Akcioni plan za sprovođenje Strategije 2/3

Nakon promene veličine slova osvežite stranicu u Vašem browseru. Promeni veličinu fonta

Akcioni plan za sprovođenje Strategije 2/3 <

Akcioni plan za sprovođenje Strategije 3/3

 

 

5.3. Aktivizam i aktivno učešće mladih

 

STRATEŠKI CILj: Unapređeno aktivno učešće mladih žena i muškaraca u društvu

 

SPECIFIČNI CILj 1: INDIKATORI:
Unapređen je pravni i politički okvir za uključivanje perspektive mladih žena i muškaraca i učešće mladih u procesima donošenja odluka i razvoju politika za mlade Povećanje broja tela i procesa koji uključuje predstavnike mladih u rad

Povećanje broja javnih politika donešenih uz uključivanje predstavnika mladih

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Organizacije i institucije prepoznaju mlade  i različite kategorije mladih kao posebnu grupu sa svojim pravima i potrebama

 

Izraditi sveobuhvatnu analizu pravnog i političkog okvira i prakse za učešće i aktivizam mladih na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou – Izrađena studija 2015 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

OJLS/KZM

1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
Definisati zakonsku obavezu svih institucionalnih aktera da u razvoj svojih politika uvrste perspektive mladih i predstavnike mladih – Doneta uredba o integrisanju perspektiva mladih  u javne politike

 

 

2015 Nacionalni MOS Vlada R Srbije

MDULS

SKGO

KOMS
NAPOR

NAKZM

OCD

OJLS/KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Formulisati kriterijume za rodno osetljivo praćenje razvoja politika u kojima su uvrštene perspektive mladih i predstavnici mladih – Izrađeni kriterijumi

 

2015 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

MOS MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

OJLS/KZM

0 0 0 500.000 500.000 0
Obezbediti adekvatnu zastupljenost (procenat mesta) i nivo učešća mladih kako bi se postigla ravnopravnost mladih u procesima i telima – Izrađene preporuke

– Broj tela u kojima su mladi zastupljeni (najmanje 90)

– Izrađena analiza vrste i načina zasupljenosti mladih

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

MOS

Vlada R Srbije

MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

OJLS/KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Izvršiti izmene i dopune  Zakona o mladima kako bi se unapredilo pravno prepoznavanje mladih i uključivanje perspektive mladih u razvoj javnih politika – Usvojene izmene i dopune Zakona o mladima kojima se unapređuje prepoznavanje mladih i uključivanje 2015 Nacionalni

 

MOS

Vlada R Srbije

MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

OJLS/KZM

0 0 0 200.000 200.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Organizacije i institucije kreiraju svoju politiku i posebne planove uzimajući u obzir perspektive mladih i uključujući mlade Podržati funkcionalno i aktivno uključivanje predstavnika mladih u rad i odlučivanje javnih institucija i organizacija na ravnopravnoj osnovi – Broj tela koji su uključili mlade i perspektive mladih (najmanje 100) 2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

MOS MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

OJLS/KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Razviti smernice za omladinski i rodno odgovorno budžetiranje na svim nivoima

 

– Razvijene i usvojene smernice o omladinski odgovornom i rodno osetljivom budžetiranju

– Procenat instutucija koji je primenio smernice (najmanje 30%)

2016-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

MOS MDULS,MF

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

OJLS/KZM

0 0 0 610.000 610.000 0
Razviti standarde i mehanizme izbora mladih za učešće u procesima donošenja odluka i razvoja politika, uključujući afirmativne mere za učešće manje zastupljenog pola – Razvijeni standardi i mehanizmi

– Procenat institucija koji poštuju standarde i imaju mehanizme (najmanje 30%)

2015-2016 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

MOS MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

OJLS/KZM

0 0 0 0 0 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Lokalne samouprave kreiraju politiku za mlade na osnovu realnih potreba mladih na lokalnom nivou i dostupnih resursa za rad sa mladi

 

Razviti smernice za subjekte omladinske politike na lokalnom nivou za uključivanje perspektive mladih, koje sadrže i rodnu perspektivu i perpsektivu osetljivih grupa mladih, u razvojne procese i politike – Razvijene smernice 2016 Nacionalni

 

Lokalni

MOS MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

OJLS/KZM

0 0  

0

610.000 610.000 0
Podržati izradu, realizaciju, praćenje i evaluaciju lokalnih akcionih planova (LAP) uz aktivno učešće mladih u procesima i odlukama – Broj podržanih projekata izrade LAP (45)

 

– Procenat OJLS koji ima LAP (najmanje 80%)

 

– Procenat opština u kojima je  uspešno realizovan LAP (najmanje 40%)

2015-2017 Lokalni MOS

OJL/KZM

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

/KZM

6.000.000 6.000.000

MOS 3.000.000

 

0 18.000.000 18.000.000

MOS 9.000.000

 

0
Uključiti mlade muškarce i žene na ravnopravnoj osnovi u procesu razvoja, implementacije, praćenja i evaluacije LAP-ova – Procenat OJLS koji je uključio mlade (najmanje 70%) 2015-2017 Lokalni MOS MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

OJLS/KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Unaprediti smernice za ulogu, nadležnosti i pravni status kancelarija za mlade i kompetencije osoba koje rukovode KZM – Dostupne smernice 2015 Nacionali

 

Lokalni

MOS MLULSU

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

OJLS/KZM

1.100.000 500.000 600.000 1.100.000 500.000 600.000

 

SPECIFIČNI CILj 2: INDIKATORI:
Uspostavljeni su uslovi za izgradnju kapaciteta i sinergiju u radu SOP i održivi razvoj i uključivanje većeg broja mladih udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti Povećanje broja mladih uključenih u rad i iaktivnosti udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Razvijen mehanizam koordinacije procesa i izgradnje kapaciteta SOP za realizaciju NSM

 

Unaprediti administrativne i operativne kapacitete nadležnog ministarstva za sprovođenje strategije – Razvijen softver za praćenje, koji uključuje rodno osetljive indikatore 2016 -2017 Nacionalni

 

MOS MF 0 0 0 5.795.000 4.880.000 915.000
Razviti programe obuke subjekata omladinske politike za razvoj i realizaciju omladinske politike i strategije – Broj programa obuke (3)

– Broj obučenih mladih (najmanje 75)

2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

300.000 300.000 0 900.000

 

900.000 0
Obezbediti razvoj kapaciteta subjekata omladinske politike za praćenje i izveštavanje o realizaciji strategije – Broj podržanih obuka (9)

– Broj SOP koji je prošao obuke (najmanje 270)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

3.300.000 300.000 3.000.000 11.500.000

 

1.000.000 10.500.000
Podržati razvoj kapaciteta mladih da kao izabrani predstavnici  mladih učestvuju u procesima razvoja politika i donošenju odluka, na svim nivoima i međunarodno – Broj podržanih obuka (9)

– Broj SOP koji je prošao obuke (najmanje 270)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

3.300.000 300.000 3.000.000 11.500.000

 

1.000.000 10.500.000
Obezbediti razvoj i realizaciju Agendi za mlade u okviru Ministarstva kojima se definišu aktivnosti koje Ministarstvo realizaciju za mlade – Procenat  Ministarstava koji je usvojio i primenjuje Agendu (najmanje 70%)

 

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Izmena Zakona o mladima kojom bi se obezbedilo redovno izveštavanje Saveta za mlade i javnosti o napredku u sprovođenju strategije i Agendi za mlade – Procenat ministarstava koji dostavlja izveštaje Savetu za mlade (100%) 2015 Nacionalni MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Obezbeđena je podrška održivom razvoju udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti Obezbediti redovno administrativno i programsko finasiranje rada i razvoja reprezentativnih saveza mladih – Broj podržanih saveza (9)

– Broj mladih žena i muškaraca u savezima (najmanje 15.000)

2015-2017 Nacionalni

 

Lokalni

MOS KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

10.000.000 10.000.000 0 60.000.000 60.000.000 0
Utvrditi postojanje svih javnih prostora za mlade (omladinska imovina) i staviti ih u funkciju mladih i omogućiti korišćnje udruženjima koja sprovode omladinske aktivnosti za realizaciju programa za mlade – Izrađena lista svih javnih prostra

– Broj prostora stavljenih u funkciju omladinskih aktivnosti

(najmanje 40)

 

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

MOS MDULS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OJLS/KZM

OCD

0 0 0 24.400.000

 

1.500.000 22.900.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Uspostavljena je kontinuirana podrška programima za sprovođenje aktivnosti uključivanja mladih u društvo Omogućiti kontinuirano finansiranje programa udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti koje doprinose razvoju društva i omogućavaju aktivno učešće mladih – Broj podržanih programa (150)

 

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

KOMS

NAPOR

OCD

OJLS/KZM

0 0 0 0 0 0
Podržati programe za razvoj znanja i veština omladinskih aktivista za efektivan doprinos društvu kroz rad postojećih udruženja mladih i za mlade i njihovih saveza – Broj podržanih programa (3)

– Broj mladih, po polu koji učestvuju u programima

(najmanje 150)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

KOMS

NAPOR

OCD

OJLS/KZM

1.000.000 1.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
Podržati aktivno uključivanje mladih iz osetljivih grupa u rad udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i razvoj njihovih kompetencija – Broj mladih iz osetljivih grupa, po polu (najmanje 60)

– Broj OCD koji je uključio mlade iz osetljivih grupa (najmanje 60)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

KOMS

NAPOR

OCD

OJLS/KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Obezbediti podršku predstavničkim telima učenika i studenata u razvoju kompetencija članova i povećanje broja učenika ili studenata koji učestvuju u aktivnostima predstavničkih tela – broj podržanih obuka (18)

– Broj mladih, po polu

(najmanje 450)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS KOMS

NAPOR

OCD

OJLS/KZM

1.000.000 1.000.000 0 3.000.000

 

3.000.000 0
Podržati aktivnosti KZM usmerenih na uključivanje mladih u društvo – Broj podržanih aktivnosti (najmanje 60)

 

2015-2017 Lokalni MOS NAKZM

OJLS/KZM

10.800.000 800.000 10.000.000 36.600.000 2.400.000 34.200.000
Podržati aktivnosti motivisanja i razvoja kapaciteta za uključivanje mladih žena i muškaraca u rad nacionalnih saveteta nacionalnih manjina – Broj podržanih aktivnosti

(9)

– Broj mladih u Nacionalnim savetima, po polu (najmanje 60)

2015-2017 Nacionalni MOS MDULS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OJLS/KZM

OCD

3.000.000 1.500.000 1.500.000 9.000.000

 

4.500.000 4.500.000
Podržati programe motivisanja mladih žena i muškaraca za učešće u političkom životu i izbornim procesima – Procenat mladih u parlamentarnim političkim strankama, po polu (najmanje 25%)

– Procenat mladih u reprezentativnim instutucijama, po polu

(najmanje 15%)

2015-2017 Nacionalni MOS KOMS

NAPOR

OCD

3.000.000 1.500.000 1.500.000 9.000.000

 

4.500.000 4.500.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Izgrađen je mehanizam podrške i motivacije SOP za saradnju i umrežavanje i zajedničke aktivnosti. Podržati programe koje omogućavaju umrežavanje subjekata omladinske politike i udruživanje napora (sinergiju) na različitim nivoima i temama – Broj podržanih programa  (3)

 

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

KOMS

NAPOR

OCD

NAKZM

OJLS/KZM

6.000.000 2.000.000 4.000.000 18.300.000 6.000.000 12.300.000
Razviti smernice i podržati aktivnosti razmene iskustava, prenosa znanja i vršnjačke edukacije u okviru i između udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti – Razvijene smernice

– Broj podržanih aktivnosti

(15)

2016-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

KOMS

NAPOR

OCD

OJLS/KZM

0 0 0 11.500.000 4.000.000 7.500.000
Podržati razvoj i realizaciju projekata međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike – Broj podržanih projekata

(36)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

KOMS

NAPOR

OCD

NAKZM

OJLS/KZM

12.200.000 9.000.000 3.200.000 36.600.000 27.000.000 9.600.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređeni su i inovirani pristupi i komunikacija sa mladima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti Razviti smernice za inovativne načine uključivanja mladih i motivisanje za aktivno učešće, koje uključuje rodnu perspektivu i podsticajne mere za osetljive grupe mladih – Razvijene smernice 2016 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

KOMS

NAPOR

OCD

0 0 0 610.000 610.000 0
Podržati razvoj novih načina komunikacije i kanala komunikacije udruženja sa mladima sa ciljem uključivanja novih aktivista i članova – Procenat porasta učešća mladih, po polu (najmanje 30%)

 

– Broj podržanih programa i aktivnosti

(5)

2016-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

KOMS

NAPOR

OCD

0 0 0 1.000.000

 

1.000.000 0

 

SPECIFIČNI CILj 3: INDIKATORI:
Unapređeni uslovi za volontiranje među mladima i za mlade Povećanje procenta mladih koji učestvuju u volonterskim aktivnostima

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Obezbeđena podsticajna sredina i podrška za razvoj volonterskih aktivnosti i volontiranje  mladih Podržati volonterske aktivnosti udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti, KZM i neformalnih omladinskih grupa – Broj podržanih aktivnosti

(72)

– Broj uključenih volontera, po polu

(najmanje 7200)

2015-2017 lokalni MOS OCD

KZM

32.000.000 32.000.000 0 96.000.000 96.000.000 0
Podržati uključivanje mladih volontera u kratkoročne i dugoročne volonterske programe – Broj uključenih volontera, po polu

(najmanje 150)

2015-2017 lokalni MOS OCD

KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podsticati obrazovne, kulturne i sportske ustanove da prepoznaju, podrže i vrednuju volontiranje mladih – Broj obrazovnih ustanova

(najmanje 150)

– Broj kulturnih ustanova

(najmanje 80)

– Broj sportskih ustanova

(najmanje 120)

2016-2017 Nacionalni

 

Lokalni

MOS Obrazovne, kulturne i sportske ustanove

OCD

KZM

0 0 0 1.220.000

 

1.220.000 0
Uspostaviti sistem za prepoznavanje i priznavanje veština stečenih volontiranjem pri zapošljavanju i pratiti njegovu efikasnost – Razvijen sistem 2015-2016 Nacionalni MOS

MRZBSP

NSZ

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podsticati međugeneracijsku saradnju i uključivanje mladih iz osetljivih grupa kroz volonterske programe, projekte i inicijative

 

– Broj mladih volontera, po polu

(najmanje 600)

– Broj podržanih programa

(60)

 

2015-2017 Lokalni MOS Ministarsvo nadležno za socijalu

OCD

KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati programe (obuke za) volontiranja u vanrednim situacijama – Broj mladih volontera, po polu

(najmanje 7200)

– Broj programa

(72)

2015-2017 Lokalni

nacionalni

MOS MUP

KOMS

NAPOR

OCD

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Volontiranje mladih je prepoznato i podržano u razvoju Podržati formulisanje politike volontiranja na nacionalnom nivou, unapređenje zakonskog okvira za volontiranje i razvoj standarda volonterskog rada – Unapređen zakonski okvir 2015-2017 Nacionalni

 

MRZBSP

MOS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Razviti rodno osetljive kriterijume za izveštavanje i merenje efekata volontiranja – Razvijeni kriterijumi 2016-2017 Nacionalni

 

Lokalni

MOS
MRZBSP
KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

0 0 0 366.000 366.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Osnažena udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM za sprovođenje volonterskih programa i projekata

 

Obezbediti primenu standarda volonterskog rada u aktivnostima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM – Broj OCD koji primenjuje standarde

(najmanje 60)

2015-2017 Nacionalni

 

Lokalni

MOS KOMS

NAPOR
NAKZM

OCD
KZM

 

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati razvoj i rad volonterskih servisa u okviru udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM – Broj podržanih volonterskih servisa

(najmanje 15)

2015-2017 Nacionalni

 

Lokalni

MOS KOMS

NAPOR
NAKZM

OCD
KZM

 

3.050.000 3.050.000 9.150.000 0 9.150.000

 

SPECIFIČNI CILj 4: INDIKATORI:
Povećano je učešće mladih u zaštiti životne sredine i održivog razvoja Povećanje broja mladih koji učestvuju u aktivnostima zaštite životne sredine i održivog razvoja

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređene su mogućnost imladih za učešće u procesima i odlukama o životnoj sredini i održivom razvoju Unaprediti dostupnost informacija o stanju životne sredine mladima u saradnji sa subjektima omladinske politike – Broj podržanih programa informisanosti

(2)

2015-2017  

Nacionalni

lokalni

MOS

MPZŽS

OCD

KZM

500.000 500.000 0 1.500.000 1.500.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Obezbeđena je multisektorska podrška programima zaštite životne sredine i održivog razvoja koji realizuju SOP Podržati koordinaciju aktivnosti privrednog sektora u pravcu izdvajanja sredstava za omladinske programe u oblasti zaštite životne sredine – Broj privrednih subjekata koje pružaju podršku

(najmanje 15)

 

2015-2017 Nacionalni

 

Lokalni

PKS

MOS

MPZŽS

 

OCD

 

KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati subvencionisanje omladinske preduzetničke ideja sa komponentom zaštite životne sredine kroz promociju obnovljivih izvora energije, ekoturizma i drugih oblika zelene ekonomije – Broj podržanih preduzetničkih ideja

(najmanje 15)

– Učešće mladih žena i muškaraca među  podržanim preduzetnicima

(najmanje 120)

2015-2017 Nacionalni

 

lokalni

MP
MPZŽSMOS
OCD

KZM

3.050.000 500.000 2.550.000 9.150.000

 

1.500.000 7.650.000
Podržati aktivnosti zaštite životne sredine koji realizuju subjekti omladinske politike i uključivanje mladih u realizaciju programa zaštite životne sredine i održivog razvoja koje sprovode međunarodne organizacije – Broj omladinskih subjekata uključenih u programe međunarodnih organizacija

(najmanje 30)

 

2015-2017 Nacionalni

 

međunarodni

MOS

MPZŽS

OCD

 

KZM

3.660.000 1.000.000 2.660.000 10.980.000

 

3.000.000 7.980.000

 

 

5.4. Zdravlje i blagostanje mladih

 

STRATEŠKI CILj: Unapređeno zdravlje i blagostanje mladih žena i muškaraca

 

SPECIFIČNI CILj 1: INDIKATORI:
Programi promocije zdravlja i prevencije rizičnog ponašanja mladih su unapređeni i dostupni većem broju mladih žena i muškaraca Povećanje broja  mladih koji koriste savetovališta i programe

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Standardizovani programi i razvijene usluge za prevenciju zdravlja i unapređenje zdravih stilova života Izraditi programe promocije zdravlja mladih – Broj podržanih programa

(5)

 

 

2015-2017 Nacionalni

 

Pokrajinski

 

Lokalni

MZ

MOS

Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

1.500.000 1.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0
Unaprediti programe i usluge prevencije rizičnog ponašanja kod mladih – Broj podržanih programa

(5)

– Broj razvijenih usluga

(5)

 

2015-2017 Nacionalni

 

Lokalni

MZ

MOS

 

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

1.500.000 1.500.000 0 4.500.000

 

4.500.000 0
Podržati razvoj i primenu rodno osetljivih kriterijuma za procenu kvaliteta programa prevencije rizičnog ponašanja mladih – Razvijeni kriterijumi 2015-2017 Nacionlni

 

Pokrajinski

 

Lokani

MZ

MOS

Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

50.000 50.000 0 150.000 150.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređena dostupnost programa za prevenciju bolesti zavisnosti mladih Podržati programe vršnjačke edukacije mladih za prevenciju bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, igara na sreću i novih medija, na lokalnom nivou Broj edukovanih vršnjačkih edukatora, po polu

(najmanje 300)

Broj mladih žena i muškaraca korisnika programa

(najmanje 12.000)

Procenat OJLS u kojima se sprovodi program prevencije

(najmanje 30%)

2015-2017 lokalni MOS

MZ

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

6.000.000 3.000.000 3.000.000 16.470.000

 

7.470.000 9.000.000
Podržati programe edukacije roditelja i nastavnika za prevenciju bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, igara na sreću i novih medija Broj nastavnika korisnika programa

(najmanje 1.000)

Broj roditelja korisnika programa, po polu

(najmanje 1.000)

Procenat OJLS u kojima se sprovodi program

(najmanje 30%)

2015-2017 lokalni MZ

MPNTR

IZJZ Batut,

MOS

OCD

OJLS/KZM

915.000 415.000 500.000 2.745.000

 

1.245.000 1.500.000

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređena dostupnost programa za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i očuvanja reproduktivnog zdravlja Podržati programe vršnjačke edukacije mladih za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i unapređenje reproduktivnog zdravlja Broj edukovanih vršnjačkih edukatora, po polu

(najmanje 300)

Broj mladih žena i muškaracakorisnika programa

(najmanje 12.000)

Procenat OJLS u kojima se sprovodi program prevencije

(najmanje 30%)

2015-2017 lokalni MOS

MZ

 

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

5.490.000 2.000.000 3.490.000 16.470.000

 

6.000.000 10.470.000
Podržati programe prevencije polno prenosivih infekcija i HIV/side,reproduktivnog zdravlja mladih i planiranja porodice Broj podržanih programa i aktivnosti

(3)

Broj podržanih programa za promociju testiranja na HIV

(3)

2015-2017 Nacionalni

 

Pokrajinski

 

lokalni

MOS

MZ

Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

2.000.000 2.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređena dostupnost programa za očuvanje mentalnog i opšteg zdravlja mladih Podržati programe edukacije mladih, roditelja i nastavnika za unapređenje mentalnog i opšteg zdravlja mladih Broj mladih žena i muškaraca korisnika programa

(najmanje 6.000)

Procenat OJLS u kojima se sprovodi program

(najmanje 30%)

2015-2017 lokalni MZ

MPNTR

MOS

 

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

2.000.000 2.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0
Razviti savetovališta za mentalno zdravlje i usluge psihološke podrške i pomoći van zdravstvenih ustanova u saradnji sa KzM Broj razvijenih savetovališta

(15)

Broj razvijenih usluga

(najmanje 15)

Broj korisnika usluga, po polu

(najmanje  300)

2015-2017 Nacionalni

 

lokalni

 

MOS

MZ

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

2.000.000 2.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0
Podržati programe pravilne ishrane i prevencije gojaznosti kod mladih žena i muškaraca  

Broj podržanih programa

(9)

Broj mladih žena i muškaraca koji koriste programe

(najmanje  3.000)

2015-2017 Nacionalni

 

Pokrajinski

 

lokalni

MZ

MOS

Pokrajinski sekretarijat nadležan za mlade

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

1.000.000 1.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0

 

SPECIFIČNI CILj 2: INDIKATORI:
Stvoreni uslovi za razvoj zdravih stilova života mladih žena i muškaraca Povećanje broja mladih koji učestvuju u programama zdravih stilova života

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređene politike i programi razvoja zdravih stilova života mladih žena i muškaraca

 

Podržati istraživanja praćenja stilova života mladih i analize kretanja po međunarodnim standardima, koja će uključiti rodnu perspektivu Sprovedena godišnja istraživanja 2015-2017 Nacionalni

 

Pokrajinski

 

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade

Ministarstvo nadležno za zdravlje

 

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Unaprediti javne politike za finansiranje programa za zdrave stilove života Unapređene javne politike 2015-2017 Nacionalni

 

RSJP[i]

MZ

MOS

IZJZ Batut

OCD

OJLS

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati programe razvoja zdravih stilova života mladih i njihovo praćenje i evaluaciju Broj podržanih programa uz praćenje i evaluaciju

(6)

 

2015-2017 Nacionalni MOS

MZ

 

 

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

 

1.464.000 1.464.000 0 4.392.000 4.392.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređene mogućnosti mladih žena i muškaraca za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i učešće u sportskim i rekreativnim aktivnostima Podržati razvoj i realizaciju programa subjekata omladinske politike za razvoj zdravih stilova života Broj podržanih programa

(12)

2015-2017 Nacionalni

 

Pokrajinski

 

Lokalni

 

Ministarstvo nadležno za mlade

Ministarstvo nadležno za zdravlje

 

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

 

2.000.000 2.000.000 0 6.000.000   6.000.000 0
Podržati i razviti programe sportskih sekcija i drugih vannastavnih aktivnosti usmerenih na razvoj zdravlja kroz životne veštine, sa posebnim osvrtom na mlade žene Broj sekcija

(najmanje 300)

Broj mladih žena i muškaraca uključenih u sekcije

(najmanje  6.000)

2015-2017 Nacionalni

 

Pokrajinski

 

Lokalni

Ministarstvo nadležno za sport

 

Ministarstvo nadležno za mlade

Sportski savez

OCD

OJLS/KZM

 

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati aktivnosti uvođenja nastave fizičkog vaspitanja u kurikulume visokoškolskih ustanova Dostupan kurikulum 2015-2017 Nacionalni Ministarstvo nadležno za sport

Ministarstvo nadležno za prosvetu

Ministarstvo nadležno za mlade

OCD

KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati izgradnju, sanaciju i adaptaciju javnih prostora i stavljanje u funkciju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih Broj javnih prostora u funkciji mladih

(najmanje  18)

2015-2017 Nacionalni

 

Pokrajinski

 

Lokalni

Ministarstvo nadležno za sport

 

Ministarstvo nadležno za mlade

OCD

OJLS/KZM

6.000.000 3.000.000 3.000.000 18.000.000 9.000.000 9.000.000

 

SPECIFIČNI CILj 3: INDIKATORI:
Unapređeni uslovi za rad sa mladima u zdravstvenom riziku Povećanje broja dostupnih programa mladima u zdravstenom riziku

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređena podrška mladima u zdravstvenom riziku Razviti standarde i podržati usluge za mlade u zdravstvenom riziku

 

 

Razvijeni

Standardi (1)

Broj podržanih usluga

(5)

2015 -2017 Nacionalni

 

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade

Ministarstvo nadležno za zdravlje

IZJZ Batut

OCD

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

1.500.000 1.500.000 0 3.660.000 3.660.000 0
Podržati razvoj kompetencija terenskih i omladinskih radnika koji se bave mladima u zdravstvenom riziku Broj podržanih treninga (30)

Broj obučenih osoba (najmanje 300)

2015-2017 Lokalni Ministarstvo nadležno za mlade

Ministarstvo nadležno za zdravlje

IZJZ Batut

OCD

OJLS/KZM

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

2.000.000 2.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Povećana senzibilizacija institucija koje se bave mladima u zdravstvenom riziku Unaprediti programe senzibilizacije predstavnika institucija i KZMza rad sa mladima u zdravstvenom riziku Broj podržanih treninga (4)

Broj obučenih osoba (najmanje 300)

2015 Nacionalni

 

Pokrajinski

 

Lokalni

Ministarstvo nadležno za sport

 

OCD

OJLS/KZM

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku

2.464.000 1.000.000 1.464.000 2.464.000 1.000.000 1.464.000

 

SPECIFIČNI CILj 4: INDIKATORI:
Unapređene mere za stanovanje i osamostaljivanje mladih Povećanje broja mladih koji koristi mere za stanovanje i ostamostaljivanje

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređene mere za rešavanje stambenog pitanja mladih Razviti subvencionisane mere za stanovanje mladih (niske poreske stope, subvencionisani krediti)

 

Razvijene mere 2015-2017 Ncionalni Vlada R Srbije

 

Ministarstvo nadležno za mlade

 

Ministarstvo nadležno za finansije

Ministarstvo nadležno za rad i zapošljavanje Republička agencija za stanovanje

OJLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati subvencionisane mere za rešavanje stambenog pitanja mladih parova i roditelja, uz posebne mere za mlade samohrane majke Razvijene mere

 

2015-2017 Nacionalni

 

Lokalni

Vlada R Srbije

 

Ministarstvo nadležno za mlade

Ministarstvo nadležno za finansije

Ministarstvo nadležno za rad i zapošljavanje Republička agencija za stanovanje

OJLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređene mere za privremeno stanovanje mladih Razviti mere podrške stanovanju mladih žena i muškaraca van obrazovnog sistema Razvijene mere 2016-2017 Nacionalni

 

Lokalni

MOS
MRZBSPMP
Ministarstvo nadležno za finansije

Ministarstvo nadležno za rad i zapošljavanje Ministarstvo nadležno za prosvetu

OJLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Unaprditi kriterijume za unapređenje  uslova u učeničkim i studentskim domovima Dostupni kriterijumi 2016-2017 Nacionalni

 

Lokalni

 

MPNTR

MOS

Ministarstvo nadležno za rad i zapošljavanje OJLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

SPECIFIČNI CILj 5: INDIKATORI:
Razvijena odgovornost mladih žena i muškaraca prema očuvanju životne sredine Povećanje broja mladih koji su učesnici programa zaštite životne sredine

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređeni programi edukacije mladih, roditelja i nastavnika za zaštitu životne sredine, održivi razvoj i klimatske promene Podržati obuke za vršnjačke edukatore za rad sa mladima na unapređenju životne sredine,  održivi razvoj i klimatske promene Broj edukovanih vršnjačkih edukatora, po polu

(najmanje 50)

Broj mladih korisnika programa, po polu

(najmanje 2000)

Procenat OJLS u kojima se sprovodi program prevencije

(najmanje 15%)

2015-2017 Lokalni

 

Ministarstvo nadležno za mlade, Ministarstvo nadležno za životnu sredinu OCD

OJLS/KZM

 

800.000 800.000 0 2.400.000 2.400.000 0
Podstaći razvoj obuka mladih žena i muškaraca za otklanjanje i prevazilaženje rizika po zdravlje u slučaju vanrednih situacija Broj mladih korisnika programa, po polu (najmanje 1.500)

Procenat OJLS u kojima se sprovodi program prevencije (najmanje 15%)

2015-2017 Ncionalni

 

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade, Ministarstvo nadležno za životnu sredinu Ministarstvo nadležno za zdravlje

OCD

OJLS/KZM

 

400.000 400.000 0 1.200.000 1.200.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređeno informisanje mladih, roditelja i nastavnika za zaštitu životne sredine, održivi razvoj i klimatske promene Razviti aktivnosti  informisanja mladih, roditelja i nastavnika za zaštitu i unapređenje životne sredine, održivi razvoj i klimatske promene Broj podržanih aktivnosti (9) 2015-2017 Ncionalni

 

Pokrajinski

 

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade, Ministarstvo nadležno za životnu sredinu Ministarstvo nadležno za zdravlje

OCD

OJLS/KZM

 

1.220.000 1.220.000 0 3.660.000 3.660.000 0
Podržati aktivnosti usmerene na razumevanje rizika po zdravlje uzrokovanih zagađenom životnom sredinom Broj podržanih aktivnosti (9) 2015-2017 Ncionalni

 

Pokrajinski

 

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade, Ministarstvo nadležno za životnu sredinu Ministarstvo nadležno za zdravlje

OCD

OJLS/KZM

 

400.000 400.000 0 3.660.000 3.660.000 0
Obezbediti obuke mladih o prevencije i otklanjanja posledica događaja sa katastrofalnim posledicama Broj podržanih aktivnosti (9) 2015-2017 Ncionalni

 

Pokrajinski

 

Lokalni

Ministarstvo nadležno za mlade, Ministarstvo nadležno za životnu sredinu Ministarstvo nadležno za zdravlje

OCD

OJLS/KZM

 

400.000 400.000 0 3.660.000 3.660.000 0

 

 

5.5. Bezbednost mladih

 

STRATEŠKI CILj: Unapređeni uslovi za razvijanje bezbednosne kulture mladih

 

SPECIFIČNI CILj 1: INDIKATORI:
Uspostavljeno sveobuhvatno i kontinuirano obrazovanje mladih o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, i bezbednom ponašanju Povećan broj mladih uključenih u programe obrazovanja o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, i bezbednom ponašanju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Uspostavljen je i uređen način kontinuiranog razvijanja bezbednosne kulture mladih na svim nivoima rada sa mladima

 

Unaprediti nastavne i vannastavne aktivnosti sadržajima koji omogućavaju mladima da steknu nova znanja, veštine i sposobnosti iz oblasti bezbednosti

 

Procenat  škola, koje sprovode nastavne i vannastavne aktivnosti iz oblasti bezbednosti (najmanje 30%)

Broj učenika koji je uključen u ove aktivnosti (najmanje 50%)

2015-2017 Nacionalni

Lokalni

MPNTR Školske uprave i škole   Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Utvrditi kriterijume i standarde za programe o bezbednosti mladih, koji se sprovode izvan obrazovnog sistema

 

Broj programa organizovanih i akreditovanih za rad sa mladima van obrazovnog sistema na nacionalnom i lokalnom nivou (3) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

 

MOS KZM 500.000 500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
Unaprediti  važeće kriterijume i standarde, prema kojima se sprovode programi  vezani za bezbednost mladih uključujući i rodno zasnovane bezbednosne rizike i pretnje

 

Razvijen pravilnik ili uputstvo 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

MUP

MOS

Fakulteti

Lokalna samouprava

Lokalne institucije

Saveti za bezbednost

Udruženja mladih i udruženja za mlade

KZM

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati aktivnosti subjekata omladinske politike koji promovišu bezbednosnu kulturu  među mladima Broj podržanih aktivnosti (12) 2016-2017 Nacionalni

Lokalni

MOS Lokalne organizacije civilnog društva

Kancelarije za mlade

Udruženja mladih i udruženja za mlade

0 0 0 12.200.000

 

12.200.000

 

 

0
Razviti programe koji će mladima omogućiti  da prođu sistem obuke i osposobljavanja za reagovanje na bezbednosne  rizike i pretnje u  njihovom neposrednom  okruženju Broj mladih obučenih i osposobljenih da reaguju na bezbednosne rizike i pretnje u njihovom neposrednom okruženju (najmanje 500) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP

MOS

 

MO

Lokalna samouprava

KZM

Školske uprave i škole

 

2.745.000 2.745.000 0 8.235.000

 

8.235.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Razvijeni raznovrsni i sveobuhvatni programi koji se bave savremenim bezbednosnim rizicima i pretnjama kojima su mladi izloženi

 

Podržati razvoj i realizaciju programa sa preventivnim merama i aktivnostima usmerenih ka umanjenju rizika i pretnji kojima su mladi izloženi

 

Uređen i poboljšan kvalitet  kataloga  sa programima

Broj podržanih programa (2)

2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MPNTR

MOS

Fakulteti Školske uprave i škole

Lokalne institucije

200.000 200.000 0 600.000 600.000 0
Unaprediti postojeće i razviti nove programe i aktivnosti koji obuhvataju  bezbednosne rizike  kojima su mladi izloženi u saobraćaju

 

Broj podržanih programa (3 nacionalna, 5 lokalnih) Smanjen broj mladih koji trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji u  saobraćaju (najmanje 20%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP MOS

Lokalne institucije

Udruženja mladih i za mlade

Kancelarije za mlade

4.880.000 4.880.000 0 14.640.000

 

14.640.000 0
Unaprediti postojeće i razviti nove programe i aktivnosti koji obuhvataju rizike od različitih oblika kriminala i korupcije Broj podržanih programa (3 nacionalna, 5 lokalnih) Smanjen broj mladih koji trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji vezanih za različite oblike krminala i korupcije (najmanje 20%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP Lokalne institucije

Kancelarije za mlade

Škole

 

4.880.000 4.880.000 0 14.640.000

 

14.640.000 0
Razviti programe koji osnažuju mlade i razvijaju određene veštine i sposobnosti kako da adekvatno reaguju prilikom prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda

 

Broj podržanih programa (3 nacionalna, 5 lokalnih) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP MOS

Lokalne institucije

Kancelarije za mlade

škole

 

4.880.000 4.880.000 0 14.640.000 14.640.000 0
 

Podržati programe koji osposobljavaju mlade da prepoznaju  i adekvatno reaguju na digitalno nasilje, tj. nasilje koje nastaje primenom  informacione tehnologije

 

Smanjen broj mladih koji trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji koji nastaju zloupotrebama pri primeni informacione tehnologije (najmanje  20%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP MOS

Fakulteti

Lokalne institucije i organizacije civilnog društva

4.880.000 4.880.000 0 14.640.000 14.640.000 0
 

Razvijati i unaprediti programe prevencije u oblasti trgovine ljudima/mladima

 

 

Broj mladih koji je prošao programe prevencije, razvio odgovarajuće veštine kako ne bi postao žrtva u oblasti trgovine ljudima  (najmanje 300) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP Lokalne institucije i organizacije civilnog društva 4.880.000 4.880.000 0 14.640.000 14.640.000 0
 

Razviti i podržati aktivnosti za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog, seksualnog i partnerskog nasilja nad mladim ženama

 

 

Smanjen broj mladih žena koje trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji koji su rodno zasnovani, obuhvataju seksualno i partnersko nasilje (najmanje 30%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP Kancelarija za rodnu ravnopravnost

Lokalne institucije i organizacije civilnog društva

4.880.000 4.880.000 0 14.640.000 14.640.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređeno je praćenje i analiza  bezbednosnih rizika i pretnji i saradnja institucionalnih i vaninstitucionalnih aktera u zaštiti mladih

 

Podržati istraživanja i stručne analize o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kojima su mladi izloženi

(kao i specifične rizike za mlade žene i muškarce)

 

Broj podržanih istraživanja i stručnih analiza koji se sprovode na nacionalnom nivou, a tiču se bezbednosnih izazova, rizika i pretnji kojima su mladi izloženi (2) 2015-2017 Lokalni

 

MOS Lokalne institucije

Organizacije civilnog društva na

2.000.000

 

2.000.000 0 4.880.000 4.880.000 0
Unaprediti koordinaciju svih aktera u zaštiti mladih od bezbednosnih rizika i pretnji,  uključujući ženske grupe i organizacije kao i organizacije koje se bave osetljivim grupama mladih

 

Postignuta koordinacija svih aktera u zaštiti mladih od bezbednosnih rizika i pretnji 2015-2017 Nacionalni lokalni MOS Lokalne institucije

Organizacije civilnog društva na

  Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Razviti nove načine komunikacije u sajber prostoru sa mladima, koji imaju problem bezbednosne prirode, gde su svi akteri međusobno povezani  i usmereni ka potrebama mladih

 

Broj podržanih aktivnosti (5)

Broj mladih koji se prijavljuje i učestvuje (najmanje 2000)

 

2016-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MOS

MUP

Lokalne institucije

Organizacije civilnog društva na

Mediji

 

0 0 0 4.000.000 2.000.000

MOS 1.000.000

2.000.000

 

SPECIFIČNI CILj 2: INDIKATORI:
Unapređeni programi poštovanja ljudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, prihvatanja različitosti, tolerancije i negovanja nenasilnih načina komunikacije Povećanje broja mladih koji učestvuju u programima

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređeni su programi rada s mladima temama o sociokulturnim, verskim, seksualnim i drugim različitostima

 

Definisati smernice koji će unaprediti programe rada s mladima o sociokulturnim, verskim i drugim različitostima

 

Postojanje  smernica i preporuka 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MPNTR

MOS

Školske uprave i škole

Lokalne institucije

KZM

400.000 400.000 915.000 915.000 0
Podržati  istraživanja, aktivnosti i programe koji obuhvataju najčešće stereotipe i predrasude  u društvu i  pronalaze načine kako da ih mladi prevladaju/potisnu

 

 Broj podržanih aktivnosti (2 programa, 3 kampanje) 2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS

MPNTR

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

Fakulteti i instituti

Lokalne institucije

Škole

 

3.000.000 0 3.000.000 7.320.000 7.320.000 0
 

 

Podržati programe vršnjačke edukacije i interkulturalnog učenja koji promovišu toleranciju, razumevanje i antidiskriminaciju

 

Broj podržanih programa (10)

 

Broj mladih koji je učestvovao u programima (najmanje 300)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS

MPNTR

Lokalne institucije

Organizacije civilnog društva

4.000.000 4.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Razvijeni su programi koji članovima nasilnih  grupa omogućavaju da lakše napuste nasilje kroz tzv. «izlazne strategije»

 

Motivisati mlade pripadnike nasilnih  grupa da učestvuju u programima koji predstavljaju «izlazne strategije»

 

Procenat mladih koji učestvuju u programima koji predstavljaju «izlazne strategije» (najmanje  20%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP Fakulteti i instituti

Organizacije civilnog društva

1.830.000 1.830.000 0 5.490.000

 

5.490.000 0
Podržati aktivnosti subjekata omladinske politike na razvoju i primeni programa koji predstavljaju «izlazne strategije» Procenat subjekata omladinske politike  koji se angažuju tokom procesa (najmanje  20%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MOS MUP

MPNTR
MP

Lokalne institucije

Organizacije civilnog društva

KZM

244.000 244.000 0 732.000

 

732.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Mladi su razvili negativne stavove povodom nošenja i zloupotrebe oružja i oruđa i eksplozivnih naprava u rešavanju problema Razvijati programe koji  informišu mlade o potencijalnim opasnostima i smanjuju zloupotrebu oružja, oruđa i eksplozivnih naprava među mladima

 

Broj podržanih programa (9)

Smanjenje broja/procenta mladih koji zloupotrebljavaju oružje, oruže i eksplozivne naprave (najmanje 50%)

 

2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP Lokalne institucije

Mediji

Nosioci info aktivnosti na lokalnom nivou

1.220.000 1.220.000 0 3.660.000 3.660.000 0
Unaprediti zakonsku regulativu koja se odnosi na izdavanje dozvola za držanje vatrenog oružja, kao i pojačanu kontrolu čuvanja oružja i eksplozivnih naprava Smanjen broj dozvola koje se izdaju mladima za posedovanje i nošenje oružja (najmanje 50%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP

 

Nacionalni i lokalni mediji

KZM

Udruženja mladih i za mlade

Lokalni organi policije

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

SPECIFIČNI CILj 3: INDIKATORI:
Unapređeni programi resocijalizacije i reintegracije u radu sa mladima koji su učinioci krivičnih dela i prekršaja Povećanje procenta mladih učinioca krivičnih i prekršajnih dela koji je učestvovao  u programima

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Smanjeno nasilje koje vrše mladi

 

 

Podržati programe razvoja veština nenasilnog rešavanja konflikta među mladima Broj podržanih aktivnosti (3)

Broj mladih sa raѕvijenim veštinama organizovanog načina razmene razmišljenja (najmanje 120)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS 2.000.000

 

1.000.000

MOS 1.000.000

1.000.000 6.000.000

MOS 3.000.000

 

3.000.000

 

3.000.000
Razviti posebne programe za rad sa mladima, koji su učinioci rodno zasnovanog nasilja Procenat mladih učinioca rodno zasnovanog nasilja koji su prošli specijalizovane programe  (najmanje 20%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

Kancelarija za rodnu ravnopravnost 400.000 400.000 0 1.200.000 1.200.000 0
Unaprediti programe tretmana mladih koji su bili u sukobu sa zakonom, i koji su u pritvoru i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima

 

Procenat unapređenih programa (najmanje 30%) 2015-2017 Nacionalni

lokalni

MUP

MP

488.000 488.000 0 1.464.000 1.464.000 0
Obezbediti  veće uključivanje vaninstitucionalnih aktera u  programe, koji na  lokalnom nivou razvijaju usluge resocijalizacije i reintegracije mladih koji su bili na zavodskim merama Broj podržanih programa/usluga vaninstitucionalnih aktera (10) 2015-2017 Lokalni MOS 400..000 400.000 0 1.830.000 1.830.000 0
Unaprediti primenu vaspitnih naloga prema maloletnim učiniocima krivičnih dela i prekršaja

 

Primena svih 8 vaspitnih naloga kod najvećeg broja maloletnih učinioca krivičnog dela ili prekršaja 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MP Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređen rad sa mladima nakon izvršene zavodske mere ili odslužene zatvorske kazne

 

Omogućiti veću uključenost mladih tokom kreiranja programa koji se bave tretmanom ili terapijom mladih koji su u riziku od novog kriminalnog ponašanja

 

Procenat porasta učešća mladih u programima tretmana ili terapije (najmanje 50%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

 

MP Zavod za vaspitanje dece i omladine

Centri za socijalni rad

Savetovališta za mlade

Institucije koje se bave socijalnom uključenošću mladih

      Nisu potrebna sredstva za realizaciju

 

Podržati programe subjekata omladinske politike usmerene na rad sa mladima nakon izvršene zavodske mere ili odslužene zatvorske kazne

 

Procenat mladih koji su prošli programe ili dobili odgovarajuće usluge resocijalizacije i reintegracije (najmanje 30%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MP Zavod za vaspitanje dece i omladine

Centri za socijalni rad

SOP

1.830.000 1.830.000 0 5.490.000 5.490.000 0

 

SPECIFIČNI CILj 4: INDIKATORI:
Unapređeni programi rada sa mladima koji su žrtve nasilja Povećanje procenta mladih koji su žrtve nasilja koji je učestvovao u programima

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Smanjeno nasilje  na štetu mladih

 

Podržati programe i obuke za razvoj veština za reagovanje na nasilje na štetu mladih

 

Broj mladih koji su prošli kroz programe obuke za razvijanje veština za  reagovanje na nasilje (najmanje 300) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MOS

MPNTR

Školske upravnje i škole

Učenički i studentski domovi

Fakulteti

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

KZM

Udruženja mladih i za mlade

1.830.000 1.830.000 0 5.490.000 5.490.000 0
Razviti nove oblike saradnje institucija koje brinu o mladima – žrtvama nasilja

 

Broj sporazuma i protokola o saradnji između institucija koje brinu o mladima žrtvama nasilja (najmanje 20) 2016-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP Udruženja mladih i za mlade

Lokalne institucije

Sigurne kuće

 

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Uspostaviti  delotvorne mere da se počinioci nasilnog delikta udalje od žrtve

 

Procenat sprovedenih delotvornih mera kojima se nasilnici udaljuju od žrtve (najmanje 50%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP  

Centri za socijalni rad

Lokalne institucije

Organizacije civilnog društva

Opštinski sudovi

 

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Unaprediti programe  podrške  mladima koji su bili žrtve nasilja, naročito žrtve rodno zasnovanog nasilja

 

Procenat mladih koji su žrtve rodno zasnovanog nasilja koji su pohađali programe podrške (najmanje 30%) 2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MP MRZSP,

Pokrajinski sekretarijat za ravnopravnost polova

488.000 488.000 0 1.464.000 1.464.000 0

 

OČEKIVANI REZULTAT: AKTIVNOSTI: DETALjI REALIZACIJE: SREDSTVA ZA REALIZACIJU
INDIKATORI: PERIOD: NIVO: NOSILAC: UČESNICI: 2015 2015-2017
Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori Ukupno Budžetska sredstva Ostali izvori
Unapređena je saradnja subjekata omladinske politike na kreiranju zajedničkih programa i aktivnosti za žrtve nasilja

 

Unaprediti mehanizme saradnje institucija, koje se bave zaštitom mladih koji su žrtve nasilja i kriminala

 

Procenat opština koje pružaju usluge na osnovu unapređenih mehanizama saradnje institucija (najmanje 60%)

Procenat mladih koji su žrtve nasilja i koji primaju te usluge (najmanje 50%)

2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP Republički zavod za socijalnu zaštitu

 

Centri za socijalni rad

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Omogućiti veću uključenost mladih tokom kreiranja programa koji se bave tretmanom ili terapijom mladih koji su bili ili su trenutno žrtve nasilja

 

Procenat povećanja broja mladih (žrtve nasilja), koji kroz zajedničku terapiju i tretman učestvuju i u kreiranju programa i pronalaze rešenja koja zadovoljavaju njihove potrebe (najmanje 30%) 2015-2017 Lokalni

 

MUP Republički zavod za socijalnu zaštitu

Centri za socijalni rad

Lokalne institucije

Organizacije civilnog društva

Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Obezbediti  uključivanje vaninstitucionalnih aktera u programe koji na  lokalnom nivou razvijaju usluge podrške mladima, koji su bili ili su trenutno žrtve nasilja

 

Procenat povećanja broja mladih ( koji su bili ili su trenutno žrtve nasilja) koji su obuhvaćeni uslugama podrške i pomoći na lokalnom nivou od strane vaninstitucionalnih aktera (najmanje 30%) 2015-2017 Nacionalni

Lokalni

 

MUP OCD Nisu potrebna sredstva za realizaciju
Podržati programe subjekata omladinske politike usmerene na rad sa mladima koji su žrtve nasilja

 

 

Broj podržanih programa (5)

Povećan broj  mladih uključenih u programe koje sprovode različiti subjekti omladinske politike, a koji su namenjeni žrtvama nasilja (najmanje 30%)

2015-2017 Nacionalni

Pokrajinski

Lokalni

 

MOS Kancelarija za ravnopravnost polova

Pokrajinski sekretarijat za ravnopravnost polova

1.600.000 1.600.000 0 4.800.000 4.800.000 0