1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
 1. Запошљавање и предузетништво младих

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: ИНДИКАТОРИ:
1.1. Развијене услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу Повећање стопе активности младих;

Повећање стопе запослености младих

 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.1.1. Представници привредног и омладинског сектора су укључени у развој услуга и механизама који поспешују запосленост и запошљивост  младих 1.1.1.1. Подржати унапређење јавних политика које омогућавају да представници привредног и омладинског сектора буду укључени у креирање услуга (секторска већа, представници привреде учествују у раду локалних савета за младе, представници младих учествују у раду локалних савета за запошљавање) и механизама који поспешују запосленост и запошљивост младих Израђена препорука и модел за ЈЛС о укључивању младих у процесе

 

70 ЈЛС је укључило младе у савете за запошљавање

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

МДУЛС

СКГО

МПНТР

ЈЛС

ОЦД

НАКЗМ

ПКС

НСЗ

КОМС

НАПОР

КСЦД

Донатори

272.250 272.250[1] 272.250 272.250
1.1.1.2. Подржати развој и имплементацију међусекторских услуга које поспешују стопу активности, запошљивост и запосленост младих на локалном нивоу 100 ЈЛС има развијене програме са НСЗ

 

Развијена су и реализована два референтна модела локалне иницијативе за запошљавање младих

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

 

 

МПРИВ

МФИН

НСЗ

СИПРУ

ЈЛС

ПКС

НСЗ

ОЦД

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

Донатори

751.048.000 750.000.000[2]

(МРЗБСП)

 

 

 

 

1.048.000

(СИПРУ Е2Е)

2.253.146.000 2.250.000.000

(МРЗБСП)

3.146.000

(СИПРУ Е2Е)

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.1.2. Унапређени постојећи  и креирани нови програми који поспешују запошљивост и запосленост младих 1.1.2.1. Унапредити постојеће активне мере запошљавања младих, са посебним фокусом на пакет за младе 165.000 младих жена и мушкараца су обухваћени активним мерама и програмима (55.000 годишње);

30% младих младих жена и мушкараца се запослио после примене мера и програма који су директно усмерени на запошљавање

2018-2020 национални покрајински локални МРЗБСП МОС

 

НСЗ

ОЦД

МПНТР

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

КСЦД

ЈЛС

 

1.642.500.000 1.642.500.000[3]

(МРЗБСП)

4.927.500.000

 

4.927.500.000

(МРЗБСП)

1.1.2.2. Подржати унапређивање постојећих и креирање нових програма за преквалификацију и доквалификацију 60 подржаних програма 2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

НСЗ

ОЦД

ПКС

СИПРУ

КСЦД

МТТТ

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

30.000.000 5.000.000

(МОС)

25.000.000

(МТТТ)

65.000.000 15.000.000

(МОС)

50.000.000

(МТТТ)

1.1.2.3. Унапредити постојеће и креирати нове програме преко којих млади стичу практична знања, вештине и компетенције које су неопходне на тржишту рада Развијена платформа виртуелних пракси

 

60 подржаних активности којим се стичу практична знања, вештине и компетенције

2018-2020 национални покрајински локални МОС МПНТР

НСЗ

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

МДУЛС

КСЦД

МРЗБСП

ПКС

Међународни и домаћи партнери

22.420.000 20.000.000

(МОС)

 

 

2.420.000

 

67.260.000 60.000.000

(МОС)

 

 

 

7.260.000

 

 

1.1.2.4. Обезбедити унапређивање постојећих и креирање нових програма који подстичу активитет младих жена, као и младих из осетљивих друштвених група и младих из NEET групе 6 подржаних програма;

 

30.000 младих жена и мушкараца  који су учествовали у програмима

 

10.000 младих жена и мушкараца из осетљивих друштвених група и младих жена и мушкараца из NEET групе

2018-2020 национални покрајински локални МРЗБСП

МОС

МПНТР

НСЗ

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

ЈЛС

МДУЛС

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

12.100.000 5.000.000

(МОС)

7.100.000 520.300.000

 

15.000.000

(МОС)

 

48.400.000

(Контрибуција државе за

ИПА 2014 пројекат ”Запошљивост младих и активна инклузија”)

21.300.000

 

435.600.000

(ИПА 2014 пројекат ”Запошљивост младих и активна инклузија”)

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.1.3. Подржан развој, примена и промоција активности које подстичу запошљивост и запoсленост младих 1.1.3.1. Подржати промоцију примера добре праксе младих који су прошли програме који подстичу запошљивост и запосленост младих путем медија и друштвених мрежа 15 подржаних промотивних активности

 

2018-2020 национални покрајински локални МОС МПНТР

Школске установе

ОЦД

НСЗ

ЈЛС

МДУЛС

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ПКС

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

4.000.000 1.000.000

(МОС)

 

 

3.000.000 12.100.000

 

3.000.000

(МОС)

 

 

9.100.000
1.1.3.2. Подржати развој и примену програма и вршњачке едукације који подстичу активност младих 9 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС ПССО

ЈЛС

МДУЛС

ОЦД

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

6.500.000 1.500.000

(ПССО)

 

5.000.000 (МОС)

18.500.000 3.500.000

(ПССО)

 

15.000.000

(МОС)

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: ИНДИКАТОРИ:
1.2. Повећана усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења са потребама тржишта рада Повећање броја младих који су стекли стручну праксу током школовања;

Повећање броја послодаваца који пружа стручне праксе

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.2.1. Послодаваци и други релевантни актери активно и континуирано учествују у креирању и спровођењу концепта целоживотног учења 1.2.1.1. Подржати активно укључивање послодаваца и других релевантних актера у креирање и спровођење наставних планова и програма средњег образовања (секторска већа) 300 послодаваца су активно укључени;

250 средњих стручних школа су активно укључиле послодавце

2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

МРЗБСП

МПРИВ

ПКС

ЦСООД

ЗУОВ

МОС

Приватни сектор

КСЦД

Нису потребна средства за реализацију *

МПНТР

Нису потребна средства за реализацију *

МПНТР

1.2.1.2. Унапредити механизме подршке послодавцима и другим релевантним актерима који спроводе програме целоживотног учења младих (реални сусрети, обуке за дефицитарна занимања, праксе, итд.) 300 подржаних послодаваца и других релевантних актера;

10.000 младих жена и мушкараца је учествовало у програмима;

900 младих жена и мушкараца је обухваћено обукама за дефицитарна занимања

2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

МОС

МПРИВ

МРЗБСП

ЈЛС

НАКЗМ

ПКС

НСЗ

НСВО

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

60.500.000 10.000.000

(МОС)

50.500.000 181.500.000 30.000.000

(МОС)

151.500.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.2.2. Унапређени су услови и механизми за спровођење стручних пракси и других облика стицања радног искуства 1.2.2.1. Успоставити Национални програм стручних пракси уз међусекторску координацију и сарадњу са представницима послодаваца на спровођењу и евалуацији Започет поступак успостављања Националног програма стручних пракси 2018-2020 национални МРЗБСП

МПНТР

МОС

 

МПРИВ

ПКС

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

НСЗ

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

  909.315 909.315[4]
1.2.2.2. Развити стимулативне мере за пружање стручне и радне праксе уз постојање финансијске надокнаде Развијене 2 стимулативне мере

 

2018-2020 национални покрајински локални МРЗБСП

МПНТР

МОС

 

МПРИВ

ПКС

ОЦД

КСЦД

НЗС

ЈЛС

Нису потребна средства за реализацију *

МПНТР

Нису потребна средства за реализацију *

МПНТР

1.2.2.3. Развити модел подршке послодавцима и организацијама цивилног друштва које спроводе и развијају механизме за спровођење других облика стицања радног искуства 3 ОЦД спроводе и развијају механизме

 

9.000 младих је прошло други вид стицања радног искуства

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МРЗБСП

 

НСЗ

МПРИВ

ПКС

ЈЛС

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

11.130.000 5.000.000

(МОС)

6.130.000 33.400.000 15.000.000

(МОС)

18.400.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.2.3. Пружање подршке програмима који омогућавају младима стицање практичних знања, вештина и компетенција 1.2.3.1. Обезбедити подршку програмима који омогућавају младима да стичу практична знања, вештине и компетенције 60 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС ПССО

МПНТР

МПРИВ

МРЗБСП

ЈЛС

НСЗ

ПКС

КОМС

НАПОР

ОЦД

КСЦД

НАКЗМ

Међународни и домаћи партнери

15.300.000 10.000.000

(МОС)

 

2.000.000

(ПССО)

 

*

МПНТР

3.300.000 48.400.000 30.000.000

(МОС)

 

8.500.000

(ПССО)

 

*

МПНТР

9.900.000

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: ИНДИКАТОРИ:
1.3. Омогућени подстицајни услови за развој предузетништва младих Повећање процента младих који су покренули сопствени бизнис након програма/сервиса или уз подршку државе;

Повећање броја младих са позитивним ставом о предузетништву

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.3.1. Створен подстицајни оквир јавних политика који дефинише предузетништво младих и његово окружење 1.3.1.1. Подржати усвајање законских и подзаконских аката који препознају, олакшавају и подстичу предузетништво младих и поједностављују процедуре за младе предузетнике у првим годинама пословања 3 подржане активности за припрему иницијатива предлога мера 2018-2020 национални покрајински локални МПРИВ

МОС

 

МФИН

НСЗ

МРЗБСП

ОЦД

ПКС

КСЦД

Нису потребна средства за реализацију *

МПНТР

Нису потребна средства за реализацију *

МПНТР

1.3.1.2. Развити механизаме за финансијску подршку младима при покретању сопственог бизниса, посебно финансирањем Startup, социјалног и иновативног предузетништва, као и различитим видовима удруживања у руралним подручјима 3 подржана програма

 

30 подржаних активности

2018-2020 национални покрајински локални МОС

МПРИВ

МПШВ

МРЗБСП

МФИН

КМБррјп

КОМС

ОЦД

ПКС

КСЦД

МДУЛС

ЈЛС

Међународни и домаћи партнери

256.500.000 6.500.000

(МОС)

 

200.000.000

(МПОЉ)

 

 

 

50.000.000

 

844.500.000 19.500.000

(МОС)

 

660.000.000

(МПОЉ)

 

 

 

165.000.000

 

1.3.1.3. Развити афирмативне мере намењене младим женама које желе да постану предузетнице, посебно у руралним и мање развијеним подручјима 3 подржана програма

 

20 подржаних активности

2018-2020 национални покрајински локални МПРИВ

МОС

 

МФИН

МПШВ

КМБррјп

ЈЛС

ОЦД

МПНТР

МРЗБСП

ПКС

КСЦД

МТТТ

Међународни и домаћи партнери

8.000.000 3.000.000

(МОС)

 

 

5.000.000 24.200.000 9.000.000

(МОС)

15.200.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.3.2. Постоје механизми за стицање предузетничких знања и вештина и финансијске писмености у оквиру образовања 1.3.2.1. Подржати институционализовање ученичке компаније као практичног вида учења предузетништва 250 школа спроводи програм ученичке компаније 2018-2020 национални покрајински локални МПРИВ

МОС

МПНТР

 

ОЦД

ПКС

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

10.000.000 10.000.000

(МПРИВ)

 

*

МПНТР

30.000.000 30.000.000

(МПРИВ)

 

*

МПНТР

1.3.2.2. Пружити подршку програмима и сервисима ОЦД које подстичу стицање предузетничких знања и вештина (посебно у креативној индустрији и пољопривреди) и финансијске писмености младих 36 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МОС МПРИВ

МРЗБСП

МПШВ

КСЦД

МПНТР

ПКС

ОЦД

Међународни и домаћи партнери

24.000.000 10.000.000

(МОС)

14.000.000 72.000.000 30.000.000

(МОС)

42.000.000
1.3.2.3. Подржати увођење програма Пасоша предузетничких вештина на националном нивоу 100 компанија препознаје Пасош;

4.000 младих жена и мушкараца користи програм Пасоша;

500 младих жена и мушкараца је ушло у процес добијања Пасоша

2018-2020 национални покрајински локални МПРИВ

МОС

 

ОЦД

ПКС

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

2.420.000 363.000

(МОС)

 

2.057.000

 

7.260.000 1.089.000

(МОС)

 

6.171.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
1.3.3. Развијени одрживи програми дугорочне подршке младима који се одлучују на самозапошља-вање[5] 1.3.3.1. Пружити подршку отварању локалних бизнис инкубатора (ЛБИ) за пружање бизнис старт-ап подршке и пружање менторске подршке кроз различите моделе међусекторске сарадње, посебно у области пољопривреде, руралног развоја и креативним индустријама 15 подржаних ЛБИ 2018-2020 локални МПРИВ

МОС

 

КМБитр

ЈЛС

МДУЛС

МПНТР

МПШВ

ПКС

КСЦД

КОМС

НАПОР

НАКЗМ

ОЦД

18.150.000 5.000.000

(МОС)

13.150.000 54.450.000 15.000.000

(МОС)

39.450.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.3.4. Створени су услови за развој социјалног предузетништва младих  засновани на друштвеном разумевању и подршци предузетништву и иновативности 1.3.4.1. Подржати активности које повезују иновативност, социјално предузетништво и друштвено одговорно пословање и отварање социјалних предузећа 30 подржаних активности 2018-2020 национални покрајински локални МПРИВ

МРЗБСП

МОС

МПНТР

НСЗ

ПКС

Приватни сектор

ЈЛС

МДУЛС

ОЦД

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

24.200.000 4.000.000

(МОС)

20.200.000 72.600.000 12.000.000

(МОС)

60.600.000
1.3.4.2. Обезбедити развој предузетничке културе код младих, информисања о примерима добре праксе младих предузетника и позитивног утицаја на друштво и заједницу 36 подржаних активности кроз програме 2018-2020 национални покрајински локални МПРИВ

МОС

МПНТР

МКИ

ЈЛС

ОЦД

ПКС

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

14.520.000 2.000.000

(МОС)

12.520.000 43.560.000 6.000.000

(МОС)

37.560.000

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4: ИНДИКАТОРИ:
1.4. Развијен функционалан и одржив систем каријерног вођења и саветовања младих Повећање процента младих који су добили услугу КВиС;

Повећање процента младих који услугу КВиС оцењују позитивно

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.4.1. Унапређен национални оквир за КВиС 1.4.1.1. Подржати активности упознавања младих са подршком коју могу добити у КВиС 6 подржаних активности

 

120.000 младих жена и мушкараца је укључено

2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

МРЗБСП

МОС

 

ТФ

ЈЛС

ОЦД

НСЗ

ПКС

КСЦД

484.000  

*

МПНТР

484.000

 

1.452.000  

*

МПНТР

1.452.000
1.4.1.2. Подржати развој иновативних алата, метода и техника у области КВиС прилагођених потребама младих жена и мушкараца 3 алата, метода и техника подржано 2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

МРЗБСП

МОС

 

ТФ

ЈЛС

НСЗ

ПКС

ОЦД

КСЦД

  *

МПНТР

  *

МПНТР

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.4.2. Развијен механизам за континуирано спровођење и унапређивање стандарда и програма КВиС младих 1.4.2.1. Унапредити програме и методологију КВиС за студенте Развијена 3 нова програма;

 

50% студената позитивно оцењује услугу

2018-2020 национални МПНТР

МОС

 

ТФ

МРЗБСП

НСЗ

ПКС

ОЦД

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

4.537.500  

*

МПНТР

4.537.500 13.612.500  

*

МПНТР

13.612.500
1.4.2.2. Обезбедити развој постојећих и стварање нових програма КВиС за младе у систему средњег образовања Усвојена подзаконска акта у вези програма КВиС у систему дуалног образовања 2018 национални МПНТР

 

МРЗБСП

МОС

ТФ

НСЗ

ПКС

ОЦД

КСЦД

6.050.000  

*

МПНТР

6.050.000 18.150.000  

*

МПНТР

18.150.000
1.4.2.3. Унапредити стандарде КВиС младих Усвојени стандарди услуга КВиС 2018-2020 национални МПНТР

 

МРЗБСП

МОС

ТФ

НСЗ

ПКС

ОЦД

КСЦД

Нису потребна средства за реализацију *

МПНТР

Нису потребна средства за реализацију *

МПНТР

1.4.2.4. Подржати унапређење постојећих и развој нових програма КВиС за незапослене младе ван система образовања, као и младе из осетљивих група 1.500 младих жена и мушкараца је добило услугу КВиС 2018-2020 национални покрајински локални МРЗБСП

МОС

 

МПНТР

ТФ

ЈЛС

НСЗ

ПКС

ОЦД

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

3.500.000 3.500.000

(МОС)

10.500.00 10.500.000

(МОС)

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.4.3. Повећан број центара за КВиС који пружају услуге младима и локалних тимова за КВиС младих 1.4.3.1. Подржати оснивање нових центара и тимова за КВиС при школама, факултетима, универзитетима, удружењима која спроводе омладинске активности и КЗМ 9 подржаних нових центара

 

5.000 младих жена и мушкараца добијају услуге КВиС од стране нових центара

2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

МОС

 

ПССО

Универзитети

Факултети

ЈЛС

ОЦД

МРЗБСП

Међународни и домаћи партнери

24.200.000 1.500.000

(ПССО)

22.700.000 77.600.000 9.500.000

(ПССО)

 

*

МПНТР

68.100.000
1.4.3.2. Развити активности међусекторских партнерстава на локалном нивоу у циљу пружања услуга КВиС младима 10 развијених међусекторских партнерстава 2018-2020 локални МПНТР

МРЗБСП

МОС

 

НСЗ

ЈЛС

ОЦД

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

Нису потребна средства за реализацију *

МПНТР

Нису потребна средства за реализацију *

МПНТР

1.4.3.3. Пружити подршку успостављању локалних тимова који пружају услуге КВиС младима из осетљивих друштвених група 15 спроведених активности;

1.500 младих жена и мушкараца из друштвено осетљивих група добијају услуге

2018-2020 локални МПНТР

МРЗБСП

МОС

 

НСЗ

ЈЛС

ОЦД

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

10.050.000 10.050.000 30.250.000 30.250.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.4.4. Континуирана примена програма, стандарда и услуга КВиС у оквиру образовних институција 1.4.4.1. Подржати примену програма и методологије КВиС за студенте у Србији, уз коришћење успостављених стандарда КВиС 20 спроведених активности у складу са стандардима 2018-2020 локални МПНТР

МОС

 

Универзитети Факултети

ОЦД

КСЦД

  *

МПНТР

  *

МПНТР

1.4.4.2. Обезбедити примену програма КВиС за младе у систему средњег образовања, уз коришћење успостављених стандарда КВиС 200 средњих школа има формиране тимове за КВиС који примењују стандарде 2018-2020 локални МПНТР

 

МОС

Школски одбори

Ученички парламенти

ОЦД

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

2.420.000  

*

МПНТР

2.420.000 7.260.000  

*

МПНТР

7.260.000
1.4.4.3. Подржати обуке и континуирано усавршавање наставника и стручних сарадника за пружање услуга КВиС 30 подржаних програма обуке

 

600 наставника прошло програм обуке

2018-2020 национални покрајински локални МПНТР

 

МОС

Универзитети Факултети

ОЦД

КСЦД

Међународни и домаћи партнери

1.210.000  

*

МПНТР

1.210.000 3.630.000  

*

МПНТР

3.630.000

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: АКТИВНОСТИ: ДЕТАЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ИНДИКАТОРИ: ПЕРИОД: НИВО: НОСИЛАЦ: УЧЕСНИЦИ: 2018 2018-2020
Укупно Буџетска средства Остали извори Укупно Буџетска средства Остали извори
1.4.5. Обезбеђена је континуирана примена програма, стандарда и услуга КВиС ван образовних институција 1.4.5.1. Подржати активности КВиС за незапослене младе ван система образовања, као и младе из осетљивих група, уз коришћење успостављених стандарда КВиС 12 подржаних активности

 

3.000 младих жена и мушкараца су добили услугу КВиС путем ових активности

2018-2020 локални МРЗБСП

МОС

ПКС

ОЦД

МПНТР

НСЗ

ЈЛС

4.000.000 4.000.000 12.100.000 12.100.000

 

[1] Процена расхода извршена коришћењем методологије и јединичних трошкова за процену трошкова у процесу израде Акционог плана за поглавље 23 (10 радних дана)

[2] Према Националном акционом плану запошљавања за 2018. годину (Сл. Гласник бр. 120/2017) и Финансијском плану НСЗ, предвиђен је износ од 750.000.000,00 динара за реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања. Детаљније погледати на: https://www.minrzs.gov.rs/lat/plan-zaposljavanja.html

[3] Према Националном акционом плану запошљавања за 2018. годину (Сл. Гласник бр. 120/2017) и Финансијском плану НСЗ, предвиђен је износ од 3.650.000.000,00 динара за реализацију мера активне политике запошљавања (https://www.minrzs.gov.rs/lat/plan-zaposljavanja.html). Процена да се 45% ових средстава односи на младе донета је на основу Евалуације пакета услуга за младе и релевантних програма и мера финансираних из буџета Владе Републике Србије који су усмерени ка младима (Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, 2016.) и Извештаја о реализацији Националног акционог плана запошљавања ѕа 2017. годину. Наведена евалуација је показала да је просечан удео младих у укупном броју корисника АМТР у шестогодишњем посматраном периоду 45,9%, док је учешће средстава намењених младима у укупним средствима за АМТР 56.6%. Како је приметан тренд смањивања младих као корисника АМТР, и како је тај удео према последњем доступном Извештају 36,52%, процена је да ће удео средства АМТР која ће бити усмерена на младе износити 45%. Процена је изведена уз претпоставку да неће доћи до значајније промене у структури мера које млади користе. Детаљније погледати на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2017/07/Evaluacije-paketa-usluga-za-mlade-i-relevantnih-programa-i-mera-finansiranih-iz-budzeta-Vlade-Republike-Srbije-koji-su-usmereni-ka-mladima.pdf

[4] Процена расхода извршена коришћењем методологије и јединичних трошкова за процену трошкова у процесу израде Акционог плана за поглавље 23 (10 радних дана радне групе)

[5] Подразумевају се и мере и услуге које НСЗ пружа незапосленим лицима као што су обука за развој предузетништва, субвенција за самозапошљавање, менторинг програм у првим годинама пословања.

8 thoughts to “1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih”

 1. Izrada operativnih/ akcionih planova u realizaciji strateških ciljeva treba da obuhvati i preispitivanje ciljeva i aktivnosti, što znači da je urađena i evaluacija postignutog u medjuvremenu. Ni ovaj put to nije učinjeno, nažalost.Reference

 2. Jako je važno da se uspostavi i međusektorska saradnja i uključivanje OCD i poslovnog sektora na nacionalnom nivou a ne samo na lokalnom nivou. Posebno imajući u vidu da najveći proje programa usmerenih ka unapređivanju zapošljivosti je finansiran i kreiran na nacionalnom nivou. Što je posebno izraženo kod siromašnih opština koje nemaju sredstav da finansiraju programe a kojima je podrška prvenstveno potrebna.

  U okviru ove aktivnosti i očekivanog rezultata – potrebno je staviti i usklađivanje sa postojećim strateškim okvirom koji doprinosi unapređenju zapošljivosti:
  – Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike
  – Nacionalni program zapošljavanja mladih do 2020

  SVi ovi dokumenti predviđaju uspostavljanje međusektorske koordinacije prilikom implementacije, kao i kao element monitoringa i evaluacije. Uvojiti jedinstven model međusektorske saradnje u ovoj oblasti koja je jedna od gorućih.Reference

 3. U domenu podržavanja primera dobre prakse, neophodno je staviti podrška lokalnim, nacionalnim I regionalnim inicijativama organizacija civilnog društva, njihovih mreža I saveza od strane svih resornih ministarstava.
  Ova aktivnost ne izistkuje finansijska sredstav, već spremnost donosioca odluka da podrši postojeće inicijative, kao I inicijative koje će se kreirati.
  Kao indikator bio bi: podržano 10 inicijativaReference

 4. Kao indikator navela bih I broj sastanaka održanih sa predstavnicima civilnog društva I biznis sektora od strane svih relevantnih ministarstvama (MPNTR, MRZBiSP, MOS)

  Minimalno 300 sastanakaReference

 5. Uključivanje civilnog društva u kreiranje Godišnjih akcionih planova za zapošljavanje, kao i poslovne i donatorske zajednice.Reference

 6. Razviti i podržati programe podrške za mlade iz ruralinih oblasti, posebno iz najsiromašnijih opština, kako bi koristili IPARD Srbija – bespovratna sredstva za poljoprivredu.
  To podrazumeva kreirati porograme na osnovu potreba mladih iz ruralnih sredina. Postoje velika sredstva koja stoje na raspolaganju, međutim potrebno su podrška i obuke kako bi mladi povukli sredstav, ali i finansijska pdorška tih mladih zbog velikog procenta učešća.Reference

 7. MPOLJ kroz svoje programe podržava direktno mlade iz ruralnih oblasti.
  Stoga je kao indikator potrebno dodati broj mladih koji će dobiti sredstva proz Program podrške mladima od strane MPOLJReference

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *