Kratka istorija strukturiranog dijaloga

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Strukturirani dijalog nastao je kao rezultat desetogodišnjeg zagovaračkog procesa za poboljšanje položaja mladih u Evropi. Prvi važniji dokumenti u kojem se okviri ovog procesa pojavljuju jesu Okvir za evropsku saradnju u oblasti mladih iz 2002. godine i Evropski pakt za mlade iz 2005. godine. Svaki od ovih dokumenata naglašava značaj dijaloga sa mladima, kao njihov doprinos u donošenju odluka i kreiranju politika koje ih se tiču.

TERMIN „STRUKTURIRANI DIJALOG“ SE PRVI PUT SPOMINJE 2005. GODINE. 

Odluka Saveta ministara iz 2005. gdine pozvala je sve države EU da pokrenu proces konsultacija sa mladima u državi, ali i ostalim relevantnim akterima – organizacijama civilnog društva, kao i predstavnicima donosioca odluka.

DONOŠENJEM EU STRATEGIJE ZA MLADE 2010-2018. MLADI SU NAJZAD I FORMALNO PREPOZNATI KAO RELEVANTNI AKTERI U DRUŠTVU. 

Nakon prepoznavanja potrebe mladih da učestvuju u kreiranju javnih politika i rešavaju aktuelne probleme u društvu osiguravajući njegov prosperitet, bilo je potrebno definisati načine koji će to i osigurati. Tako je uspostavljen proces strukturiranog dijaloga, kao prostora za dijalog između svih aktera u društvu relevantnih za omladinske politike. Ovako uspostavljen proces obavezao je Evropsku komisiju i sve države EU da redovno održavaju konsultacije sa mladima.

Od 2009. godine, Evropska unija sprovodi 18-mesečne cikluse strukturiranog dijaloga u okviru kojih mladi imaju priliku izneti svoja mišljenja i predloge kojima mogu uticati na kreiranje i oblikovanje EU politika za mlade. Ovaj vid konsultacija služi kao forum za mapiranje problema sa kojima se mladi u Evropi susreću, ali i za osmišljavanje rešenja za iste. Kako upravo mladi ljudi najbolje poznaju probleme sa kojima se svakodnevno susreću u društvu, strukturirani dijalog je alat koji pruža jedinstvenu priliku mladima da se uključe u diskusiju i odlučuju o sosptvenoj budućnosti.

Šta je urađeno do sada?

Do sada je provedeno pet 18-mesečnih ciklusa strukturiranog dijaloga, koji su se bavili sledećim temama:

  1. Ciklus 2010-2011, trio Španije, Belgije i Mađarske: Zapošljavanje mladih;
  2. Ciklus 2011-2012, trio Poljske, Danske i Kipra: Aktivno učešće mladih u demokratskim procesima;
  3. Ciklus 2013-2014, trio Irske, Litvanije i Grčke: Socijalna inkluzija maldih širom Evrope;
  4. Ciklus 2014-2015, trio Italije, Letonije i Luksemburga: Osnaživanje mladih za političku participaciju;
  5. Ciklus 2016-2017, trio Holandije, Slovačke i Malte: Osnaživanje mladih za učešće u raznolikom i inkluzivnom evropskom društvu Ready for life, ready for society;

Početkom jula 2017. godine, započeo je šesti po redu ciklus strukturiranog dijaloga pod sloganom „Mladi u Evropi: Šta dalje?, koji će se fokusirati na davanje preporuka za izradu nove EU strategije za mlade. Prvih 6 meseci ciklusa vodiće Estonija, pa će se prva konferencije održati u Talinu u oktobru 2017. godine, dok će ciklus biti nastavljen u Bugarskoj, a okončan konferencijom u Austriji, krajem 2018. godine.

O preporukama i rezultatima dosadašnjih ciklusa strukturiranog dijaoga možete se informisati na sledećem linku.