Akcioni plan za sprovođenje Strategije 3/3

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Akcioni plan za sprovođenje Strategije 1/3 <

 

 

5.6. Socijalna uključenost mladih

 

STRATEŠKI CILj: Unapređena podrška društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti

 

SPECIFIČNI CILj 1: INDIKATORI:
Stvareni su sistemski preduslovi da mladi u riziku od socijalne isključenosti budu adekvatno prepoznati i podržani u uključivanju u ekonomske, društvene i kulturne tokove Smanjenje broja mladih u riziku od socijalne isključenosti

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Uspostavljen efikasan, rodno osetljiv sistem prepoznavanja različitih kategorija mladih u riziku od socijalne isključenosti u skladu sa EU standardima Razviti novi sistem kategorizacije mladih u riziku od socijalne isključenosti u skladu sa EU standardima Razvijen sistem

Kategorije mladih u riziku od socijalne isključenosti definisane na načelima poštovanja ljudskih prava, EU standarda, i kroz široku javnu raspravu

2015 Nacionani MRZBSP

MOS

 

Resorna ministarstva koja se bave mladima iz osetljivih grupa

OCD

2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
Obezbediti primenu novog sistema kategorizacije pri praćenju mladih u riziku od socijalne isključenosti Broj obučenih za primenu kategorizacije (najmanje 20) 2016 Nacionani MOS

MRZBSP

Resorna ministarstva koja se bave mladima iz osetljivih grupa

OCD

0 0 0 976.000 976.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Uspostavljen sistem praćenja i procene prilagođenosti programa mladih žena i muškaraca, devojčica i dečaka u riziku od socijalne isključenosti Razviti rodno osetljiv mehanizam praćenja i evaluacije lokalnih programa namenjenih mladima u riziku od socijalne isključenosti Utvrđen sistem monitoringa i evaluacije se primenjuje u svim JLS 2015 Nacionani Ministarstvo nadležno za mlade

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

JLS

OCD

 

1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
Izvršiti obuku zaposlenih u institucijama zdravstva, prosvete, socijalne zaštite i zapošljavanja za primenu mehanizma praćenja i evaluacije, koja uključuje rodno osetljive indikatore Broj realizovanih obuka za zaposlene u resornim institucijama na temu rada sa mladima iz osetljivih grupa (9)

Broj obučenih (najmanje 150)

2016 – 2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za mlade

 

 

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

 

Resorna ministarstva koja se bave mladima iz osetljivih grupa

 

OCD

0 0 0 4.148.000 4.148.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Uspostavljen sistem praćenja i procene prilagođenosti programa mladih žena i muškaraca, devojčica i dečaka u riziku od socijalne isključenosti Izvršiti standardizaciju usluga i programa namenjenih mladima u riziku od socijalne isključenosti Uspostavljeno multisektorsko telo zaduženo za standardizaciju

 

2016 Nacionani Ministarstvo nadležno za mlade

 

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

 

Resorna ministarstva koja se bave mladima iz osetljivih grupa

 

OCD

0 0 0 4.880.000 4.880.000 0

 

SPECIFIČNI CILj 2: INDIKATORI:
Povećana je dostupnost i obim aktivnosti prevencije socijalne isključenosti mladih u riziku[6] Povećanje broja mladih koji su koristili usluge

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Programi za preventivnu podršku mladima u riziku od socijalne isključenosti sprovode se na lokalnom nivou Podržati uspostavljanje lokalnih servisa i razvoj programa za efikasnije savetovanje i psihološku podršku mladih u riziku od socijalne isključenosti Formiran standard usluge savetovanja i psihološke podrške mladih

Procenat JLS u kojima  se sprovode programi (najmanje 30%)

+ lista indikatora u fusnosti

2015- 2016 – uspostavljanje usluga

 

2017 deseminacija

Nacionalni

 

 

Lokalni

MOS, JLS

 

MRZBSP

Škole

Domovi zdravlja

Centri za ocijalni rad

OCD

4.270.000 3.000.000 1.270.000 9.760.000 6.000.000 3.760.000
Podržati uspostavljanje lokalnih servisa i razvoj programa za unapređenje radnog angažmana mladih u riziku od socijalne isključenosti Formiran standard usluge za radno angažovanje mladih

Procenat JLS u kojima  se sprovode programi (najmanje 30%)

+ lista indikatora u fusnosti

2015- 2016 – uspostavljanje usluga

 

2017 deseminacija

Nacionalni

 

 

Lokalni

MOS JLS

Nacionalna služba za zapošljavanje

Centri za ocijalni rad

OCD

4.270.000 3.000.000 1.270.000 9.760.000 6.000.000 3.760.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Subjekti omladinske politike na lokalnom nivou imaju kompetencije za rad na prevenciji socijalne isključenosti mladih Podržati programe obuke predstavnika institucija i OCD koje se bave prevencijom socijalne isključenosti mladih Broj podržanih obuka (3)

Broj učesnika obuka (najmanje 90)

2015 – 2017 Nacionalni

+

 

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade

MRZBSP

JLS

Resorna ministarstva

Sektorske institucije na lokalnom nivou

1.000.000 1.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
Podržati programe informisanja donosioca odluka u jedinicama lokalne samouprave na temu prava i potreba mladih u riziku od socijalne isključenosti

 

Broj podržanih projekata (25)

Procenat opština obuhvaćenih projektima (najmanje 30%)

Broj učesnika projekata (najmanje 200)

2015- 2017

 

Lokalni Ministarstvo nadležno za mlade

MDULS

 

 

 

JLS,

SKGO

 

915.000 915.000 0 2.745.000 2.745.000 0
Podržati programe obuke o rodnoj ravnopravnosti i rodnoj perspektivi za predstavnike institucija koje se bave prevencijom socijalne isključenosti Broj podržanih obuka  o rodnoj ravnopravnosti i rodnoj perspektivi za predstavnike institucija koje se bave prevencijom socijalne isključenosti (4) 2016- 2017

 

 

Lokalni  

KLjJMP

MOS

 

Resorna ministarstva

Sektorske institucije na lokalnom nivou

 

0 0 0 610.000

 

610.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti kontinuirano razvijaju i realizuju preventivne usluge i programe za mlade u riziku od socijalne isključenosti Obezbediti podršku programima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti na identifikovanju potreba mladih u riziku i razvoju i realizaciji adekvatnih programa Broj podržanih programa (10) 2016- 2017

 

 

Nacionalni Ministarstvo nadležno za mlade

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

JLS

 

 

OCD

 

 

0 0 0 24.400.000

MOS 3.000.000

24.400.000

 

0
Podržati aktivnosti uspostavljanja partnerstava među subjektima omladinske politike na integralnom pristupu u korišćenju postojećih lokalnih resursa (ljudskih, materijalnih, tehničkih) Broj podržanih konferencija (6)

 

2015- 2017

 

 

Nacionalni Ministarstvo nadležno za mlade

 

 

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

JLS

OCD

400.000

 

400.000

 

0 1.200.000 1.200.000 0

 

SPECIFIČNI CILj 3: INDIKATORI:
Povećan je obuhvat mladih u riziku od socijalne isključenosti koji su korisnici lokalnih servisa i programa podrške Povećanje procenta mladih u riziku koji koristi lokalne programe i usluge

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Mladi u riziku od socijalne isključenosti aktivno koriste postojeće servise i programe Podržati razvoj lokalnih servisa za efikasno, optimalno i blagovremno informisanje socijalno isključenih mladih Broj podržanih usluga (10)

Procenat JLS u kojima se sprovodi standardizovana usluga namenjena informisanju mladih (najmanje 70% )

+ lista indikatora u fusnosti  (iznad)

2015- 2016 – uspostavljanje usluga

 

2017 –deseminacija

Nacionalni

 

 

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade

MRZBSP

 

 

JLS,

MDULS

Škole

Domovi zdravlja

Centri za ocijalni rad

OCD

3.500.000 1.000.000 2.500.000 9.760.000 3.000.000 6.760.000
Podržati aktivnosti kontinuiranog istraživanja stepena korišćenja postojećih usluga namenjenih mladim ženama i muškarcima u riziku od socijalne isključenosti Realizovano istraživanje na godišnjem nacionalnom nivou 2015- 2017 Nacionani Ministarstvo nadležno za mlade

 

 

Resorna ministarstva koja se bave mladima iz osetljivih grupa

OCD

  (deo godišeg istraživanja MOSa o položaju i potrebama)

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Zaposleni u institucijama sistema poseduju kompetencije za pružanje adekvatne podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti Podržati mehanizme saradnje i razmene iskustva zaposlenih u institucijama sistema Broj podržanih konferencija (2)

 

Broj učesnika konferencija (najmanje 300)

2016 – 2017 Nacionani Ministarstvo nadležno za mlade

 

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

 

Resorna ministarstva koja se bave mladima iz osetljivih grupa

 

OCD

0 0 0 1.830.000 600.000 1.230.000
Razviti programe senzibilizacije zaposlenih u institucijama sistema  u cilju efikasnije podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti Broj podržanih programa (2) 2015 – 2017 Lokalni Ministarstvo nadležno za mlade

 

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

Resorna ministarstva koja se bave mladima iz osetljivih grupa

 

OCD

1.708.000 1.708.000 0 5.124.000

 

5.124.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Servisi i programi podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti se kontinuirano osavremenjavaju Obezbediti sistem praćenja efikasnosti servisa i programa podrške mladima u riziku od socijalnog isključenja Izrađena evidencija, lokalnih i nacionalnih  usluga/programa 2016 – 2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za mlade

 

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

Resorna ministarstva koja se bave mladima iz osetljivih grupa

 

OCD

0 0 0 6.588.000

 

6.588.000 0
Podržati aktivnosti prilagođavanja postojećih servisa i programa podrške mladima u riziku od socijalnog isključenja Usvojen predlog unapređivanja postojećih usluga 2015 – 2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za mlade

 

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

Resorna ministarstva koja se bave mladima iz osetljivih grupa

 

OCD

2.000.000 2.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0
Obezbediti usklađenost servisa i programa sa preporukama međunarodnih organizacija i institucija za rad sa mladima u riziku od socijalnog isključenja Mehanizmi standrdizacije, licenciranja i akreditacije usklađeni sa međunarodnom dobroma praksom 2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za mlade

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

Resorna ministarstva koja se bave mladima iz osetljivih grupa

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

 

5.7. Mobilnost mladih

 

STRATEŠKI CILj: Unapređena mobilnost, obim međunarodne saradnje mladih i podrška mladim migrantima 

 

SPECIFIČNI CILj 1: INDIKATORI:
Poboljšani su ekonomski, kulturni i administrativni preduslovi za mobilnost mladih žena i muškaraca Povećanje broja mladih koji je koristio mere podrške

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređeni programi i servisi materijalne podrške mobilnosti Unaprediti nacionalne programe finansiranja mobilnosti mladih i međunarodne saradnje mladih

 

Procenat povećanja broja korisnika stipendija u inostranstvu i učesnika/ca razmena i međunarodnih događaja subvencionisanih iz domaćih izvora finansiranja (najmanje 30%) 2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

 

MPNTR

TF

MOS

Pokrajinski sekretarijat nadležan za obrazovanje i nauku

Pokrajinski sekretarijat za nadležan mlade

Privredni sektor

5.000.000 0 5.000.000 15.000.000 0 15.000.000

 

 

Podsticati koordinisano uključivanje privrednog sektora u nacionalne programe finansiranja mobilnosti mladih i međunarodne saradnje mladih

 

Broj kompanija koje izdvajaju sredstva za nacionalne programe finansiranja mobilnosti mladih (najmanje 20)

 

Broj korisnika stipendija koje potiču iz privrednog sektora, po polu (najmanje 600)

2015-2017 Nacionalni

Lokalni

MOS Privredna komora Srbije

 

Privredni sektor

1.000.000 0 1.000.000 3.000.000

 

0 3.000.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređena je dostupnost programa podrške mobilnosti mladih i obim korišćenja programa među mladima Unaprediti informisanje mladih o programima podrške mobilnosti mladih u aktivnostima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i kancelarija za mlade

 

Broj podržanih info servisa u kojima su dostupne informacije o programima finansiranja mobilnosti mladih (6)

 

Broj mladih koji koriste usluge info servisa, po polu (najmanje 60.000)

 

2015-2017 Regionalni

Lokalni

MOS TF

MPNTR

MKI

 

Info servisi

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

2.000.000 2.000.000 0 6.000.000

 

6.000.000 0
Unaprediti informisanje mladih o programima podrške mobilnosti mladih u obrazovnom sistemu

 

Broj opština u kojima su distribuirane informacije o stipendijama i drugim modelima finansiranja u okviru škola (najmanje 60) 2015-2017 Lokalni Ministarstvo nadležno za prosvetu

TF

 

MOS

Info servisi

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

2.440.000 2.440.000 0 7.320.000

 

7.320.000 0
Unaprediti korišćenje finansijske podrške svih programa mobilnosti među mladima iz osetljivih društvenih grupa

 

Procenat povećanja broja iskorišćenih stipendija za mobilnost na svim nivoima (najmanje 30%)

 

Povećanje broja mladih iz osetljivih grupa koji je iskoristio stipendije, po polu (najmanje 30%)

 

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

Ministarstvo nadležno za omladinu Tempus kancelarija

Ministarstvo nadležno za prosvetu

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

MRZB SP

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Unaprediti dostupnost Evropske omladinske kartice kao sredstva poboljšanja mobilnosti mladih

3

Procenat povećanja broja korisnika Evropske omladinske kartice, po polu  (najmanje 30%)

 

2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za omladinu Nosilac licence Evropske omladinske kartice 1.830.000 1.830.000 0 5.490.000

 

5.490.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređeno je prepoznavanje i promovisanje mobilnosti mladih kod nastavnog osoblja, omladinskih radnika, roditelja i staratelja Organizovati obuke za nastavnike i stručne saradnike o svrsi mobilnosti i dostupnim programima mobilnosti

 

Broj organizovanih obuka (6 nacionalnih, 90 lokalnih)

 

Broj nastavnog osoblja koje je učestvovalo u aktivnostima (najmanje 600)

2015-2017 Nacionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za prosvetu

TF

 

Škole

KZM

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

8.000.000 2.000.000 6.000.000 24.000.000 6.000.000 18.000.000
Pospešiti informisanje  roditelja i staratelja o svrsi mobilnosti i dostupnim programima mobilnosti

 

Broj roditelja koji su prošli sesije, po polu (najmanje 600) 2015-2017 Lokalni MPNTR MOS

Škole

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Omogućena je tehnička podrška mobilnosti mladih i sistemsko prepoznavanje naučenog tokom perioda mobilnosti Omogućiti asistenciju mladima u administrativnim procedurama u okviru rada kontakt tačaka za nacionalne i međunarodne programe mobilnosti

 

Procenat povećanja broja mladih koji se obraćaju kontakt tačkama radi asistencije oko administrativnih uslova, po polu (najmanje 30%) 2015-2017 Nacionalni

Regionalni

Ministarstvo nadležno za omladinu Tempus

Kontakt tačke za različite programe

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Obezbediti prepoznavanje i primenu Europasa(EUROPASS)[7]kao posebnog sredstva priznavanja kvalifikacija stečenih u neformalnom ili formalnom obrazovanju kroz mobilnost Procenat povećanja broja mladih koji koristi EUROPAS (najmanje 30%)

 

2015-2017 Lokalni Ministarstvo nadležno za omladinu MPNTR

ZUOV

MRZBSP

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

SPECIFIČNI CILj 2: INDIKATORI:
Obezbeđeni su uslovi za povećanje mobilnosti mladih i unapređenje međunarodne saradnje mladih Povećanje procenta mladih koji je učestvovao u programima mobilnosti i međunarodne saradnje

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređena je regionalna i međunarodna saradnja u oblasti omladinske politike Uspostaviti institucionalni oblik za saradnju sa Evropskom unijom i implementaciju programa za mlade Evropske unije

 

Omogućeni preduslovi za formiranje Formirana agencija za sprovođenje ERAZMUS+ i drugih programa  Evropske unije na nacionalnom nivou 2015-2017 Nacionalni Vlada Srbije Ministarstvo nadležno za prosvetu

Ministarstvo nadležno za omladinu

Ministarstvo nadležno za spoljnu politiku

TF

Kancelarija za evropske integracije

Videti sa MPNTR i TF
Podržati regionalne inicijative koje bi pospešile saradnju o oblasti omladinske politike

 

 

Potpisan sporazum o formiranju regionalne inicijative (2)

 

Formirani instrumenti za regionalnu mobilnost mladih (2)

2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za omladinu Resorna ministarstva

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

44.000.000 4.000.000 40.000.000 132.000.000 12.000.000 120.000.000
Promovisati učešće mladih u različitim programima i projektima regionalne i međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike

 

 

Povećanje broja prijavljenih mladih iz Srbije za međunarodne događaje, programe i servise, po polu (najmanje 30%) 2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za omladinu Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti KZM

Kontakt tačke za programe mobilnosti

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati učešće udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti u evropskim i svetskim mrežama za mlade

 

 

Broj administrativnih grantova dodeljenih  članicama evropskih i svetskih mreža za mlade  (najmanje 20) 2016-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za omladinu Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i deluju u okviru evropskih i svetskih mreža 0 0 0 24.400.000

 

24.400.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Obezbeđena je raznovrsnost i održivost programa mobilnosti i međunarodne saradnje mladih
Obezbediti realizaciju međunarodnih događaja u Srbiji od značaja za mlade

 

Broj podržanih događaja (9)

 

Broj učesnika događaja, po polu (najmanje 675)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

Ministarstvo nadležno za omladinu Ministarstvo nadležno za obrazovanje

Druga nadležna tela

 

5.500.000 2.000.000 3.500.000 16.500.000 6.000.000 10.500.000
Podržati programe saradnje subjekata omladinske politike sa udruženjima mladih u dijaspori

 

Podržani programi…. 2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za omladinu Telo nadležno za saradnju sa dijasporom

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti Udruženja mladih dijaspore

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

SPECIFIČNI CILj 3: INDIKATORI:
Unapređena je unutrašnja mobilnost mladih radi zapošljavanja Povećan broj mladih koji su podržani za unutrašnju mobilnost

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Radna mobilnost mladih je prepoznata i podržana u okviru programa podrške zapošljavanja Uspostaviti praćenje trendova o zaposlenosti i dužini boravka mladih van svog mesta prebivališta

 

 

Dostupni podaci o mladima koji rade van svog mesta prebivališta u RZS

 

2015-2017 Nacionalni Republički zavod za statistiku Ministarstvo nadležno za omladinu

Ministarstvo nadležno za rad i zapošljavanje

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Uvrstiti mere podrške radnoj mobilnosti mladih u strategije i akcione planove za zapošljavanje na svim nivoima

 

 

Definisane mere podrške u strategiji zapošljavanja, nacionalnom akcionom planu i lokalnim planovima 2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za rad i zapošljavanje Ministarstvo nadležno za omladinu

Ministarstvo nadležno za finansije

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

JLS, KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Povezati lokalne info servise za mlade sa centrima za zapošljavanje radi bolje komunikacije mogućnosti radne mobilnosti mladima

 

 

Broj opština u kojima info servisi pružaju informacije o raspoloživim radnim mestima i mogućnostima prakse van svoje opštine u saradnji sa NSZ (najmanje 30) 2015-2017 Lokalni Ministarstvo nadležno za omladinu

 

JLS

Ministarstvo nadležno za rad i zapošljavanje Nacionalna služba za zapošljavanje

Info servisi

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Razvijen i primenjen sistem podrške prilikom promene mesta boravka radi zapošljavanja Stimulisati programe motivisanja mladih na radnu mobilnost ka manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima.

 

Broj podržanih programa (15)

 

 

Broj mladih koji su iskoristili programe (najmanje 300)

2015-2017 Nacionalni MRZBSP

MOS

MRZBSP

MP
MDULS

JLS

NSZ

6.000.000 4.000.000 2.000.000 20.000.000

 

12.000.000 8.000.000
Formirati  fond za jednokratnu podršku mladima koji se zapošljavaju van mesta prebivališta

 

 

Formiran Fond

 

Broj mladih koji je iskoristio podršku, po polu (najmanje 500)

2016-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za rad i zapošljavanje MOS

Ministarstvo nadležno za finansije

Ministarstvo nadležno za privredu

0 0 0 100.000.000 40.000.000 60.000.000
Uvesti subvencije za zapošljavanje van mesta prebivališta za deficitarna zanimanja

 

Broj mladih koji su iskoristili subvencije, po polu (najmanje 300) 2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za rad i zapošljavanje MOS

Ministarstvo nadležno za finansije

Nacionalna služba za zapošljavanje

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podstaći razvoj dodatnih mera podrške za radnu mobilnost mladih ka manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima

 

 

Uvedene poreske olakšice za novozaposlene u firmama i preduzetnike u manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima 2016-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za privredu MOS

Ministarstvo nadležno za finansije

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

SPECIFIČNI CILj 4: INDIKATORI:
Unapređena je prevencija i borba protiv iregularnih migracija mladih žena i muškaraca i podrška mladim migrantima Povećan broj razvijenih programa

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Uspostavljeno je praćenje i analiza iregularnih migracija i unapređenje prilagođenih mera i programa Podržati istraživačke projekte usmerene na prikupljanje i analizu informacija o uzorcima i posledicama iregularnih migracija mladih

 

 

Broj podržanih projekata (3)

 

Broj studija (3)

2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku MOS

Ministarstvo nadležno za obrazovanje

Istraživačke institucije i organizacije

Komesarijat za izbeglice i raseljena lica

2.440.000 2.440.000 0 7.320.000

 

7.320.000 0
Podržati utvrđivanje potreba i prioriteta mladih migranata radi unapređenja prilagođenosti programa namenjenih ovoj ciljnij grupi

 

 

Uvedena obaveza uključivanja migranata radi planiranja i realizacije programa 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

MSP

Komesarijat za izbeglice i raseljena lica

MOS

OCD

JLS

Međunarodne organizacije za migracije

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Razvijena je programska podrška programima borbe i prevencije  iregularnih migracija Mapirati programe podrške mladim migrantima i programe prevencija iregularnih migracija

 

 

Izrađena baza podržanih programa 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

MSP

Komesarijat za izbeglice i raseljena lica

Ministarstvo nadležno za omladinu

OCD

JLS

Međunarodne organizacije za migracije

200.000 200.000 0 400.000 400.000 0
Podržati aktivnosti prihvata i rada sa mladim migrantima na lokalnom nivou

 

 

Broj podržanih prihvatnih usluga (10) 2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

MSP

MDULS

Komesarijat za izbeglice i raseljena lica

Ministarstvo nadležno za omladinu

MPNTR

JLS

OCD Međunarodne organizacije za migracije

6.100.000 6.100.000 0 18.300.000 18.300.000 0
Podržati aktivnosti podizanja svesti mladih o uzrocima i posledicama iregularnih migracija u svrhu jačanja prevencije  i smanjenja diskriminacije, uzimajući u obzir perspektive migranata

 

Broj realizovanih kampanja koji je uključio perspektive migranata (3) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za omladinu
M UP
Komesarijat za izbeglice i raseljena lica OCD

Međunarodne organizacija za migracije

1.464.000 1.464.000 0 4.392.000 4.392.000 0

 

 

5.8. Informisanje mladih

 

STRATEŠKI CILj: Unapređen sistem informisanja mladih i znanje o mladima

 

SPECIFIČNI CILj 1: INDIKATORI:
Mladima je omogućen pristup potpunim, razumljivim i pouzdanim informacijama u skladu sa njihovim potrebama Povećanje procenta mladih koji oceljuje dostupne infomacije kao raumljive i pouzdane

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Uspostavljen je povezan i koordinisan pristup informisanju mladih

 

Podržati učešće mladih u identifikovanju potreba, razvoju informativnih programa i servisa, pripremanju i dostavljanju informacija i evaluaciji usluga i programa Procenat programa i servisa koji je uključio mlade u proces (najmanje 80%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

MOS Ministarstvo nadležno za informisanje

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati razvoj vaninstitucionalnih informativnih programa i servisa za mlade na lokalnom nivou Broj podržanih vaninstitucionalnih programa i servisa (9)

 

Broj opština u kojima funkcionišu lokalni programi i servisi (najmanje 30)

2015-2017 Lokalni MOS

JLS

 

SKGO

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

3.000.000 3.000.000 0 9.000.000 9.000.000 0
Uspostaviti saradnju i koordinaciju informativnih programa i servisa za mlade na lokalnom nivou sa drugim programima, servisima i strukturama za mlade Broj opština u kojima postoji saradnja sa drugim subjektima omladinske politike (najmanje 30) 2015-2017 Lokalni Ministarstvo nadležno za omladinu JLS

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Informativni programi i servisi su prilagođeni potrebama svih mladih

 

Podržati programe i servise u prilagođavanju informacija jeziku razumljivom mladima i omogućavanju informisanja na jezicima nacionalnih manjina Broj podržanih programa koji koriste mladima prilagođen jezik i jezike nacionalnih manjina (najmanje 20) 2016-2017 Nacionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za omladinu

Ministarstvo nadležno za ljudska i manjinska prava

Ministarstvo nadležno za informisanje

JLS

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti KZM

0 0 0

 

12.200.000

 

12.200.000 0
Obezbediti podršku programima i servisima prilagođenih osetljivim društvenim grupama koji garantuju ravnopravnost u pristupu informacijama za sve mlade

 

Broj podržanih programa koji su usmereni na informisanje mladih iz osetljivih grupa (3)

 

Broj mladih koji su korisnici ovakvih programa (najmanje 9000)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

 

Ministarstvo nadležno za omladinu

Ministarstvo nadležno za informisanje

JLS

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

1.000.000 1.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Informisanje mladih usklađeno je evropskim standardima i nezavisno od bilo kakvog interesa Razviti i podržati primenu standarda i kriterijuma kvaliteta omladinskog informativnog rada, u skladu sa Evropskom poveljom o informacijama za mlade Usvojeni standardi informisanja mladih u skladu sa Evropskom poveljom

 

Broj podržanih aktivnosti izrade (2)

2016-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za omladinu Ministarstvo nadležno za informisanje

Info servisi

JLS

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

0 0 0 1.500.000 1.500.000 0
Definisati smernice za informisanje mladih putem interneta, u skladu sa Evropskim principima informisanja mladih putem interneta Usvojene smernice za informisanje mladih putem interneta

 

Broj podržanih aktivnosti izrade (2)

2015 Nacionalni Ministarstvo nadležno za omladinu Ministarstvo nadležno za informisanje

Info servisi

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
Podržati aktivnosti jačanja kapaciteta subjekata omladinske politike za primenu standarda i smernica o informisanju mladih u svojim programima i servisima Broj programa i servisa koji ispunjavaju standarde (najmanje 60)

 

Broj podržanih aktivnosti izrade (3)

2017 Nacionalni

Regionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za omladinu Ministarstvo nadležno za informisanje

Info servisi

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

0 0 0 1.464.000 1.464.000 0

 

SPECIFIČNI CILj 2: INDIKATORI:
Mediji pružaju informacije i kreiraju sadržaje za mlade i o mladima u skladu sa potrebama mladih Povećanje procenta programa medija koji je kreiran na osnovu potreba mladih

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Informisanje putem medija je unapređeno i prilagođeno mladima uz razvijenu saradnju sa subjektima omladinske politike Obezbediti praćenje obima i vrste sadržaja za mlade u medijima i analizu prilagođenosti identifikovanim potrebama mladih i temama od interesa Dostupna statistika i drugi podaci o sadržajima za mlade 2016-2017 Nacionalni

Regionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade Ministarstvo nadležno za medije

Mediji

Istraživačke institucije i organizacije

0 0 0 732.000 732.000 0
Razviti kapacitete subjekata omladinske politike na svim nivoima za saradnju sa medijima u razmeni informacija i prilagođavanju informacija mladima Broj obuka za subjekte omladinske politike o saradnji sa medijima (6)

 

Broj učesnika aktivnosti (najmanje 150)

2015-2017 Nacionalni

Regionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade Ministarstvo nadležno za medije

Mediji

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

1.000.000 1.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
Omogućiti podršku razvoju medijskih sadržaja za mlade usmerene na predstavljanje mladih u pozitivnom kontekstu, pozitivne primere i dostignuća mladih

 

Broj realizovanih medijskih sadržaja sa pozitivnom porukom o mladima (15)

 

Procenjen domet kampanja (najmanje 1.500.000)

2015-2017 Nacionalni

Regionalni

Lokalni

MOS Ministarstvo nadležno za medije

Mediji

Info servisi

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

1.830.000 1.830.000 0 5.490.000 5.490.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređeni kapaciteti i utvrđene obaveze medija za informisanje mladih i uključivanje mladih Definisati smernice za uvođenje obaveznog udela sadržaja za mlade prilikom dodeljivanja frekvencija medijima Izrađene smernice za uvođenje sadržaja za mlade za dobijanje frekvencije 2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za medije Ministarstvo nadležno za mlade

Mediji

RRA

250.000 250.000 0 500.000 500.000 0
Podržati osnivanje i rad omladinskih redakcija u medijima u čijem radu bi učestvovali mladi i udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

 

Broj osnovanih omladinskih redakcija (najmanje 4) 2016-2017 Nacionalni

Lokalni

MOS

MKI

MKI

MOS

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati aktivnosti obuke novinara za izveštavanje o mladima, praćenje mladih i njihovih potreba i prilagođavanje tema medijskog sadržaja interesovanjima mladih Broj obuka (6)

 

Broj učesnika obuka (najmanje 90)

2015-2017 Nacionalni

Regionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade Ministarstvo nadležno za medije

Mediji

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

732.000 732.000 0 2.196.000 2.196.000 0
Razviti standarde za medije i podržati primenu o načinu izveštavanja o mladima koji uključuju suzbijanje rodno stereotipnog i seksističkog prikazivanja mladih (posebno mladih žena, uključujući i prikazivanje mladih žena na društvenim mrežama) Usvojeni standardi 2016 Nacionalni

Regionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za medije

 

Ministarstvo nadležno za mlade

Telo nadležno za rodnu ravnopravnost

Mediji

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

0 0 0 390.400 390.400 0

 

SPECIFIČNI CILj 3: INDIKATORI:
Mladi imaju adekvatan pristup i znanje za korišćenje novih tehnologija i interneta Povećan procenat mladih koji dnevno koristi interne i nove tehnologije

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Mladima je omogućen nesmetan dnevni pristup novim tehnologijama i internetu

 

Omogućiti svakodnevni besplatan pristup novim tehnologijama i internetu za učenike i studente u obrazovnim ustanovama Procenat obrazovnih ustanova na lokalnom nivou koje omogućavaju otvoren dnevni pristup tehnologijama (najmanje 70%) 2015-2017 Nacionalni

Regionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za obrazovanje Ministarstvo nadležno za telekomunikacije

Škole i druge obrazovne ustanove

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati osnivanje i opremanje javnih prostora na lokalnom nivou u kojima mladi mogu besplatno da koriste nove tehnologije i internet Broj opština u kojima postoje namenski prostori za mlade sa besplatnim internet sadržajima (najmanje 20)

 

Broj mladih koji koriste dostupne servise (najmanje 20.000)

2016-2017 Lokalni Ministarstvo nadležno za mlade Ministarstvo nadležno za telekomunikacije

Info servisi

KZM

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

Domovi omladine

Domovi kulture

0 0 0 7.320.000 7.320.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Programi obuke za razvoj znanja za korišćenje novih tehnologija i interneta su dostupni bez materijalne nadoknade i prilagođeni mladima Podržati obuku nastavnika, stručnih saradnika i aktivista udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti za korišćenje novih tehnologija u radu sa mladima

 

 

Broj akreditovanih programa obuke nastavnog osoblja od strane Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja (3)

 

Broj nastavnog osoblja koje je prošlo obuku (najmanje 900)

 

Broj aktivista koji su prošli obuku (najmanje 90)

2015-2017 Nacionalni MPNTR ZUOV

Ministarstvo nadležno za mlade

Škole

OCD

3.660.000 3.660.000 0 10.980.000 10.980.000 0
Razviti programe za razvoj informacione pismenosti, tj. veština mladih za traženje i korišćenje informacija, posebno za mlade iz osetljivih grupa

 

 

Broj opština u kojima je realizovan program IT obrazovanja na lokalnom nivou (najmanje 30)

 

Broj korisnika programa među mladima (najmanje 900)

 

Broj korisnika programa među mladima iz osetljivih grupa (najmanje 90)

2015-2017 Lokalni MPNTR JLS

KZM

Info servisi

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

3.660.000 3.660.000 0 10.980.000 10.980.000 0

 

SPECIFIČNI CILj 4: INDIKATORI:
Aktivnosti unapređenja kvaliteta, obima i adekvatnosti znanja o mladima zasnovana su na relevantnim poda Znanja o mladima su zasnovana na relevantnim podacima koja se koriste za planiranje u svim oblastima i nivoima vlasti Povećanje procenta institucija koji adekvatno prati mlade (u skladu sa smernicama)

Povećanje dostupnosti godišnjih obuhvatnih istraživanja položaja i stavova mladih

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Nadležne institucije vrše kontinuirano praćenje i planiranje prepoznajući mlade kao zasebnu kategoriju Razviti indikatore i smernice praćenja ciljeva omladinske politike u skladu sa strategijom za mlade i akcionim planom

 

Vršiti kontinuirano praćenje indikatora

 

 

Razvijene smernice za praćenje indikatora za sve oblasti

 

Izveršeno istraživanje promena i stanja indikatora (3)

 

 

 

 

2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za mlade Druga resorna ministarstva 4.000.000 2.000.000 2.000.000

 

 

10.000.000

 

 

 

5.000.000 5.000.000
Usvojiti sistem izveštavanja institucija o sopstvenim aktivnostima koji prepoznaje kategorije mladih u skladu sa Zakonom o mladima i vrše merenje ispunjenosti ciljeva omladinske politike u svojoj nadležnosti

 

 

Procenat izveštaja o radu institucija koji sadrži  mlade kao izdvojenu grupu korisnika (2015 – 20%)

(2016 – 40%)

(2017 – 80%)

2015-2017 Nacionalni

Regionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade Ministarstvo nadležno za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Druga resorna tela

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Uvesti kategorije mladih u izveštavanja i projekcije statističkih zavoda i drugih istraživačkih institucija i organizacija

 

 

Statistički izveštaji sadrže starost stanovništva kao izdvojen indikator, prateći starosne kategorije koje odgovaraju Zakonu o mladima 2015-2017 Nacionalni RZS Ministarstvo nadležno za mlade   Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Kreirati otvoreni direktorijum  dostupnih znanja iz svih oblasti vezanih za mlade pri ministarstvu nadležnom za mlade

 

 

Kreirana baza pri ministarstvu

Kvalitet i kvantitet materijala u okviru repozitorijuma

2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za mlade Ministarstvo nadležno za nauku

RZS

Istraživačke institucije i organizacije

Drugi subjekti omladinske politike

200.000 200.000 0 600.000 600.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Uspostavljen je sistem podrške istraživanjima o mladima i saradnja na nacionalnom i međunarodnom nivou

 

Obezbediti realizaciju redovnih istraživanja o potrebama mladih i temama od interesa i korišćenje dobijenih rezultata za razvoj  omladinske politike Broj podržanih istraživačkih projekata (3) 2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za mlade Ministarstvo nadležno za nauku

Istraživačke institucije i organiizacije

4.500.000 1.500.000 3.000.000 13.500.000 4.500.000 9.000.000
Podržati formiranje Nacionalne mrežu omladinskih istraživača

 

 

Formirana nacionalna mreža

 

Broj članova koje okuplja (najmanje 15)

2016-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za mlade Ministarstvo nadležno za nauku

Istraživačke institucije i organizacije

0 0 0 3.830.800 3.830.800 0
Uspostaviti saradnju Nacionalne mreže omladinskih istraživača, i Evropskog centra znanja o omladinskoj politici

 

 

Imenovan predstavnik istraživača u EKYCP

 

Broj dostavljanih izveštaji o omladinskoj politiki (najmanje 3)

2016-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za mlade Nacionalna mreža i institut

Istraživačke institucije i organizacije

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

5.9. Kultura i kreativnost mladih

 

STRATEŠKI CILj: Unapređeno korišćenje i učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja

 

SPECIFIČNI CILj 1: INDIKATORI:
Sistemski je podržan razvoj kreativnosti mladih i učešće mladih u stvaranju i korišćenju kulturnih sadržaja Povećanje procenta kulturnih sadržaja u čijem stvaranju učestvuju mladi

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Podržani su programi koji unapređuju kulturne i kreativne potencijale mladih. Podržati razvoj kreativnih i kulturnih klubova za mlade u obrazovnim ustanovama Broj podržanih programa  (15) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

MPNTR Osnovne škole, srednje škole i fakulteti

ZUOV

500.000 500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
Prepoznati i unaprediti programe koji podstiču kreativnost kod mladih na lokalnom nivou i omogućavaju saradnju sa drugim sredinama Broj podržanih kulturnih programa van obrazovnog sistema (30)

Procenat mladih koji učestvuju u kreiranju sadržaja (najmanje 80%)

2015-2017 Nacionalni

Lokalni

MOS Ministarstvo nadležno za kulturu

JLS

Savez amatera Srbije i savez amatera Vojvodine,

 

1.000.000 1.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
Obezbediti podršku za kulturne aktivnosti mladih u okviru neformalnih inicijativa i udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti Broj kulturnih programa neformalnih grupa (najmanje 45)

Procenat mladih koji učestvuju u kreiranju sadržaja (najmanje 80%)

2015-2017 Lokalni JLS

MOS

Ministarstvo nadležno za kulturu

JLS

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

Neformalne grupe mladih

1.500.000 1.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0
Razviti programe obuke mladih za samozapošljavanje putem udruživanja u umetnosti i kulturi Broj realizovanih obuka (najmanje 300)

Broj učesnika obuka, po polu  (najmanje 6.000)

Broj novih preduzetničkih inicijativa nastalih kao rezultat obuka (najmanje 50)

2015-2017 Nacionalni

Lokalni

Ministarstvo omladine i sporta

 

Ministarstvo nadležno za kulturu Ministarstvo nadležno za preduzetništvo Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

12.000.000 3.000.000 9.000.000 36.600.000

 

9.000.000 27.600.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Institucije kulture uključuju mlade u pripremu i realizaciju svojih sadržaja

 

Uvesti posebne termine za mlade stvaraoce u okviru programa institucija kulture bez nadoknade Procenat institucija kulture u kojima su obezbeđeni besplatni termini za mlade (najmanje 50%) 2016-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MKI

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Razviti programe vrednovane prakse za mlade u institucijama kulture tokom redovnog školovanja i studiranja Procenat institucija kulture u kojima mladi obavljaju praksu (najmanje 30%)

Broj mladih koji obavljaju praksu, po polu (najmanje 2.000)

2016-2017 Nacionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za omladinu

Ministarstvo nadležno za prosvetu

 

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Povećan broj udruženja mladih i za mlade koji podstiču njihovu

kulturnu participaciju

Obezbediti podršku institucijama kulture za rad na uključivanju mladih u stvaranje sadržaja i korišćenje kulturnih sadržaja Broj podržanih insitucija kulture gde su mladi bili uključeni u pripremu i realizaciju (najmanje 50) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za kulturu

 

Institucije kulture Umetničke visokošolske i srednjoškolske institucije

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

10.980.000 10.980.000 0 32.940.000 32.940.000 0
Razviti stimulativne fiskalne mere za privatni sektor koji finansijski podržava kulturnu participaciju mladih Uspostavljene fiskalne mere

Broj preduzeća koristi uspostavljene mere (najmanje 180)

 

2016-2017 Nacionalni

 

Ministarstvo nadležno za finansije Ministarstvo nadležno za kulturu

Institucije kulture

Privatni sektor

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati prepoznavanje i obezbediti sistemsku podršku kreativnim industrijama mladih i kulturnom preduzetništvu mladih Broj podržanih programa (50) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

MP

MOS

Ministarstvo nadležno za kulturu

Kulturne industrije mladih

19.000.000 4.000.000 15.000.000 57.000.000 12.000.000 45.000.000
Omogućiti korišćenje javnih prostora udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti u oblasti kulture i umetnosti na lokalnom nivou Broj prostora koji su ustupljeni na korišćenje mladima radi  realizacije kulturnih i kreativnih sadržaja (najmanje 60) 2016-2017 Lokalni Ministarstvo nadležno za omladinu

MDULS

JLS

Ministarstvo nadležno za kulturu

Kulturne industrije mladih

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

SPECIFIČNI CILj 2: INDIKATORI:
Povećano korišćenje kulturnih sadržaja među mladima Povećan procenat mladih koji koristi dostupne kulturne sadržaje

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređena prilagođenost i dostupnost kulturnih sadržaja mladima Obezbediti podršku programima koji uključuju mlade u proces razvoja prilagođavanja kulturnih sadržaja mladima; Broj podržanih programa koji uključuju mlade u sve faze realizacije (najmanje  150) 2015-20177 Nacionalni

Lokalni

MKI

MOS

 

 

Kulturne industrije mladih

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

KZM

3.000.000

 

3.000.000

MOS 1.000.000

 

0 9.000.000

 

9.000.000

MOS 3.000.000

 

0
Podržati programe obuke zaposlenih u institucijama kulture o savremenim načinima i sredstvima predstavljanja kulturnih sadržaja na način prilagođen mladima; Broj podržanih radionica i seminara (15)

Broj učesnika na radionicama i seminarima (najmanje 150)

2015-2017 Nacionalni

Lokalni

MKI

MOS

Institucije kulture

Kulturne industrije mladih

2.500.000 500.000 2.000.000 7.500.000

 

1.500.000 6.000.000
Unaprediti saradnju institucija kulturne i obrazovanja radi povećanja broja mladih koji koriste kulturne sadržaje. Broj podržanih partnerskih projekata institucija kulturne i obrazovanja (15)

Obezbeđeno dodatno bodovanje insistucijama koje imaju partnere u institucijama obrazovnog sistema ili OCD

2015-2017 Nacionalni

Lokalni

MKI Ministarstvo nadležno za prosvetu

Škole

Univerziteti

Institucije kulture

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Povećan udeo sadržaja o kulturi i kreativnim industrijama za mlade u medijima Obezbediti podršku za razvoj onlajn provajdera kulturne participacije mladih; Broj podržanh on lajn provajdera kulturne participacije mladih (15) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

Ministarstvo nadležno za kulturu

 

Institucije Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti 9.150.000 9.150.000 0 27.450.000 27.450.000 0
Podržati promociju kulturne participacije među mladima u svim vrstama medija, uz isticanje kreativnih mladih kao pozitivnih uzora; Broj podržanih aktivnosti promocije kulturne participacije mladih u medijima (15) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

MOS Ministarstvo nadležno za informisanje

RRA

Mediji

Kulturne industrije mladih

 

4.500.000 1.500.000 3.000.000 13.500.000 4.500.000 9.000.000
Unaprediti sadržaje vezane za kulturu i kreativne industrije u okviru obrazovnog programa javnih servisa. Broj podržanih emisija i priloga koji za cilj imaju obrazovanje mladih na polju kreativnih industrija (najmanje 90) 2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

MKI Ministarstvo nadležno za omladinu

Javni servisi

Institucije kulture

Kulturne industrije mladih

3.500.000 3.500.000 0 10.500.000 10.500.000 0

 

 

 

[1] Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), član 10.

[2] IPA – Instrument for Pre-Accession Assistance (instrument za pretpristupnu pomoć).

[3] Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11)

[4] Poput Job shadowinga i sličnih programa

[5]Startup (start-up) je kompanija ili organizacija stvorena s namerom da istraži repetitivne i prilagodljive poslovne modeleBlank, S. (2012). Search versus Execute (preuzeto 2.12.2014.; dostupno preko linka http://steveblank.com/2012/03/05/searchversusexecute/)

[6] Lista zajedničkih indikatora za aktivnosti u okviru očekivanog rezultata 2.1:

  1. Broj mladih ugroženih siromaštvom, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i  koji su koristili uslugu
  2. Broj mladih Roma i Romkinja koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  3. Broj mladih sa invaliditetom oba pola/roda koji su koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su korstili uslugu
  4. Broj mladih koji žive u izbeglištvu i raseljenju, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  5. Broj mladih koji su povratnici u procesu readmisije, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  6. Broj mladih roditelja, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  7. Broj mladih sa nerešenim stambenim statusom, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  8. Broj mladih bez roditeljskog staranja, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  9. Broj mladih ulice , oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu
  1. Broj mladih LGBT, oba pola/roda koji su učestvovali u kreiranju usluge i koji su koristili uslugu

[7] EUROPASS (europas) je set dokumenata koji pomaže građanima da svoje veštine i kvalifikacije jasno i razumljivo