Akcioni plan za sprovođenje Strategije 1/3

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

> Akcioni plan za sprovođenje Strategije 2/3

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENjE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE REPUBLIKE SRBIJE

za period od 2015. do 2017. godine

 

 1. UVOD

 

Nacionalna strategija za mlade za period 2015. – 2025. definiše 9 strateških ciljeva kao željenih promenjenih stanja kada su u pitanju mladi u oblastima od interesa za mlade. Uspešnom realizacijom NSM u narednih 10 godina unaprediće se:

 

 • zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca;
 • kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnosti mladih;
 • aktivno učešće mladih žena i muškaraca u društvu;
 • zdravlje i blagostanje mladih žena i muškaraca;
 • uslovi za razvijanje bezbednosne kulture mladih;
 • podrška društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti;
 • mobilnost, obim međunarodne saradnje mladih i podrška mladim migrantima;
 • sistem informisanja mladih i znanje o mladima;
 • korišćenje i učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja.

 

Akcioni plan NSM precizira indikatore koji prate: stepen realizacije akivnosti, period realizacije (potrebno vreme za ostvarivanje predviđenih ciljeva, rezultata i aktivnosti), nivo realizacije (republički, pokrajinski, regionalni ili lokalni), nosioce i učesnike procesa realizacije i definiše ukupno potrebna sredstva za realizaciju.

 

Ovim akcionim planom utvrđuju se aktivnosti koje će se ostvarivati u periodu 2015 – 2017. godine. Detaljan plan finansiranja aktivnosti sačinjen je za 2015. godinu, a za period 2016 – 2017. godine je data projekcija troškova. Treba imati u vidu da je projektovana inflacija za 2015. godinu, prema podacima Narodne banke Srbije (4 ± 1,5%), dok se za 2016. i 2017. godinu moraju pratiti projekcije NBS i u skladu sa time revidirati budžet AP.

 

Akcioni plan treba da pomogne svim organima, organizacijama, institucijama i pojedincima i svim drugim zainteresovanim subjektima da realizuju ciljeve Strategije. U skladu sa tim, u Akcionom planu su precizno utvrđene uloge, odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji treba da omoguće postizanje željenih rezultata i ostvarivanje opštih strateških ciljeva Strategije.

 

Za svaki od specifičnih ciljeva u Strategiji utvrđene su aktivnosti, očekivani rezultati ostvarivanja predloženih aktivnosti i indikatori (kvantitativni i kvalitativni) na osnovu kojih će se pratiti sprovođenje Strategije i meriti postignuti rezultati. Svaka od ponuđenih aktivnosti je precizno utvrđena u pogledu rokova, finansiranja i praćenja realizacije i evaluacije.

 

Posebno poglavlje posvećeno je sistemu praćenja i evaluacije sprovođenja predloženih aktivnosti i sadrži mehanizme, oblike i način izveštavanja za sve predložene aktivnosti. Uspostavljanjem ovakvog jedinstvenog sistema biće moguće sagledavanje obima, kvaliteta i efikasnosti ostvarivanja predloženih aktivnosti, specifičnih i opštih strateških ciljeva utvrđenih u NSM.

 

 1. PROCES IZRADE AKCIONOG PLANA

 

Izrada NSM predviđena je ZOM, kao dokument, koji na predlog MOS donosi Vlada Republike Srbije na period od 10 godina[1]. Proces izrade NSM i akcionog plana (AP NSM) započet je 31. jula 2014. godine donošenjem Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu NSM za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana za njegovo sprovođenje u periodu 2015.-2017. godine.

 

Vlada je u Radnu grupu imenovala 53 člana, predstavnike svih relevantnih državnih organa i institucija, predstavnike udruženja mladih, za mlade i njihovih saveza (u daljem tekstu: udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti) i stručnjake u oblasti omladinske politike. Uspostavljeno je 8 tematskih grupa (zapošljavanje i preduzetništvo, obrazovanje, vaspitanje i obuka, zdravlje i blagostanje, aktivizam i aktivno učešće mladih, mobilnost i informisanje, socijalna uključenost, kreativnost i kultura, bezbednost) za razvoj NSM, u kojima su učestvovali članovi Radne grupe, kao i druge zainteresovane strane.

 

Proces izrade NSM započet je situacionom analizom, kako bi se utvrdilo trenutno stanje mladih u oblastima od strateškog interesa, utvrdili pravci kretanja pojave i definisali trendovi. Situacionom analizom stvorena je osnova za utvrđivanje ključnih izazova (problema) za mlade, kao postojećeg negativnog stanja na osnovu kojih su definisani uzroci, koji su doveli do takvog stanja, i posledice, koje su iz toga proizašle. Tokom konsultativnog procesa u oktobru mesecu je održano 15 okruglih stolova širom Srbije i više stručnih rasprava, dok je u novembru mesecu sprovedena javna rasprava i kroz održavanje 5 javnih tribina i okruglih stolova, na kojima je učestvovalo više hiljada mladih. Na osnovu komentara iznetih tokom ovih skupova, kao i predloga i sugestija dostavljenih putem formulara, došlo se do NSM za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana za njegovo sprovođenje u periodu 2015.-2017. godine.

 

Sredstva za realizaciju NSM obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, kao i u budžetu autonomne pokrajine i JLS i iz drugih izvora u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, uz planiran doprinos IPA[2] fondova EU, učešće privatnog sektora, udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i drugih nacionalnih i međunarodnih programa i donatora. U skladu sa NSM, autonomna pokrajina i JLS utvrđuju akcione planove za sprovođenje NSM na svojoj teritoriji i u svom budžetu obezbeđuju sredstva za realizaciju tih planova.

 

 1. MEHANIZAM PRAĆENjA, EVALUACIJA I IZEŠTAVANjE

 

Osnov za praćenje sprovođenja aktivnosti i dostizanja planiranih rezultata i specifičnih ciljeva jeste skup indikatora koji su utvrđeni na nivou rezultata svakog specifičnog cilja, kao i na nivou rezultata svake pojedinačne aktivnosti. Odgovornost za uspostavljanje celovitog i sveobuhvatnog sistema praćenja je na MOS. Značajnu ulogu u procesu praćenja i prikupljanja podataka će imati KZM, kao i druge institucije i udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti. Resorna ministarstva, kao i državne organizacije i institucije, odgovorni su za postizanje rezultata i praćenje aktivnosti za čije nosioce su utvrđeni NSM i akcionim planom NSM. Autonomna pokrajina i JLS dostavljaju na zahtev MOS, a najmanje jednom godišnje, izveštaj o sprovođenju akcionog plana za sprovođenje NSM na svojoj teritoriji[3]. Za uspešno ostvarivanje praćenja neophodno je uključivanje i svih ostalih partnera – resornih ministarstava, institucija i organizacija, udruženja. Pored toga, i jedan broj međunarodnih organizacija će biti uključen u proces praćenja.

 

Prikupljeni podaci u procesu izrade NSM poslužiće kao osnov za utvrđivanje početnog stanja, s tim da u oblastima gde je identifikovan nedostatak relevantnih informacija i podataka, proces praćenja otpočinje utvrđivanjem početnog stanja, koje se mora obaviti tokom 2015. godine. Praćenje će se realizovati u redovnim vremenskim intervalima (mesečno, kvartalno i godišnje), u zavisnosti od vrste aktivnosti, kao i postavljenih rokova za njihovo sprovođenje. Evaluacija će se sprovoditi redovno, i to jednom godišnje, i koristiće se različiti izvori podataka, a na osnovu utvrđenih indikatora u NSM i akcionog plana NSM. U zavisnosti od vrste indikatora, procenjuje se stepen izvršenja, efekti ostvarenja, kao i institucionalne i zakonodavne promene. Svrha evaluacija je da se objektivno vrednuju sve faze i aspekti sprovođenja NSM i akcionog plana NSM – uspešnost ostvarivanja aktivnosti, efektivnost dostizanja strateških i specifičnih ciljeva i očekivanih rezultata, kao i uticaj koji su oni imali na mlade, ali i na šire društvene tokove.

 

Prilikom procesa izrade konsekutivnih akcionih planova NSM, potrebno je sprovesti eksternu evaluaciju ostvarenja predhodnog akcionog plana NSM i NSM. Prilikom izrade naredne NSM, potrebno je sprovesti eksternu evaluaciju stepena ostvarenja ove NSM i uraditi opšte kvantitavno i kvalitativno istraživanje stanja, trendova, potreba i stavova mladih. Pored podataka objavljenih od organa nadležnih za poslove statistike, podatke prikupljaju, kroz sistem praćenja i izveštavanja, i organizacije, institucije i resorna ministarstva koji realizuju NSM i akcioni plan NSM. Takođe, treba podržati razvoj alternativnih mreža za prikupljanje podataka, kao i pravljenje evidencija i umrežavanje izvora podataka dostupnih na lokalnom nivou.

 

Za redovnu godišnju evaluaciju nadležni su MOS, Vladina Radna grupa za sprovođenje NSM i Savet za mlade Republike Srbije. Resorna ministarstva učestvuju u pripremi izveštaja za Vladu. Za izveštavanje o napretku u sprovođenju NSM institucionalno je nadležan MOS i Savet za mlade. Izveštaji o napretku pripremaju se jednom godišnje i zasnovani su na indikatorima. Godišnji izveštaj o napretku u sprovođenju NSM podnosi se Vladi. Izveštaj je javan i putem publikovanja i objavljivanja na veb sajtu MOS biće dostupan široj javnosti.

 

 1. PROCES I METODOLOGIJA IZRADE BUDžETA

 

4.1. Proces izrade budžeta u pripremi Akcionog plana

 

4.2. Metodologija izrade budžeta

 

4.3. Osvrt na budžet Akcionog plana za 2015. godinu

 

 1. AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENjE NSM U PERIODU 2015-2017. GODINE PO OBLASTIMA

 

 

5.1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih

 

STRATEŠKI CILj: Unapređena zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca

 

SPECIFIČNI CILj 1: INDIKATORI:
Razvijene usluge i mehanizmi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju Povećanje stope aktivnosti mladih

Povećanje stope zaposlenosti mladih

 

 

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Predstavnici privrednog i omladinskog sektora su uključeni u razvoj usluga i mehanizama koji pospešuju zaposlenost i zapošljivost  mladih Obezbediti razvoj standarda i modela za uključivanje predstavnika privrednog i omladinskog sektora u lokalne saveta za zapošljavanje u svojstvu stalnih članova saveta sa pravom glasa – Izrađeni su standardi i modeli

– Procenat učešća predstavnika mladih i privrednog sektora (najmanje 30%)

2015 Republički MOS JLS, OCD, NAKZM, PKS, MDULS, NSZ, KOMS, NAPOR 244.000 122.000 122.000 244.000 122.000 122.000
Podržati unapređenje javnih politika koji omogućavaju da predstavnici privrednog i omladinskog sektora budu uključeni u kreiranje usluga i mehanizama koji pospešuju zaposlenost i zapošljivost mladih – Broj podržanih inicijativa (8)

– Procenat kreairanih usluga i mehanizama uz učešće privrednog i omladinskog sektora (najmanje 50%)

 

2015-2016 Republički, pokrajinski, lokalni MOS JLS, PKS, MDULS, NSZ, OCD, KOMS 3.782.000 3.660.000 122.000 7.564.000 7.320.000 244.000
Podržati razvoj i implementaciju međusektorskih usluga koje pospešuju stopu aktivnosti, zapošljivost i zaposlenost mladih na lokalnom nivou – Broj razvijenih i implementiranih usluga na lokalnom nivou (30)

– Broj mladih koji su korisnici  usluga  (najmanje 3.000)

2015-2017 Lokalni MOS

MRZBSP

 

 

NSZ, MP,

JLS,MDULS, PKS, NSZ, OCD, KZM

120.000.000 20.000.000

 

MOS 10.000.000

100.000.000 360.000.000 60.000.000

 

MOS 30.000.000

300.000.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređeni postojeći  i kreirani novi programi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih Unaprediti postojeće aktivne mere i programe zapošljavanja mladih i kreirati nove programe, sa posebnim fokusom na paket za mlade – Broj mladih koji su obuhvaćeni aktivnim merama i programima (najmanje 90.000)

– Broj mladih koji se zaposlio posle primene mera i programa (najmanje 21.000)

2015-2017 Republički, pokrajinski, međuopštinski, lokalni MRZBSP, MOS

 

NSZ, , OCD, MPNTR, KOMS, NAPOR 1.260.000.000 1.260.000.000

45% od 2,8 mrd Aktivne mere zapošljavanja

0 3.780.000.000 3.780.000.000 0
Podržati razvijanje afirmativnih mera za zapošljavanje mladih osobe iz osetljivih društvenih grupa – Broj mladih iz osetljiih grupa koji su obuhvaćeni merama za zapošljavanje (najmanje 45.000)

– Broj mladih iz osetljiih grupa koji se zaposlio posle primene mera i programa (najmanje 15.000)

2015-2017 Republički, pokrajinski, međuopštinski, lokalni MRZBSP NSZ, MOS, OCD, PKS, SIPRU 420.000.000 420.000.000

15% od 2,8 mrd Aktivne mere zapošljavanja

0 1.281.000.000 1.281.000.000 0
Obezbediti unapređivanje postojećih i kreiranje novih programa koji podstiču aktivitet devojaka i žena, kao i mladih iz osetljivih  društvenih grupa i mladih koji nisu u obrazovanju, obuci, niti su aktivni na tržištu rada (NEET) – Broj podržanih programa (12)

– Broj mladih  koji su učestvovali u programima (najmanje 6.000)

2015-2017 Republički, pokrajinski, međuopštinski, lokalni MRZBSP

MOS

MPNTR, NSZ, KOMS, NAPOR, NAKZM, OCD, KZM 10.000.000 10.000.000

MOS 10.000.000

0 30.000.000

MOS 30.000.000

30.000.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Podržan razvoj, primena i promocija aktivnosti koje podstiču zapošljivost i zaposlenost mladih Podržati promociju primera dobre prakse mladih koji su prošli programe koji podstiču zapošljivost i zaposlenost mladih putem medija i društvenih mreža – Broj podržanih promotivnih aktivnosti (20)

– Broj mladih koji su bili informisani aktivnostima (najmanje 6.000)

2016-2017 Nacionali

Regionalni,

MOS Školske ustanove, UKSOA, NSZ, KZM 0 0 0 12.200.000 7.320.000 4.880.000

 

SPECIFIČNI CILj 2: INDIKATORI:
Povećana usklađenost znanja, veština i kompetencija koje se stiču u procesu celoživotnog učenja sa potrebama tržišta rada Povećanje broja mladih koji su stekli stručnu praksu tokom školovanja

Povećanje broja poslodavaca koji pruža stručne prakse

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Poslodavaci i drugi relevantni akteri aktivno i kontinuirano učestvuju u kreiranju i sprovođenju koncepta celoživotnog učenja. Podržati aktivno uključivanje poslodavaca i drugih relevantnih aktera u kreiranje i sprovođenje kurikuluma srednjeg obrazovanja (sektorska veća) – Broj poslodavaca koji su aktivno uključeni (najmanje 120)

– Procenat srednjoškolskih obrazovnih institucija koje su aktivno uključile poslodavce (najmanje 70%)

2015 – 2017 Lokalni MPNTR MP, MRZBSP, PKS,

CSOOD, ZUOV,

MOS, Privatni sektor

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Unaprediti mehanizme podrške poslodavcima i drugim relevantnim akterima koji sprovode programe celoživotnog učenja mladih (realni susreti, obuke.za defic. zanimanja, prakse, itd.) – Broj podržanih poslodavaca i drugih relevantnih aktera (150)

– Broj mladih koji su učestvovali u programima (najmanje 4.500)

2015 – 2017 Republički, pokrajinski MPNTR

MOS

MP, MRZBSP, NAKZM, SKONUS, PKS, NSZ, KONUS, NSVO. 16.000.000 4.000.000

MOS 4.000.000

12.000.000 48.000.000 12.000.000 36.000.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređeni su uslovi i mehanizmi za sprovođenje stručnih praksi i drugih oblika sticanja radnog iskustva Uspostaviti Nacionalni program stručnih praksi uz međusektorsku koordinaciju i saradnju sa predstavnicima poslodavaca na sprovođenju i evaluaciji – Broj poslodavaca koji je uključen u sprovođenje programa (najmanje 120)

– Broj mladih koji su uključeni u programa (najmanje 4.000)

2016 – 2017 Republički MOS

PKS

MP, MRZBSP, MPNTR, KOMS, NAPOR, NAKZM, SKONUS, OCD,  NSZ, KONUS, USS 0 0 0 4.000.000 1.000.000 3.000.000
Podržati razvoj mehanizama za sprovođenje radnih praksi i drugih oblika sticanja radnog iskustva u toku procesa školovanja i van njega – Broj podržanih procesa (12)

– Broj mladih koji je stekao radno iksustvo (najmanje 8.000)

2015-2017 Republički MPNTR

MOS

MP, MRZBSP, PKS, OCD 16.000.000 4.000.000

MOS 4.000.000

12.000.000 48.000.000 12.000.000 36.000.000
Razviti model podrške poslodavcima i organizacijama civilnog društva koje sprovode i razvijaju mehanizme za sprovođenje drugih oblika sticanja radnog iskustva[4] – Broj podržanih programa (90)

– Broj mladih koji su prošli drugi vid sticanja radnog iskustva (najmanje 9.000)

2015-2017 Republički MOS MP, MRZBSP, PKS, KOMS, NAPOR, OCD 16.000.000 4.000.000

MOS 4.000.000

12.000.000 48.000.000 12.000.000 36.000.000

 

SPECIFIČNI CILj 3: INDIKATORI:
Omogućeni podsticajni uslovi za razvoj preduzetništva mladih Povećanje procenta mladih koji su pokrenuli sopstveni biznis nakon programa/servisa ili uz podršku države

Povećanje broja mladih sa pozitivnim stavom o preduzetništvu

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Stvoren podsticajni okvir javnih politika koji definiše preduzetništvo mladih i njegovo okruženje Podržati usvajanje zakonskih i podzakonskih akata koji prepoznaju, olakšavaju i podstiču preduzetništvo mladih i pojednostavljuju procedure za mlade preduzetnike u prvim godina poslovanja –  Razvijen predlog mera za podsticaj preduzetništva mladih

– Procenat predstavnika mladih koji je učestvovao u procesima razvoja predloga (najmanje 30%)

– Procenat usvojenih predloga mera u okviru donešenih zakonskih i podzakonskih akata (najmanje 80%)

2015-2017 Republički MP MOS, MRZBSP, UKSOA   Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Razviti mehanizame za finansijsku podršku mladima pri pokretanju biznisa, posebno finansiranjem start-up[5]  (Startup), socijalnog i inovativnog preduzetništva, kao i zadrugarstva –  Broj finansiranih predzetničkih aktivnosti mladih (30)

–  Broj mladih uključenih u podržane preduzetničke aktivnosti  (najmanje 500)

2015-2017 Republički, pokrajniski, lokalni MP MOS, MRZBSP, MF, KOMS, UKSOA 6.100.000 2.100.000

MOS 2.000.000

4.000.000

 

18.300.000 6.300.000

MOS 6.000.000

12.000.000

 

Razviti afirmativne mere namenjene mladim ženama koje žele da postanu preduzetnice, posebno u manje razvijenim područjima – Broj mladih žena obuhvaćnih afirmativnim merama (najmanje 2.000)

– Procenat obuhvaćenih mladih žena iz ruralnih sredina (najmanje 70%)

2015-2017 Republički, pokrajniski, lokalni MPNTR

MOS

MP

 

MP, MF., JLS,OC D, MRZBSP, MDULSS 8.000.000 2.000.000

 

6.000.000 24.000.000 6.000.000 18.000.000
Unaprediti i podržati omladinsko, đačko i studentsko zadrugarstvo – Broj podržanih inicijativa (najmanje 150)

– Broj mladih uključenih u zadrugarstvo (najmanje 1.500)

2015-2017 Republički, pokrajniski, lokalni MPNTR

MOS

MP

 

MP, MF., JLS,OC D, MRZBSP, MDULSS 8.000.000 2.000.000

 

6.000.000 24.000.000 6.000.000 18.000.000
Podržati razvoj i realizaciju podsticajnog i pravno uređenog modela za ulaganje privrednog sektora u mlade preduzetnike –  Iznos sredstava koji je uložio privredni sektor u mlade preduzetnike (najmanje 100.000.000 dinara)

–  Broj mladih preduzetnika koji je otvorio svoja preduzeća koristeći model (najmanje 150)

2015-2016 Republički MP MOS, MRZBSP, MF, KOMS, UKSOA 1.830.000 610.000 1.220.000 3.660.000 1.220.000 2.440.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Postoje mehanizmi za sticanje preduzetničkih znanja i veština i finansijske pismenosti u okviru obrazovanja Uvesti preduzetničke veštine i znanja i finansijsku pismenost u nastavne programe na svim nivoima formalnog obrazovanja –  Preduzetničke veštine i znanja i finansijska pismenost su uvedeni u nastavne programe 2015-2016 Republički, Lokalni MPNTR MOS, MP, UKSOA 24.400.000 12.200.000 12.200.000 48.800.000 24.400.000 24.400.000
Pružiti podršku programima i servisima OCD koje podstiču sticanje preduzetničkih znanja i veština (posebno u kreativnoj indstriji i poljoprivredi) i finansijske pismenosti mladih –  Broj podržanih programa i servisa (12)

–  Broj mladih koji su prošli kroz programe i servise (najmanje 3.000)

 

 

2015-2017 Republički, pokrajniski, lokalni MOS MP, MRZBSP, KZSCD, MPNTR 24.400.000 10.000.000

MOS 10.000.000

14.400.000 73.200.000 30.000.000 43.200.000
Podržati uvođenje programa Pasoša preduzetničkih veština na nacionalnom nivou –  Broj kompanija koji prepoznaje Pasoše (najmanje 100)

–  Broj mladih koji koristi program Pasoša (najmanje 4.000)

2017 Republički, pokrajniski, lokalni MOS MP, DMuS 0 0 0 2.440.000 2.440.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Razvijeni održivi programi dugoročne podrške mladima koji se odlučuju na samozapošljavanje Podržati formiranje i rad centara za podršku razvoju biznisa (CPRB) pri univerzitetima –  Broj podržanih CPRB-ova u osnivanju i radu (najmanje 3)

–  Broj mladih koji koriste usluge CPRB-ova (najmanje 1.500)

–  Broj mladih koji su započeli svoj biznis nakon korišćenja usluga CPRB-ova (najmanje 500)

2016-2017 Republički, lokalni MP MOS, MPNTR, PKS, NZS, NARR, KOMS, UKSOA 0 0 0 128.100.000 128.100.000 0
Podržati razvoj internet savetovališta koja pomažu i podstiču mlade da započnu svoj biznis –  Broj podržanih usluga internet savetovališta (najmanje 6)

–  Broj mladih koji su korisnici usluga internet savetovališta (najmanje 30.000)

2016-2017 Republički MOS MP, UKSOA 0 0 0 36.600.000 36.600.000 0
Pružiti podršku otvaranju lokalnih biznis inkubatora (LBI) za pružanje biznis start-up podrške i pružanje mentorske podrške kroz različite modele međusektorske saradnje, posebno u kreativnim industrijama –  Broj podržanih/ otvopenih LBI (najmanje 30)

–  Procenat opština koje imaju (najmanje 30%)

–  Broj mladih koji koriste usluge (najmanje 3.500)

–  Broj kompanija koji koriste usluge LBI-ja  (najmanje 150)

2015-2017 Lokalni MP

MOS

JLS, MPNTR, NSZ, PKS, Privatni sektor,  KOMS, NAPOR, NAKZM i ostala UKSOA 36.600.000 10.000.000

 

MOS 10.000.000

26.600.000 109.800.000 30.000.000 79.800.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Stvoreni su uslovi za razvoj socijalnog preduzetništva mladih  zasnovanina društvenom razumevanju i podršci preduzetništvu i inovativnosti Podržati aktivnosti koje povezuju inovativnost, socijalno preduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje i otvaranje socijalnih preduzeća –  Broj podržanih aktivnosti (60)

–  Broj mladih koji su pokrenuli socijalno preduzetništvo putem podržanih aktivnosti (najmanje 6.000)

2015-2017 Međuopštinski, lokalni MP MOS, MRZBSP MPNTR, NSZ, PKS, Privatni sektor, KZM i ostala UKSOA 40.000.000 30.000.000 10.000.000 120.000.000 90.000.000 30.000.000
Obezbediti razvoj preduzetničke kulture kod mladih, informisanja o primerima dobre prakse mladih preduzetnika i pozitivnog uticaja na društvo i zajednicu –  Broj podržanih programa (6)

–  Broj mladih koji su obuhvaćeni programima (najmanje 6.000)

2015-2017 Međuopštinski, lokalni MP

MOS

MPNTR, MKI, UKSOA 4.270.000 2.000.000

MOS 2.000.000

2. 270.000

Međunarodni partneri

12.810.000 6.000.000

MOS 6.000.000

6.810.000

Međunarodni partneri

 

SPECIFIČNI CILj 4: INDIKATORI:
Razvijen funkcionalan i održiv sistem karijernog vođenja i savetovanja mladih Povećanje procenta mladih koji su dobili uslugu KViS

Povećanje procenta mladih koji uslugu KViS oceljuju pozitivno

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređen nacionalni okvir za KViS Podržati osnivanje Nacionalnog resursnog centra za KViS i razvoja mehanizama za upravljanje znanjem o KViS –  Osnovan Nacionalni resursni centar

–  Mehanizmi su razvijeni uz učešće predstavnika mladih

2015-2016 Republički MPNTR

Tempus fondacija

MOS

MRZBSP

KOMS, NAKZM, NSZ, SKONUS, USS, UPS, BOŠ, GIZ Srbija, Centri za karijerno vođenje i savetovanje, PKS, OCD 225.700.000 4.000.000

 

MOS 2.000.000

 

221.700.000 451.400.000 8.000.000

 

MOS 6.000.000

443.400.000
Pružiti podršku osnivanju Nacionalnog foruma za KViS i učešće u radu Evropske mreže politika celoživotnog vođenja –  Nacionalni forum je osnovan

–  Nacionalni forum je uključen u rad Evropske mreže politika celoživotnog vođenja

2016-2017 Republički Tela nadležna za rad Nacionalnog resursnog centra

 

TF,

BOŠ, NSZ, PKS, SKONUS, USS, OCD

0 0 0 18.910.000 2.000.000 16.910.000
Razviti mehanizme za merenje efekata različitih usluga KViS po zapošljivost mladih, koji uključuje efekte na različite kategorije mladih –  Mehanizmi su razvijeni

–  Merenja su izvršena

– Procenat učešća predstavnika mladih uključenih u proces razvoja mehanizama (najmanje 30%)

2016-2017 Republički Tela nadležna za rad Nacionalnog resursnog centra CZKViS, TF,

BOŠ, NSZ, PKS, SKONUS, USS , OCD

0 0 0 3.050.000 300.000 2.750.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Razvijen mehanizam za kontinuirano sprovođenje i unapređivanje standarda i programa KViS mladih Unaprediti programe i metodologiju KViS za studente –  Procenat studenata koji su dobili uslugu KViS-a (najmanje 70%)

– Procenat studenata koji pozitivno ocenjuje uslugu (najmanje 50%)

2016-2017 Republički, lokalni Tela nadležna za rad Nacionalnog resursnog centra UCZRK, TF, NSZ, PKS, BOŠ, SKONUS, USS, OCD 0 0 0 9.150.000

 

Redovni rad NRC

1.000.000 8.150.000
Obezbediti razvoj postojećih i stvaranje novih programa KViSza mlade u sistemu srednjeg obrazovanja –  Procenat učenika koji su dobili uslugu KViS-a (najmanje 80%)

– Procenat učenika koji pozitivno ocenjuje uslugu ( najmanje 60%)

2016-2017 Republički, lokalni Tela nadležna za rad Nacionalnog resursnog centra TF, NSZ, PKS, SKONUS, USS, BOŠ, OCD 0 0 0 12.200.000

 

Redovni rad NRC

1.000.000 11.200.000
Podržati unapređenje postojećih i razvoj novih programa KViS za nezaposlene mlade van sistema obrazovanja, kao i mlade iz osetljivih grupa –  Brojmladih koji su dobili uslugu KViS-a (najmanje 15.000)

– Procenat mladih koji pozitivno ocenjuje uslugu (najmanje 50%)

2016-2017 Republički, lokalni Tela nadležna za rad Nacionalnog resursnog centra TF,

BOŠ, NSZ, PKS, SKONUS, OCD

0 0 0 6.100.000

 

Redovni rad NRC

600.000 5.500.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Povećan broj centara za KViS koji pružaju usluge mladima i lokalnih timova za KViS mladih Podržati osnivanje novih centara i timova za KViS pri školama, fakultetima, univerzitetima, udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM –  Broj podržanih novih centara (20)

–  Broj mladih koji dobijaju usluge KViS-a od strane novih centara (najmanje 10.000)

2016-2017 Lokalni Tela nadležna za rad Nacionalnog resursnog centra Univerziteti, Fakulteti, Učenički i studentski parlamenti, JLS,

OCD, KZM, SKONUS

0 0 0 97.600.000 10.000.000 87.600.000
Pružiti podršku uspostavljanju regionalnih timova koji pružaju usluge KViS mladima iz osetljivih društvenih grupa –  Broj podržanih regionalnih timova (najmanje 5)

–  Broj aktivnosti koji sprovode (najmanje 35)

–  Broj mladih iz društveno osetljivih grupa koji dobijaju usluge (najmanje 5.000)

2016-2017 Regionalni Tela nadležna za rad Nacionalnog resursnog centra NSZ, JLS, OCD 0 0 0 91.500.000 9.000.000 82.500.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Kontinuirana primena programa, standarda i usluga KViS u okviru obrazovnih institucija Obezbediti sprovođenje godišnje evaluacije programa i metodolije KViS za mlade u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja –  Procenat studenata koji je učestvovao u evaluaciju (najmanje 60%)

–  Procenat učenika koji je učestvovao u evaluaciju (najmanje 60%)

2015-2017 Lokalni Tela nadležna za rad Nacionalnog resursnog centra Univerziteti, Fakulteti, SKONUS, Studentski parlamenti, CZKViS, Školski odbori, Učenički parlamenti, USS, BOŠ, OCD 2.440.000 230.000 2.210.000 7.320.000 700.000 6.620.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Obezbeđena je kontinuirana primena programa, standarda i usluga KViS van obrazovnih institucija Podržati aktivnosti KViS za nezaposlene mlade van sistema obrazovanja, kao i mlade iz osetljivih grupa, uz korišćenje uspostavljenih standarda KViS –  Broj podržanih aktivnosti (najmanje 12)

–  Broj mladih koji su dobili uslugu KViS putem ovih aktivnosti (najmanje 3.000)

2015-2017 Lokalni Tela nadležna za rad Nacionalnog resursnog centra 4.000.000 4.000.000 0 12.000.000

 

12.000.000

 

Redovni rad NRC

0
Obezbediti podršku za programe KZM za KViS mladih na lokalnom nivou (uključujući i usavršavanje predstavnika KzM za pružanje usluga karijernog informisanja mladih) –  Broj podržanih programa (najmanje 12)

–  Broj mladih koji su dobili uslugu KViS putem ovih programa (najmanje 3.000)

2015-2017 Lokalni Tela nadležna za rad Nacionalnog resursnog centra 4.000.000 4.000.000 0 12.000.000 12.000.000

Redovni rad NRC

0

 

 

 

5.2. Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih

 

STRATEŠKI CILj: Unapređen kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnosti mladih

 

SPECIFIČNI CILj 1: INDIKATORI:
Obezbeđeni su uslovi za razvoj kreativnosti, inovativnosti i inicijative mladih  i sticanje kompetencija u okviru celoživotnog učenja Povećanje procenta mladih koji formalno obrazovanje smatra prilagođeno potrebama i sticanju kompetencija

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređene su vaspitne i pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika i stručnih saradnika u radu sa mladima Inicirati izmene propisa tako da udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti mogu da podnose na akreditaciju programe stalnog stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika. – Izmenjen Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju 2016 Nacionalni MPNTR

 

MPN

ZUOV

MOS

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podstaći i podržati udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti da razviju i akredituju programe stalnog stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika

 

– Broj podržanihprograma u razvoju i akreditovanju  (3)

– Procenat škola i nastavnika koji koristi podržane programe (najmanje 10%)

 

2017 Nacionalni

Pokrajinski

 

Lokalni

MOS

ZUOV

Osnovne i srednje škole

Fakulteti

Visoke škole strukovnih studija

MPNTR

MOS

JLS

Donatori

OCD

0 0 0 3.050.000 3.050.000 0
Osnažiti predstavnička tela učenika i studenata za aktivno učešće u razvoju i primeni metodologije i sistema merenja efekata stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika

 

– Broj održanih okruglih stolova (20)

-Broj mladih koji je učestvovao (najmanje 1000)

2016-2017 Nacionalni

 

Pokrajinski

 

Lokalni

MOS

MPNTR

Osnovne i srednje škole

Fakulteti

MPNTR

MOS

Jedinica lokalne samoupravae

Donatori

OCD

ZUOV

0 0 0 1.220.000 1.220.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Obezbeđeno je kontinuirano unapređenje nastave i vannastavnih aktivnosti kroz saradnju obrazovnih ustanova i subjekata omladinske politike

 

Podržati aktivno učešće predstavničkih tela učenika i studenata u razvoju programa rada škole i studijskih programa

 

-Broj podržanih incijativa (8)

 

 

 

 

2016-2017 Univerziteti

 

Fakulteti

 

Visoke škole

Srednje škole

MOS MOS, MPNTR

Učeničkii studentski parlamenti

Udruženja mladih i za mlade

KOMS, KZM

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta

ZUOV

0 0 0 3.660.000 3.660.000 0
Podržati programe koji promovišu solidarnost, razumevanje, toleranciju,  rodnu ravnopravnost i principe inkluzivnog društva u okviru vannastavne aktivnosti

 

– Broj podržanih programa (30)

-Broj mladih koji su učestvovali u programima, po polu (najmanje 900)

 

 

2015-2017 Nacionalni

 

Pokrajinski

 

Lokalni

MOS MOS MPNTR

OCD

KZM

međunarodne organizacije u Srbiji

Institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti

2.000.000 1.000.000

MOS 1.000.000

 

1.000.000

 

6.000.000

 

 

3.000.000

MOS 3.000.000

 

3.000.000

 

 

SPECIFIČNI CILj 2: INDIKATORI:
Unapređen  je kvalitet i dostupnost omladinskog rada i obezbeđeno njegovo prepoznavanje Povećanje broja  programa omladinskog rada

Povećanje broja omladinskih radnika

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređen kvalitet programa omladinskog rada i kapaciteti pružaoca usluga omladinskog rada.

 

Podržati istraživanja o potrebama mladih žena i muškaraca

 

– Broj mladih uključenih u istraživanje (najmanje 9.000)

– Broj sprovedenih istraživanja (3)

 

2015-2017 Nacionalni MOS NAPOR MOS

KOMS KZM

Udruženja mladih i za mlade

Privreda

Međunarodni i domaći donatori

Međunarodne i domaće organizacije

2.000.000 1.000.000

MOS 1.000.000

 

1.000.000

 

6.000.000

 

3.000.000

MOS 3.000.000

 

3.000.000

 

Obezbediti kontinuirano unapređivanje i razvoj novih programa u skladu sa potrebama mladih i društva

 

– Broj podržanih usluga /programa u unapređenju (5)

– Broj podržanih novih usluga/ programa  (10)

-Broj realizovanih aktivnosti  najmanje (najmanje 30)

 

2015-2017 Lokalni MOS NAPOR

MOS

KOMS

KZM

Udruženja mladih i za mlade

Privreda

JLS

2.000.000 2.000.000 0 9.000.000

 

6.000.000 3.000.000
Obezbediti kontinuirano praćenje efekata realizacije programa omladinskog rada u skladu sa razvijenim standardima za osiguranje kvaliteta. – Broj sprovedenih istraživanja (3)

 

2015-2017 Nacionalni MOS NAPOR

MOS

KOMS

KZM

 

2.000.000 2.000.000 0 6.000.000

 

2.000.000 4.000.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Obezbeđeno je prepoznavanje i priznavanje omladinskog rada kao usluge koja doprinosi unapređenju položaja mladih Podržati aktivnosti profesionalizacije delatnosti omladinskog rada kroz formalno i neformalno obrazovanje u skladu sa standardima zanimanja omladinskog rada; – Broj podržanih aktivnosti (10)

– Broj mladih koji su učestvovali u programima, po polu (najmanje 600)

2015-2017 Nacionalni MOS NAPOR

MOS

KOMS

KZM

 

4.000.000 4.000.000 0 10.000.000 4.000.000 6.000.000

 

SPECIFIČNI CILj 3: INDIKATORI:
Unapređene su mogućnosti ravnopravnog pristupa obrazovanju za sve podrškom mladima iz osetljivih društvenih grupa Povećanje broja mladih iz osetljivih grupa koji je učestvovao u nekom od programa podrške

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Razvijeni i primenjeni programi preventivnog delovanja radi smanjivanja broja mladih koji prevremeno napuštaju školovanje Podržati programe za osnaživanje predstavničkih tela učenika i studenata za pružanje vršnjačke podrške mladima u riziku od napuštanja školovanja

 

– Broj učeničkih/ studentskih parlamenata koji su prošli programe (najmanje 2.000)

– Procenat škola/ fakulteta u kojima su učenički parlamenti prošli programe  (najmanje 20% fakulteta i 30% škola))

2015-2017 Nacionalni

 

Lokalni

MPNTR MOS

Međunarodne i domaće organizacije

Škole

Fakulteti

Instituti

KZM

OCD

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

  UNICEF finansira  ceo program MPNTR
Podržati udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i kancelarije za mlade  u pružanju podrške mladima u riziku od napuštanja školovanja

 

 

– Broj podržanih programa (7)

– Procenat opština u kojima su sprovedeni programi (najmanje 20%)

– Broj mladih koji je učestovao u programima, po polu (najmanje 5.000)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

MOS

 

MPNTR,KZM, OCD 7.000.000 3.000.000

 

MOS 2.000.000

 

4.000.000 21.000.000 9.000.000

 

MOS 6.000.000

 

12.000.000
Podržati programe podrške u ispunjavanju svih aspekata pristupačnosti (fizička, sadržajna, finansijska) i prilagođenosti obrazovanja u skladu sa važećim propisima i preporukama – Broj podržanih programa edukacije na temu pristupačnosti (10)

– Broj adaptiranih objekata (najmanje 10)

 

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

MPNTR MOS, MRZBSP,

JLS,OCD

7.000.000 3.000.000

 

MOS 1.000.000

 

4.000.000 21.000.000

 

9.000.000

 

MOS 3.000.000

 

12.000.000

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređeni mehanizmi praktične podrške mladima iz osetljivih grupa za obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama Podržati programe za obuku nastavnika i stručnih saradnika za prilagođavanje potrebama mladih iz osetljivih društvenih grupa u skladu sa inkluzivnim principima u obrazovanju – Broj podržanih programa (15)

– Procenat nastavnika koji je prošao programe obuke (najmanje 10%)

 

2015-2017 Lokalni MPNTR MPNTR

MOS

međunarodne i domaće organizacije

Škole

Fakulteti

KOMS

KZM

OCD

5.700.000 600.000 5.100.000 17.324.000 1.800.000 15.524.000
Podržati programe senzibilizacije nastavnika i roditelja za promenu kulturoloških matrica koje nameću limitirajuće rodne uloge

 

– Broj održanih obuka nastavnika u srednjem i visokom obrazovanju (30)

– Broj nastavnika koji su prošli obuke, po polu (najmanje 400)

– Broj roditelja/ staratelja koji su učestvovali u obukama, po polu (najmanje 200)

2015-2017 Lokalni

 

MPNTR MPNTR

MOS

Međunarodne i domaće organizacije

Škole

Fakulteti

KOMS KZM OCD

2.500.000 1.000.000 1.500.000 7.500.000

 

3.000.000 4.500.000

 

Razviti mrežu vršnjačke podrške (mentorstvo, vršnjačka asistencija) obrazovanju mladih iz osetljivih grupa

 

– Broj podržanih aktivnosti (20)

– Broj mladih koji učestvuju u mreži vršnjačke podrške, po polu (najmanje 800)

 

2016-2017 Nacionalni MOS MOS

Učenički i studentski parlament

KOMS

KZM

OCD

Obrazovne ustanove

0 0 0 2.440.000

 

1.220.000 1.220.000

 

Unaprediti programe podsticajnih mera i mehanizme primene za uključivanje i uspešan nastavak školovanja mladih iz osetljivih grupa  uvažavajući socijalnu dimenziju -Broj mladih koji su dobili stipendiju (najmanje 200)

-Procenat korisnika mera iz osetljivih grupa mladih , po polu  (najmanje 30%)

2015-2017 Nacionalni

 

Lokalni

MPNTR MPNTR

MOS

Jedinica lokalne samouprave

Kompanije

Fondacije

7.600.000 1.500.000 6.100.000 22.800.000

 

4.500.000

Kod Mobilnosti su za studije u inostranstvu

18.300.000

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Razvijeni mehanizmi podrške mladima koji su napustili obrazovanje da se vrate u sistem obrazovanja  i steknu kvalifikaciju

 

Podržati uspostavljanje programa učenja na daljinu i drugih savremenih metoda za povećanje obuhvata mladih koji su napustili ili nisu bili uključeni u formalno obrazovanje – Broj podržanih uspostavljenih programa (20)

– Uspostavljena procedura za sertifikovanje učenja na daljinu

– Procenat obuhvata mladih programima, po polu (najmanje 2%)

2017 Univerzitet

 

Škola

MPNTR MPNTR

Univerziteti

Fakulteti

Visoke škole

0 0 0 8.000.000

 

800.000 7.200.000

 

Unaprediti regulativni okvir u visokom obrazovanju koji obezbeđuje podsticaj za prilagođavanje nastave školovanju studenata uz rad, roditeljstvo, itd. – Broj podržanih tribina (10)- – Izmenjen Zakon o visokom obrazovanju u skladu sa zaključcima tribina

 

2015-2017 Nacionalni MOS

MPNTR

Fakulteti Univerziteti

Visoke škole Studentski parlamenti

Studentske organizacije

Stručna javnost

2.000.000 2.000.000

 

MOS 1.000.000

 

0 2.000.000

 

MOS 1.000.000

2.000.000 0
Razvijati programe podrške za nastavak školovanja mladim roditeljima, posebno mladim majkama – Broj korisnika stipendija (30)

– Procenat zastupljenosti oba pola u stipendiranju (najmanje 40%)

2017 Nacionalni MPNTR MOS 0 0 0 7.320.000

 

7.320.000 0

 

SPECIFIČNI CILj 4: INDIKATORI:
Omogućeno prepoznavanje i obezbeđena podrška razvoju potencijala nadarenih i talentovanih mladih Povećanje broja mladih koji su podržani u razvoju potencijala i talenata

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Prepoznati i podržati nadarene i talentovane učenike, studente i mlade u razvoju ličnih interesovanja i potencijala

 

Podržati razvoj sistema za identifikaciju nadarenih i talentovanih učenika i studenata i adekvatne mehanizme podrške u nerazvijenim, siromašnim devastiranim područjima – Razvijen mehanizam za poseban pristup prepoznavanja mladih talenata u nerazvijenim, siromašnim i devastiranim lokalnim zajednicama

 

2015-2017 Lokalni MPNTR  MOS Istraživački i naučni centri

redstavnici privrede

Škole

akuklteti

Visoke škole

Učenički i studentski parlamenti

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Razviti i unaprediti programe podrške stručnog razvoja i usavršavanja koji omogućavaju nadarenim i talentovanim učenicima i studenatima razvoj interesovanja, kreativnosti i inovativnosti

 

– Broj podržanih projekata (30)

– Broj razvijenih programa  (najmanje 10)

 

 

2015-2017 Nacionalni MPNTR

MOS

Istraživački i naučni centri

redstavnici privrede

Škole

Fakuklteti

Visoke škole

Učenički i studentski parlamenti

4.000.000 1.000.000 3.000.000 12.000.000

 

3.000.000 9.000.000

 

Podržati razvoj vannastavnih aktivnosti saradnjom sa naučnim, kulturnim, sportskim, tehničko-tehnološkim i drugim institucijama koje pružaju  razvojne mogućnosti mladima – Broj ostvarenih sporazuma sa između fakulteta ili škola sa predtavnicima privred/naučnim institucijama itd (najmanje 20)

 

2016-2017 Nacionalni

 

Lokalni

MOS MPNTR  Istraživački i naučni centri Predstavnici privrede

Škole Fakuklteti

Visoke škole Univerziteti

Stručne organizacije

Učenički i studentski parlamenti

0 0 0 2.440.000

 

0 2.440.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Obezbeđena je podrška obrazovanju, usavršavanju, zapošljavanju i vrednovanju postignuća nadarenih i talentovanih učenika i studenata

 

Omogućiti nagrađivanje i stipendiranje mladih talenata kroz dalji rad Fonda za mlade talente Republike Srbije i unapređenje drugih načina stipendiranja i nagrađivanja – Broj nagrađenih i stipendiranih mladih, po polu (najmanje 1.200)

 

2015-2017 Nacionalni MOS MOS

MPNTR

Privreda

787.570.000 787.570.000 0 2.362.710.000

Fomd za mlade talente

2.362.710.000

 

0

 

Razvijeni programi promocije i podrške obrazovanja mladih žena u tehničkim i prirodnim naukama

 

– Broj dodeljenih  stipendija (najmanje 60)

– Procenat stipendija za  mlade žene (najmanje 40%)

2016-2017 Nacionalni MOS MPNTR 0 0 0 7.320.000

 

7.320.000
Uspostaviti kontinuiranu saradnju subjekata omladinske politike sa privatnim i javnim sektorom u cilju profesionalnog razvoja, zapošljavanja i samozapošljavanja  mladih talenata

 

– Broj stipendiranih talenata,po polu, koji je obavio  u roku od godinu dana od završetka studija praksu, stažiranje ili dobio posao u zemlji (najmanje 80%)

– Broj stiprendiranih koji je pokrenuo sopstveni biznis, po polu (najmanje 20%)

2015-2017 Lokalni MOS  MPNTR

Privreda

Jedinica lokalne samouprave

Univerziteti

Fakulteti

Visoke škole

Srednje škole

Centri za razvoj karijere NSZ

8.000.000 4.000.000 4.000.000 24.000.000

 

12.000.000 12.000.000

 

 predstave u Evropi.

2 thoughts to “Akcioni plan za sprovođenje Strategije 1/3”

 1. Podržati promociju primera dobre prakse mladih koji su prošli programe koji podstiču zapošljivost i zaposlenost mladih putem mas-medija,društvenih mreža,sajtova fakulteta i portala.Reference

 2. kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija mladih iz društveno osetljivih grupa.Reference

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *