvoj usluga omladinskog rada na lokalnom nivou i zapošljavanje omladinskih radnika Kreirane studije slučaja za 3 oblasti 2018-2020 nacionalni MOS NAPOR

KOMS

NAKZM

JLS

Međunarodni i domaći partneri

200.000 200.000

(MOS)

  600.000 600.000

(MOS)

 
2.2.2.3. Podržati aktivnosti profesionalizacije delatnosti omladinskog rada kroz formalno i neformalno obrazovanje u skladu sa standardima zanimanja omladinskog rada Sprovedene 2 obuke za profesionalizaciju omladisnkog rada kroz neformalno obrazovanje 2018-2020 nacionalni MOS NAPOR

KOMS

NAKZM

JLS

Međunarodni i domaći partneri

3.300.000 3.300.000

(MOS)

  9.900.000 9.900.000

(MOS)

 

 

 

SPECIFIČNI CILJ 3: INDIKATORI:
2.3. Unapređene su mogućnosti ravnopravnog pristupa obrazovanju za sve i podrška mladima iz osetljivih društvenih grupa Povećanje broja mladih iz osetljivih grupa koji je učestvovao u nekom od programa podrške

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
2.3.1. Razvijeni i primenjeni programi preventivnog delovanja radi smanjivanja broja mladih koji prevremeno napuštaju školovanje 2.3.1.1. Podržati programe za osnaživanje predstavničkih tela učenika i studenata za pružanje vršnjačke podrške mladima u riziku od napuštanja školovanja 12 učeničkih/ studentskih parlamenata su prošli programe 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR MOS

 

Škole

Fakulteti

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

 

39.325.000   39.325.000 117.975.000   117.975.000
2.3.1.2. Razviti programe prevencije ranog napuštanja školovanja i prepoznavanja mladih u riziku od napuštanja školovanja

 

30 srednjih škola ima razvijen sistem 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

 

MOS

Škole

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

  *

MPNTR

    *

MPNTR

 
2.3.1.3. Podržati udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i Kancelarije za mlade u pružanju podrške mladima u riziku od napuštanja školovanja 6 podržanih aktivnosti 2018-2020 lokalni MOS MRZBSP

JLS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

6.050.000   6.050.000 18.150.000   18.150.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
2.3.2. Unapređeni mehanizmi praktične podrške mladima iz osetljivih grupa za obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama 2.3.2.1. Podržati programe za obuku nastavnika i stručnih saradnika za prilagođavanje potrebama mladih iz osetljivih društvenih grupa u skladu sa inkluzivnim principima u obrazovanju 15 podržanih aktivnosti;

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

 

MOS

Škole

Fakulteti

KOMS

NAPOR

JLS

OCD

5.727.000  

*

MPNTR

5.727.000 17.182.000  

*

MPNTR

17.182.000
2.3.2.2. Podržati programe senzibilizacije nastavnika i roditelja za promenu kulturoloških matrica koje nameću limitirajuće rodne uloge 30 održanih obuka nastavnika u srednjem i visokom obrazovanju;

400 nastavnika su prošli obuke, po polu

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

 

MOS

Škole

Fakulteti

KOMS

JLS

OCD

2.500.000  

*

MPNTR

2.500.000 7.502.000  

*

MPNTR

7.502.000
2.3.2.3. Razviti mrežu vršnjačke podrške (mentorstvo, vršnjačka asistencija) obrazovanju mladih iz osetljivih grupa 3 podržane aktivnosti;

 

 

2018-2020 nacionalni

pokrajinski lokalni

MOS

MPNTR

 

Učenički i studentski parlamenti

KOMS

NAPOR

JLS

OCD

Obrazovne ustanove

1.210.000  

*

MPNTR

1.210.000

(IPA 2014)

3.630.000  

*

MPNTR

3.630.000

(IPA 2014)

2.3.2.4. Unaprediti programe podsticajnih mera i mehanizme primene za uključivanje i uspešan nastavak školovanja mladih iz osetljivih grupa uvažavajući socijalnu dimenziju 200 mladih žena i muškaraca su korisnici podsticajnih mera 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

 

MOS

JLS

Privreda

Međunarodni i domaći partneri

7.542.000  

*

MPNTR

7.542.000 22.627.000  

*

MPNTR

22.627.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
2.3.3. Razvijeni mehanizmi podrške mladima koji su napustili obrazovanje da se vrate u sistem obrazovanja  i steknu kvalifikaciju

 

2.3.3.1. Podržati uspostavljanje programa učenja na daljinu i drugih savremenih metoda za povećanje obuhvata mladih koji su napustili ili nisu bili uključeni u formalno obrazovanje 20 podržanih uspostavljenih aktivnosti 2018-2020 nacionalni MPNTR

 

Univerziteti

Fakulteti

Visoke škole

OCD

2.622.000   2.622.000 7.865.000   7.865.000
2.3.3.2. Razvijati programe podrške za nastavak školovanja mladim roditeljima, posebno mladim majkama 30 korisnika mera podrške 2018-2020 lokalni MPNTR MRZBSP

KMBdem

MOS

OCD

2.420.000   2.420.000 7.260.000   7.260.000

 

 

SPECIFIČNI CILJ 4: INDIKATORI:
2.4. Omogućeno prepoznavanje i obezbeđena podrška razvoju potencijala nadarenih i talentovanih mladih Povećanje broja mladih koji su podržani u razvoju potencijala i talenata

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
2.4.1. Prepoznati i podržati nadarene i talentovane učenike, studente i mlade u razvoju ličnih interesovanja i potencijala

 

2.4.1.1. Razviti i unaprediti programe podrške stručnog razvoja i usavršavanja koji omogućavaju nadarenim i talentovanim učenicima i studentima razvoj interesovanja, kreativnosti i inovativnosti 6 podržana programa 2018-2020 nacionalni pokrajinski MOS PSSO

 

4.000.000 3.000.000

(PSSO)

1.000.000 12.100.000 9.000.000

(PSSO)

3.100.000
2.4.1.2. Podržati učešće talentovanih i nadarenih učenika i studenata u postojećim i podržati razvoj novih naučnih, kulturnih, sportskih, tehničko−tehnoloških i drugih aktivnosti  

3 podržane aktivnosti

 

4.200 mladih žena i muškaraca je učestovalo

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MOS

PSSO

Istraživački i naučni centri

Privreda

Škole

Fakulteti

Visoke škole

Učenički i studentski parlamenti

3.000.000 3.000.000

(PSSO)

  13.000.000 13.000.000

(PSSO)

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
2.4.2. Obezbeđena je podrška obrazovanju, usavršavanju, zapošljavanju i vrednovanju postignuća nadarenih i talentovanih učenika i studenata

 

 

2.4.2.1.Omogućiti nagrađivanje i stipendiranje mladih talenata kroz dalji rad Fonda za mlade talente Republike Srbije i unapređenje drugih načina stipendiranja i nagrađivanja  

4.200 nagrađenih preko Fonda za mlade talente (2.100 žena)

5.200 stipendija preko Fonda za mlade talente (3.000 žena)

 

2018-2020 nacionalni MOS MPNTR

Privreda

Univerziteti

Fakulteti

Visoke škole

Srednje škole

817.781.000 817.781.000

(MOS)

 

 

  2.503.873.000 2.503.873.000

(MOS)

 
2.4.2.2. Razvijeni programi promocije i podrške obrazovanju mladih žena u tehničkim i prirodnim naukama 1.000 dodeljenih stipendija 2018-2020 nacionalni MOS

MPNTR

 

Privreda

Univerziteti

Fakulteti

Visoke škole

Srednje škole

4.000.000   4.000.000 12.100.000   12.100.000
2.4.2.3. Omogućiti kontinuiranu podršku i subvencionisanje istraživačkog rada mladih talenata Obezbeđena 3 nova programa podrške istraživačkom radu 2018-2020 nacionalni MPNTR

 

MOS

Privreda

Univerziteti

Fakulteti

Visoke škole

Srednje škole

 

  *

MPNTR

    *

MPNTR

 

 

One thought to “2. Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih”

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *