Komentarisanje modela ppp za udruženja

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

  ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ И ПРОГРАМА „МЛАДИ СУ ЗАКОНˮ

  1) Спровођење циљева Националне стратегије за младе 0

  0
  Област 1: образовање, васпитање и обука младих;
  0
  Област 2: активизам и активно учешће младих;
  0
  Област 3: здравље, благостање, популациона едукација младих;
  0
  Област 4: безбедност младих;
  0
  Област 5: социјална укљученост младих;
  0
  Област 6: мобилност младих;
  0
  Област 7: информисање младих;
  0
  Област 8: култура и креативност младих.
  2) Спровођење програма МЛАДИ СУ ЗАКОН 0

  (Заокружити део конкурса на који се односи пријава)

  Пун назив носиоца програма/пројекта

  Назив програма/пројекта

  ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: За попуњавање Обрасца ППП користите ћирилично писмо фонта Times New Roman, величина фонта 12.

  1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КАПАЦИТЕТИМА НОСИОЦА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

  1) Подаци о капацитетима носиоца пријаве

  1. Годишњи буџет у претходне три године и извори финансирања Година Укупан буџет
  (РСД) Извори финансирања и проценат учешћа у целокупном буџету
  2018. 1.
  2.
  3. итд.
  2017. 1.
  2.
  3. итд.
  2016. 1.
  2.
  3. итд.
  2. 3. Навести број активних чланова и податке о лицима у радном односу, односно други начин радно ангажованих – по категоријама Оквирни број активних чланова Назив радног места Број запослених

  3. 4. Опрема и просторни капацитети

  4. 5. Акредитације, лиценце, стандарди рада
  5. 6. Ниво деловања

  • локални, подручје: ___________________
  • региoнални, подручје:_________________
  • национални
  6. 7. Додатни подаци (уколико постоје) од значаја за показатеље капацитета носиоца

  2) Подаци о искуству носиоца програма или пројекта у области за коју конкуришете

  (1) Колико програма и пројеката сте реализовали, а чија су циљна група били млади?
  Година Укупан број програма или пројеката Укупно младих
  2018.
  2017.
  2016.
  2015.

  (2) Навести највише три релевантна програма и/или пројекта које сте до сада реализовали у области за коју конкуришете, представите сваки у појединачној табели:
  Назив програма или пројекта
  Период реализације
  Најзначајнији резултати
  Да ли је програм или пројекат настављен и након његове реализације и уколико јесте, објасните на који начин
  Функција у реализацији програма или пројекта (навести да ли сте били носилац или партнер)
  Ко су били партнери на програму или пројекту
  Укупан буџет програма или пројекта
  Донатори:
  – назив донатора
  – износ донације
  – име и контакт одговорних особа које су пратиле ваш пројекат испред донатора

  2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

  1) Износ средстава за која конкуришете (навести тачну суму према трошковима буџета):
  Укупна вредност програма/ пројекта Износ за који конкуришете Суфинансирање
  обезбеђено из других извора
  износ Назив донаторa Особа за контакт

  Суфинансирање наведите само у случају да је обезбеђено, односно уколико можете да га потврдите доказом.

  2. ПОВЕЗАНОСТ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА СА ЦИЉЕВИМА КОНКУРСА

  1) Усклађеност са Акционим планом за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године (у даљем тексту: АПНСМ)

  (1) Објасните на који начин су циљеви, резултати и ефекти које намеравате да остварите кроз реализацију програма или пројекта усклађени са АПНСМ

  (2) Наведите тачне називе очекиваног резултата и активности из АПНСМ

  Очекивани резултат из АПНСМ Активност из АПНСМ

  (3) У односу на индикатор/е наведене у АПНСМ за конкретну активност приказати квантитативне и квалитативне показатеље њиховог остварења.
  Активност из АПНСМ
  (само нумеричка ознака) Индикатор из АПНСМ Допринос програма или пројекта остварењу индикатора активности (родно осетљив, ако је применљиво)

  (4) Анализа стања
  Представите задатак програма или пројекта, изазов, питање или потребу са којима се циљна група суочава, односно потребе, питања или проблеме циљне групе које произлазе из предмета вашег програма или пројекта, наведите квалитативне и квантитативне показатеље садашњег стања у коме се циљна група и њено окружење налазе (своје наводе поткрепите сопственим искуством, статистичким подацима, резултатима истраживања, наводима из релевантне литературе и сл).

  (5) Опишите у чему се огледа иновативност вашег програма или пројекта.

  3. УСКЛАЂЕНОСТ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

  Наведите са још којим документима јавних политика (стратегије, програми, концепт политике, акциони планови и друга планска документа) је усклађен ваш пројекат и на који начин.

  4 ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

  1) Дефинишите категорије циљне групе и крајњих корисника у односу на циљ програма или пројекта и прикажите их по планираном броју.
  (Приликом дефинисања, дајте преглед по следећим категоријама на коју се ваш програм или пројекат односи – Категорије: ученици, студенти, млади из руралних средина, млади незапослени, млади предузетници, волонтери, млади ствараоци, омладински радници/це и друго. Осетљиве групе: млади Роми и Ромкиње, припадници националних мањина, особе са инвалидитетом, млади који живе у избеглиштву и расељењу, повратници у процесу реадмисије, млади мигранти, млади родитељи, млади са нерешеним стамбеним статусом, млади без родитељског старања, млади ЛГБТ)

  2) Објасните усклађеност предлога програма или пројекта са потребама циљне групе/крајњих корисника.

  3) Објасните на који начин ћете их мотивисати за учешће у програму или пројекту, односно како планирате да осигурате њихово учешће у активностима.

  5. САДРЖАЈ И ИЗВОДЉИВОСТ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

  1) Опис активности програма или пројекта
  Наведите активности и у највише три пасуса опишите јасно сваку од њих. Основне активности треба да буду груписане према одговарајућим резултатима, одговарају датом програму или пројекту и директно доприносе очекиваним резултатима.

  2) Активности и резултати програма или пројекта
  Прикажите логику и повезаност активности и резултата пројекта. На основу којих показатеља (индикатора) успеха ћете мерити остварен резултат? Један резултат може проистећи из више група активности, и/или једна група активности може произвести више резултата. За сваки резултат потребно је навести индикатор. Уколико је потребно додајте редове у табели.)
  Активности

  Планиране активности представљају све оне конкретне акције које је неопходно извршити како би се постигли очекивани резултати. Дефинисане активности представљају основу за планирање буџета. Очекивани резултати

  Очекивани резултати представљају крајње исходе одређене активности. Њима се описују конкретне услуге/производи који ће настати као резултат и бити стављени на располагање директним корисницима. Индикатори

  Унети мерљиве показатеље (индикаторе) који доказују остварење односног резултата.

  Извори провере

  Дефинисати јасно и прецизно
  изворе провере остварености дефинисаних резултата. Локације активности

  3) Временски план програма или пројекта
  Приликом попуњавања гантограма, потребно је да наведете исте називе као у подтачкама 1) и 2) овог одељка.

  Активности Месец
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Активност 1
  1.1
  1.2
  1.3
  2. Активност 2
  2.1
  2.2
  2.3
  3. Активност 3
  3.1
  3.2
  3.3
  Активност …

  6. ОДРЖИВОСТ
  Наведите на који начин сте планирали да осигурате да резултати програма или пројекта буду одрживи након његовог завршетка (објасните развојну, институционалну и финансијску одрживост)

  7. ВИДЉИВОСТ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА
  Опиштите начин и степен информисања младих и шире јавности у односу на територијалну покривеност програма или пројекта – објасните које канале информисања ћете користити, на који начин сте планирали промоцију и сл. и прикажите их кроз мерљиве индикаторе

  8. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

  Име и презиме Функција у тиму/ активности која подразумева директан рад са младима Квалификације и референце

  9. ПАРТНЕРСТВО (попуњавају само носиоци који имају предвиђено партнерство)
  Представите сваког појединачног партнера по облику партнерства и кроз улогу у програму или пројекту. Обавезно кроз структуру партнерства дефинисати одговорности партнера за поједине активности у оквиру програма или пројекта.

  Приложити споразум, уговор, записник или други акт о партнерству.
  Назив партнера Улога у програму или пројекту
  (дефинишите права, обавезе и
  одговорности сваког партнера)
  1.
  2.
  3.
  4.
  10. ИЗЈАВА НОСИОЦА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

  Ја, доле потписани, одговоран за програм/пројекат ___________________ (уписати назив програма/пројекта) у име _________________ (уписати назив удружења младих/удружења за младе/савеза) – као носилац програма/пројекта потврђујем да су:
  (а) информације изнете у предлогу програма/пројекта тачне;
  (б) да носилац програма/пројекта (и његови партнери) испуњавају све услове из конкурсне документације да учествују у реализацији овог програма/пројекта;
  (в) да носилац програма/пројекта има наведене квалификације и референце.

  Име и презиме:
  Функција у удружењу/савезу:
  Потпис (и печат):
  Датум и место:

  11. ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА
  Приложити споразум, уговор, записник или други акт о партнерству. (Попуните изјаву сваког партнера појединачно)

  Назив партнера:
  Правни статус партнера:
  Службена адреса:
  Телефон/фах:
  Е-пошта:

  Ја, доле потписани, у име (уписати назив партнера), као партнер на програму/пројекту __________________________________(уписати назив програма/пројекта), потврђујем да сам:
  (а) прочитао целокупан предлог програма/пројекта и услове из Смерница за подносиоце предлога пројеката и програма;
  (б) да сам сагласан са садржајем предлога;
  (в) да сам сагласан са садржајем структуре партнерства из тачке 9. предлога програма/пројекта који дефинише улогу партнерске организације у име које потписујем ову изјаву
  Име и презиме:
  Функција у партнерској организацији:
  Потпис (и печат):
  Датум и место:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *