1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
 1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih

 

STRATEŠKI CILJ: Unapređena zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca

 

SPECIFIČNI CILJ 1: INDIKATORI:
1.1. Razvijene usluge i mehanizmi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju Povećanje stope aktivnosti mladih;

Povećanje stope zaposlenosti mladih

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.1.1. Predstavnici privrednog i omladinskog sektora su uključeni u razvoj usluga i mehanizama koji pospešuju zaposlenost i zapošljivost  mladih 1.1.1.1. Podržati unapređenje javnih politika koje omogućavaju da predstavnici privrednog i omladinskog sektora budu uključeni u kreiranje usluga (sektorska veća, predstavnici privrede učestvuju u radu lokalnih saveta za mlade, predstavnici mladih učestvuju u radu lokalnih saveta za zapošljavanje) i mehanizama koji pospešuju zaposlenost i zapošljivost mladih Izrađena preporuka i model za JLS o uključivanju mladih u procese

 

70 JLS je uključilo mlade u savete za zapošljavanje

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

MDULS

SKGO

MPNTR

JLS

OCD

NAKZM

PKS

NSZ

KOMS

NAPOR

KSCD

Donatori

272.250 272.250[1] 272.250 272.250
1.1.1.2. Podržati razvoj i implementaciju međusektorskih usluga koje pospešuju stopu aktivnosti, zapošljivost i zaposlenost mladih na lokalnom nivou 100 JLS ima razvijene programe sa NSZ

 

Razvijena su i realizovana dva referentna modela lokalne inicijative za zapošljavanje mladih

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

 

 

MPRIV

MFIN

NSZ

SIPRU

JLS

PKS

NSZ

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

Donatori

751.048.000 750.000.000[2]

(MRZBSP)

 

 

 

 

1.048.000

(SIPRU E2E)

2.253.146.000 2.250.000.000

(MRZBSP)

3.146.000

(SIPRU E2E)

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.1.2. Unapređeni postojeći  i kreirani novi programi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih 1.1.2.1. Unaprediti postojeće aktivne mere zapošljavanja mladih, sa posebnim fokusom na paket za mlade 165.000 mladih žena i muškaraca su obuhvaćeni aktivnim merama i programima (55.000 godišnje);

30% mladih mladih žena i muškaraca se zaposlio posle primene mera i programa koji su direktno usmereni na zapošljavanje

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MRZBSP MOS

 

NSZ

OCD

MPNTR

KOMS

NAPOR

NAKZM

KSCD

JLS

 

1.642.500.000 1.642.500.000[3]

(MRZBSP)

4.927.500.000

 

4.927.500.000

(MRZBSP)

1.1.2.2. Podržati unapređivanje postojećih i kreiranje novih programa za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju 60 podržanih programa 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

NSZ

OCD

PKS

SIPRU

KSCD

MTTT

JLS

Međunarodni i domaći partneri

30.000.000 5.000.000

(MOS)

25.000.000

(MTTT)

65.000.000 15.000.000

(MOS)

50.000.000

(MTTT)

1.1.2.3. Unaprediti postojeće i kreirati nove programe preko kojih mladi stiču praktična znanja, veštine i kompetencije koje su neophodne na tržištu rada Razvijena platforma virtuelnih praksi

 

60 podržanih aktivnosti kojim se stiču praktična znanja, veštine i kompetencije

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MPNTR

NSZ

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

MDULS

KSCD

MRZBSP

PKS

Međunarodni i domaći partneri

22.420.000 20.000.000

(MOS)

 

 

2.420.000

 

67.260.000 60.000.000

(MOS)

 

 

 

7.260.000

 

 

1.1.2.4. Obezbediti unapređivanje postojećih i kreiranje novih programa koji podstiču aktivitet mladih žena, kao i mladih iz osetljivih društvenih grupa i mladih iz NEET grupe 6 podržanih programa;

 

30.000 mladih žena i muškaraca  koji su učestvovali u programima

 

10.000 mladih žena i muškaraca iz osetljivih društvenih grupa i mladih žena i muškaraca iz NEET grupe

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MRZBSP

MOS

MPNTR

NSZ

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

MDULS

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

12.100.000 5.000.000

(MOS)

7.100.000 520.300.000

 

15.000.000

(MOS)

 

48.400.000

(Kontribucija države za

IPA 2014 projekat ”Zapošljivost mladih i aktivna inkluzija”)

21.300.000

 

435.600.000

(IPA 2014 projekat ”Zapošljivost mladih i aktivna inkluzija”)

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.1.3. Podržan razvoj, primena i promocija aktivnosti koje podstiču zapošljivost i zaposlenost mladih 1.1.3.1. Podržati promociju primera dobre prakse mladih koji su prošli programe koji podstiču zapošljivost i zaposlenost mladih putem medija i društvenih mreža 15 podržanih promotivnih aktivnosti

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MPNTR

Školske ustanove

OCD

NSZ

JLS

MDULS

KOMS

NAPOR

NAKZM

PKS

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

4.000.000 1.000.000

(MOS)

 

 

3.000.000 12.100.000

 

3.000.000

(MOS)

 

 

9.100.000
1.1.3.2. Podržati razvoj i primenu programa i vršnjačke edukacije koji podstiču aktivnost mladih 9 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS PSSO

JLS

MDULS

OCD

KOMS

NAPOR

NAKZM

6.500.000 1.500.000

(PSSO)

 

5.000.000 (MOS)

18.500.000 3.500.000

(PSSO)

 

15.000.000

(MOS)

 

 

SPECIFIČNI CILJ 2: INDIKATORI:
1.2. Povećana usklađenost znanja, veština i kompetencija koje se stiču u procesu celoživotnog učenja sa potrebama tržišta rada Povećanje broja mladih koji su stekli stručnu praksu tokom školovanja;

Povećanje broja poslodavaca koji pruža stručne prakse

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.2.1. Poslodavaci i drugi relevantni akteri aktivno i kontinuirano učestvuju u kreiranju i sprovođenju koncepta celoživotnog učenja 1.2.1.1. Podržati aktivno uključivanje poslodavaca i drugih relevantnih aktera u kreiranje i sprovođenje nastavnih planova i programa srednjeg obrazovanja (sektorska veća) 300 poslodavaca su aktivno uključeni;

250 srednjih stručnih škola su aktivno uključile poslodavce

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MRZBSP

MPRIV

PKS

CSOOD

ZUOV

MOS

Privatni sektor

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

1.2.1.2. Unaprediti mehanizme podrške poslodavcima i drugim relevantnim akterima koji sprovode programe celoživotnog učenja mladih (realni susreti, obuke za deficitarna zanimanja, prakse, itd.) 300 podržanih poslodavaca i drugih relevantnih aktera;

10.000 mladih žena i muškaraca je učestvovalo u programima;

900 mladih žena i muškaraca je obuhvaćeno obukama za deficitarna zanimanja

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MOS

MPRIV

MRZBSP

JLS

NAKZM

PKS

NSZ

NSVO

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

60.500.000 10.000.000

(MOS)

50.500.000 181.500.000 30.000.000

(MOS)

151.500.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.2.2. Unapređeni su uslovi i mehanizmi za sprovođenje stručnih praksi i drugih oblika sticanja radnog iskustva 1.2.2.1. Uspostaviti Nacionalni program stručnih praksi uz međusektorsku koordinaciju i saradnju sa predstavnicima poslodavaca na sprovođenju i evaluaciji Započet postupak uspostavljanja Nacionalnog programa stručnih praksi 2018-2020 nacionalni MRZBSP

MPNTR

MOS

 

MPRIV

PKS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

NSZ

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

  909.315 909.315[4]
1.2.2.2. Razviti stimulativne mere za pružanje stručne i radne prakse uz postojanje finansijske nadoknade Razvijene 2 stimulativne mere

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MRZBSP

MPNTR

MOS

 

MPRIV

PKS

OCD

KSCD

NZS

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

1.2.2.3. Razviti model podrške poslodavcima i organizacijama civilnog društva koje sprovode i razvijaju mehanizme za sprovođenje drugih oblika sticanja radnog iskustva 3 OCD sprovode i razvijaju mehanizme

 

9.000 mladih je prošlo drugi vid sticanja radnog iskustva

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

 

NSZ

MPRIV

PKS

JLS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

11.130.000 5.000.000

(MOS)

6.130.000 33.400.000 15.000.000

(MOS)

18.400.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.2.3. Pružanje podrške programima koji omogućavaju mladima sticanje praktičnih znanja, veština i kompetencija 1.2.3.1. Obezbediti podršku programima koji omogućavaju mladima da stiču praktična znanja, veštine i kompetencije 60 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS PSSO

MPNTR

MPRIV

MRZBSP

JLS

NSZ

PKS

KOMS

NAPOR

OCD

KSCD

NAKZM

Međunarodni i domaći partneri

15.300.000 10.000.000

(MOS)

 

2.000.000

(PSSO)

 

*

MPNTR

3.300.000 48.400.000 30.000.000

(MOS)

 

8.500.000

(PSSO)

 

*

MPNTR

9.900.000

 

 

SPECIFIČNI CILJ 3: INDIKATORI:
1.3. Omogućeni podsticajni uslovi za razvoj preduzetništva mladih Povećanje procenta mladih koji su pokrenuli sopstveni biznis nakon programa/servisa ili uz podršku države;

Povećanje broja mladih sa pozitivnim stavom o preduzetništvu

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.3.1. Stvoren podsticajni okvir javnih politika koji definiše preduzetništvo mladih i njegovo okruženje 1.3.1.1. Podržati usvajanje zakonskih i podzakonskih akata koji prepoznaju, olakšavaju i podstiču preduzetništvo mladih i pojednostavljuju procedure za mlade preduzetnike u prvim godinama poslovanja 3 podržane aktivnosti za pripremu inicijativa predloga mera 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MOS

 

MFIN

NSZ

MRZBSP

OCD

PKS

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

1.3.1.2. Razviti mehanizame za finansijsku podršku mladima pri pokretanju sopstvenog biznisa, posebno finansiranjem Startup, socijalnog i inovativnog preduzetništva, kao i različitim vidovima udruživanja u ruralnim područjima 3 podržana programa

 

30 podržanih aktivnosti

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MPRIV

MPŠV

MRZBSP

MFIN

KMBrrjp

KOMS

OCD

PKS

KSCD

MDULS

JLS

Međunarodni i domaći partneri

256.500.000 6.500.000

(MOS)

 

200.000.000

(MPOLJ)

 

 

 

50.000.000

 

844.500.000 19.500.000

(MOS)

 

660.000.000

(MPOLJ)

 

 

 

165.000.000

 

1.3.1.3. Razviti afirmativne mere namenjene mladim ženama koje žele da postanu preduzetnice, posebno u ruralnim i manje razvijenim područjima 3 podržana programa

 

20 podržanih aktivnosti

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MOS

 

MFIN

MPŠV

KMBrrjp

JLS

OCD

MPNTR

MRZBSP

PKS

KSCD

MTTT

Međunarodni i domaći partneri

8.000.000 3.000.000

(MOS)

 

 

5.000.000 24.200.000 9.000.000

(MOS)

15.200.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.3.2. Postoje mehanizmi za sticanje preduzetničkih znanja i veština i finansijske pismenosti u okviru obrazovanja 1.3.2.1. Podržati institucionalizovanje učeničke kompanije kao praktičnog vida učenja preduzetništva 250 škola sprovodi program učeničke kompanije 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MOS

MPNTR

 

OCD

PKS

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

10.000.000 10.000.000

(MPRIV)

 

*

MPNTR

30.000.000 30.000.000

(MPRIV)

 

*

MPNTR

1.3.2.2. Pružiti podršku programima i servisima OCD koje podstiču sticanje preduzetničkih znanja i veština (posebno u kreativnoj industriji i poljoprivredi) i finansijske pismenosti mladih 36 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MPRIV

MRZBSP

MPŠV

KSCD

MPNTR

PKS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

24.000.000 10.000.000

(MOS)

14.000.000 72.000.000 30.000.000

(MOS)

42.000.000
1.3.2.3. Podržati uvođenje programa Pasoša preduzetničkih veština na nacionalnom nivou 100 kompanija prepoznaje Pasoš;

4.000 mladih žena i muškaraca koristi program Pasoša;

500 mladih žena i muškaraca je ušlo u proces dobijanja Pasoša

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MOS

 

OCD

PKS

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

2.420.000 363.000

(MOS)

 

2.057.000

 

7.260.000 1.089.000

(MOS)

 

6.171.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
1.3.3. Razvijeni održivi programi dugoročne podrške mladima koji se odlučuju na samozapošlja-vanje[5] 1.3.3.1. Pružiti podršku otvaranju lokalnih biznis inkubatora (LBI) za pružanje biznis start-ap podrške i pružanje mentorske podrške kroz različite modele međusektorske saradnje, posebno u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i kreativnim industrijama 15 podržanih LBI 2018-2020 lokalni MPRIV

MOS

 

KMBitr

JLS

MDULS

MPNTR

MPŠV

PKS

KSCD

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

18.150.000 5.000.000

(MOS)

13.150.000 54.450.000 15.000.000

(MOS)

39.450.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.3.4. Stvoreni su uslovi za razvoj socijalnog preduzetništva mladih  zasnovani na društvenom razumevanju i podršci preduzetništvu i inovativnosti 1.3.4.1. Podržati aktivnosti koje povezuju inovativnost, socijalno preduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje i otvaranje socijalnih preduzeća 30 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MRZBSP

MOS

MPNTR

NSZ

PKS

Privatni sektor

JLS

MDULS

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

24.200.000 4.000.000

(MOS)

20.200.000 72.600.000 12.000.000

(MOS)

60.600.000
1.3.4.2. Obezbediti razvoj preduzetničke kulture kod mladih, informisanja o primerima dobre prakse mladih preduzetnika i pozitivnog uticaja na društvo i zajednicu 36 podržanih aktivnosti kroz programe 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MOS

MPNTR

MKI

JLS

OCD

PKS

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

14.520.000 2.000.000

(MOS)

12.520.000 43.560.000 6.000.000

(MOS)

37.560.000

 

 

 

SPECIFIČNI CILJ 4: INDIKATORI:
1.4. Razvijen funkcionalan i održiv sistem karijernog vođenja i savetovanja mladih Povećanje procenta mladih koji su dobili uslugu KViS;

Povećanje procenta mladih koji uslugu KViS ocenjuju pozitivno

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.4.1. Unapređen nacionalni okvir za KViS 1.4.1.1. Podržati aktivnosti upoznavanja mladih sa podrškom koju mogu dobiti u KViS 6 podržanih aktivnosti

 

120.000 mladih žena i muškaraca je uključeno

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MRZBSP

MOS

 

TF

JLS

OCD

NSZ

PKS

KSCD

484.000  

*

MPNTR

484.000

 

1.452.000  

*

MPNTR

1.452.000
1.4.1.2. Podržati razvoj inovativnih alata, metoda i tehnika u oblasti KViS prilagođenih potrebama mladih žena i muškaraca 3 alata, metoda i tehnika podržano 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MRZBSP

MOS

 

TF

JLS

NSZ

PKS

OCD

KSCD

  *

MPNTR

  *

MPNTR

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.4.2. Razvijen mehanizam za kontinuirano sprovođenje i unapređivanje standarda i programa KViS mladih 1.4.2.1. Unaprediti programe i metodologiju KViS za studente Razvijena 3 nova programa;

 

50% studenata pozitivno ocenjuje uslugu

2018-2020 nacionalni MPNTR

MOS

 

TF

MRZBSP

NSZ

PKS

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

4.537.500  

*

MPNTR

4.537.500 13.612.500  

*

MPNTR

13.612.500
1.4.2.2. Obezbediti razvoj postojećih i stvaranje novih programa KViS za mlade u sistemu srednjeg obrazovanja Usvojena podzakonska akta u vezi programa KViS u sistemu dualnog obrazovanja 2018 nacionalni MPNTR

 

MRZBSP

MOS

TF

NSZ

PKS

OCD

KSCD

6.050.000  

*

MPNTR

6.050.000 18.150.000  

*

MPNTR

18.150.000
1.4.2.3. Unaprediti standarde KViS mladih Usvojeni standardi usluga KViS 2018-2020 nacionalni MPNTR

 

MRZBSP

MOS

TF

NSZ

PKS

OCD

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

1.4.2.4. Podržati unapređenje postojećih i razvoj novih programa KViS za nezaposlene mlade van sistema obrazovanja, kao i mlade iz osetljivih grupa 1.500 mladih žena i muškaraca je dobilo uslugu KViS 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MRZBSP

MOS

 

MPNTR

TF

JLS

NSZ

PKS

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

3.500.000 3.500.000

(MOS)

10.500.00 10.500.000

(MOS)

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.4.3. Povećan broj centara za KViS koji pružaju usluge mladima i lokalnih timova za KViS mladih 1.4.3.1. Podržati osnivanje novih centara i timova za KViS pri školama, fakultetima, univerzitetima, udruženjima koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM 9 podržanih novih centara

 

5.000 mladih žena i muškaraca dobijaju usluge KViS od strane novih centara

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MOS

 

PSSO

Univerziteti

Fakulteti

JLS

OCD

MRZBSP

Međunarodni i domaći partneri

24.200.000 1.500.000

(PSSO)

22.700.000 77.600.000 9.500.000

(PSSO)

 

*

MPNTR

68.100.000
1.4.3.2. Razviti aktivnosti međusektorskih partnerstava na lokalnom nivou u cilju pružanja usluga KViS mladima 10 razvijenih međusektorskih partnerstava 2018-2020 lokalni MPNTR

MRZBSP

MOS

 

NSZ

JLS

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

1.4.3.3. Pružiti podršku uspostavljanju lokalnih timova koji pružaju usluge KViS mladima iz osetljivih društvenih grupa 15 sprovedenih aktivnosti;

1.500 mladih žena i muškaraca iz društveno osetljivih grupa dobijaju usluge

2018-2020 lokalni MPNTR

MRZBSP

MOS

 

NSZ

JLS

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

10.050.000 10.050.000 30.250.000 30.250.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.4.4. Kontinuirana primena programa, standarda i usluga KViS u okviru obrazovnih institucija 1.4.4.1. Podržati primenu programa i metodologije KViS za studente u Srbiji, uz korišćenje uspostavljenih standarda KViS 20 sprovedenih aktivnosti u skladu sa standardima 2018-2020 lokalni MPNTR

MOS

 

Univerziteti Fakulteti

OCD

KSCD

  *

MPNTR

  *

MPNTR

1.4.4.2. Obezbediti primenu programa KViS za mlade u sistemu srednjeg obrazovanja, uz korišćenje uspostavljenih standarda KViS 200 srednjih škola ima formirane timove za KViS koji primenjuju standarde 2018-2020 lokalni MPNTR

 

MOS

Školski odbori

Učenički parlamenti

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

2.420.000  

*

MPNTR

2.420.000 7.260.000  

*

MPNTR

7.260.000
1.4.4.3. Podržati obuke i kontinuirano usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika za pružanje usluga KViS 30 podržanih programa obuke

 

600 nastavnika prošlo program obuke

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

 

MOS

Univerziteti Fakulteti

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

1.210.000  

*

MPNTR

1.210.000 3.630.000  

*

MPNTR

3.630.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.4.5. Obezbeđena je kontinuirana primena programa, standarda i usluga KViS van obrazovnih institucija 1.4.5.1. Podržati aktivnosti KViS za nezaposlene mlade van sistema obrazovanja, kao i mlade iz osetljivih grupa, uz korišćenje uspostavljenih standarda KViS 12 podržanih aktivnosti

 

3.000 mladih žena i muškaraca su dobili uslugu KViS putem ovih aktivnosti

2018-2020 lokalni MRZBSP

MOS

PKS

OCD

MPNTR

NSZ

JLS

4.000.000 4.000.000 12.100.000 12.100.000

 

[1] Procena rashoda izvršena korišćenjem metodologije i jediničnih troškova za procenu troškova u procesu izrade Akcionog plana za poglavlje 23 (10 radnih dana)

[2] Prema Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za 2018. godinu (Sl. Glasnik br. 120/2017) i Finansijskom planu NSZ, predviđen je iznos od 750.000.000,00 dinara za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja. Detaljnije pogledati na: https://www.minrzs.gov.rs/lat/plan-zaposljavanja.html

[3] Prema Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za 2018. godinu (Sl. Glasnik br. 120/2017) i Finansijskom planu NSZ, predviđen je iznos od 3.650.000.000,00 dinara za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja (https://www.minrzs.gov.rs/lat/plan-zaposljavanja.html). Procena da se 45% ovih sredstava odnosi na mlade doneta je na osnovu Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima (Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, 2016.) i Izveštaja o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja ѕa 2017. godinu. Navedena evaluacija je pokazala da je prosečan udeo mladih u ukupnom broju korisnika AMTR u šestogodišnjem posmatranom periodu 45,9%, dok je učešće sredstava namenjenih mladima u ukupnim sredstvima za AMTR 56.6%. Kako je primetan trend smanjivanja mladih kao korisnika AMTR, i kako je taj udeo prema poslednjem dostupnom Izveštaju 36,52%, procena je da će udeo sredstva AMTR koja će biti usmerena na mlade iznositi 45%. Procena je izvedena uz pretpostavku da neće doći do značajnije promene u strukturi mera koje mladi koriste. Detaljnije pogledati na: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2017/07/Evaluacije-paketa-usluga-za-mlade-i-relevantnih-programa-i-mera-finansiranih-iz-budzeta-Vlade-Republike-Srbije-koji-su-usmereni-ka-mladima.pdf

[4] Procena rashoda izvršena korišćenjem metodologije i jediničnih troškova za procenu troškova u procesu izrade Akcionog plana za poglavlje 23 (10 radnih dana radne grupe)

[5] Podrazumevaju se i mere i usluge koje NSZ pruža nezaposlenim licima kao što su obuka za razvoj preduzetništva, subvencija za samozapošljavanje, mentoring program u prvim godinama poslovanja.

8 thoughts to “1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih”

 1. Izrada operativnih/ akcionih planova u realizaciji strateških ciljeva treba da obuhvati i preispitivanje ciljeva i aktivnosti, što znači da je urađena i evaluacija postignutog u medjuvremenu. Ni ovaj put to nije učinjeno, nažalost.Reference

 2. Jako je važno da se uspostavi i međusektorska saradnja i uključivanje OCD i poslovnog sektora na nacionalnom nivou a ne samo na lokalnom nivou. Posebno imajući u vidu da najveći proje programa usmerenih ka unapređivanju zapošljivosti je finansiran i kreiran na nacionalnom nivou. Što je posebno izraženo kod siromašnih opština koje nemaju sredstav da finansiraju programe a kojima je podrška prvenstveno potrebna.

  U okviru ove aktivnosti i očekivanog rezultata – potrebno je staviti i usklađivanje sa postojećim strateškim okvirom koji doprinosi unapređenju zapošljivosti:
  – Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike
  – Nacionalni program zapošljavanja mladih do 2020

  SVi ovi dokumenti predviđaju uspostavljanje međusektorske koordinacije prilikom implementacije, kao i kao element monitoringa i evaluacije. Uvojiti jedinstven model međusektorske saradnje u ovoj oblasti koja je jedna od gorućih.Reference

 3. U domenu podržavanja primera dobre prakse, neophodno je staviti podrška lokalnim, nacionalnim I regionalnim inicijativama organizacija civilnog društva, njihovih mreža I saveza od strane svih resornih ministarstava.
  Ova aktivnost ne izistkuje finansijska sredstav, već spremnost donosioca odluka da podrši postojeće inicijative, kao I inicijative koje će se kreirati.
  Kao indikator bio bi: podržano 10 inicijativaReference

 4. Kao indikator navela bih I broj sastanaka održanih sa predstavnicima civilnog društva I biznis sektora od strane svih relevantnih ministarstvama (MPNTR, MRZBiSP, MOS)

  Minimalno 300 sastanakaReference

 5. Uključivanje civilnog društva u kreiranje Godišnjih akcionih planova za zapošljavanje, kao i poslovne i donatorske zajednice.Reference

 6. Razviti i podržati programe podrške za mlade iz ruralinih oblasti, posebno iz najsiromašnijih opština, kako bi koristili IPARD Srbija – bespovratna sredstva za poljoprivredu.
  To podrazumeva kreirati porograme na osnovu potreba mladih iz ruralnih sredina. Postoje velika sredstva koja stoje na raspolaganju, međutim potrebno su podrška i obuke kako bi mladi povukli sredstav, ali i finansijska pdorška tih mladih zbog velikog procenta učešća.Reference

 7. MPOLJ kroz svoje programe podržava direktno mlade iz ruralnih oblasti.
  Stoga je kao indikator potrebno dodati broj mladih koji će dobiti sredstva proz Program podrške mladima od strane MPOLJReference

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *