Lokalne inicijative

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

LOKALNE INICIJATIVE U OKVIRU PROJEKTA GLAS MLADIH U DEMOKRATSKIM PROCESIMA

 

Lokalne inicijative se realizuju u:

Grad Kragujevac

Grad Sremska Mitrovica

Opština Raška

Grad Čačak

Grad Sombor

Opština Brus

 

 

Lokalne inicijative koje će biti pokrenute u 5 opština/gradova biće finalni rezultat obuka i sesija koje će lokalni koordinatori/ke proći tokom projekta. Svaki par koordinatora će kao follow up aktivnost imati da koristeći metode strukturiranog dijaloga pozitivno utiču na rešavanje prioritetnog problema u svojoj lokalnoj zajednici. KOMS će podržati svaku lokalnu inicijativu koja je u skladu sa vrednostima KOMSa tako što će pružiti mentorsku i logističku podršku za njeno sprovođenje. Takođe, KOMS će koristiti i online platformu za strukturirani dijalog za promociju svih uspešnih lokalnih inicijativa i primera dobre prakse, kako bi uticao na širu primenu metoda strukturiranog dijaloga ne bi li u nekoj skorijoj budućnosti to dovelo do stvaranja mreže lokalnih koordinatora i velikog broja opština/gradova koji primenjuju strukturirani dijalog, a kojima će KOMS dati mentorsku i strukturnu podršku.

 

KOMS će uz pomoć lokalnih koordinatora/ki organizovati po jednu lokalnu sesiju u svakoj izabranoj opštini/gradu na kojoj će učestvovati predstavici/ce Nacionalne radne grupe iz redova ministarstava koje učestvuju u njenom radu, predstavnici/ce jedinice lokalne samouprave, predstavnici/ce organizacija civilnog društva, kao i neorganizovani mladi koji učestvuju aktivno u lokalnoj zajednici, po principu Quadrialogue metoda Saveta Evrope. Sesije će biti otvorene za širu javnost, biće informativnog karaktera i koristiće se za konsultacije sa mladima iz tih opština/gradova. Zaključci sa sesija će poslužiti lokalnim koordinatorima kao važne ulazne informacije u formulisanju pravaca buduće inicijative koju će pokrenuti, dok će same sesije promovisati strukturirani dijalog i uključiti mlade i motivisati ih da nastave da aktivno učestvuju u dijalogu sa donosiocima odluka.

 

S obzirom da je uvođenje strukturiranog dijaloga u Srbiji na samom početku, KOMS će organizovati dva treninga za predložene koordinatore/ke u 5 opština koje će biti odabrane na osnovu javnog poziva i jasno definisanih kriterijuma. Svaku opštinu će predstavljati po dva koordinatora/ki, jedan/na iz lokalne uprave a drugi/a iz civilnog sektora. Izabrani koordinatori/ke će zajednički proći dve trodnevne obuke, na kojima će, pored novih saznanja, moći i da razmene dotadašnja iskustva, probleme sa kojima su se u poslu suočavali i kako da se zajednički bore za njihovo rešavanje. Prva obuka će biti organizovana na temu strukturiranog dijaloga, kako bi se budući lokalni koordinatori/ke na samom početku upoznali sa metodologijom, primenom strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou, mogućnostima za prilagođavanje takvog modela u njihovoj lokalnoj zajednici, itd. Druga obuka će imati za cilj da im omogući da nauče kako da obrade sve informacije i ulazne informacije koji su u lokalnoj zajednici dobili kako od mladih tako i od donosioca odluka i formulišu ih u konkretnu javnu politiku čiju će primenu zagovarati u svojoj opštini/gradu.

 

KOMS želi da kroz strukturirani dijalog omogući svakoj mladoj osobi da se uključi u proces donošenja odluka o mladima i aktivno utiče na lokalnu zajednicu u kojoj živi. Proces strukturiranog dijaloga ne može biti uspešan bez širokih konsultacija mladih i donosioca odluka u manjim, lokalnim sredinama. Da bismo imali kvalitetno sprovođenje pomenutih procesa konsultacija, neophodno je edukovati i obučiti lokalne koordinatore/ke o načinima motivisanja mladih na terenu i kako da ih informišu o mogućnosti koje su pred njima za aktivnu participaciju u demokratskim procesima. KOMS želi da pilotira model strukturiranog dijaloga u 5 lokalnih zajednica, obuči lokalne koordinatore/ke o modelu strukturiranog dijaloga i javnim politikama kako bi oni u saradnji sa mladima i donosiocima odluka inicirali rešavanje prioritetnih problema u svojoj lokalnoj sredini.