1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta
  1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih

 

STRATEŠKI CILJ: Unapređena zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca

 

SPECIFIČNI CILJ 1: INDIKATORI:
1.1. Razvijene usluge i mehanizmi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju Povećanje stope aktivnosti mladih;

Povećanje stope zaposlenosti mladih

 

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.1.1. Predstavnici privrednog i omladinskog sektora su uključeni u razvoj usluga i mehanizama koji pospešuju zaposlenost i zapošljivost  mladih 1.1.1.1. Podržati unapređenje javnih politika koje omogućavaju da predstavnici privrednog i omladinskog sektora budu uključeni u kreiranje usluga (sektorska veća, predstavnici privrede učestvuju u radu lokalnih saveta za mlade, predstavnici mladih učestvuju u radu lokalnih saveta za zapošljavanje) i mehanizama koji pospešuju zaposlenost i zapošljivost mladih Izrađena preporuka i model za JLS o uključivanju mladih u procese

 

70 JLS je uključilo mlade u savete za zapošljavanje

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

MDULS

SKGO

MPNTR

JLS

OCD

NAKZM

PKS

NSZ

KOMS

NAPOR

KSCD

Donatori

272.250 272.250[1] 272.250 272.250
1.1.1.2. Podržati razvoj i implementaciju međusektorskih usluga koje pospešuju stopu aktivnosti, zapošljivost i zaposlenost mladih na lokalnom nivou 100 JLS ima razvijene programe sa NSZ

 

Razvijena su i realizovana dva referentna modela lokalne inicijative za zapošljavanje mladih

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

 

 

MPRIV

MFIN

NSZ

SIPRU

JLS

PKS

NSZ

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

Donatori

751.048.000 750.000.000[2]

(MRZBSP)

 

 

 

 

1.048.000

(SIPRU E2E)

2.253.146.000 2.250.000.000

(MRZBSP)

3.146.000

(SIPRU E2E)

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.1.2. Unapređeni postojeći  i kreirani novi programi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih 1.1.2.1. Unaprediti postojeće aktivne mere zapošljavanja mladih, sa posebnim fokusom na paket za mlade 165.000 mladih žena i muškaraca su obuhvaćeni aktivnim merama i programima (55.000 godišnje);

30% mladih mladih žena i muškaraca se zaposlio posle primene mera i programa koji su direktno usmereni na zapošljavanje

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MRZBSP MOS

 

NSZ

OCD

MPNTR

KOMS

NAPOR

NAKZM

KSCD

JLS

 

1.642.500.000 1.642.500.000[3]

(MRZBSP)

4.927.500.000

 

4.927.500.000

(MRZBSP)

1.1.2.2. Podržati unapređivanje postojećih i kreiranje novih programa za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju 60 podržanih programa 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

NSZ

OCD

PKS

SIPRU

KSCD

MTTT

JLS

Međunarodni i domaći partneri

30.000.000 5.000.000

(MOS)

25.000.000

(MTTT)

65.000.000 15.000.000

(MOS)

50.000.000

(MTTT)

1.1.2.3. Unaprediti postojeće i kreirati nove programe preko kojih mladi stiču praktična znanja, veštine i kompetencije koje su neophodne na tržištu rada Razvijena platforma virtuelnih praksi

 

60 podržanih aktivnosti kojim se stiču praktična znanja, veštine i kompetencije

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MPNTR

NSZ

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

MDULS

KSCD

MRZBSP

PKS

Međunarodni i domaći partneri

22.420.000 20.000.000

(MOS)

 

 

2.420.000

 

67.260.000 60.000.000

(MOS)

 

 

 

7.260.000

 

 

1.1.2.4. Obezbediti unapređivanje postojećih i kreiranje novih programa koji podstiču aktivitet mladih žena, kao i mladih iz osetljivih društvenih grupa i mladih iz NEET grupe 6 podržanih programa;

 

30.000 mladih žena i muškaraca  koji su učestvovali u programima

 

10.000 mladih žena i muškaraca iz osetljivih društvenih grupa i mladih žena i muškaraca iz NEET grupe

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MRZBSP

MOS

MPNTR

NSZ

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

MDULS

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

12.100.000 5.000.000

(MOS)

7.100.000 520.300.000

 

15.000.000

(MOS)

 

48.400.000

(Kontribucija države za

IPA 2014 projekat ”Zapošljivost mladih i aktivna inkluzija”)

21.300.000

 

435.600.000

(IPA 2014 projekat ”Zapošljivost mladih i aktivna inkluzija”)

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.1.3. Podržan razvoj, primena i promocija aktivnosti koje podstiču zapošljivost i zaposlenost mladih 1.1.3.1. Podržati promociju primera dobre prakse mladih koji su prošli programe koji podstiču zapošljivost i zaposlenost mladih putem medija i društvenih mreža 15 podržanih promotivnih aktivnosti

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MPNTR

Školske ustanove

OCD

NSZ

JLS

MDULS

KOMS

NAPOR

NAKZM

PKS

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

4.000.000 1.000.000

(MOS)

 

 

3.000.000 12.100.000

 

3.000.000

(MOS)

 

 

9.100.000
1.1.3.2. Podržati razvoj i primenu programa i vršnjačke edukacije koji podstiču aktivnost mladih 9 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS PSSO

JLS

MDULS

OCD

KOMS

NAPOR

NAKZM

6.500.000 1.500.000

(PSSO)

 

5.000.000 (MOS)

18.500.000 3.500.000

(PSSO)

 

15.000.000

(MOS)

 

 

SPECIFIČNI CILJ 2: INDIKATORI:
1.2. Povećana usklađenost znanja, veština i kompetencija koje se stiču u procesu celoživotnog učenja sa potrebama tržišta rada Povećanje broja mladih koji su stekli stručnu praksu tokom školovanja;

Povećanje broja poslodavaca koji pruža stručne prakse

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.2.1. Poslodavaci i drugi relevantni akteri aktivno i kontinuirano učestvuju u kreiranju i sprovođenju koncepta celoživotnog učenja 1.2.1.1. Podržati aktivno uključivanje poslodavaca i drugih relevantnih aktera u kreiranje i sprovođenje nastavnih planova i programa srednjeg obrazovanja (sektorska veća) 300 poslodavaca su aktivno uključeni;

250 srednjih stručnih škola su aktivno uključile poslodavce

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MRZBSP

MPRIV

PKS

CSOOD

ZUOV

MOS

Privatni sektor

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

1.2.1.2. Unaprediti mehanizme podrške poslodavcima i drugim relevantnim akterima koji sprovode programe celoživotnog učenja mladih (realni susreti, obuke za deficitarna zanimanja, prakse, itd.) 300 podržanih poslodavaca i drugih relevantnih aktera;

10.000 mladih žena i muškaraca je učestvovalo u programima;

900 mladih žena i muškaraca je obuhvaćeno obukama za deficitarna zanimanja

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MOS

MPRIV

MRZBSP

JLS

NAKZM

PKS

NSZ

NSVO

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

60.500.000 10.000.000

(MOS)

50.500.000 181.500.000 30.000.000

(MOS)

151.500.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.2.2. Unapređeni su uslovi i mehanizmi za sprovođenje stručnih praksi i drugih oblika sticanja radnog iskustva 1.2.2.1. Uspostaviti Nacionalni program stručnih praksi uz međusektorsku koordinaciju i saradnju sa predstavnicima poslodavaca na sprovođenju i evaluaciji Započet postupak uspostavljanja Nacionalnog programa stručnih praksi 2018-2020 nacionalni MRZBSP

MPNTR

MOS

 

MPRIV

PKS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

NSZ

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

  909.315 909.315[4]
1.2.2.2. Razviti stimulativne mere za pružanje stručne i radne prakse uz postojanje finansijske nadoknade Razvijene 2 stimulativne mere

 

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MRZBSP

MPNTR

MOS

 

MPRIV

PKS

OCD

KSCD

NZS

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

1.2.2.3. Razviti model podrške poslodavcima i organizacijama civilnog društva koje sprovode i razvijaju mehanizme za sprovođenje drugih oblika sticanja radnog iskustva 3 OCD sprovode i razvijaju mehanizme

 

9.000 mladih je prošlo drugi vid sticanja radnog iskustva

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MRZBSP

 

NSZ

MPRIV

PKS

JLS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

11.130.000 5.000.000

(MOS)

6.130.000 33.400.000 15.000.000

(MOS)

18.400.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.2.3. Pružanje podrške programima koji omogućavaju mladima sticanje praktičnih znanja, veština i kompetencija 1.2.3.1. Obezbediti podršku programima koji omogućavaju mladima da stiču praktična znanja, veštine i kompetencije 60 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS PSSO

MPNTR

MPRIV

MRZBSP

JLS

NSZ

PKS

KOMS

NAPOR

OCD

KSCD

NAKZM

Međunarodni i domaći partneri

15.300.000 10.000.000

(MOS)

 

2.000.000

(PSSO)

 

*

MPNTR

3.300.000 48.400.000 30.000.000

(MOS)

 

8.500.000

(PSSO)

 

*

MPNTR

9.900.000

 

 

SPECIFIČNI CILJ 3: INDIKATORI:
1.3. Omogućeni podsticajni uslovi za razvoj preduzetništva mladih Povećanje procenta mladih koji su pokrenuli sopstveni biznis nakon programa/servisa ili uz podršku države;

Povećanje broja mladih sa pozitivnim stavom o preduzetništvu

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.3.1. Stvoren podsticajni okvir javnih politika koji definiše preduzetništvo mladih i njegovo okruženje 1.3.1.1. Podržati usvajanje zakonskih i podzakonskih akata koji prepoznaju, olakšavaju i podstiču preduzetništvo mladih i pojednostavljuju procedure za mlade preduzetnike u prvim godinama poslovanja 3 podržane aktivnosti za pripremu inicijativa predloga mera 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MOS

 

MFIN

NSZ

MRZBSP

OCD

PKS

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

1.3.1.2. Razviti mehanizame za finansijsku podršku mladima pri pokretanju sopstvenog biznisa, posebno finansiranjem Startup, socijalnog i inovativnog preduzetništva, kao i različitim vidovima udruživanja u ruralnim područjima 3 podržana programa

 

30 podržanih aktivnosti

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS

MPRIV

MPŠV

MRZBSP

MFIN

KMBrrjp

KOMS

OCD

PKS

KSCD

MDULS

JLS

Međunarodni i domaći partneri

256.500.000 6.500.000

(MOS)

 

200.000.000

(MPOLJ)

 

 

 

50.000.000

 

844.500.000 19.500.000

(MOS)

 

660.000.000

(MPOLJ)

 

 

 

165.000.000

 

1.3.1.3. Razviti afirmativne mere namenjene mladim ženama koje žele da postanu preduzetnice, posebno u ruralnim i manje razvijenim područjima 3 podržana programa

 

20 podržanih aktivnosti

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MOS

 

MFIN

MPŠV

KMBrrjp

JLS

OCD

MPNTR

MRZBSP

PKS

KSCD

MTTT

Međunarodni i domaći partneri

8.000.000 3.000.000

(MOS)

 

 

5.000.000 24.200.000 9.000.000

(MOS)

15.200.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.3.2. Postoje mehanizmi za sticanje preduzetničkih znanja i veština i finansijske pismenosti u okviru obrazovanja 1.3.2.1. Podržati institucionalizovanje učeničke kompanije kao praktičnog vida učenja preduzetništva 250 škola sprovodi program učeničke kompanije 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MOS

MPNTR

 

OCD

PKS

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

10.000.000 10.000.000

(MPRIV)

 

*

MPNTR

30.000.000 30.000.000

(MPRIV)

 

*

MPNTR

1.3.2.2. Pružiti podršku programima i servisima OCD koje podstiču sticanje preduzetničkih znanja i veština (posebno u kreativnoj industriji i poljoprivredi) i finansijske pismenosti mladih 36 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MOS MPRIV

MRZBSP

MPŠV

KSCD

MPNTR

PKS

OCD

Međunarodni i domaći partneri

24.000.000 10.000.000

(MOS)

14.000.000 72.000.000 30.000.000

(MOS)

42.000.000
1.3.2.3. Podržati uvođenje programa Pasoša preduzetničkih veština na nacionalnom nivou 100 kompanija prepoznaje Pasoš;

4.000 mladih žena i muškaraca koristi program Pasoša;

500 mladih žena i muškaraca je ušlo u proces dobijanja Pasoša

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MOS

 

OCD

PKS

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

2.420.000 363.000

(MOS)

 

2.057.000

 

7.260.000 1.089.000

(MOS)

 

6.171.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
1.3.3. Razvijeni održivi programi dugoročne podrške mladima koji se odlučuju na samozapošlja-vanje[5] 1.3.3.1. Pružiti podršku otvaranju lokalnih biznis inkubatora (LBI) za pružanje biznis start-ap podrške i pružanje mentorske podrške kroz različite modele međusektorske saradnje, posebno u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i kreativnim industrijama 15 podržanih LBI 2018-2020 lokalni MPRIV

MOS

 

KMBitr

JLS

MDULS

MPNTR

MPŠV

PKS

KSCD

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

18.150.000 5.000.000

(MOS)

13.150.000 54.450.000 15.000.000

(MOS)

39.450.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.3.4. Stvoreni su uslovi za razvoj socijalnog preduzetništva mladih  zasnovani na društvenom razumevanju i podršci preduzetništvu i inovativnosti 1.3.4.1. Podržati aktivnosti koje povezuju inovativnost, socijalno preduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje i otvaranje socijalnih preduzeća 30 podržanih aktivnosti 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MRZBSP

MOS

MPNTR

NSZ

PKS

Privatni sektor

JLS

MDULS

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

24.200.000 4.000.000

(MOS)

20.200.000 72.600.000 12.000.000

(MOS)

60.600.000
1.3.4.2. Obezbediti razvoj preduzetničke kulture kod mladih, informisanja o primerima dobre prakse mladih preduzetnika i pozitivnog uticaja na društvo i zajednicu 36 podržanih aktivnosti kroz programe 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPRIV

MOS

MPNTR

MKI

JLS

OCD

PKS

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

14.520.000 2.000.000

(MOS)

12.520.000 43.560.000 6.000.000

(MOS)

37.560.000

 

 

 

SPECIFIČNI CILJ 4: INDIKATORI:
1.4. Razvijen funkcionalan i održiv sistem karijernog vođenja i savetovanja mladih Povećanje procenta mladih koji su dobili uslugu KViS;

Povećanje procenta mladih koji uslugu KViS ocenjuju pozitivno

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.4.1. Unapređen nacionalni okvir za KViS 1.4.1.1. Podržati aktivnosti upoznavanja mladih sa podrškom koju mogu dobiti u KViS 6 podržanih aktivnosti

 

120.000 mladih žena i muškaraca je uključeno

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MRZBSP

MOS

 

TF

JLS

OCD

NSZ

PKS

KSCD

484.000  

*

MPNTR

484.000

 

1.452.000  

*

MPNTR

1.452.000
1.4.1.2. Podržati razvoj inovativnih alata, metoda i tehnika u oblasti KViS prilagođenih potrebama mladih žena i muškaraca 3 alata, metoda i tehnika podržano 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MRZBSP

MOS

 

TF

JLS

NSZ

PKS

OCD

KSCD

  *

MPNTR

  *

MPNTR

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.4.2. Razvijen mehanizam za kontinuirano sprovođenje i unapređivanje standarda i programa KViS mladih 1.4.2.1. Unaprediti programe i metodologiju KViS za studente Razvijena 3 nova programa;

 

50% studenata pozitivno ocenjuje uslugu

2018-2020 nacionalni MPNTR

MOS

 

TF

MRZBSP

NSZ

PKS

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

4.537.500  

*

MPNTR

4.537.500 13.612.500  

*

MPNTR

13.612.500
1.4.2.2. Obezbediti razvoj postojećih i stvaranje novih programa KViS za mlade u sistemu srednjeg obrazovanja Usvojena podzakonska akta u vezi programa KViS u sistemu dualnog obrazovanja 2018 nacionalni MPNTR

 

MRZBSP

MOS

TF

NSZ

PKS

OCD

KSCD

6.050.000  

*

MPNTR

6.050.000 18.150.000  

*

MPNTR

18.150.000
1.4.2.3. Unaprediti standarde KViS mladih Usvojeni standardi usluga KViS 2018-2020 nacionalni MPNTR

 

MRZBSP

MOS

TF

NSZ

PKS

OCD

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

1.4.2.4. Podržati unapređenje postojećih i razvoj novih programa KViS za nezaposlene mlade van sistema obrazovanja, kao i mlade iz osetljivih grupa 1.500 mladih žena i muškaraca je dobilo uslugu KViS 2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MRZBSP

MOS

 

MPNTR

TF

JLS

NSZ

PKS

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

3.500.000 3.500.000

(MOS)

10.500.00 10.500.000

(MOS)

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.4.3. Povećan broj centara za KViS koji pružaju usluge mladima i lokalnih timova za KViS mladih 1.4.3.1. Podržati osnivanje novih centara i timova za KViS pri školama, fakultetima, univerzitetima, udruženjima koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM 9 podržanih novih centara

 

5.000 mladih žena i muškaraca dobijaju usluge KViS od strane novih centara

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

MOS

 

PSSO

Univerziteti

Fakulteti

JLS

OCD

MRZBSP

Međunarodni i domaći partneri

24.200.000 1.500.000

(PSSO)

22.700.000 77.600.000 9.500.000

(PSSO)

 

*

MPNTR

68.100.000
1.4.3.2. Razviti aktivnosti međusektorskih partnerstava na lokalnom nivou u cilju pružanja usluga KViS mladima 10 razvijenih međusektorskih partnerstava 2018-2020 lokalni MPNTR

MRZBSP

MOS

 

NSZ

JLS

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

Nisu potrebna sredstva za realizaciju *

MPNTR

1.4.3.3. Pružiti podršku uspostavljanju lokalnih timova koji pružaju usluge KViS mladima iz osetljivih društvenih grupa 15 sprovedenih aktivnosti;

1.500 mladih žena i muškaraca iz društveno osetljivih grupa dobijaju usluge

2018-2020 lokalni MPNTR

MRZBSP

MOS

 

NSZ

JLS

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

10.050.000 10.050.000 30.250.000 30.250.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.4.4. Kontinuirana primena programa, standarda i usluga KViS u okviru obrazovnih institucija 1.4.4.1. Podržati primenu programa i metodologije KViS za studente u Srbiji, uz korišćenje uspostavljenih standarda KViS 20 sprovedenih aktivnosti u skladu sa standardima 2018-2020 lokalni MPNTR

MOS

 

Univerziteti Fakulteti

OCD

KSCD

  *

MPNTR

  *

MPNTR

1.4.4.2. Obezbediti primenu programa KViS za mlade u sistemu srednjeg obrazovanja, uz korišćenje uspostavljenih standarda KViS 200 srednjih škola ima formirane timove za KViS koji primenjuju standarde 2018-2020 lokalni MPNTR

 

MOS

Školski odbori

Učenički parlamenti

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

2.420.000  

*

MPNTR

2.420.000 7.260.000  

*

MPNTR

7.260.000
1.4.4.3. Podržati obuke i kontinuirano usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika za pružanje usluga KViS 30 podržanih programa obuke

 

600 nastavnika prošlo program obuke

2018-2020 nacionalni pokrajinski lokalni MPNTR

 

MOS

Univerziteti Fakulteti

OCD

KSCD

Međunarodni i domaći partneri

1.210.000  

*

MPNTR

1.210.000 3.630.000  

*

MPNTR

3.630.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALJI REALIZACIJE SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2018 2018-2020
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
1.4.5. Obezbeđena je kontinuirana primena programa, standarda i usluga KViS van obrazovnih institucija 1.4.5.1. Podržati aktivnosti KViS za nezaposlene mlade van sistema obrazovanja, kao i mlade iz osetljivih grupa, uz korišćenje uspostavljenih standarda KViS 12 podržanih aktivnosti

 

3.000 mladih žena i muškaraca su dobili uslugu KViS putem ovih aktivnosti

2018-2020 lokalni MRZBSP

MOS

PKS

OCD

MPNTR

NSZ

JLS

4.000.000 4.000.000 12.100.000 12.100.000

 

[1] Procena rashoda izvršena korišćenjem metodologije i jediničnih troškova za procenu troškova u procesu izrade Akcionog plana za poglavlje 23 (10 radnih dana)

[2] Prema Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za 2018. godinu (Sl. Glasnik br. 120/2017) i Finansijskom planu NSZ, predviđen je iznos od 750.000.000,00 dinara za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja. Detaljnije pogledati na: https://www.minrzs.gov.rs/lat/plan-zaposljavanja.html

[3] Prema Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za 2018. godinu (Sl. Glasnik br. 120/2017) i Finansijskom planu NSZ, predviđen je iznos od 3.650.000.000,00 dinara za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja (https://www.minrzs.gov.rs/lat/plan-zaposljavanja.html). Procena da se 45% ovih sredstava odnosi na mlade doneta je na osnovu Evaluacije paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima (Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, 2016.) i Izveštaja o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja ѕa 2017. godinu. Navedena evaluacija je pokazala da je prosečan udeo mladih u ukupnom broju korisnika AMTR u šestogodišnjem posmatranom periodu 45,9%, dok je učešće sredstava namenjenih mladima u ukupnim sredstvima za AMTR 56.6%. Kako je primetan trend smanjivanja mladih kao korisnika AMTR, i kako je taj udeo prema poslednjem dostupnom Izveštaju 36,52%, procena je da će udeo sredstva AMTR koja će biti usmerena na mlade iznositi 45%. Procena je izvedena uz pretpostavku da neće doći do značajnije promene u strukturi mera koje mladi koriste. Detaljnije pogledati na: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2017/07/Evaluacije-paketa-usluga-za-mlade-i-relevantnih-programa-i-mera-finansiranih-iz-budzeta-Vlade-Republike-Srbije-koji-su-usmereni-ka-mladima.pdf

[4] Procena rashoda izvršena korišćenjem metodologije i jediničnih troškova za procenu troškova u procesu izrade Akcionog plana za poglavlje 23 (10 radnih dana radne grupe)

[5] Podrazumevaju se i mere i usluge koje NSZ pruža nezaposlenim licima kao što su obuka za razvoj preduzetništva, subvencija za samozapošljavanje, mentoring program u prvim godinama poslovanja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *