Ko su akteri u procesu strukturiranog dijaloga?

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Ko su akteri unutar procesa strukturiranog dijaloga?

Glavni koordinator strukturiranog dijaloga na evropskom nivou je Evropska radna grupa za strukturirani dijalog (eng. European Steering Committee). Čine je predstavnici Evropske komisije, Evropskog foruma mladih (YFJ) i tria koji predsedava Evropskom unijom.

 

Pored Evropske radne grupe koja koordiniše strukturirani dijalog na evropskom nivou, svaka država Evropske unije ima i nacionalnu radnu grupu, zaduženu za sprovođenje strukturiranog dijaloga na nacionalnom nivou. Obično je čine predstavnici resornog minsitarstva u oblasti mladih, krovnog saveza mladih, nacionalne agencije za Erasmus+ (ukoliko ona postoji u toj državi), kao i predstavnici drugih relevantnih ministarstava (ministarstvo prosvete, ministarstvo rada i sl) i organizacija civilnog društva koje se bave mladima. U nacionalnoj radnoj grupi mogu učestvovati i stručnjaci/istraživači u oblasti omladinske politike, kao pojedinci čiji doprinos može biti izuzetan.

Principi rada nacionalnih radnih grupa za strukturirani dijalog su jasno definisani i univerzalni za sve države koje sprovode ovaj proces:

 

Zadatak nacionalnih radnih grupa jeste da osiguraju konsultacije unutar države sa svim relevantnim akterima omladinske politike, ali i pojedincima iz populacije mladih (naročito onima u lokalnim zajednicama), kako bi se osiguralo da dobijeni podaci iz procesa konsultacija oslikavaju realno stanje omladinske politike na nacionalnom nivou.

EU omladinskim konferencijama prisustvuju različiti subjekti omladinske politike:

  • Ministarstva nadležna za omadinu
  • Krovni savezi mladih
  • Regionalni i lokalni savezi mladih
  • Organizacije mladih i organizacije za mlade
  • Omladinski radnici/ce
  • Mladi pojedinci i pojedinke
  • Istraživači/ice i stručnjaci/kinje u oblasti omladinske politike