6. Socijalna uključenost mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Socijalna uključenost mladih

 

STRATEŠKI CILJ: Unapređena podrška društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti

 

SPECIFIČNI CILJ 1: INDIKATORI:
6.1. Stvareni su sistemski preduslovi da mladi u riziku od socijalne isključenosti budu adekvatno prepoznati i podržani u uključivanju u ekonomske, društvene i kulturne tokove Smanjenje broja mladih u riziku od socijalne isključenosti

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
6.1.1. Uspostavljen efikasan, rodno osetljiv sistem prepoznavanja različitih kategorija mladih u riziku od socijalne isključenosti u skladu sa EU standardima 6.1.1.1. Razviti novi sistem kategorizacije mladih u riziku od socijalne isključenosti u skladu sa EU standardima Razvijen sistem

kategorizacije mladih u riziku od socijalne isključenosti

2018-2019 nacionalni MRZBSP

MOS

 

OCD Nisu potrebna sredstva za realizaciju  

 

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju    
6.1.1.2. Podržati realizaciju istraživanja o mladima iz različitih kategorija u riziku od socijalne isključenosti Perspektiva uključena u istraživanje o položaju mladih 2018-2020 nacionalni MOS

MRZBSP

OCD

Fakulteti

Istraživačke institucije i organizacije

 

   

0

(MOS[1])

 

     

0

(MOS[2])

 

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
6.1.2.  Uspostavljen sistem praćenja i procene prilagođenosti programa mladih žena i muškaraca u riziku od socijalne isključenosti 6.1.2.1. Razviti rodno osetljiv mehanizam praćenja i evaluacije lokalnih programa namenjenih mladima u riziku od socijalne isključenosti Razvijen rodno osetljiv mehanizam praćenja

 

25 OCD uključeno u proces

2018-2019 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

JLS

OCD

KOMS

NAPOR

NAKZM

 

Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
6.1.3. Uspostavljen sistem akreditacije programa i licenciranja pružaoca usluga mladima u riziku od socijalne isključenosti 6.1.3.1. Izvršiti standardizaciju usluga i programa namenjenih mladima u riziku od socijalne isključenosti Uspostavljeno multisektorsko telo zaduženo za standardizaciju

 

Kreirana standardizacija usluga u skladu sa principima inkluzivne omladinske politike

2018-2020 nacionalni MOS

MRZBSP

 

MPNTR

MUP

KLJMP

OCD

KOMS

NAKZM

NAPOR

 

1.600.000  

*

MUP

 

*

KLJMP

 

 

1.600.000 4.840.000  

*

MUP

 

*

KLJMP

 

 

4.840.000

 

 

SPECIFIČNI CILJ 2: INDIKATORI:
6.2.  Povećana je dostupnost i obim aktivnosti prevencije socijalne isključenosti mladih u riziku[3] Povećanje broja mladih koji su koristili usluge

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
6.2.1. Programi za preventivnu podršku mladima u riziku od socijalne isključenosti sprovode se na lokalnom nivou 6.2.1.1. Podržati uspostavljanje lokalnih servisa i razvoj programa za efikasnije savetovanje i psihološku podršku mladih u riziku od socijalne isključenosti 12 podržanih aktivnosti/ usluga 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

 

JLS

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

2.420.000  

*

MUP

 

 

2.420.000 7.260.000  

*

MUP

 

 

7.260.000
6.2.1.2.  Podržati uspostavljanje lokalnih servisa i razvoj programa za unapređenje radnog angažmana mladih u riziku od socijalne isključenosti 10 podržanih aktivnosti za razvijanje kapaciteta za zapošljavanje mladih u riziku 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

 

JLS

NSZ

Centri za socijalni rad

OCD

2.016.000

 

0

(MOS[4])

2.016.000 6.050.000 0

(MOS[5])

6.050.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
6.2.3.  Subjekti omladinske politike na lokalnom nivou imaju kompetencije za rad na prevenciji socijalne isključenosti mladih 6.2.3.1. Podržati programe obuke predstavnika institucija i OCD koje se bave prevencijom socijalne isključenosti mladih 12 podržanih aktivnosti obuka

 

360 osoba edukovano

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

 

JLS

OCD

KOMS

NAPOR

NAKZM

1.936.000 1.700.000 (MOS) 236.000 5.808.000

 

5.100.000

(MOS)

708.000
6.2.3.2.Podržati programe informisanja donosioca odluka u jedinicama lokalne samouprave na temu prava i potreba mladih u riziku od socijalne isključenosti 3 podržane aktivnosti informisanja 2018-2020 lokalni MOS

MRZBSP

 

MDULS

JLS

SKGO

OCD

KOMS

NAPOR

NAKZM

363.000  

 

363.000 1.089.000   1.089.000
6.2.3.3 Podržati programe obuke o rodnoj ravnopravnosti i rodnoj perspektivi za predstavnike institucija koje se bave prevencijom socijalne isključenosti

 

12 podržanih aktivnosti

 

360 osoba edukovano

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

 

KLJMP

JLS

KOMS

NAPOR

NAKZM

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

NSZ

6.050.000  

*

KLJMP

 

 

6.050.000 1.815.000

 

 

 

*

KLJMP

 

 

1.815.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
6.2.4. Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti kontinuirano razvijaju i realizuju preventivne usluge i programe za mlade u riziku od socijalne isključenosti 6.2.4.1. Obezbediti podršku programima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti na identifikovanju potreba mladih u riziku i razvoju i realizaciji adekvatnih programa  

30 podržanih aktivnosti

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

 

 

OCD

JLS

 

 

24.200.000  

 

 

24.200.000 72.600.000   72.600.000
6.2.4.2. Uspostaviti partnerstvo i podržati udruženja koja rade sa mladima koji su u riziku od socijalne isključenosti Svi podržani programi sprovode se u partnerstvu 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

 

PSSO

MRZBSP

JLS

OCD

1.900.000 1.000.000

(PSSO)

 

900.000

(MOS)

  6.700.000 4.000.000

(PSSO)

 

2.700.000

(MOS)

 

 

 

SPECIFIČNI CILJ 3: INDIKATORI:
6.3. Povećan je obuhvat mladih u riziku od socijalne isključenosti koji su korisnici lokalnih servisa i programa podrške Povećanje procenta mladih u riziku koji koristi lokalne programe i usluge

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
6.3.1. Mladi u riziku od socijalne isključenosti aktivno koriste postojeće servise i programe 6.3.1.1 Podržati razvoj lokalnih servisa za efikasno, optimalno i blagovremeno informisanje socijalno isključenih mladih Podržan razvoj  30 lokalnih servisa 2018-2020 lokalni MOS

MRZBSP

 

 

JLS

MDULS

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

MKI

9.680.000  

 

 

9.680.000 29.040.000   29.040.000
6.3.1.2. Podržati aktivnosti kontinuiranog istraživanja stepena korišćenja postojećih usluga namenjenih mladim ženama i muškarcima u riziku od socijalne isključenosti Integrisani podaci u glavnim istraživanjima o vidovima podrške 2018-2020 nacionalni MOS

 

 

OCD Nisu potrebna sredstva za realizaciju     Nisu potrebna sredstva za realizaciju    

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
6.3.2. Zaposleni u institucijama sistema poseduju kompetencije za pružanje adekvatne podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti 6.3.2.1. Razviti programe senzibilizacije zaposlenih u institucijama sistema u cilju efikasnije podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti 9 podržanih aktivnosti obuka

 

180 osoba zaposlenih u institucijama je edukovano

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

JLS

MDULS

KOMS

NAPOR

NAKZM

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

MKI

7.623.000  

 

 

7.623.000 22.869.000   22.869.000

 

[1] Sredstva za ovu aktivnost su budžetirana od strane MOS-a kroz aktivnost 8.4.2.1.

[2] Sredstva za ovu aktivnost su budžetirana od strane MOS-a kroz aktivnost 8.4.2.1.

[3]Lista zajedničkih indikatora za aktivnosti u okviru specifičnog cilja 2:

  1. Broj mladih ugroženih siromaštvom, oba pola/roda  koji su učestvovali u kreiranju usluge i  koji su koristili uslugu
  2. Broj mladih Roma i Romkinja koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  3. Broj mladih sa invaliditetom oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  4. Broj mladih koji žive u izbeglištvu i raseljenju, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  5. Broj mladih koji su povratnici u procesu readmisije, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  6. Broj mladih roditelja, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge  i koji su koristili uslugu
  7. Broj mladih sa nerešenim stambenim statusom, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  8. Broj mladih bez roditeljskog staranja, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  9. Broj mladih ulice, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  10. Broj mladih LGBT, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu

[4] Troškovi za ovu aktivnost su budžetirani u okviru oblasti 1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih

[5] Troškovi za ovu aktivnost su budžetirani u okviru oblasti 1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *