Zašto je važno uključiti se u proces strukturiranog dijaloga?

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Strukturirani dijalog podrazumeva aktivno učešće u procesima donošenja odluka, koje se zasniva na principu ko-menadžementa. Mladi i donosioci odluka na strukturirani način razgovaraju o temama koje su važne mladima i dogovaraju se oko potencijalnih rešenja. Ovakav dijalog često nije prisutan u lokalnim zajednicama, a postojeći mehanizmi (ako uopšte postoje) često se ne koriste u praksi i ne ispunjavaju svoju ulogu.

 

LOKALNI DONOSIOCI ODLUKA ČESTO NE VIDE PROBLEME MLADIH KAO PRIORITETE LOKALNE SAMOUPRAVE, TE IM NE PRIDAJU DOVOLJNO PAŽNJE U PROCESU KREIRANJA JAVNIH POLITIKA. 

 

S druge strane, mladi u lokalnim zajednicama često nemaju dovoljno razvijene kapacitete i mehanizme da ravnopravno učestvuju u donošenju odluka. Iako je nastao na evropskom nivou, strukturirani dijalog svoj pravi uticaj u vidu konkretnih rezultata dobija „spuštanjem“ na lokalni nivo, gde se jasno mogu mapirati problemi i izazovi mladih, i gde je najlakše okupiti sve lokalne donosioce odluka, te angažovati ih u procesu konsultacija sa mladima.

Organizacije mladih i za mlade koje su aktivne na lokalnom nivou treba da uzmu učešće u strukturiranom dijalogu da bi svoje potrebe i „goruće“ teme lakše komunicirale ka lokalnim donosiocima odluka, te zagovarale usvajanje sopstvenih preporuka u cilju unapređenja omladinske politike na lokalu.

Iz ovoga možemo zaključiti da uspešnost strukturiranog dijaloga zavisi od broja organizacija i mladih koji se u proces redovno uključuju.

 

VAŽNO JE OSIGURATI DA SE ŠTO VEĆI BROJ MLADIH UKLJUČI U PROCES KONSULTACIJA, KAO I DA SE OSIGURA UČEŠĆE MLADIH IZ RAZLIČITIH DRUŠTVENIH GRUPA. 

 

Kako su mladi heterogena grupa, njihove potrebe se mogu razlikovati, a strukturirani dijalog omogućuje da se sve te potrebe okupe na jednom mestu i da se za svaku od njih nađe adekvatno rešenje, mera ili strategija kako bi se problemi uspešno rešili.

U državama gde je učešće predstavnika civilnog sektora jako, veće su šanse da se rezultati strukturiranog dijaloga uvrste u nacionalne politike. Uticaj strukturiranog dijaloga na nacionalnom nivou umnogome zavisi od motivacije, upornosti i volje nacionalne radne grupe da usvojene preporuke sa EU omladinskih konferencija uvek stavlja u prvi plan prilikom kreiranja javnih politika u oblasti mladih. Ponekad je veliki izazov ovoj radnoj grupi da akcentuje sve preporuke, jer je kontekst u kojem su one definisane preširok, te posebnu pažnju treba posvetiti uklapanju istih u okvir nacionalne politike.

 

NA EVROPSKOM NIVOU, STRUKTURIRANI DIJALOG DONEO JE NEKE POZITIVNE PROMENE, KAO ŠTO JE DOKUMENT EVROPSKA GARANCIJA ZA MLADE.  

 

Kao direktna posledica konsultacija sa mladima, Evropska komisija je počela izdvajati više sredstava za kreiranje politike koje se tiču unapređenja zapošljivosti, te smanjivanju stope nezaposlenosti mladih. Kao rezultat toga, dobili smo dokument Evropska garancija za mlade (eng. Youth Guarantee), koji je obavezao sve članice EU da osiguraju pristojne poslove za mlade, kao i prilike za profesionalno i stručno usavršavanje.

S obzirom na to da se strukturirani dijalog sprovodi kroz konsultacije sa mladima i donosiocima odluka u lokalnim zajednicama, ovaj proces omogućava uvid u potrebe i probleme mladih, njihova razmišljanja i ideje. Strukturirani dijalog nudi mogućnost svim akterima da saznaju dosta o mladima i izazovima sa kojima se oni susreću. Uključivanje u strukturirani dijalog omogućuje organizacijama mladih i za mlade bolji uvid u potrebe njihovih članova, korisnika i volontera. Kroz stalne konsultacije sa svojim ciljnim grupama, organizacije mogu bolje razumeti kakav je položaj mladih u lokalnoj zajednici, i da u skladu sa tim uspešnije prilagode svoje aktivnosti i programe, ali i da zagovaraju da i ostali akteri rade na tome.

 

UKLJUČI SE U STRUKTURIRANI DIJALOG VEĆ DANAS I DOPRINESI KREIRANJU BUDUĆNOSTI MLADIH!